რო­გორ უნ­და მოვ­რ­თოთ სახ­ლი სა­ა­ხალ­წ­ლოდ?!
font-large font-small
რო­გორ უნ­და მოვ­რ­თოთ სახ­ლი სა­ა­ხალ­წ­ლოდ?!
ამ­ბო­ბენ, ახალ წელს რო­გორც შეხ­ვ­დე­ბი, ისე­თი წე­ლი გექ­ნე­ბაო.
ამი­ტომ ყვე­ლა ცდი­ლობს, ამ დღეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად შეხ­ვ­დეს, ბედ­ნი­ე­რი წე­ლი რომ და­ე­ბე­დოს. ახ­ლა სწო­რედ ის პე­რი­ო­დია, სა­ა­ხალ­წ­ლო ფა­ცი­ფუ­ცი რომ იწყე­ბა. ამ დროს ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი საზ­რუ­ნა­ვი ნაძ­ვის ხეა, ინ­ტე­რი­ე­რის სადღე­სას­წა­უ­ლოდ მორ­თ­ვა და სა­ა­ხალ­წ­ლო სა­ჩუქ­რე­ბი ძვირ­ფა­სი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის. "ბიბ­ლუ­სი" მომ­ხ­მა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა ნივ­თი და დე­ტა­ლი შე­ი­ძი­ნოს, რაც კი მის ნაძ­ვის ხე­სა თუ ინ­ტე­რი­ერს დახ­ვე­წილს, გა­მორ­ჩე­ულ­სა და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბულს გახ­დის.დი­ზა­ი­ნე­რი თა­კო უნ­დი­ლაშ­ვი­ლი მოგ­ვ­ცემს რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას, რაც დაგ­ვეხ­მა­რე­ბა, რომ ჩვე­ნი ნაძ­ვის ხე, სა­ა­ხალ­წ­ლო სუფ­რა თუ ოთა­ხი მოვ­რ­თოთ ტრენ­დუ­ლი ფე­რე­ბით, ფორ­მე­ბით, აქ­სე­სუ­ა­რე­ბით, რა­თა ჩვე­ნი სა­ა­ხალ­წ­ლო გან­წყო­ბა ყვე­ლა­ზე ლა­მა­ზი, ზღაპ­რუ­ლი და და­უ­ვიწყა­რი გავ­ხა­დოთ.

- "ბიბ­ლუს­ში" წარ­მოდ­გე­ნი­ლია სა­ა­ხალ­წ­ლო დე­კო­რა­ცი­ე­ბის მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი არ­ჩე­ვა­ნი, რო­მე­ლიც, ვფიქ­რობ, ნე­ბის­მი­ე­რი გე­მოვ­ნე­ბის ადა­მი­ანს და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს. ინ­ტე­რი­ე­რის სხვა­დას­ხ­ვა კომ­პა­ნია ვერ შე­ჯერ­და ერთ კონ­კ­რე­ტულ ფერ­ზე და ამი­ტომ რამ­დე­ნი­მე ფე­რი ით­ვ­ლე­ბა მო­დუ­რად. ესაა: ხის­ფე­რი, მუ­ქი ლურ­ჯი, მუ­ქი მწვა­ნე, მუ­ქი წი­თე­ლი, ასე ვთქვათ, უდაბ­ნო­ში ჩა­მა­ვა­ლი მზის­ფე­რი, რო­მე­ლიც ძა­ლი­ან მო­უხ­დე­ბა ჩვენს ნაძ­ვის ხეს.
- რო­გო­რი ზო­მის ნაძ­ვის ხე შე­ვარ­ჩი­ოთ და რო­გორ მოვ­რ­თოთ?
