ამე­რი­კა­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი ცნო­ბი­ლი ქა­ლე­ბის და­პი­რის­პი­რე­ბა
font-large font-small
ამე­რი­კა­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი ცნო­ბი­ლი ქა­ლე­ბის და­პი­რის­პი­რე­ბა
ცის­ნა­მი საყ­ვარ­ლიშ­ვილს ტი­ტუ­ლი ჩა­მო­არ­თ­ვეს


რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, ამე­რი­კა­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი ემიგ­რან­ტი, ცის­ნა­მი საყ­ვარ­ლიშ­ვი­ლი სი­ლა­მა­ზის კონ­კურ­ს­ზე - "მის ტუ­რიზ­მი", მთა­ვა­რი პრი­ზის და "მის სი­კე­თის" ტი­ტუ­ლის მფლო­ბე­ლი გახ­და.


ამ ფაქტს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ამე­რი­კა­ში მცხოვ­რე­ბი ქარ­თ­ვე­ლი ემიგ­რან­ტე­ბი გა­მო­ეხ­მა­ურ­ნენ, მსა­ხი­ობ­მა იუნა შა­ფა­თა­ვამ საყ­ვარ­ლიშ­ვილ­ზე სკან­და­ლუ­რი პოს­ტი გა­ა­კე­თა, სა­დაც მას თაღ­ლი­თი უწო­და.
"ეს ადა­მი­ა­ნი ცრუ­ობს. ცრუ­ობს პორ­ტა­ლიც. ყვე­ლა პორ­ტა­ლი, რო­მე­ლიც გა­ავ­რ­ცე­ლებს ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, არ­ღ­ვევს ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის პრინ­ცი­პებს. რად­გან მეც ამ ქვე­ყა­ნა­ში ვარ, არ და­ვუშ­ვებ ასე­თი სი­ყალ­ბით ხალ­ხის და­ბო­ლე­ბას. უკ­ვე არა­ერ­თხელ ვთქვი და სხვა ქარ­თ­ვე­ლებ­მაც და­მი­დას­ტუ­რეს, რომ ეს ადა­მი­ა­ნი(?!) არის თაღ­ლი­თი, აფე­რის­ტი, ქურ­დ­ბა­ცა­ცა და ამე­რი­კა­ში ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სა და ნე­გა­ტი­ვის გა­მავ­რ­ცე­ლე­ბე­ლი. არც ჟურ­ნა­ლის­ტია და არა­ნა­ი­რი წარ­მა­ტე­ბა მას ზურგს არ უმაგ­რებს, გი­ჟო­ბის გარ­და. მე გავ­ჩუმ­დე­ბო­დი, რომ არა ეს დი­დი ტყუ­ი­ლი "ბროდ­ვე­ის სცე­ნა­ზე ქარ­თუ­ლი დრო­შის გაშ­ლა­ზე". ეს ტყუ­ი­ლი ზი­ანს აყე­ნებს რო­გორც ქარ­თ­ველ არ­ტის­ტებს, რო­გორც ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის სი­მარ­თ­ლის, ობი­ექ­ტუ­რო­ბის, სა­მარ­თ­ლი­ა­ნო­ბი­სა და გამ­ჭ­ვირ­ვა­ლო­ბის პრინ­ცი­პებს, ასე­ვე ქარ­თ­ვე­ლე­ბის ყალ­ბად "წარ­მო­ჩე­ნას" სა­ეჭ­ვო კა­ტე­გო­რი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბის ფა­სი­ან შეკ­რე­ბა­ზე. ასე­თი 10-კა­ცი­ა­ნი "კონ­კურ­სე­ბი" აქ დღე­ში 1000-ჯერ ტარ­დე­ბა და ბროდ­ვეი არის ქუ­ჩა, უამ­რა­ვი ფარ­თით. არც ერ­თი ბროდ­ვე­ის თე­ატ­რის სცე­ნა არ ქი­რავ­დე­ბა თაღ­ლი­თებ­ზე. უფ­რო მე­ტიც, კას­ტინ­გე­ბიც კი ბროდ­ვე­ის სპექ­ტაკ­ლ­ში მო­სახ­ვედ­რად, უმე­ტეს­წი­ლად სხვა სტუ­დი­ებ­ში იმარ­თე­ბა, არა­თუ ეს შრე­კე­ბის ჯო­გი (სუ­რათს კო­მენ­ტარ­ში და­ვურ­თავ) გა­უშ­ვან, იბო­გი­ნონ ცრუ ინ­ფორ­მა­ცი­ით. ვთხო­ვე გო­გას, ნუ ავ­რ­ცე­ლებს ყალბ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რა­ზეც ვი­ღებ ჩე­მი "დო­ნის" შე­უ­ფე­რებ­ლო­ბის მი­თი­თე­ბებს და იმ თაღ­ლი­თის კვლავ უაზ­რო, ყალბ კო­მენ­ტა­რებს.
კი­დევ ერ­თხელ, ხაზ­გას­მით აღ­ვ­ნიშ­ნავ: ეს ადა­მი­ა­ნი ცრუ­ობს, არა­ნა­ირ წარ­მა­ტე­ბულ საქ­მი­ა­ნო­ბას არ ეწე­ვა, აფი­ში­რე­ბას უწევს ყალბ დიპ­ლომს, არ გა­აჩ­ნია ელე­მენ­ტა­რუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბა, არ იცის ინ­გ­ლი­სუ­რი ენა, გა­მარ­თულ სა­ლა­პა­რა­კო დო­ნე­ზეც კი.
ძა­ლი­ან გთხოვთ, გა­და­ა­მოწ­მეთ ინ­ფორ­მა­ცია მსგავ­სი თაღ­ლი­თე­ბის მი­ერ წე­სი­ერ მო­მუ­შა­ვე ქარ­თ­ვე­ლებ­ზე ამე­რი­კა­ში ჩრდი­ლის მი­ყე­ნე­ბი­სა და დე­ზინ­ფორ­მა­ცი­ის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად. ეს არის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბა, შემ­დეგ­ში ამ ქალ­ბა­ტო­ნის ყალ­ბი ინ­ფორ­მა­ცია გა­და­ა­მოწ­მეთ მსგავ­სი შეკ­რე­ბე­ბის არარ­სე­ბულ ვებ­გ­ვერ­დებ­ზე...
ხვდე­ბით სი­ყალ­ბის დო­ნეს? ათ­კა­ცი­ა­ნი შეკ­რე­ბა, ფა­სი­ა­ნი "სერ­ტი­ფი­კა­ტი", გი­ჟე­ბის ორი მხარ­დამ­ჭე­რი, ერ­თ­კა­ცი­ა­ნი ("კონ­კურ­სის დამ­ფუძ­ნებ­ლის") ჟი­უ­რი, მოტყუ­ე­ბუ­ლი დი­ზა­ი­ნე­რი უფა­სო კა­ბის გა­მო­ძალ­ვის მიზ­ნით და სპონ­სო­რი დი­ა­ნა "ბაგ­რა­ტი­ო­ნი".
ბაგ­რა­ტი­ო­ნე­ბის ოჯა­ხის სიწ­მინ­დის დამ­ც­ვე­ლებ­თან და სა­ერ­თოდ, თა­ვა­დაზ­ნა­ურ­თა საბ­ჭოს­თა­ნაც მაქვს შე­კითხ­ვა: ულა­მა­ზეს, უც­ნო­ბი­ლეს, უწარ­მა­ტე­ბუ­ლეს, მარ­ტო­ხე­ლა დე­დას, ქალს, ბე­გაშ­ვილს რომ უსა­ფუძ­ვ­ლოდ და შე­უ­რაცხ­მ­ყო­ფე­ლად ჭამ­დით, და­ვით ბაგ­რა­ტი­ო­ნის და­სა­ცა­ვად და არა­ვინ გა­ბე­და თქვენს წი­ნა­აღ­მ­დეგ ლა­მა­ზი ქა­ლის და­სა­ცა­ვად ხმის ამო­ღე­ბა, ამ თაღ­ლი­თებ­ზე გა­ა­კე­თეთ კო­მენ­ტა­რი, აჯო­ბებს, თქვე­ნი "ღირ­სე­ბის" და­სა­ცა­ვად, კერ­ძოდ, ბა­ტონ კო­პა­ძეს ვთხოვ ამ ოდი­ო­ზურ თაღ­ლი­თებ­ზე ორი­ო­დე სიტყ­ვით კო­მენ­ტარს ან თუნ­დაც შო­რი­დან, ყუ­რადღე­ბის მიქ­ცე­ვას, ლა­მაზ ქა­ლებ­ზე ჯენ­ტ­ლ­მე­ნი თა­ვა­დის­თ­ვის შე­უ­ფე­რე­ბე­ლი შე­უ­რაცხ­ყო­ფის და­რი­გე­ბის ნაც­ვ­ლად. დი­დი ხა­ნია მინ­დო­და ამის თქმა და ერ­თ­მა "ა­რის­ტოკ­რატ­მა" თაღ­ლი­თე­ბის მფარ­ველ­მა მომ­ცა კი­დეც ამის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.
გა­უფ­რ­თხ­ლ­დით ქარ­თულ იმიჯს, რო­ცა რე­ა­ლუ­რად ვი­ღაც ცდი­ლობს გა­მიზ­ნუ­ლად ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს მას", - წერს იუნა შა­ფა­თა­ვა.

შე­გახ­სე­ნებთ, ცის­ნა­მი საყ­ვარ­ლიშ­ვილ­მა, რო­გორც თა­ვად აცხა­დებ­და, სცე­ნა­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დრო­შა გა­ი­ტა­ნა, მაგ­რამ ამ დრომ­დე არ­სად ვრცელ­დე­ბა კონ­კურ­სის ამ­სახ­ვე­ლი ვი­დე­ორ­გო­ლი. უც­ნა­უ­რია ის ფაქ­ტიც, რომ საყ­ვარ­ლიშ­ვი­ლი კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას - "მის ტუ­რიზ­მი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს" სა­ხე­ლით იღებ­და, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში კი მსგავ­სი კონ­კურ­სი არ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლა. რო­გორც საყ­ვარ­ლიშ­ვილ­მა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გან­მარ­ტა, მან კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბი ტუ­რიზ­მის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­თან და "ი­მიჯ ცენ­ტ­რის" ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბას­თან გა­ი­ა­რა, რად­გან სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მსგავ­სი კონ­კურ­სი არ ტარ­დე­ბა, გა­დაწყ­ვი­ტა, რომ "მის ტუ­რიზ­მი სა­ქარ­თ­ვე­ლო 2017" სწო­რედ ის არის.
მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ცნო­ბი­ლი გახ­და, რომ ცის­ნა­მი საყ­ვარ­ლიშ­ვილს ტი­ტუ­ლი ჩა­მო­არ­თ­ვეს. ამის შე­სა­ხებ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში კონ­კურ­სის ორ­გა­ნი­ზა­ტორ­მა და­წე­რა. მი­სი გან­მარ­ტე­ბით, ცის­ნა­მი საყ­ვარ­ლიშ­ვილს ტი­ტუ­ლი შე­უ­სა­ბა­მო საქ­ცი­ე­ლის გა­მო ჩა­მო­ერ­თ­ვა და გვირ­გ­ვი­ნი სვეტ­ლა­ნა კრა­მერს გა­და­ე­ცა.

ამ ფაქტს სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში საყ­ვარ­ლიშ­ვი­ლიც გა­მო­ეხ­მა­უ­რა (სტი­ლი და­ცუ­ლი­ა):
"I გოტ ფი­რედ ბყ Mარციე და გი­ლო­ცავთ შა­ფა­თა­ვას­ნა­ი­რე­ბო, თქვენ გა­ი­მარ­ჯ­ვეთ. იმ­დე­ნი დას­ცი­ნეთ, აგი­ნეთ და გუ­ლის ამ­რე­ვი სიტყ­ვე­ბი და­წე­რეთ ამ კონ­კურ­ს­ზე, რომ თქვენ გა­მო და თქვე­ნი უარ­ყო­ფი­თი პოს­ტე­ბის გა­მო, მე და­ვი­სა­ჯე. კი­დევ ერ­თი ბო­რო­ტე­ბა გა­მი­კე­თეთ, რო­გორც მა­შინ, რო­ცა იტა­ლი­ურ ტე­ლე­ვი­ზი­ა­ში რე­კავ­დით და ჩემ­ზე ეუბ­ნე­ბო­დით, უსა­ბუ­თოს ნუ ამუ­შა­ვე­ბო..."

არა­და, ამ ფაქ­ტამ­დე, საყ­ვარ­ლიშ­ვილს ბევ­რი უკ­რავ­და ტაშს და ქარ­თ­ვე­ლი ემიგ­რან­ტე­ბის დამ­ც­ვე­ლად მი­იჩ­ნევ­და. თუნ­დაც, იმ პოს­ტის გა­მო, რო­მე­ლიც ემიგ­რან­ტ­მა რამ­დე­ნი­მე ხნის წინ, ქარ­თ­ვე­ლი ემიგ­რან­ტი ქა­ლე­ბის და­სა­ცა­ვად გა­მო­აქ­ვეყ­ნა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთავ­რო­ბას მი­მარ­თა:
"კა­ცი არა ვარ, გი­ნე­ბას ვერ და­ვიწყებ, ამი­ტომ ვარ­ჩიე კა­ხეთ­ში რომ დე­და­კა­ცე­ბი იწყევ­ლე­ბი­ან, ისე და­ვიწყევ­ლო, თან - მეც კა­ხე­ლი ვარ, სოფ­ლე­ლი და გა­მი­გე­ბენ.
მოკ­ლედ, დღე­ვან­დე­ლო მთავ­რო­ბავ, თქვე­ნი კუ­ბო და­ვიდ­გი მე. თქვენ ხართ უნა­მუ­სო, უპა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო, არა­რა­ო­ბა ხალ­ხი, რო­მე­ლიც ქარ­თ­ველ ავად­მ­ყოფ დე­დას აიძუ­ლებთ და­ტო­ვოს შვი­ლი, ოჯა­ხი და უცხო მი­წა­ზე წა­ვი­დეს სა­მუ­შა­ოდ, სხვა­თა სახ­ლე­ბის დი­ა­სახ­ლი­სად. წარ­მოდ­გე­ნა არ გაქვთ, რამ­დე­ნი ახალ­გაზ­რ­და ქა­ლი ტო­ვებს ოჯახს და იკარ­გე­ბა. ვინ იცის, კი­დევ რამ­დე­ნი ათე­ნებს ღა­მეს უცხო ქვეყ­ნე­ბის სა­ე­მიგ­რა­ცი­ო­ში. თქვენ გე­დოთ ყვე­ლას ცოდ­ვა მაგ გა­სი­ვე­ბულ კი­სერ­ზე და ღმერთს ვთხოვ, თქვენს ოჯახს გა­უხ­დეს საქ­მე ასე, რომ მე­რე მიხ­ვ­დეთ, რამ­ხე­ლა ტკი­ვი­ლია მარ­ტო­ო­ბა, მო­ნატ­რე­ბა, ნოს­ტალ­გია. არაფ­რის მაქ­ნი­სე­ბი ხართ. იმის მა­გივ­რად, რომ ხალ­ხ­ში ენ­თუ­ზი­აზ­მი გა­ა­ჩი­ნოთ, რა­ღა­ცის კე­თე­ბის, ახალ­გაზ­რ­დებ­ში ინო­ვა­ცი­ე­ბი გა­აღ­ვი­ვოთ, მცი­რე, სა­შუ­ა­ლო, მსხვილ მე­წარ­მეს ხე­ლი შე­უწყოთ, გა­და­სა­ხა­დე­ბი შე­ამ­ცი­როთ, წარ­მო­ე­ბა გა­ზარ­დოთ, დგა­ხართ და ყო­ველ­დღე ყვე­ლა­ფერს აძ­ვი­რებთ!!!
შვი­ლებს ტო­ვებთ მშობ­ლე­ბის გა­რე­შე, ქმრებს - ცო­ლებს არ­თ­მევთ, ოჯა­ხებს აუბე­დუ­რებთ.
შენ, ჩე­მო ერო, შენც რა გითხა­რი, რომ ამ ყვე­ლა­ფერ­ზე ჩუ­მად ხარ, ხმას არ იღებ და "გკი­დი­ა", თუ რამ­დე­ნი ახალ­გაზ­რ­და დე­და და­ტო­ვებს ქვე­ყა­ნას.
გა­მო­დით, ხალ­ხო, ამო­ი­ღეთ ხმა, გა­მა­გო­ნეთ თქვე­ნი ტკი­ვი­ლი, თო­რემ ამო­დე­ნა სი­ჩუ­მემ დაგ­ვა­მუნ­ჯა, გა­მოგ­ვა­ბე­ჩა­ვა და შეგ­ვიყ­ვა­ნა რუ­სე­თის დუ­მა­ში. აგერ, "გაზ­პ­რომ­თან" და­დე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბაც სა­ხე­ზეა. მივ­დი­ვართ უკან და ჩვენ კი ვდუმთ.
გვე­ყო ემიგ­რან­ტე­ბო სხვი­სი სახ­ლე­ბის დი­ა­სახ­ლი­სო­ბა!!! ჩვენს სახ­ლებ­ში ტრი­ა­ლი, ჩვენს სახ­ლებ­ში გა­კე­თე­ბუ­ლი კერ­ძი გვე­ნატ­რე­ბა!
დღე­ვან­დე­ლო მთავ­რო­ბავ, ამოწყ­დი, რომ ამ­დენ შვილს უდე­დოდ ზრდი და უსიყ­ვა­რუ­ლოდ!
ახალ­გაზ­რ­დე­ბო, მომ­ყე­ვით რა, მენ­დეთ, გვერ­დ­ში და­მი­დე­ქით, ყვე­ლა სა­კუ­თარ თავ­ზე ნუ ფიქ­რობთ, მო­დი, ერ­თ­მა­ნეთ­ზე ვი­ფიქ­როთ, ხალ­ხ­ზე ვი­ფიქ­როთ, ქვე­ყა­ნა უკე­თე­სო­ბის­კენ შევ­ც­ვა­ლოთ, თო­რემ გას­კ­და ეს გუ­ლი და მე­ტი აღარ შე­მიძ­ლია. დამ­ღა­ლა ამ­დენ­მა უმოქ­მე­დო­ბამ, უნ­დობ­ლო­ბამ, სიშ­ტე­რემ!!!
გლე­ხის შვი­ლი ვარ და ვი­საც ჩე­მი გლე­ხუ­რი სიტყ­ვე­ბი არ მო­ე­წო­ნე­ბა, კავ­კა­სი­ო­ნი­დან გა­მო­ე­ქა­ნოს!!!"
ბეჭდვა