"გონს მო­ვე­გოთ, ქარ­თ­ვე­ლე­ბო!"
font-large font-small
"გონს მო­ვე­გოთ, ქარ­თ­ვე­ლე­ბო!"
სა­კუ­თარ მი­წა-წყალ­ზე იდევ­ნე­ბო­დეს და იჩაგ­რე­ბო­დეს ქარ­თ­ვე­ლი?! _ აი, რა უნ­და იყოს ჩვე­ნი ტკი­ვი­ლი­ა­ნი სა­ფიქ­რა­ლი"


ქალ­ბა­ტო­ნმა მე­რი მე­ნა­ღა­რიშ­ვილ­მა მოგ­ვ­წე­რა წე­რი­ლი, სა­დაც უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას გა­მოთ­ქ­ვამს იმის გა­მო, რომ სა­ტე­ლე­ვი­ზიო შო­უ­ში მსა­ხი­ო­ბე­ბი გა­ნა­სა­ხი­ე­რებ­დ­ნენ არატ­რა­დი­ცი­უ­ლი ორი­ენ­ტა­ცი­ის ადა­მი­ა­ნებს. მი­სი აზ­რით, ეს არ არის სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­ყუ­რე­ბე­ლი და არც ის მოს­წონს, რომ ასეთ სცე­ნებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გარ­კ­ვე­უ­ლი ნა­წი­ლი ტაშს უკ­რავს. წე­რი­ლის სტი­ლი და­ცუ­ლია:


"ა­მას წი­ნათ ტე­ლე­ვი­ზი­ით ვუ­ყუ­რებ­დი ერთ-ერთ კო­მე­დი­ურ შო­უს, მაგ­რამ მა­ლე­ვე შევ­წყ­ვი­ტე ყუ­რე­ბა, რად­გა­ნაც შემ­ზა­რა იმან, რომ რვა მა­მა­კა­ცი მსა­ხი­ო­ბი­დან ექ­ვ­სი დი­დი მონ­დო­მე­ბით ასა­ხი­ე­რებ­და მა­მათ­მა­ვალს. ამაზ­რ­ზე­ნი იყო მა­თი ყუ­რე­ბა, მა­თი ბილ­წ­სიტყ­ვა­ო­ბის მოს­მე­ნა. იმავ­დ­რო­უ­ლად, სა­ვა­ლა­ლო იყო ისიც, რომ ყო­ვე­ლი­ვე ამას მო­წო­ნე­ბის ტაშს უკ­რავ­და დამ­ს­წ­რე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა.
რას სჩა­დი­ხართ, ხალ­ხო, გონს მო­დით, რო­გორ უწევთ რეკ­ლა­მას ამ არა­ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესს?! შვი­ლე­ბი არ გყავთ? არ გე­ნა­ნე­ბათ ახალ­გაზ­რ­და თა­ო­ბა? რა­ტომ ურევთ თავ­გ­ზას?!
სა­უ­კუ­ნე­თა მან­ძილ­ზე იმის­თ­ვის იღ­ვ­რე­ბო­და წი­ნა­პარ­თა სის­ხ­ლი, რომ 21-ე სა­უ­კუ­ნე­ში ჩვე­ნი ხალ­ხი გა­დაგ­ვარ­დეს და გა­და­შენ­დეს?!
სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მუ­დამ უტევ­დ­ნენ დი­დი იმ­პე­რი­ე­ბი, მაგ­რამ იგი სის­ხ­ლის უკა­ნას­კ­ნელ წვე­თამ­დე იბ­რ­ძო­და ერის ფი­ზი­კუ­რად გა­დარ­ჩე­ნი­სათ­ვის, სა­კუ­თა­რი მი­წა-წყლის, ენის, სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის, ტრა­დი­ცი­ე­ბის და­სა­ცა­ვად. სწო­რედ ამით გა­და­ურ­ჩა ქარ­თუ­ლი გე­ნი გა­ნად­გუ­რე­ბას.
თქვენ კი მაგ შო­უ­თი სულ­სა და გო­ნე­ბას უწამ­ლავთ ქარ­თ­ველ ახალ­გაზ­რ­დო­ბას. ცდი­ლობთ, ხე­ლი შე­უწყოთ ქვეყ­ნი­სათ­ვის დამ­ღუპ­ვე­ლი ცხოვ­რე­ბის წე­სის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში დამ­კ­ვიდ­რე­ბას. მო­ეშ­ვით მაგ სა­მარ­ცხ­ვი­ნო თა­მაშს, ნუ ფიქ­რობთ მარ­ტო სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხე­ბის ბი­უ­ჯე­ტის გაზ­რ­და­ზე, და­ფიქ­რ­დით იმა­ზეც, თუ ყო­ვე­ლი­ვე ამით რო­გორ ილა­ხე­ბა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ტრა­დი­ცი­ე­ბი და ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბი. გახ­სოვ­დეთ, რომ სამ­მი­ლი­ო­ნი­ა­ნი ქვე­ყა­ნა ვართ და დი­დი მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა და სიფხიზ­ლე გვმარ­თებს!

სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ის ნა­წი­ლი, რო­მელ­საც თქვენ წარ­მო­ა­ჩენთ, ყო­ველ­თ­ვის იყო, არის და იქ­ნე­ბა. ბრძო­ლა კი არ უნ­და გა­მო­ვუცხა­დოთ, არა­მედ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში და­ი­ნერ­გოს ის შეგ­ნე­ბა, რომ ისი­ნიც ამ ქვეყ­ნის შვი­ლე­ბი არი­ან და უნ­და სარ­გებ­ლობ­დ­ნენ ყვე­ლა მო­ქა­ლა­ქე­ობ­რი­ვი უფ­ლე­ბით, გარ­და ქორ­წი­ნე­ბი­სა და თა­ვი­ან­თი ცხოვ­რე­ბის წე­სის აფი­ში­რე­ბი­სა. გა­აც­ნო­ბი­ე­რონ, რომ მა­თი მოთხოვ­ნე­ბი დე­მოგ­რა­ფი­უ­ლად დამ­ღუპ­ვე­ლია ჩვე­ნის­თა­ნა პა­ტა­რა ქვეყ­ნი­სათ­ვის და არა­ნაკ­ლებ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ისიც, რომ ჩვენ მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბე­ლი ქრის­ტი­ა­ნე­ბი ვართ და ჩვენ­თ­ვის ყოვ­ლად მი­უ­ღე­ბე­ლია მა­თი ცხოვ­რე­ბის წე­სი.
ქვე­ყა­ნა პრობ­ლე­მებ­ში იხ­რ­ჩო­ბა. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ნარ­კო­მა­ნი­ის შე­დე­გებს კი არა, მი­ზე­ზებს უნ­და ებ­რ­ძო­დეს: უმუ­შევ­რო­ბა, უპერ­ს­პექ­ტი­ვო­ბა, სი­ღა­ტა­კე, უსახ­ლ­კა­რო­ბა, დეპ­რე­სია.
რო­დემ­დე უნ­და: იღ­ვ­რე­ბო­დეს ერ­თი მუ­ჭა ქარ­თ­ველ­თა სის­ხ­ლი გა­დამ­თი­ელ­თათ­ვის (ცხო­ნე­ბუ­ლი ჯან­სუღ ჩარ­კ­ვი­ა­ნი­სა არ იყოს, "სა­ქარ­თ­ვე­ლოვ, შენ ვინ მოგ­ცა შვი­ლი და­სა­კარ­გა­ვი...")?! ქარ­თუ­ლი გო­ნი ეწი­რე­ბო­დეს უცხო ქვეყ­ნე­ბის ინ­ტე­რე­სებს?!
ჩვე­ნი დე­დე­ბი, დე­ბი, ცო­ლე­ბი გმი­ნავ­დ­ნენ გა­უ­საძ­ლი­სი მო­ნუ­რი შრო­მი­სა­გან უცხო­ელ­თა უმა­დურ, და­მამ­ცი­რე­ბელ სამ­სა­ხურ­ში?!
სა­კუ­თარ მი­წა-წყალ­ზე იდევ­ნე­ბო­დეს და იჩაგ­რე­ბო­დეს ქარ­თ­ვე­ლი?! _ აი, რა უნ­და იყოს ჩვე­ნი ტკი­ვი­ლი­ა­ნი სა­ფიქ­რა­ლი".

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
სოციალურ ქსელში გაჩნდა ინფორმაცია, რომ უცნობი მამაკაცი, რომელსაც არაბულენოვანი წარწერა აქვს პროფილის ფოტოზე, ქართველი ბავშვების ფოტოებს აზიარებს თავის კედელზე.
"არ შეიძლება ამდენი უცხოელი იყოს ქვეყანაში"
"ნუ გე­ნაღ­ვ­ლე­ბის სწავ­ლის­თ­ვის ყრმის წკეპ­ლით ცე­მით ტი­რი­ლი"
"ეს ად­გი­ლი და­დე­ბით მუხტს აღ­ვი­ძებს, სისხლს ააჩ­ქ­რო­ლებს..."
"სა­გა­რე­ჯოს რა­ი­ონ­ში შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი­თა და სიმ­სივ­ნით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლე­ბი მომ­რავ­ლ­დ­ნენ"
ხალ­ხი ნდო­ბას კარ­გავს; ეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ ყვე­ლა, ვინც მოწყა­ლე­ბას ითხოვს, მხო­ლოდ და მხო­ლოდ თაღ­ლი­თია
ხალხის კეთილდღეობაზე ისევ არავინ ფიქრობს...
ამ ზაფხულს, სუ­ლის შემ­ხუ­თავ სიცხეს დი­დი რის­კის ფა­სად და­ვაღ­წიე თა­ვი
კა­ცი, რო­მე­ლიც თავს ახა­ლი თა­ო­ბის მონ­ტე კრის­ტოს უწოდებს

კვირის სიახლეები
"ხანდახან ცოტათი "შემეგინებინება" ხოლმე"
თამაზ მეჭიაურის გულახდილი ინტერვიუ
4 კომენტარი
"ჯარისკაცებს მაინც არ დავანახვე ცრემლები..." - რით დაემუქრა ბაჩო ახალაია ქართველ მებრძოლს
"ნაციონალურ მოძრაობაში" დღემდე ბევრი მეგობარი მყავს"
0 კომენტარი
გოჩა აბულაძის დებიუტი არენა დი ვერონას სცენაზე
გოჩა აბულაძე უკვე რამდენიმე წელია, გერმანიაში ცხოვრობს და საქმიანობს, თუმცა ამჯერად ის იტალიაში იმყოფება.
2 კომენტარი
"პლაჟზე კი არა, სარკესთან ვერ ვიხდიდი..."
როგორ დასძლია კომპლექსები გაპრანჭვის მოყვარულმა "პრეზიდენტმა"
2 კომენტარი
"უკან მიხედვის ნამდვილად არ მრცხვენია"
რატომ გადაწყვიტა ნინი შერმადინმა შვილის ამერიკაში წაყვანა
3 კომენტარი
სად იციან საუკეთესო სტუმარმასპინძლობა
რატომ უნდა მოჰყვებოდეს სამეგრელოში გაკეთებულ კატლეტს ვენტილატორი
1 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
სვანი მაჩო, რომელიც განათლებულსა და ჭკვიან ქალს ეძებს
დავით ქურდიანმა პირველი ვიდეო სოციალურ ქსელში რამდენიმე თვის წინ ატვირთა და მეორე დილას გაოცდა, იმდენი მოწონება, კომენტარი და გაზიარება ჰქონდა სიმღერას.
11 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1 კომენტარი
"დამეხმარეთ, გადამირჩინეთ ერთადერთი შვილი"
დათო ავარიაში 2 თვის წინ მოხვდა...
6 კომენტარი
მალე შეხვედრამდე, ქართველებო ანუ "ჰეფი ქალარ ჩეინჯინგ"!!!
ვინც წლებია, ჩვენს ჟურნალს კითხულობს, ალბათ ახსოვს, რუბრიკა "გზავნილები" და მისი ერთ-ერთი აქტიური და ნიჭიერი მონაწილე, ულიბკა.
0 კომენტარი