- ნაძ­ვის ხის ზო­მა ჩვე­ნი სახ­ლის ზო­მი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე უნ­და შე­ირ­ჩეს. პა­ტა­რა ოთახ­ში დი­დი ნაძ­ვის ხის სი­ლა­მა­ზე და­ი­კარ­გე­ბა. თუ დი­დი სივ­რ­ცე გაქვთ, ნაძ­ვის ხეც დი­დი შე­არ­ჩი­ეთ. რაც შე­ე­ხე­ბა ფე­რებს, თუ აქამ­დე ერ­თი კონ­კ­რე­ტუ­ლი ფე­რით რთავ­დ­ნენ ნაძ­ვის ხე­ებს, წელს უფ­რო ტრენ­დუ­ლი ფე­რა­დი ნაძ­ვის ხე იქ­ნე­ბა. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა თეთ­რი თუ წი­თე­ლი აქ­ცენ­ტე­ბი, ასე­ვე ქსო­ვი­ლის ხა­ო­ი­ან­ზე­და­პი­რი­ა­ნი მო­სარ­თა­ვე­ბი. მო­დუ­რია ხის სა­თა­მა­შო­ე­ბი, რო­მე­ლიც, ჩე­მი აზ­რით, ძა­ლი­ან დახ­ვე­წი­ლია. თა­მა­მად და უხ­ვად გა­მო­ი­ყე­ნეთ თეთ­რი ფიფ­ქე­ბი. "ბიბ­ლუს­ში" რე­ა­ლურ­თან მაქ­სი­მა­ლუ­რად მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი, მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის ნაძ­ვის ხე­ე­ბი იყი­დე­ბა. მე, რო­გორც დი­ზა­ი­ნე­რი, მათ შე­ძე­ნას გირ­ჩევთ. უპირ­ვე­ლე­სად ლა­მა­ზია, მე­ო­რე - შემ­დეგ წელ­საც გა­მო­ი­ყე­ნებთ. ერ­თი ზო­მის ბურ­თუ­ლე­ბით ნაძ­ვის ხის მორ­თ­ვა სა­სურ­ვე­ლი არ არის. უფ­რო ლა­მა­ზია დი­დი და პა­ტა­რა ბურ­თუ­ლე­ბის კომ­ბი­ნა­ცია. არ დაგ­ვა­ვიწყ­დეს ძაღ­ლის ფორ­მის სა­თა­მა­შო­ე­ბიც. რა თქმა უნ­და, ნაძ­ვის ხის მორ­თ­ვის ბო­ლო და მთა­ვა­რი აქ­ცენ­ტი არის მის თავ­ზე და­სა­მაგ­რე­ბე­ლი, რო­მელ­საც მოზ­რ­დი­ლი ფიფ­ქის ფორ­მა ან ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვის ფორ­მა შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს, რო­მე­ლიც, ერ­თი მხრივ, სი­მაღ­ლეს­თან, მიზ­ნის მიღ­წე­ვას­თან, კოს­მოს­თან ასო­ცირ­დე­ბა და მე­ო­რე მხრივ, რე­ლი­გი­უ­რი და­ნიშ­ნუ­ლე­ბაც აქვს - ბეთ­ლე­მის ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვი ხომ შო­ბის სიმ­ბო­ლოა. "ბიბ­ლუს­ში" ბავ­შ­ვო­ბი­დან რომ გვახ­სოვს, იმას­თან შე­და­რე­ბით გა­ცი­ლე­ბით უკე­თე­სი, რო­გორც ხა­რის­ხით, ასე­ვე რე­ა­ლურ­თან მი­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი, სხვა­დას­ხ­ვა ზო­მის თოვ­ლის ბა­ბუაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ან­გე­ლო­ზე­ბის ნაძ­ვის ხე­ზე და­მაგ­რე­ბას არ გირ­ჩევთ, ფე­რად სა­თა­მა­შო­ებ­ში და­ი­კარ­გე­ბა. ბევ­რად ეფექ­ტუ­რია მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბა სადღე­სას­წა­უ­ლო მა­გი­და­ზე, ბუხ­რის თავ­ზე, ჭაღ­ზე...

სახ­ლის დე­კო­რა­ცი­ას ერ­თი­ო­რად გა­ა­ლა­მა­ზებს ფე­რა­დი ფა­ჩუ­ჩე­ბი, რო­მე­ლიც დამ­დე­გი წლის ფეხ­ბედ­ნი­ერ შე­მობ­რ­ძა­ნე­ბას­თან ასო­ცირ­დე­ბა. ამი­ტომ კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ შე­მო­სას­ვ­ლელ­ში დავ­კი­დებთ, ან სა­ჩუქ­რებს მო­ა­თავ­სებთ მათ­ში.
ინ­ტე­რი­ე­რის მორ­თ­ვი­სას სა­ზო­გა­დოდ სას­ტუმ­რო ოთახ­ზე ვა­კე­თებთ აქ­ცენტს, თუმ­ცა გირ­ჩევთ, სა­ძი­ნე­ბელ­ში, შე­მო­სას­ვ­ლელ­სა და სხვა ოთა­ხებ­შიც შე­ვი­ტა­ნოთ პა­ტარ-პა­ტა­რა სა­ა­ხალ­წ­ლო გან­წყო­ბის მომ­გ­ვ­რე­ლი აქ­ცენ­ტე­ბი. ამის­თ­ვის შე­გიძ­ლი­ათ გა­მო­ი­ყე­ნოთ სხვა­დას­ხ­ვა თე­მა­ზე შექ­მ­ნი­ლი სა­ა­ხალ­წ­ლო კე­რა­მი­კუ­ლი ნივ­თე­ბი, რომ­ლებ­საც მრავ­ლად შეხ­ვ­დე­ბით "ბიბ­ლუ­სის" მა­ღა­ზი­ებ­ში. იქ­ვე შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ სა­ა­ხალ­წ­ლო თე­მა­ზე შექ­მ­ნი­ლი ლა­მა­ზი გირ­ლან­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც სახ­ლის შე­სას­ვ­ლელ კარ­ზე უნ­და და­კი­დოთ.
"ბიბ­ლუს­ში" წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ჭურ­ჭე­ლი გვაძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას, სა­ა­ხალ­წ­ლო გან­წყო­ბა შე­ვი­ტა­ნოთ ჩვენს სუფ­რა­ზე. ასე­ვე ძა­ლი­ან მო­დუ­რი გახ­და სა­ა­ხალ­წ­ლო სუფ­რის ულა­მა­ზეს შან­დ­ლებ­ში მო­თავ­სე­ბუ­ლი სან­თ­ლე­ბით მორ­თ­ვა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ძაღ­ლი ერ­თ­გუ­ლი მე­გო­ბა­რია, მას ოჯახ­ში სიმ­შ­ვი­დე და სტა­ბი­ლუ­რო­ბა შე­მო­აქვს.
ბედ­ნი­ერ ახალ წელს გი­სურ­ვებთ!

ეკა სა­ლა­ღაია
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
პრეზიდენტისთვის ნათხოვნი "სგუშონი" და მინისტრისთვის ნასროლი საფერფლე
უკვე რამდენი ხანია, წერილს, ტრადიციული გაგებით, აღარც ვახსენებთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქართველი მწარმოებლები ხშირად ყოფილი მსხვილი სახელმწიფო მოღვაწეები იყვნენ.
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
"დრო რომ გადის, შენი სამშობლო მაინც სხვაგვარად "გეძახის"
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
სიმართლედ აღქმული უწყინარი ხუმრობა და დაკარგული რომანტიზმი
"კიბის უჯრედქვეშ რომ ცხოვრობდე, მეორე ნიკალა იქნებოდიო"
კვირის სიახლეები
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
0 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
"ადამიანი "მიყვარხარს" რომ მეუბნება, მის ჩამოშორებას ვიწყებ"
შავი საქორწინო კაბა და "ქალბატონი დედა"
6 კომენტარი
"უაზრო სკანდალებით გავხდი თავიდანვე ცნობილი"
რას ნანობს ქართველი ფოტომოდელი
3 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
4 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი