რი­სი გა­კე­თე­ბა შე­უძ­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის და­სა­მარ­ცხებ­ლად!
font-large font-small
რი­სი გა­კე­თე­ბა შე­უძ­ლია სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის და­სა­მარ­ცხებ­ლად!
დე­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც ლუ­დო­მა­ნე­ბის საშ­ვე­ლად გა­ერ­თი­ან­დ­ნენ

"დღეს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში შექ­მ­ნი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა ყო­ველ­გ­ვარ რე­ა­ლურ ზღვარს გას­ც­და, აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე, უკ­ვე სა­ჭი­რო და უფ­რო მე­ტიც, აუცი­ლე­ბე­ლიც კი არის გან­გა­შის ზა­რე­ბის შე­მოკ­ვ­რა. ადა­მი­ა­ნე­ბი ყვე­ლა­ზე მე­ტად შვი­ლე­ბის ლუ­დო­მა­ნი­ით და­ა­ვა­დე­ბას უჩი­ვი­ან. ბავ­შ­ვე­ბი ამ სე­ნით უკ­ვე თი­ნე­ი­ჯე­რუ­ლი ასა­კი­დან ავად­დე­ბი­ან", - ამ­ბობს სა­მო­ქა­ლა­ქო მოძ­რა­ო­ბა "დე­დე­ბი აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ" დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი, ქალ­ბა­ტო­ნი თამ­რი­კო ჯა­ფა­რი­ძე, რო­მე­ლიც ამ პრობ­ლე­მა­ზე სა­სა­უბ­როდ რე­დაქ­ცი­ა­ში გვეს­ტუმ­რა.


- ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, გა­მო­კითხულ მოს­წავ­ლე­თა 44% ბი­ჭე­ბის და 15% გო­გო­ნე­ბის ონ­ლა­ინ­თა­მა­შე­ბით არის გა­ტა­ცე­ბუ­ლი. ჩე­მი უშუ­ა­ლო მო­ნი­ტო­რინ­გით ასი გა­მო­კითხუ­ლი­დან 10-12 ქალ­ბა­ტო­ნი არის თა­მაშ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მინ­და ერ­თი ამ­ბა­ვი გი­ამ­ბოთ, რო­მელ­საც უშუ­ა­ლოდ შე­ვეს­წა­რი ორი­ო­დე დღის წინ ერთ-ერთ ინ­ტერ­ნეტ­კა­ფე­ში. სა­მი მო­ზარ­დი თა­მა­შობ­და. მათ­გან ერთ-ერ­თ­მა წა­ა­გო 300 ლა­რი, მე­ო­რემ ჰკითხა, რი­თი აპი­რებ­და აღ­ნიშ­ნუ­ლი თან­ხის გა­დახ­დას? მო­თა­მა­შემ მი­უ­გო, რომ და­ა­ლომ­ბარ­დებ­და 200 ლა­რად თა­ვის ტე­ლე­ფონს, ხო­ლო 100 ლარს რო­გორ­მე იშო­ვი­და. ვერ მო­ვით­მი­ნე და გა­მო­ვე­ლა­პა­რა­კე. აღ­მოჩ­ნ­და, რომ ის მო­ზარ­დი, ვინც წა­ა­გო, 20 წლის, ხო­ლო მი­სი მე­გობ­რე­ბი 18-19 წლი­სა­ნი იყ­ვ­ნენ. ეს არის რე­ა­ლო­ბა, რო­მე­ლიც დღეს ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ახალ­გაზ­რ­დებს, მო­ზარ­დებს გა­მო­უ­ვალ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აგ­დებს და გან­ვი­თა­რე­ბის შანსს უკარ­გავს, არ­თ­მევს ხა­ლისს ცხოვ­რე­ბის მიზ­ნე­ბის და­სახ­ვა­სა და მათ მიღ­წე­ვა­ში.

- თქვე­ნი მოძ­რა­ო­ბის მი­ზა­ნი რა არის?

- ჩე­მი და ჩე­მი მოძ­რა­ო­ბის - "დე­დე­ბი-აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ" მი­ზა­ნი ამ მწა­რე რე­ა­ლო­ბის დამ­ს­ხ­ვ­რე­ვა და თა­ო­ბე­ბის გა­დარ­ჩე­ნაა. ოფი­ცი­ა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით, ნა­ხე­ვარ მი­ლი­ონ­ზე მე­ტი მო­თა­მა­შეა რე­გისტ­რი­რე­ბუ­ლი. ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი მო­სახ­ლე­ო­ბა სამ­მი­ლი­ონ-ნა­ხე­ვა­რია, და­მე­თან­ხ­მე­ბით, რომ მო­თა­მა­შე­თა ეს რა­ო­დე­ნო­ბა კა­ტას­ტ­რო­ფუ­ლად დი­დია, მით უმე­ტეს, რომ არ ვი­ცით, რამ­დე­ნია არა­რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი.
აქ­ვე გეტყ­ვით, რომ თა­მაშ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლებს ხში­რად კრი­მი­ნა­ლუ­რი ქმე­დე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაც უხ­დე­ბათ, 2015 წლის მო­ნა­ცე­მე­ბით, მსგავ­სი მიზ­ნით ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 2283 შემ­თხ­ვე­ვაა. მი­ჭირს იმის და­ჯე­რე­ბა, რომ სა­ხელ­მ­წი­ფოს არ აქვს სურ­ვი­ლი აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის ისე­თი ფორ­მა­ტი შე­მო­ი­ღოს, რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქეს მა­ქსი­მა­ლუ­რად შე­უზღუ­დავს მსგავ­სი სერ­ვი­სით სარ­გებ­ლო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბას. დღეს შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი ვე­რაფ­რით იქ­ნე­ბა სიმ­შ­ვი­დის მომ­ტა­ნი იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის, ვი­საც ოჯახ­ში ჰყავს ლუ­დო­მა­ნი­ით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი პი­რი. სა­ხელ­მ­წი­ფო ბი­უ­ჯე­ტის თით­ქ­მის 40% აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბი­დან შე­მო­სუ­ლი თან­ხე­ბია და მეს­მის სა­ხელ­მ­წი­ფო­სიც, ძნე­ლია ამ­ხე­ლა თან­ხე­ბის დათ­მო­ბა, მაგ­რამ უფ­რო მძი­მე და ქვეყ­ნის­თ­ვის სა­ზი­ა­ნოა მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­ხე­ვა­რი ლუ­დო­მა­ნი­ით იყოს და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი, რი­თაც იკარ­გე­ბა თა­ო­ბე­ბი და ნად­გურ­დე­ბა გე­ნო­ფონ­დი.

- რას აპი­რებთ და რა მიზ­ნე­ბი გაქვთ და­სა­ხუ­ლი პრობ­ლე­მის აღ­მო­საფხ­ვ­რე­ლად?

- ამ პრობ­ლე­მას­თან ბრძო­ლა შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ გო­ნივ­რუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბით. არ შე­იძ­ლე­ბა გა­მუდ­მე­ბით ითხოვ­დე დახ­მა­რე­ბას, ფულს და ამით შვილს უწევ­დე დათ­ვურ სამ­სა­ხურს. ძნე­ლია უშ­ვე­ლო ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. ძნე­ლია იმა­ში დარ­წ­მუ­ნე­ბაც, რომ კონ­კ­რე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნი ბო­ლომ­დე გა­თა­ვი­სუფ­ლ­და ამ სე­ნის­გან. მშო­ბე­ლი თუ ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი მაქ­სი­მა­ლუ­რად უნ­და ცდი­ლობ­დ­ნენ, ლუ­დო­მა­ნის დახ­მა­რე­ბას და თუ ფიქ­რო­ბენ, რომ ის შე­ეშ­ვა თა­მაშს, მუდ­მი­ვად მა­ინც უნ­და აკონ­ტ­რო­ლონ, ისევ ხომ არ გახ­და თა­მაშ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი?!

- თქვე­ნი დაკ­ვირ­ვე­ბით, ეს ე.წ. და­ა­ვა­დე­ბა უკურ­ნე­ბე­ლია?

- ეს უკურ­ნე­ბე­ლი სე­ნი ნამ­დ­ვი­ლად არ არის. სიკ­ვ­დი­ლის გარ­და, ყვე­ლა­ფერს ეშ­ვე­ლე­ბა! რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი გა­დაწყ­ვეტს, რომ მა­გა­ლი­თად, ლუ­დო­მან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის ყვე­ლა რე­სურ­სი ამო­წუ­რა, მა­ში­ნაც არ უნ­და და­კარ­გოს იმე­დი და უფალს უნ­და მი­ენ­დოს. სა­ნამ ხელს ჩა­იქ­ნევ, მა­ნამ­დე უნ­და გახ­სოვ­დეს, რომ არ­სე­ბობს უამ­რა­ვი რე­სურ­სი, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი რომ შე­მო­აბ­რუ­ნო ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის­კენ. იბ­რ­ძო­ლეთ იმის­თ­ვის, რომ გა­და­არ­ჩი­ნოთ თქვე­ნი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი. ასეთ ადა­მი­ა­ნებ­თან გულ­ცი­ვი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა დამ­ღუპ­ვე­ლია. ამ სე­ნით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლე­ბი ძა­ლი­ან ფა­ქი­ზე­ბი და ემო­ცი­უ­რე­ბი არი­ან. ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს შე­იძ­ლე­ბა, სა­კუ­თარ თავ­საც კი გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნონ. ძა­ლი­ან ძნე­ლია ასეთ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი ყელ­ში ამო­გი­ვა, მაგ­რამ ის უარეს დღე­შია, რაც უნ­და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ და მო­ვით­მი­ნოთ, და­ვეხ­მა­როთ. არის ფსი­ქო­სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო ცენ­ტ­რიც, რო­მე­ლიც საკ­მა­ოდ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლია, ერ­თი ვი­ზი­ტი 60 ლა­რი ღირს და ეს არის ზუს­ტად პრობ­ლე­მა! თა­მაშ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი უმე­ტე­სად არი­ან სო­ცი­ა­ლუ­რად შე­ჭირ­ვე­ბუ­ლი ხალ­ხი, რომ­ლებ­საც ჰგო­ნი­ათ, რომ დღეს თუ და­დე­ბენ ვინ იცის, რა გზით ნა­შოვნ 10 ლარს, ამით იშო­ვი­ან ათა­სო­ბით თან­ხას. ეს ტყუ­ი­ლია, ილუ­ზიაა! ბევ­რი ისე­თი ადა­მი­ა­ნი ვნა­ხეთ, რომ­ლე­ბიც თა­მა­შობ­დ­ნენ და და­კარ­გეს ყვე­ლა­ფე­რი. აღარ შერ­ჩათ ოჯა­ხი, ცოლ-შვი­ლი, სახლ-კა­რი, მან­ქა­ნა. ბევ­რი მათ­გა­ნი ხელს აწერს ჩვენს მოთხოვ­ნას, რომ თა­მა­ში აიკ­რ­ძა­ლოს, ზო­გი კი ამა­საც გა­ურ­ბის. იცით, რა მითხ­რა ერ­თ­მა ადა­მი­ან­მა? - სად იყა­ვით მა­შინ, რო­ცა მე მი­ჭირ­დაო? გა­ბო­რო­ტე­ბუ­ლიც ბევ­რია, რა თქმა უნ­და!

- მოძ­რა­ო­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის იდეა რო­დის გაჩ­ნ­და?

- ჩვე­ნი მოძ­რა­ო­ბა აპ­რი­ლი­დან და­ფუძ­ნ­და. მა­შინ აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბი შევ­ხ­ვ­დით ერ­თ­მა­ნეთს. მა­ნამ­დე "ფე­ის­ბუკ­ზე" დავ­დე წე­რი­ლი: მო­დი, შე­ვიკ­რი­ბოთ ასე­თი პრობ­ლე­მის წი­ნა­შე მდგა­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი-მეთ­ქი და იმ დღეს უამ­რა­ვი ზა­რი შე­მო­ვი­და ჩემს ტე­ლე­ფონ­ზე. დავ­თ­ქ­ვით შეხ­ვედ­რა და შე­ვარ­ჩი­ეთ ად­გი­ლი, სა­დაც ერ­თ­მა­ნეთს გა­ვუ­ზი­ა­რეთ გუ­ლის­ტ­კი­ვი­ლი. ზა­რე­ბი იყო საზღ­ვარ­გა­რე­თი­და­ნაც. ჩვენ ერ­თად მო­ვი­ფიქ­რეთ სა­ხე­ლიც "დე­დე­ბი აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ". არ მო­ვიდ­ნენ მა­მა­კა­ცე­ბი, მაგ­რამ ხელ­მო­წე­რებს რო­ცა ვაგ­რო­ვებ­დით, ბევ­რი მა­მა­კა­ცი შე­ე­ცა­და დაგ­ვ­კონ­ტაქ­ტე­ბო­და. ჩვენ შე­ვი­მუ­შა­ვეთ სა­მუ­შაო გეგ­მა და და­ვუ­კავ­შირ­დით არა­სამ­თავ­რო­ბო ფი­ნან­სის­ტ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას, რო­მელ­საც ბა­ტო­ნი ზუ­რაბ ოკუ­ლა­ძე ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობს. ეს ის ადა­მი­ა­ნია, რო­მე­ლიც წლე­ბის წინ ხმა­მაღ­ლა ამ­ბობ­და, რომ ეს დამ­ღუპ­ვე­ლი სე­ნია. გა­ვი­ა­რეთ კონ­სულ­ტა­ცია და შემ­დეგ მო­ლა­პა­რა­კე­ბა გავ­მარ­თეთ მთავ­რო­ბის წევ­რებ­თან. შე­ვეხ­მი­ა­ნეთ დე­პუ­ტატ ლე­ვან გო­გი­ჩა­იშ­ვილს. მი­ვა­წო­დეთ ჩვე­ნი სა­მუ­შაო პროგ­რა­მა, მოთხოვ­ნე­ბი და მას მე­რე, თით­ქ­მის ყო­ველ მე­ო­რე კვი­რას პარ­ლა­მენ­ტ­ში გვი­ბა­რებ­დ­ნენ სა­მუ­შაო შეხ­ვედ­რებ­ზე. ბა­ტონ­მა ლე­ვან­მა აიღო ინი­ცი­ა­ტი­ვა, შექ­მ­ნა კო­მი­სია და ამ სა­კითხს ჩა­უდ­გა სა­თა­ვე­ში. უკ­ვე და­მუ­შა­ვე­ბის პრო­ცეს­შია კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც გან­ხილ­ვა­ზე უნ­და გა­ვი­დეს.
სხვა­თა შო­რის, ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­რომ შე­მო­ი­ტა­ნა პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც ერ­თი შე­ხედ­ვით შვე­ბაა, მაგ­რამ იქ იმ­დე­ნი "შა­ვი ხვრე­ლი­ა" და­ტო­ვე­ბუ­ლი, რომ წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია, მო­ქა­ლა­ქე ამ უბე­დუ­რე­ბის­გან და­იც­ვა.

- რას გუ­ლის­ხ­მობთ "შავ ხვრე­ლებ­ში"?

- ეს არის პირ­ველ რიგ­ში, ასა­კი. ამ­ბო­ბენ, რომ მო­თა­მა­შე­თა ასა­კი 21 წლამ­დე უნ­და შე­იზღუ­დოს, მაგ­რამ და­მი­ჯე­რეთ, 34 ან 45 წლის კაც­მაც შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თარ თავს და ოჯახს და­უ­შა­ვოს, შვი­ლე­ბი ქუ­ჩა­ში და­ტო­ვოს. ამას წი­ნათ უც­ნობ­მა ასა­კო­ვან­მა ქალ­ბა­ტონ­მა და­მი­რე­კა და მითხ­რა: ქალ­ბა­ტო­ნო თამ­რი­კო, არ გიც­ნობთ, მაგ­რამ თქვენ­გან შვე­ლას ვე­ლი, აღარ მაქვს სახ­ლი, ტე­ლე­ფო­ნი, ტე­ლე­ვი­ზო­რი, აღარ მყავს ქმა­რიო. ჰო­და, აბა, რა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს, რამ­დე­ნი წლის მა­მა­კა­ცი და­ღუ­პავს და და­ან­გ­რევს ოჯახს?..

მე­ო­რე სა­კითხი, რა­შიც სირ­თუ­ლეს ვხე­დავ, თვი­თაკ­რ­ძალ­ვის პრობ­ლე­მაა, რო­დე­საც და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი მო­თა­მა­შე უნ­და მი­ვი­დეს იუს­ტი­ცი­ის სახ­ლ­ში და თქვას: გეხ­ვე­წე­ბით, ამიკ­რ­ძა­ლეთ თა­მა­შიო. ეს არა­სე­რი­ო­ზუ­ლად მეჩ­ვე­ნე­ბა. თუ მა­ინც ითა­მა­შებს, სა­ხელ­მ­წი­ფო კონ­კ­რე­ტულ ობი­ექტს (და არა თა­ვად პი­როვ­ნე­ბას) და­ა­ჯა­რი­მებს 5.000 ლა­რით და მე­ო­რე შემ­თხ­ვე­ვა­ში, 10.000 ლა­რით... და­მი­ჯე­რეთ, ეს თან­ხა არის წამ­ში შე­სუ­ლი თან­ხა ნე­ბის­მი­ე­რი სა­თა­მა­შო ობი­ექ­ტის­თ­ვის. და კი­დევ, ძა­ლი­ან გვინ­და ნე­ბის­მი­ე­რი ონ­ლა­ინ­თა­მა­ში "ჩა­იხ­ს­ნას". "ლურ­ჯი ვე­შა­პი" იქ­ნე­ბა თუ რუ­ლეტ­კის დატ­რი­ა­ლე­ბა, სუ­ლერ­თია, ფი­ნან­ს­თა სა­მი­ნის­ტ­როს პრო­ექ­ტ­ში კი აღ­ნიშ­ნუ­ლია, არ "ჩა­იხ­ს­ნას" და მოხ­დეს მკაც­რი კონ­ტ­რო­ლიო. ვერ მოხ­დე­ბა მკაც­რი კონ­ტ­რო­ლი, რა­ღაც მა­ინც გა­ი­პა­რე­ბა. მოკ­ლედ, პრო­ექ­ტ­ში არის ლაფ­სუ­სე­ბი. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ოჯა­ხის წევ­რებს მი­ე­ცეთ მო­თა­მა­შის "გა­შა­ვე­ბის" უფ­ლე­ბა ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით. ისი­ნი კი ამ­ბო­ბენ, რომ ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უნ­და წა­ვი­დეს ოჯა­ხის წევ­რი სა­სა­მარ­თ­ლო­ში, და­წე­როს გან­ცხა­დე­ბა, რომ ოჯახ­ში ჰყავს მო­ძა­ლა­დე და ა.შ. ეს აბ­სურ­დია.

ასაკ­რ­ძა­ლია ყო­ველ­გ­ვა­რი რეკ­ლა­მა, რო­მე­ლიც ეხე­ბა აზარ­ტულ თა­მა­შებს და ეს გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი და გა­წე­რი­ლი უნ­და იქ­ნეს ახალ ნორ­მა­ტი­ულ აქ­ტ­ში. მი­უ­ღე­ბე­ლია "შავ სი­ა­ში" შეყ­ვა­ნის სამ­წ­ლი­ა­ნი ხან­დაზ­მუ­ლო­ბის ვა­და, ანუ პირს ეკ­რ­ძა­ლე­ბა თა­მა­ში 3 წლით და ეს სა­მი წე­ლი უნ­და იყოს მო­ქა­ლა­ქის გა­მო­ჯან­მ­რ­თე­ლე­ბის, მი­სი რე­სო­ცი­ა­ლი­ზა­ცი­ის­თ­ვის გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი დრო. ამის­თ­ვის კი სა­ჭი­როა ფსი­ქო­სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო ცენ­ტ­რ­(ებ­)ის მუ­ნი­ცი­პა­ლურ დო­ნე­ზე არ­სე­ბო­ბა, სა­დაც ჩარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა ჯან­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს­თან ერ­თად გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტ­რო, რომ ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც აეკ­რ­ძა­ლა თა­მა­ში, კონ­კ­რე­ტუ­ლი ვა­დის გას­ვ­ლის შემ­დეგ ისევ არ გახ­დეს მო­თა­მა­შე...

კა­ნონ­პ­რო­ექ­ტ­ში მი­თი­თე­ბუ­ლია, რომ უნ­და მოხ­დეს მო­თა­მა­შე­თა მო­ნა­ცემ­თა ერ­თი­ა­ნი ბა­ზის შექ­მ­ნა, თუმ­ცა არ არის გან­საზღ­ვ­რუ­ლი, რო­გორ მოხ­დე­ბა მო­ქა­ლა­ქის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა მი­სი შე­მო­სავ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით. ვის ვაძ­ლევთ თა­მა­შის უფ­ლე­ბას? ყვე­ლას თუ ადა­მი­ანს, რო­მელ­საც აქვს მა­ღა­ლი შე­მო­სა­ვა­ლი? რა ით­ვ­ლე­ბა მა­ღალ ანაზღა­უ­რე­ბად, ეს კი­დევ ცალ­კე სა­კითხია, ალ­ბათ უნ­და მოხ­დეს ზე­და ზღვრის გან­საზღ­ვ­რა წლი­უ­რი შე­მო­სავ­ლის მი­ხედ­ვით და მცი­რე შე­მო­სავ­ლის მქო­ნე პირს არ ექ­ნე­ბა წვდო­მა აზარ­ტულ თა­მა­შებ­თან - და­მერ­წ­მუ­ნეთ, აუცი­ლე­ბე­ლია მსგავ­სი დე­ფი­ნი­ცია, რად­გან დღეს სტუ­დენ­ტე­ბი და სკო­ლის მოს­წავ­ლე­ე­ბი არი­ან და­კა­ვე­ბუ­ლი მსგავ­სი "გა­სარ­თო­ბით", მათ კი არ აქვთ თა­ვი­ან­თი შე­მო­სა­ვა­ლი და სა­კუ­თა­რი ქმე­დე­ბე­ბით ოჯა­ხებს აგ­დე­ბენ მძი­მე მა­ტე­რი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, სჩა­დი­ან უამ­რავ და­ნა­შა­ულს თან­ხის სა­შოვ­ნე­ლად და ა.შ.
და­სახ­ვე­წია ასე­ვე, ონ­ლა­ინ­თა­მა­შე­ბის თე­მა. ეს არის სა­კითხი, რომ­ლის აკ­რ­ძალ­ვაც აუცი­ლე­ბე­ლია, თუნ­დაც იმ მი­ლი­ო­ნე­ბის სა­ფა­სუ­რად, რაც სა­ხელ­მ­წი­ფომ მის გა­სა­უქ­მებ­ლად უნ­და გა­ი­ღოს.
ონ­ლა­ინ­თა­მა­შე­ბი ეს არის ე.წ. მი­ნი­კა­ზი­ნო ოჯახ­ში. უამ­რა­ვი შემ­ზა­რა­ვი ფაქ­ტი მი­ამ­ბეს მო­თა­მა­შე­თა დე­დებ­მა, მე­უღ­ლე­ებ­მა, დებ­მა. ვი­ცი ამ­ბე­ბი, თუ რო­გორ ხდე­ბი­ან პი­როვ­ნე­ბე­ბი მო­ძა­ლა­დე­ე­ბი. არის შემ­თხ­ვე­ვე­ბი, ოჯა­ხის წევ­რე­ბის მი­მართ თან­ხის გა­მო­ძალ­ვის მცდე­ლო­ბე­ბის, სუ­ი­ცი­დის, თა­ვის და­ზი­ა­ნე­ბის, რომ აღა­რა­ფე­რი ვთქვათ ოჯა­ხი­დან ნივ­თე­ბის გა­ტა­ნა­ზე. გა­აქვთ ისე­თი სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კა, რო­გო­რიც არის მა­ცი­ვა­რი, ტე­ლე­ვი­ზო­რი, სა­რეცხი მან­ქა­ნა და ამ ყვე­ლა­ფერს ლომ­ბარ­დე­ბი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად იბა­რე­ბენ. ლომ­ბარ­დე­ბის თე­მა, ეს კი­დევ ცალ­კე და ფარ­თოდ გა­საშ­ლე­ლი სა­კითხია, რა­საც ჩვე­ნი მოძ­რა­ო­ბა ცალ­კე შე­ე­ხე­ბა. მა­ნამ­დე კი მინ­და ერ­თი ოჯა­ხის მა­გა­ლი­თი გი­ამ­ბოთ, რო­მელ­საც ჰყავს 33 წლის შვი­ლი (დე­და და­მი­კავ­შირ­და). ის ლუ­დო­მა­ნი­ის უმ­ძი­მე­სი ფორ­მი­თაა და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი. დღეს ისეა ამ ადა­მი­ა­ნის მდგო­მა­რე­ო­ბა, რომ ლო­გი­ნად არის ჩა­ვარ­დ­ნი­ლი, ყო­ველ­გ­ვარ რე­ა­ლო­ბას მოწყ­ვე­ტი­ლი. ოჯა­ხი აღ­მოჩ­ნ­და უმ­ძი­მეს ეკო­ნო­მი­კურ პი­რო­ბებ­ში. ჩვე­ნი მოძ­რა­ო­ბის დახ­მა­რე­ბით მო­ა­ხერ­ხეს ფსი­ქი­ატ­რ­თან და­კავ­ში­რე­ბა, რო­მე­ლიც უწევს თე­რა­პი­ულ მკურ­ნა­ლო­ბას არა მხო­ლოდ სე­ან­სე­ბის სა­ხით, არა­მედ მე­დი­კა­მენ­ტურ დო­ნე­ზეც და იმე­დი გვაქვს, გა­მო­ჯან­მ­რ­თელ­დე­ბა.
და­გეგ­მი­ლი გვაქვს სხვა­დას­ხ­ვა შეხ­ვედ­რა მთავ­რო­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან. პირ­ველ რიგ­ში, გვინ­და შევ­ხ­ვ­დეთ გა­ნათ­ლე­ბი­სა და ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტ­რებს. მიგ­ვაჩ­ნია, რომ აუცი­ლე­ბე­ლია სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ან­ტი­რეკ­ლა­მის კუთხით ჩა­ტარ­დეს ლექ­ცია-სე­მი­ნა­რე­ბი თე­მა­ზე. თუ სა­დამ­დე შე­იძ­ლე­ბა მი­ვი­დეს თა­მაშ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა.
ვი­სარ­გებ­ლებ შემ­თხ­ვე­ვით და მო­ვუ­წო­დებ ყვე­ლას, ვი­საც აწუ­ხებს ეს სა­კითხი, დაგ­ვი­კავ­შირ­დ­ნენ სო­ცი­ა­ლურ გვერ­დ­ზე, სა­ხელ­წო­დე­ბით (ქარ­თუ­ლად) "დე­დე­ბი აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ".
გა­ვერ­თი­ან­დეთ ამ სა­ში­ნე­ლი სე­ნის და­სა­მარ­ცხებ­ლად!

აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბი­სად­მი ავად­მ­ყო­ფუ­რი ლტოლ­ვა და უჩ­ვე­უ­ლო სიმ­პ­ტო­მე­ბი

მას შემ­დეგ, რაც სა­თა­მა­შო ბიზ­ნე­სი იატაკ­ქ­ვე­შე­თი­დან გა­მო­ვი­და და ლე­გა­ლუ­რი არ­სე­ბო­ბის უფ­ლე­ბა მო­ი­პო­ვა, მომ­რავ­ლ­და კა­ზი­ნო­ე­ბი და სლოტ­კ­ლუ­ბე­ბი და აზარ­ტულ თა­მა­შებ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გლო­ბა­ლურ სო­ცი­ა­ლურ პრობ­ლე­მად იქ­ცა. მკურ­ნა­ლი.გე-ზე ამ სა­კითხ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­ინ­ტე­რე­სო თე­მას წა­ვაწ­ყდით, სა­დაც ლუ­დო­მა­ნია გან­ხი­ლუ­ლია სულ სხვა ჭრილ­ში: აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბი­სად­მი ავად­მ­ყო­ფუ­რი ლტოლ­ვა, მარ­თა­ლია, მა­მა­კა­ცებ­ში უფ­რო ხში­რია, მაგ­რამ ქა­ლებ­ში გა­ცი­ლე­ბით მძი­მედ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. სუს­ტი სქე­სი ამ ქსელ­ში სამ­ჯერ უფ­რო სწრა­ფად ებ­მე­ბა და ფსი­ქო­თე­რა­პი­ა­საც გა­ცი­ლე­ბით ძნე­ლად ემორ­ჩი­ლე­ბა. მა­მა­კა­ცე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, ქა­ლე­ბი ლუ­დო­მა­ნე­ბი ზრდას­რულ ასაკ­ში ხდე­ბი­ან და მათ 1-4%-ში და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ისეთ ფორ­მას იღებს, ხში­რად ფსი­ქი­ატ­რის ჩა­რე­ვაც კი ხდე­ბა სა­ჭი­რო. ქა­ლებ­ში ლუ­დო­მა­ნი­ას თით­ქ­მის ყო­ველ­თ­ვის ახ­ლავს დეპ­რე­სი­უ­ლი აშ­ლი­ლო­ბა, მა­მა­კა­ცებ­ში კი ალ­კო­ჰო­ლიზ­მი, ამი­ტომ გა­საკ­ვი­რი არც არის, რომ ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი სხვებ­ზე ხში­რად და იოლად ან­გ­რე­ვენ ოჯა­ხებს, არ­ღ­ვე­ვენ სამ­სა­ხურ­ში ქცე­ვის წე­სებს და სა­მუ­შაო ად­გილ­საც ხში­რად იც­ვ­ლი­ან.

რა ახა­სი­ა­თებს ლუ­დო­მა­ნი­ას?
თა­მა­ში­სად­მი მუდ­მი­ვი ლტოლ­ვა, კა­ზი­ნო­ში და აპა­რა­ტებ­თან უფ­რო და უფ­რო მე­ტი ხნის გა­ტა­რე­ბა;
ინ­ტე­რეს­თა სფე­როს შეც­ვ­ლა _ თა­მა­ში ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბი­დან თან­და­თან დევ­ნის სხვა ინ­ტე­რე­სებს; ლუ­დო­მა­ნი მხო­ლოდ თა­მაშ­ზე ფიქ­რობს, გო­ნე­ბა­ში სა­თა­მა­შო კომ­ბი­ნა­ცი­ებს და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს წარ­მო­ი­სა­ხავს;
თვით­კონ­ტ­რო­ლის და­კარ­გ­ვა _ ლუ­დო­მა­ნი სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც კი ვერ ახერ­ხებს თა­მა­შის­თ­ვის თა­ვის და­ნე­ბე­ბას, გა­ნურ­ჩევ­ლად იმი­სა, იგებს თუ გა­მუდ­მე­ბით აგებს;
ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი დის­კომ­ფორ­ტი, გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა თა­მა­შის თუნ­დაც მოკ­ლე ხნით შეწყ­ვე­ტი­სას, რად­გან თა­მა­შის სურ­ვი­ლი ძნე­ლი გა­და­სა­ლა­ხია. ეს მდგო­მა­რე­ო­ბა ძლი­ერ ჰგავს ნარ­კო­მან­თა აბ­ს­ტი­ნენ­ცი­ას, რო­მელ­საც თან სდევს თა­ვის ტკი­ვი­ლი, ძი­ლის დარ­ღ­ვე­ვა, გუ­ნე­ბა-გან­წყო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბა, ყუ­რადღე­ბის კონ­ცენ­ტ­რა­ცი­ის დაქ­ვე­ი­თე­ბა;
თა­მა­შის გახ­ში­რე­ბა, ამას­თან, მო­მა­ტე­ბუ­ლი რის­კის ხარ­ჯ­ზე;
გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის შემ­დეგ, აღარ გა­ე­კა­როს სა­თა­მა­შო ად­გილს, საკ­მა­რი­სია უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო პრო­ვო­კა­ცია და თა­მაშ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უახ­ლ­დე­ბა.
თა­მაშ­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სამ სტა­დი­ად ვი­თარ­დე­ბა: მო­გე­ბა­თა სტა­დია; წა­გე­ბა­თა სტა­დია; გან­ხიბ­ვ­ლის სტა­დია.
მო­გე­ბა­თა სტა­დი­ა­ში თა­მა­ში შემ­თხ­ვე­ვი­თია, მო­გე­ბა _ ხში­რი, ფსო­ნე­ბი თან­და­თან იზ­რ­დე­ბა, ადა­მი­ა­ნი ჰყვე­ბა ფან­ტა­ზი­ას, ეუფ­ლე­ბა უსა­ფუძ­ვ­ლო ოპ­ტი­მიზ­მი. წა­გე­ბა­თა სტა­დი­ა­ზე მო­თა­მა­შე უკ­ვე მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად თა­მა­შობს, თავს იწო­ნებს მო­გე­ბე­ბით, გო­ნე­ბით მხო­ლოდ თა­მაშს უტ­რი­ა­ლებს და ად­რე თუ გვი­ან ხვდე­ბა, რომ აღარ შეს­წევს შე­ჩე­რე­ბის ძა­ლა. იწყე­ბა ტყუ­ი­ლე­ბი. ლუ­დო­მა­ნი პრობ­ლე­მებს უმა­ლავს მე­გობ­რებს, ოჯახ­ზე ნაკ­ლე­ბად ზრუ­ნავს, სამ­სა­ხურ­ში სი­ა­რულს თავს არი­დებს, იღებს ვა­ლებს, ცდი­ლობს, ფუ­ლის შოვ­ნას რო­გორც კა­ნო­ნი­ე­რი, ისე უკა­ნო­ნო გზით, გა­მუდ­მე­ბით გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია, სურს თა­მა­შის­თ­ვის თა­ვის და­ნე­ბე­ბა, მაგ­რამ ვერ ახერ­ხებს. გან­ხიბ­ვ­ლის სტა­დი­ა­ზე ადა­მი­ა­ნი კარ­გავს რო­გორც პი­როვ­ნულ, ისე პრო­ფე­სი­ულ რე­პუ­ტა­ცი­ას, თავს არი­დებს მე­გობ­რებ­სა და ოჯახს, იტან­ჯე­ბა სინ­დი­სის ქენ­ჯ­ნით, ეუფ­ლე­ბა პა­ნი­კა, ხში­რად სჩა­დის უკა­ნო­ნო ქმე­დე­ბებს, ინა­ნი­ებს, უიმე­დო­ბის, თა­ვის მოკ­ვ­ლის სურ­ვი­ლი იპყ­რობს; ოჯა­ხი ინ­გ­რე­ვა, ლუ­დო­მა­ნი იწყებს სმას, უვი­თარ­დე­ბა ემო­ცი­უ­რი აშ­ლი­ლო­ბა.


ლი­კა ქა­ჯაია


ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
პიანისტი და დირიჟორი იოსებ ბესარიონის ძე ჯუღაშვილი ბავშვობაში მემანქანეობაზე ოცნებობდა, თუმცა ეს ოცნება ვერ აისრულა.
ამბობენ, რომ დედობა ყველა ქალისთვის ყველაზე დიდი ბედნიერებაა.
"მეგობრები საავადმყოფოშიც კი არ მოსულან ჩემს სანახავად..."
"ექვსი და რვა საათი სუფრასთან ყოფნა, დროის ფუჭ ხარჯვად მიმაჩნია"
პრეზიდენტისთვის ნათხოვნი "სგუშონი" და მინისტრისთვის ნასროლი საფერფლე
უკვე რამდენი ხანია, წერილს, ტრადიციული გაგებით, აღარც ვახსენებთ.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქართველი მწარმოებლები ხშირად ყოფილი მსხვილი სახელმწიფო მოღვაწეები იყვნენ.
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
"დრო რომ გადის, შენი სამშობლო მაინც სხვაგვარად "გეძახის"
კვირის სიახლეები
"მამა 14 წლის შვილს გუშინ ჩვენთან ერთად ეძებდა, დღეს ისეთ მძიმე დღეშია, შინიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო"
20 მარტს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში 14 წლის მურმან ფუტკარაძე გაუჩინარდა, ბიჭს მთელი დღეის განმავლობაში მდინარე ჩირუხისწყალში ეძებდნენ, რადგან როგორც თანატოლები ამბობენ, მურმანი მათთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდა, რა დროსაც ბურთი ფერდობზე დაუგორდა, მის ამოსატანად ჩასული ბიჭი კი აღარავის უნახავს.
0 კომენტარი
"ცოცხლები კი არიან, მაგრამ ოთხივე დაჭრილი ციხეშია" - რატომ დააკავეს ქართველები პოლონეთში?
თებერვლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში 4 ქართველი, 7 უკრაინელი და 1 მოლდოველი დააკავეს. ადგილობრივი მედია ამტკიცებდა, რომ ისინი პოლიციელებს დაესხნენ თავს. მათივე ცნობით, ამ ბრალდებით რვა მათგანს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც ირკვევა დაკავებული ქართველები ამ ინციდენტისას პოლიციელებმა დაჭრეს.
0 კომენტარი
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
1 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
5 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი