ახალ­გაზ­რ­და ქარ­თ­ვე­ლი ფი­ზი­კო­სი სიმ­სივ­ნი­სა­გან გან­კურ­ნე­ბის მე­გაპ­რო­ექ­ტ­ში
font-large font-small
ახალ­გაზ­რ­და ქარ­თ­ვე­ლი ფი­ზი­კო­სი სიმ­სივ­ნი­სა­გან გან­კურ­ნე­ბის მე­გაპ­რო­ექ­ტ­ში
ამ­ჟა­მად ლა­დო ლე­გოს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ სკო­ლა­ში პე­და­გო­გად მუ­შა­ობს და ბავ­შ­ვებს "მო­მავ­ლის გა­ნათ­ლე­ბას" გა­დას­ცემს...

ლა­დო ლა­ბა­ძემ სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა ჭი­ა­თუ­რის რა­ი­ო­ნის სო­ფელ ნი­გო­ზეთ­ში და­ამ­თავ­რა. ექი­მო­ბა­სა და ფი­ზი­კო­სო­ბას შო­რის არ­ჩე­ვა­ნი უკა­ნას­კ­ნელ­ზე შე­ა­ჩე­რა და ახ­ლა უკ­ვე ფი­ზი­კის ფა­კულ­ტე­ტის მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტია. სწავ­ლის პე­რი­ოდ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით შერ­ჩე­უ­ლი ხუ­თი სტუ­დენ­ტი­დან ერთ-ერ­თი იყო, ვინც შოტ­ლან­დი­ა­ში, ფი­ზი­კის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში (ICPS) მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი ერთ-ერ­თი აღ­მოჩ­ნ­და ოთხ სტუ­დენტს შო­რის, ვინც ფი­ზი­კოს გია დვა­ლის რე­კო­მენ­და­ცი­ით, ად­რო­ნუ­ლი თე­რა­პი­ის ნა­ხე­ვარ­მი­ლი­არ­დი­ან პრო­ექ­ტ­ში ჩა­ერ­თ­ვე­ბა... ამ­ჟა­მად ლა­დო ლე­გოს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ სკო­ლა­ში პე­და­გო­გად მუ­შა­ობს და ბავ­შ­ვებს "მო­მავ­ლის გა­ნათ­ლე­ბას" გა­დას­ცემს... მოს­წავ­ლე­ებს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის კონ­ს­ტ­რუქ­ცი­ის აგე­ბას, ფი­ზი­კის კა­ნო­ნებს, პროგ­რა­მი­რე­ბას, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი თა­მა­შე­ბის შექ­მ­ნას, მე­ქა­ნი­კუ­რი ენერ­გი­ის ელექ­ტ­რო­ე­ნერ­გი­ად გარ­დაქ­მ­ნას ას­წავ­ლის... ახ­ლა­ხან მათ­თან ერ­თად რო­ბო­ტი შექ­მ­ნა, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხ­ვა მოძ­რა­ო­ბა­სა და ბრძა­ნე­ბას ას­რუ­ლებს...


- სა­ერ­თოდ, ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ით შექ­მ­ნილ რო­ბო­ტებ­ში ორი ტვი­ნია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი. ერ­თი ამუ­შა­ვებს კომ­პი­უ­ტე­რი­დან გაგ­ზავ­ნილ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, მე­ო­რე კი ბრძა­ნე­ბებს ას­რუ­ლებს. ჩვენ ექ­ვ­სი ძრა­ვა და სენ­სო­რე­ბი გა­მო­ვი­ყე­ნეთ. რო­ბო­ტი მუ­შა­ო­ბას პა­რო­ლის შეყ­ვა­ნით იწყებს. შე­ხე­ბის სენ­სო­რე­ბი აფიქ­სი­რებს და გა­დას­ცემს ინ­ფორ­მა­ცი­ას. ორი ულ­ტ­რაბ­გე­რი­თი სენ­სო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ას აწ­ვ­დის პირ­ველ და მე­ო­რე ტვინს, ზო­მავს მან­ძილს, უშ­ვებს ულ­ტ­რაბ­გე­რებს. თუ დაბ­რ­კო­ლე­ბა შეხ­ვ­დე­ბა, აირეკ­ლავს, საზღ­ვ­რავს სიჩ­ქა­რე­სა და დროს. აქვს ხმის სენ­სო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ტა­შის დაკ­ვ­რა­ზე რე­ა­გი­რე­ბენ. ამ რო­ბო­ტის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცი­ის ინ­ტერ­ნე­ტით გავ­რ­ცე­ლე­ბამ, დი­დი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა და და­ინ­ტე­რე­სე­ბა გა­მო­იწ­ვია. გვთხო­ვენ ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ას, მაგ­რამ ის არ არ­სე­ბობს. ლე­გო თა­ვის ბა­ზა­ზე რო­ბო­ტის შექ­მ­ნი­სას ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ა­საც ქმნის. ამის­თ­ვის რო­ბო­ტის ხე­ლა­ხა­ლი დაშ­ლა და თა­ვი­დან აწყო­ბაა სა­ჭი­რო. სხვა­თა შო­რის, ამით დი­დი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მო­გე­ბის მი­ღე­ბაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი, თუმ­ცა, ჯერ­ჯე­რო­ბით ამას არ ვა­პი­რებთ.
- პრო­ფე­სი­ით ფი­ზი­კო­სი ლე­გოს სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მა­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ სკო­ლა­ში რო­გორ აღ­მოჩ­ნ­დი?
- აქ მუ­შა­ო­ბა სა­მი წლის წინ შე­მომ­თა­ვა­ზეს. სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ამ კურ­სის შე­სა­ხებ არა­ვინ იცო­და და თავ­და­პირ­ვე­ლად, ბავ­შ­ვე­ბი ძი­რი­თა­დად, უცხო­ე­ლებს, სა­ელ­ჩო­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს მოჰ­ყავ­დათ. მხო­ლოდ სა­მი ქარ­თ­ვე­ლი ბავ­შ­ვი სწავ­ლობ­და. ბავ­შ­ვი რა­ცი­ო­ნა­ლურ აზ­როვ­ნე­ბას 6-7 წლის ასაკ­ში იწყებს და გან­ზო­მი­ლე­ბის გარ­ჩე­ვის უნა­რი უვი­თარ­დე­ბა. სიბ­რ­ტყე­ზე მო­ცე­მუ­ლი ორ­გან­ზო­მი­ლე­ბი­ა­ნი ინ­ს­ტ­რუქ­ცია სამ­გან­ზო­მი­ლე­ბი­ა­ნად უნ­და წარ­მო­იდ­გი­ნოს. ოთხ წლამ­დე მას უჭირს ამ გან­ზო­მი­ლე­ბა­ში ხედ­ვა და შე­სა­ბა­მი­სად, ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ას კარ­გად ვერ კითხუ­ლობს. რო­ბო­ტექ­ნი­კის შეს­წავ­ლა განსაკუთრებულად კარ­გია ბავ­შ­ვე­ბის­თ­ვის, ვი­საც მო­ტო­რი­კას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი აქვს. ამით მო­ზარდს უვი­თარ­დე­ბა გა­მომ­გო­ნებ­ლო­ბი­სა და გამ­ჭ­რი­ა­ხო­ბის, კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბი­სა და გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბის უნა­რი.
- ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტი­სა და ად­რო­ნუ­ლი თე­რა­პი­ის ნა­ხე­ვარ­მი­ლი­არ­დი­ა­ნი მე­გაპ­რო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში იმ ოთხ სტუ­დენტს შო­რის აღ­მოჩ­ნ­დი, ვინც მას­ში უშუ­ა­ლო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას მი­ი­ღებს... ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ვინ მი­ი­ღო?
- გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის შე­სა­ხებ სა­ბო­ლოო პა­სუ­ხი რამ­დე­ნი­მე დღის წინ მი­ვი­ღე. პრო­ექ­ტი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ინი­ცი­ა­ტი­ვი­თა და სრუ­ლი და­ფი­ნან­სე­ბით ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. თა­ნა­ავ­ტო­რე­ბი კი, ფი­ზი­კო­სე­ბი - გია დვა­ლი და თე­მურ ლომ­თა­ძე არი­ან. სიმ­სივ­ნის ად­რო­ნუ­ლი თე­რა­პია მეც­ნი­ე­რუ­ლი კვლე­ვის ერთ-ერთ უახ­ლეს მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი თე­რა­პი­ის მე­თო­დია, რო­მე­ლიც მაქ­სი­მა­ლუ­რად ეფექ­ტი­ა­ნად ანად­გუ­რებს კი­ბოს უჯ­რე­დებს, ჯან­სა­ღი უჯ­რე­დე­ბის და­უ­ზი­ა­ნებ­ლად. სიმ­სივ­ნუ­რი უჯ­რე­დე­ბის შე­სა­სუს­ტებ­ლად დღეს გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი სხი­ვე­ბი, სა­ნამ სიმ­სივ­ნის უჯ­რე­დე­ბამ­დე მი­აღ­წევს, "გზა­ში" სხვა უჯ­რე­დებს აზი­ა­ნებს. ად­რო­ნუ­ლი ნა­წი­ლა­კე­ბი კი ძი­რი­თად ენერ­გი­ას ტრა­ექ­ტო­რი­ის ბო­ლო წერ­ტილ­ზე გა­მო­ყო­ფენ. შე­სა­ბა­მი­სად, მხო­ლოდ სიმ­სივ­ნის უჯ­რე­დებს კლა­ვენ. პრო­ექ­ტი შვიდ­წ­ლი­ა­ნია და ორი მი­მარ­თუ­ლე­ბა აქვს. ორი წე­ლია გათ­ვ­ლი­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის აგე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც კვლე­ვა­ზე იქ­ნე­ბა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და სტუ­დენ­ტე­ბის მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბას მი­ი­ღებს. ამაჩ­ქა­რე­ბე­ლი კი, რო­მე­ლიც გა­ცი­ლე­ბით მეტ დრო­სა და რე­სურსს მო­ითხოვს, ად­რო­ნუ­ლი თე­რა­პი­ის ანუ სიმ­სივ­ნი­სა­გან გან­კურ­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით იმუ­შა­ვებს. პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა შედ­გე­ბა ბირ­თ­ვუ­ლი კვლე­ვე­ბის ევ­რო­პულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას­თან (CERN), იტა­ლი­ის ონ­კო­ლო­გი­უ­რი ად­რო­ნუ­ლი თე­რა­პი­ის ეროვ­ნულ ცენ­ტ­რ­თან (CNAO) და იტა­ლი­ის ბირ­თ­ვუ­ლი ფი­ზი­კის ეროვ­ნულ ინ­ს­ტი­ტუტ­თან (INFN). ეს ინ­ს­ტი­ტუ­ტე­ბი ქარ­თულ მხა­რეს ექ­ს­პე­რი­მენ­ტუ­ლი კვლე­ვი­თი ბა­ზის მშე­ნებ­ლო­ბი­სა და ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რე­ბის საქ­მე­ში მი­ღე­ბულ ცოდ­ნა­სა და გა­მოც­დი­ლე­ბას გა­უ­ზი­ა­რე­ბენ. ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა ცერ­ნ­თან უკ­ვე გა­ფორ­მ­და. თა­ნამ­შ­რომ­ლე­ბი საწყის ეტაპ­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ჩა­მოვ­ლენ და უშუ­ა­ლოდ ჩა­ერ­თ­ვე­ბი­ან ამაჩ­ქა­რებ­ლის აგე­ბა­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა პრო­ექ­ტ­ში ჩემს ჩარ­თ­ვას, რე­კო­მენ­და­ცია გია დვალ­მა გა­მი­წია. მა­ლე რომ­ში, ფრას­კა­ტის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში წა­ვალთ, სექ­ტემ­ბ­რი­დან კი სწავ­ლას სა­პი­ენ­სა­ში, ამაჩ­ქა­რებ­ლის ფი­ზი­კის მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­ვაგ­რ­ძობთ. კომ­პ­ლექ­სუ­რად შე­ვის­წავ­ლით ინ­ჟი­ნე­რი­ას, პროგ­რა­მი­რე­ბას, მა­თე­მა­ტი­კას, ფი­ზი­კას. შემ­დეგ კი დავ­ბ­რუნ­დე­ბით და პრო­ექ­ტ­ში ჩა­ვერ­თ­ვე­ბით - სწავ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დ­გომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დაბ­რუ­ნე­ბა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბაა.

შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ქართული ესტრადის ერთ-ერთი გამორჩეული და ენერგიული მომღერალი, დათო გომართელი ამჯერად კულინარიაზე, ქართულ სუფრაზე გვესაუბრება.
"ამბობს, - როცა ვმუშაობ, არაფერი მტკივაო..."
32 წლისაა. როცა დაიბადა, მისი ოჯახის წევრებს შინ ძაღლი ჰყავდათ.
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
გვანცა ვაჩეიშვილს ბაზიერობისადმი ინტერესი და ფრინველების სიყვარული ბაბუასა და მამისგან ერგო, 13 წლისას უკვე საკუთარი ფრინველი ჰყავდა.
მოცეკვავე სალომე ჭაჭუა დიდი ხანია, ფართო საზოგადოების წინაშე არ გამოჩენილა. როგორც იქნა, მოუხელთებელი რესპონდენტი მოვიხელთეთ და ინტერვიუ ჩავწერეთ.
ზაფხული და გარუჯვა განუყოფელია. ყველას უნდა, კარგი ნამზეური ჰქონდეს და ამიტომ ხშირად ადამიანები სხვადასხვა მეთოდს მიმართავენ.
კვირის სიახლეები
"ხანდახან ცოტათი "შემეგინებინება" ხოლმე"
თამაზ მეჭიაურის გულახდილი ინტერვიუ
4 კომენტარი
"ჯარისკაცებს მაინც არ დავანახვე ცრემლები..." - რით დაემუქრა ბაჩო ახალაია ქართველ მებრძოლს
"ნაციონალურ მოძრაობაში" დღემდე ბევრი მეგობარი მყავს"
0 კომენტარი
გოჩა აბულაძის დებიუტი არენა დი ვერონას სცენაზე
გოჩა აბულაძე უკვე რამდენიმე წელია, გერმანიაში ცხოვრობს და საქმიანობს, თუმცა ამჯერად ის იტალიაში იმყოფება.
2 კომენტარი
"პლაჟზე კი არა, სარკესთან ვერ ვიხდიდი..."
როგორ დასძლია კომპლექსები გაპრანჭვის მოყვარულმა "პრეზიდენტმა"
2 კომენტარი
"უკან მიხედვის ნამდვილად არ მრცხვენია"
რატომ გადაწყვიტა ნინი შერმადინმა შვილის ამერიკაში წაყვანა
3 კომენტარი
სად იციან საუკეთესო სტუმარმასპინძლობა
რატომ უნდა მოჰყვებოდეს სამეგრელოში გაკეთებულ კატლეტს ვენტილატორი
1 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.