როდის დაარღვევს დუმილს დე­კა­ნო­ზი გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძე
font-large font-small
როდის დაარღვევს დუმილს დე­კა­ნო­ზი გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძე
თა­ვი­დან აცი­ლე­ბუ­ლი საფ­რ­თხე თუ პრო­ვო­კა­ცია?

იმ დროს, რო­ცა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არქს გერ­მა­ნი­ის ქა­ლაქ ბერ­ლინ­ში სა­ო­პე­რა­ცი­ოდ ამ­ზა­დებ­დ­ნენ, თბი­ლის­ში შო­კის მომ­გ­ვ­რე­ლი ინ­ფორ­მა­ცია გავ­რ­ცელ­და: მთე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა პატ­რი­არ­ქის მო­წამ­ვ­ლის მცდე­ლო­ბა­ზე ალა­პა­რაკ­და. მთა­ვა­რი პრო­კუ­რო­რის, ირაკ­ლი შო­თა­ძის თქმით, პრო­კუ­რა­ტუ­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­მა მკვლე­ლო­ბის მომ­ზა­დე­ბის ფაქ­ტ­ზე სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რი, დე­კა­ნო­ზი გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძე და­ა­კა­ვეს.

მთა­ვა­რი პრო­კუ­რო­რის თქმით, აღ­ნიშ­ნულ ფაქ­ტ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა 2017 წლის 2 თე­ბერ­ვალს, ერთ-ერ­თი მო­ქა­ლა­ქის გან­ცხა­დე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე და­იწყო, რო­მელ­მაც პრო­კუ­რა­ტუ­რას მი­მარ­თა და მი­უ­თი­თა, რომ მის­მა ნაც­ნობ­მა მა­მა გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძემ სთხო­ვა, სი­ცოცხ­ლის­თ­ვის სა­ში­ში ნივ­თი­ე­რე­ბის - ცი­ა­ნი­დის მო­ძი­ე­ბა­ში დახ­მა­რე­ბა, რომ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბი­თაც ამ უკა­ნას­კ­ნელს მა­ღა­ლი იერარ­ქი­ის სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რის სი­ცოცხ­ლის ხელ­ყო­ფა უნ­და მო­ეხ­დი­ნა. შო­თა­ძე ირ­წ­მუ­ნე­ბა, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი გან­ცხა­დე­ბის მი­ღე­ბის­თა­ნა­ვე და­იწყო ფაქ­ტ­ზე გა­მო­ძი­ე­ბა: "გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გინ­და, რომ მა­მა გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძე გან­მ­ცხა­დე­ბელს სთხოვ­და შემ­ჭიდ­რო­ე­ბულ ვა­დებ­ში შხა­მი­ა­ნი ნივ­თი­ე­რე­ბის - ცი­ა­ნი­დის მო­ძი­ე­ბას, რის სა­ნაც­ვ­ლო­დაც მზად იყო, გა­და­ე­ხა­და ფუ­ლა­დი თან­ხა, ხო­ლო თა­ვის მხრივ გა­წე­უ­ლი დახ­მა­რე­ბის­თ­ვის მო­მა­ვალ­ში გარ­კ­ვე­ულ არა­მარ­თ­ლ­ზო­მი­ერ სარ­გე­ბელს ჰპირ­დე­ბო­და. რო­გორც გა­ირ­კ­ვა, მა­მა­ლა­ძე აპი­რებ­და გერ­მა­ნი­ა­ში გამ­გ­ზავ­რე­ბას, სა­დაც პატ­რი­არ­ქი იმ­ყო­ფე­ბო­და სამ­კურ­ნა­ლოდ, თან­მ­ხ­ლებ პი­რებ­თან ერ­თად და მას შხა­მი­ა­ნი ნივ­თი­ე­რე­ბა სჭირ­დე­ბო­და გამ­გ­ზავ­რე­ბამ­დე".

რო­გორც დგინ­დე­ბა, დე­კა­ნოზ გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძეს (რო­მე­ლიც ამავ­დ­რო­უ­ლად იყო შპს "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს წმინ­და იოაკი­მე და ანას სა­ხე­ლო­ბის სა­მე­დი­ცი­ნო ცენ­ტ­რის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი), სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი საქ­მი­ა­ნო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სის­ტე­მა­ტუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქ­თან და მის უახ­ლო­ეს გა­რე­მოც­ვას­თან. გა­მო­ძი­ე­ბის ამ ეტაპ­ზე მო­პო­ვე­ბუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბით ირ­კ­ვე­ვა, რომ მა­მა­ლა­ძე ამ­ზა­დებ­და ერთ-ერ­თი პი­რის მკვლე­ლო­ბას, სწო­რედ ამ მიზ­ნით შე­ი­ძი­ნა და­უდ­გე­ნე­ლი პი­რის­გან შხა­მი­ა­ნი ნივ­თი­ე­რე­ბა - ცი­ა­ნი­დი, რომ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც სა­სიკ­ვ­დი­ლო შე­დე­გი გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბო­და და სის­რუ­ლე­ში იქ­ნე­ბო­და მოყ­ვა­ნი­ლი ბრალ­დე­ბუ­ლის და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი გან­ზ­რახ­ვა.

10 თე­ბერ­ვალს პრო­კუ­რა­ტუ­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­მა გერ­მა­ნი­ა­ში გამ­გ­ზავ­რე­ბამ­დე - თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აერო­პორ­ტ­ში და­ა­კა­ვეს გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძე, ხო­ლო მი­სი ბარ­გის ჩხრე­კი­სას ამო­ღე­ბუ­ლია ფა­რუ­ლად შე­ნა­ხუ­ლი შხა­მი­ა­ნი ნივ­თი­ე­რე­ბა - "ნატ­რი­უ­მის ცი­ა­ნი­დი". ამავ­დ­რო­უ­ლად, გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძის საცხოვ­რე­ბე­ლი ბი­ნის ჩხრე­კი­სას ამო­ღე­ბუ­ლია კუს­ტა­რუ­ლი წე­სით დამ­ზა­დე­ბუ­ლი უნომ­რო ცეცხ­ლ­სას­რო­ლი იარა­ღი და 6 ცა­ლი საბ­რ­ძო­ლო ვაზ­ნა, რომ­ლე­ბიც მან მარ­თ­ლ­სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გოდ შე­ი­ძი­ნა და თა­ვის საცხოვ­რე­ბელ ბი­ნა­ში ინა­ხავ­და. გა­მო­ძი­ე­ბის ამ ეტაპ­ზე მო­პო­ვე­ბუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, მთა­ვა­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რა მუ­შა­ობს რამ­დე­ნი­მე ვერ­სი­ა­ზე და ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით ინ­ტენ­სი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი.
2017 წლის 12 თე­ბერ­ვალს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რის შუ­ამ­დ­გომ­ლო­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თ­ლოს გან­ჩი­ნე­ბით გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძეს აღ­კ­ვე­თის ღო­ნის­ძი­ე­ბის სა­ხით პა­ტიმ­რო­ბა შე­ე­ფარ­და. ირაკ­ლი შო­თა­ძის თქმით, და­ნა­შა­უ­ლის მო­ტი­ვი ან­გა­რე­ბა იყო. და­ნა­შა­უ­ლი 7-დან 15 წლამ­დე პა­ტიმ­რო­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.
მა­მა გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძე ბრალს არ აღი­ა­რებს, თუმ­ცა პრო­კუ­რა­ტუ­რას აქვს რო­გორც აუდიო, ასე­ვე ვი­დე­ომ­ტ­კი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბი. პრო­კუ­რა­ტუ­რას ბუ­ნებ­რი­ვია, ეს სამ­ხი­ლი არ გა­უხ­მა­უ­რე­ბია და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა ელის მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბას, რა­თა დარ­წ­მუნ­დეს ბრალ­დე­ბის ნამ­დ­ვი­ლო­ბა­ში.

ცნო­ბი­ლია ისიც, რომ მა­მა გი­ორ­გის აღ­მ­კ­ვე­თი ღო­ნის­ძი­ე­ბის შე­ფარ­დე­ბის სა­კითხი სა­სა­მარ­თ­ლომ და­ხუ­რულ სხდო­მა­ზე გა­ნი­ხი­ლა და მას პა­ტიმ­რო­ბა შე­უ­ფარ­და. ბრალ­დე­ბუ­ლის ად­ვო­კა­ტი, გი­ორ­გი ფან­ცუ­ლაია არ ამ­ხელს ბრალ­დე­ბის დე­ტა­ლებს და ამ­ბობს, რომ სათ­ქ­მე­ლი აქვს მა­მა­ოს და იმე­დი აქვს, სა­სა­მარ­თ­ლო­ში მი­სი უდა­ნა­შა­უ­ლო­ბა დამ­ტ­კიც­დე­ბა. ად­ვო­კა­ტის თქმით, პრო­კუ­რა­ტუ­რამ მას საქ­მის დე­ტა­ლე­ბის გა­უთ­ქ­მე­ლო­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე ხე­ლი მო­ა­წე­რი­ნა და ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას სთხოვს პრო­კუ­რა­ტუ­რას. "ა­უ­ცი­ლე­ბე­ლია, მოხ­დეს ჩვე­ნი პო­ზი­ცი­ის და­ფიქ­სი­რე­ბა, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა არ იყოს ცალ­მ­ხ­რი­ვად ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლი და შეც­დო­მა­ში შეყ­ვა­ნი­ლი", - ამ­ბობს ად­ვო­კა­ტი გი­ორ­გი ფან­ცუ­ლაია.

თით­ქ­მის ყვე­ლა თა­ნამ­დე­ბო­ბის პირ­მა შე­ა­ფა­სა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტი. პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი გი­ორ­გი კვი­რი­კაშ­ვი­ლი ამ­ბობს, რომ პი­რად კონ­ტ­როლ­ზე ჰყავს აყ­ვა­ნი­ლი ეს საქ­მე და ის პატ­რი­არქს ბერ­ლინ­ში პი­რა­დად მო­ი­ნა­ხუ­ლებს. ისიც ცნო­ბი­ლია, რომ პატ­რი­არ­ქის დაც­ვა გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლია და მის უსაფ­რ­თხო­ე­ბას სა­ხელ­მ­წი­ფო დაც­ვის სამ­სა­ხუ­რი იცავს.

კა­ხი კა­ლა­ძის თქმით: "უმ­ძი­მე­სი და­ნა­შა­უ­ლის ჩა­დე­ნა იქ­ნა აცი­ლე­ბუ­ლი თა­ვი­დან. ვფიქ­რობ, რომ ეს კარ­გად გათ­ვ­ლი­ლი გეგ­მა იყო და ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი იყო ამის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. ეს არ იქ­ნე­ბო­და დარ­ტყ­მა მხო­ლოდ ეკ­ლე­სი­ა­ზე, მხო­ლოდ და მხო­ლოდ მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბელ მრევ­ლ­ზე, ეს იქ­ნე­ბო­და დარ­ტყ­მა სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ზე, ჩვენს ინ­ს­ტი­ტუ­ტებ­ზე, შე­სა­ბა­მის სამ­სა­ხუ­რებ­ზე, ქვე­ყა­ნა­ში სიმ­შ­ვი­დე­სა და მშვი­დო­ბა­ზე. თუმ­ცა, ეს ყვე­ლა­ფე­რი არ გა­მო­უ­ვი­დათ. მინ­და, მად­ლო­ბა ვუთხ­რა შე­სა­ბა­მის სამ­სა­ხუ­რებს, და­ვე­ლო­დოთ გა­მო­ძი­ე­ბას და სხვა დე­ტა­ლე­ბიც უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი. თუმ­ცა, ერ­თი რაც მინ­და ვთქვა: ყვე­ლა დამ­ნა­შა­ვე, ვინც გა­მო­იკ­ვე­თე­ბა, კა­ნო­ნის წი­ნა­შე უმ­კაც­რე­სად და­ის­ჯე­ბა".

მომ­ხ­და­რის ირ­გ­ვ­ლივ უამ­რა­ვი ვერ­სია ვრცელ­დე­ბა. ნა­წი­ლი იმა­საც ამ­ბობს, რომ სა­პატ­რი­არ­ქო­ში სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რებს შო­რის სე­რი­ო­ზუ­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბაა და არც იმას გა­მო­რიცხა­ვენ, რომ შე­საძ­ლოა, მა­მა გი­ორ­გის ეს ყვე­ლა­ფე­რი მო­უწყ­ვეს. ტე­ლე­კომ­პა­ნია "რუს­თა­ვი 2"-მა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა სა­ვა­რა­უ­დოდ, მა­მა გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძის წე­რი­ლი, რო­მელ­შიც ის არ­ქი­მან­დ­რიტ იაკობს სა­პატ­რი­არ­ქო­ში არ­სე­ბუ­ლი თალ­ღი­თუ­რი სქე­მის და­ფარ­ვა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს. ამ­ბო­ბენ, რომ ეს წე­რი­ლი დე­კა­ნოზ­მა გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძემ პატ­რი­არქს რამ­დე­ნი­მე თვის წინ მის­წე­რა. ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წე­რი­ლის ავ­თენ­ტუ­რო­ბა ჯერ და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი არ არის, თუმ­ცა დო­კუ­მენ­ტი­დან ირ­კ­ვე­ვა, რომ პატ­რი­არქს იმ პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ მის­წე­რა, რომ­ლე­ბიც სა­პატ­რი­არ­ქოს შიგ­ნით და მის გა­რეთ ვი­თარ­დე­ბო­და და არც იმას გა­მო­რიცხა­ვენ, ამის გა­მო მი­სი მო­ცი­ლე­ბა სურ­დათ.

"მა­მა გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძე ამ­ბობს, რომ იმ წე­რი­ლის ში­ნა­არ­სი, რო­მე­ლიც გუ­შინ გა­მოქ­ვეყ­ნ­და, ჰგავს იმ წე­რი­ლე­ბის ში­ნა­არსს, რომ­ლი­თაც მას წმინ­და სი­ნო­დი­სა და პატ­რი­არ­ქის­თ­ვის არა­ერ­თხელ მი­უ­მარ­თავს", ამის შე­სა­ხებ ბრალ­დე­ბუ­ლი დე­კა­ნო­ზის, გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძის ად­ვო­კატ­მა, გი­ორ­გი ფან­ცუ­ლა­ი­ამ გა­ნაცხა­და.
გავ­რ­ცე­ლე­ბულ გან­ცხა­დე­ბას მე­უ­ფე იაკო­ბიც გა­მო­ეხ­მა­უ­რა: "უბ­რა­ლოდ, სირ­ცხ­ვი­ლია თე­მის გა­და­ფარ­ვა იმით, რომ თურ­მე მე­უ­ფეს მი­ლი­ო­ნებ­თან ჰქო­ნია კავ­ში­რი. ეგ ვი­ღა­ცის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ზღაპ­რე­ბია. რა კო­მენ­ტა­რი გა­ვა­კე­თო? მაგ სამ­სა­ხუ­რის შექ­მ­ნა ჩე­მი იდეა იყო, ნუ იბ­რა­ლე­ბენ სხვე­ბი. მა­გის გარ­კ­ვე­ვა ნე­ბის­მი­ერ დროს შე­იძ­ლე­ბა. თე­მა რა უფ­რო დი­დია, უწ­მინ­დე­სის უსაფ­რ­თხო­ე­ბა თუ ვი­ღა­ცა მე­უ­ფე, თუნ­დაც ქურ­დი მე­უ­ფე? მითხა­რით, რო­მე­ლი უფ­რო სე­რი­ო­ზუ­ლია?" - გა­ნაცხა­და მე­უ­ფე იაკობ­მა.
სა­პატ­რი­არ­ქო­ში არ­სე­ბულ და­პი­რის­პი­რე­ბა­ზე სა­უბ­რობს ასე­ვე მე­უ­ფე პეტ­რე და მან უმ­ძი­მე­სი ბრალ­დე­ბე­ბი პატ­რი­არ­ქის მდი­ვანს, შო­რე­ნა თეთ­რუ­აშ­ვილ­საც წა­უ­ყე­ნა, ერთ-ერ­თი ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის ეთე­რით. ცალ­სა­ხაა, შიგ­ნით დი­დი აუზა­უ­რია, მომ­ხ­დარ­ზე სამ­ღ­ვ­დე­ლო­ე­ბის აზ­რიც გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია. თა­ვად სა­პატ­რი­არ­ქო­ში კო­მენ­ტარს არ აკე­თე­ბენ და ამ­ბო­ბენ, რომ გა­მო­ძი­ე­ბას ელო­დე­ბი­ან, მათ­თ­ვის ეს ყვე­ლა­ფე­რი მო­უ­ლოდ­ნე­ლი იყო. ინ­ფორ­მა­ცი­ის უქონ­ლო­ბის გა­მო, ამ ეტაპ­ზე კო­მენ­ტარს ვერ გა­ვა­კე­თებთ და და­ვე­ლო­დე­ბით გა­მო­ძი­ე­ბის შე­დე­გებს, - აღ­ნიშ­ნა­ვენ სა­პატ­რი­არ­ქო­ში.

სა­პატ­რი­არ­ქო კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქის, ილია მე­ო­რის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ცხა­დე­ბას ავ­რ­ცე­ლებს. მა­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ოპე­რა­ცი­ის შემ­დეგ, პატ­რი­არ­ქი ინ­ტენ­სი­ურ პა­ლა­ტა­ში იმ­ყო­ფე­ბა და თავს კარ­გად გრძნობს: "წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ოპე­რა­ცი­ის შემ­დეგ, სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს-პატ­რი­არ­ქი ინ­ტენ­სი­ურ პა­ლა­ტა­ში იმ­ყო­ფე­ბა და თავს კარ­გად გრძნობს. მი­სი უწ­მინ­დე­სო­ბის სა­ხე­ლით, მად­ლო­ბას ვუხ­დით კლი­ნი­კას და ქი­რურგს, პრო­ფე­სორ მარ­ტინ შტრიკს, ასე­ვე, სრუ­ლი­ად სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­სახ­ლე­ო­ბას და ყვე­ლა გულ­შე­მატ­კი­ვარს გულ­მ­ხურ­ვა­ლე ლოც­ვის, გა­მო­ჩე­ნი­ლი თა­ნაგ­რ­ძ­ნო­ბი­სა და თა­ნად­გო­მი­სათ­ვის. სა­ვა­რა­უ­დოდ, პატ­რი­არ­ქი სა­ა­ვად­მ­ყო­ფოს ერთ კვი­რა­ში და­ტო­ვებს", - ნათ­ქ­ვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.
ჯერ­ჯე­რო­ბით უც­ნო­ბია, რა კო­მენ­ტარს გა­ა­კე­თებს მომ­ხ­დარ­ზე თა­ვად პატ­რი­არ­ქი და ისიც, იცის თუ არა მან, რომ იგეგ­მე­ბო­და მი­სი მო­წამ­ვ­ლა.

"ვერც კი ვფიქ­რობ, რას იტყ­ვის პატ­რი­არ­ქი. პატ­რი­არ­ქი ისეთ რა­მეს იტყ­ვის, რაც ყვე­ლა­სა და ყვე­ლა­ფერს დაგ­ვი­ლა­გებს. წლებ­მა გვაჩ­ვე­ნა, პატ­რი­არ­ქი ყო­ველ­თ­ვის ისეთ გან­ცხა­დე­ბას აკე­თებ­და, არა­ვინ ვე­ლო­დით ასეთ პა­სუხს თუ გას­ცემ­და ოდეს­მე ამ კითხ­ვებს. მაგ­რამ პატ­რი­არ­ქი სულ ისეთ პა­სუ­ხებს სცემ­და... რად­გან მას ღვთის­გან აქვს ეს აზ­რიც, ფიქ­რი, შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი მი­ცე­მუ­ლი. ისეთ რა­მეს იტყ­ვის, რაც თუნ­დაც მა­მა გი­ორ­გის­თ­ვის და ყვე­ლას­თ­ვის სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა, რად­გან ჩვენ ყვე­ლა­ნი პატ­რი­არ­ქის შვი­ლე­ბი ვართ, თქვენც, მეც, მა­მა გი­ორ­გიც. პატ­რი­არქს ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი უყ­ვარს. მსურს რა­საც ამ­ბო­ბენ სი­მარ­თ­ლე არ იყოს. ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ფე­რი შო­კის მომ­გ­ვ­რე­ლია. არ ვი­ცი, რამ­დე­ნად სწო­რია ეს, არ არის სწო­რი, ამას ვერ გან­ვ­ს­ჯი, ამ თე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ვერც ვე­რა­ფერს ვიტყ­ვი, რად­გან, მა­მა გი­ორ­გი სა­სუ­ლი­ე­რო პი­რია, მღვდე­ლია. სა­ნამ არ დამ­თავ­რ­დე­ბა გა­მო­ძი­ე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი არ დად­გინ­დე­ბა, ცი­ლის­წა­მე­ბა უმ­ძი­მე­სი ცოდ­ვა არის. შოკ­ში ვარ ამ ყვე­ლაფ­რით", - გა­ნაცხა­და მა­მა შალ­ვა კე­კე­ლი­ამ.
ფაქ­ტია, საქ­მის ირ­გ­ვ­ლივ გა­მო­ძი­ე­ბა გრძელ­დე­ბა, მა­მა გი­ორ­გი მა­მა­ლა­ძის­თ­ვის წა­ყე­ნე­ბუ­ლი ბრალ­დე­ბა უმ­ძი­მე­სია. იმე­დია, ბევ­რი დე­ტა­ლი გა­მო­ძი­ე­ბით გახ­დე­ბა ცნო­ბი­ლი და ამ სკან­და­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ირ­გ­ვ­ლივ პა­სუხ­გა­უ­ცე­მე­ლი კითხ­ვა არ დარ­ჩე­ბა და რაც მთა­ვა­რია, ყვე­ლა­ზე მთა­ვარ კითხ­ვას გა­ე­ცე­მა პა­სუ­ხი, ვის და რა­ტომ სურ­და ჩვე­ნი უწ­მინ­დე­სის, ერის სუ­ლი­ე­რი მა­მის მო­წამ­ვ­ლა. ვინ იდ­გა ამ ყვე­ლაფ­რის უკან.

თეა ხურ­ცი­ლა­ვა
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ბიზნესმენ ლევან სიგუას მკვლელობაში ბრალდებულის ვინაობა ამ დრომდე უცნობია.
"ახლახანს გამოსულა ციხიდან ეს მკვლელი და ყოფილ შეყვარებულზე შურისძიება გადაუწყვეტია. გაიგო ეტყობა საცხოვრებელი მისამართი, ჩაუსაფრდა მათ და გია მოკლა"
მესტიაში ურთიერთშელაპარაკების შემდეგად 25 წლის ლუკა ფალიანი მოკლეს.
2009 წლის 17 ივლისს ქვემო ფონიჭალა - შემზარავი ამბის მოწმე გახდა - 7 წლის ბიჭის გატაცებისა და სასტიკი მკვლელობისთვის პოლიციელი ჯემალ სამადაშვილი დააკავეს.
6 ივლისს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამერიკელი ცოლ-ქმარი რაიან და ლორა სმიტები, 4 წლის ვაჟთან ერთად, დუშეთის რაიონის ხადას ხეობაში გაუჩინარდნენ.
საერთაშორისო სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, საბერძნეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, განახორციელოს ცნობილი ქართველი ავტორიტეტის ლაშა შუშანაშვილის საფრანგეთში ექსტრადიცია.
სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­ზი­დენ­ტის, გი­ორ­გი მარ­გვე­ლაშ­ვი­ლის სიძე, მინ­დია გო­გო­ჭუ­რი 5 ივლისს, გვიან ღამით, ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღი­დან დაჭ­რეს. არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მას სამი ტყვია ფეხ­ში აქვს მოხ­ვედ­რი­ლი.
რუს­თავ­ში, რუს­თა­ვე­ლის ქუ­ჩა­ზე მცხოვ­რებ­მა სამ­მა მო­ქა­ლა­ქემ ნარ­კო­ტი­კე­ბუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბით ინ­ტოქ­სი­კა­ცია მი­ი­ღო,
ზუგდიდში, დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმის ეზოში ძმამ შელაპარაკების ნიადაგზე, სავარაუდოდ დანით, და დაჭრა.
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2537 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2450 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი