გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის პირ­ვე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ქა­ლე­ბი
font-large font-small
გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის პირ­ვე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ქა­ლე­ბი
ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმი

პო­ლი­ტი­კა­ში აქ­ტი­უ­რად ჩარ­თულ კი­დევ ორ ქალს წარმო­გიდ­გენთ, რომ­ლე­ბიც XX სა­უ­კუ­ნის და­საწყის­ში ქვეყ­ნის ბედ­ზე ზრუ­ნავ­დ­ნენ და ამის გა­მო რეპ­რე­სი­რე­ბუ­ლე­ბიც აღ­მოჩ­ნ­დ­ნენ.

ანა (ო­ლა) სო­ლო­ღაშ­ვი­ლი
ანა სო­ლო­ღაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის წევ­რი 1903 წლი­დან იყო. მო­ნა­წი­ლე­ობ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი საბ­ჭოს მუ­შა­ო­ბა­ში, ხე­ლი მო­ა­წე­რა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აქტს, იყო პარ­ლა­მენ­ტის, ასე­ვე, სა­ბიბ­ლი­ო­თე­კო და სა­რე­დაქ­ციო კო­მი­სი­ის წევ­რი, აირ­ჩი­ეს დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი კრე­ბის წევ­რად სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტე­ბის სი­ით. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­საბ­ჭო­ე­ბის შემ­დეგ ჩაბ­მუ­ლი იყო ან­ტი­საბ­ჭო­თა არა­ლე­გა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში. 1925 წლი­დან ეწე­ო­და პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას. 1937 წელს მი­უ­სა­ჯეს დახ­ვ­რე­ტა.

ელე­ო­ნო­რა (ლო­ლა) ტერ-ფარ­სე­გო­ვა-მახ­ვი­ლა­ძე

ელე­ო­ნო­რა ტერ-ფარ­სე­გო­ვა სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის წევ­რი 1902 წლი­დან გახ­და. მე­უღ­ლეს­თან, ექიმ ვლა­დი­მერ მახ­ვი­ლა­ძეს­თან ერ­თად სო­ხუმ­ში ცხოვ­რობ­და და კერ­ძო სკო­ლა­ში ას­წავ­ლი­და. ელე­ო­ნო­რა რუ­სე­თის სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის ბა­თუ­მის კო­მი­ტე­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ჯგუ­ფის წევ­რი იყო. 1905 წლის 17 ოქ­ტომ­ბ­რის მა­ნი­ფეს­ტის შემ­დეგ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ხელ­ში აიღო ქა­ლაქ სო­ხუ­მის მმარ­თ­ვე­ლო­ბა და მე­ფის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის თით­ქ­მის ყვე­ლა სტრუქ­ტუ­რა ჩა­ა­ნაც­ვ­ლა. მათ ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბეს სა­ხალ­ხო მი­ლი­ცია, დაყ­ვეს ქა­ლა­ქი უბ­ნე­ბად და ბო­ი­კო­ტი გა­მო­უცხა­დეს ქა­ლა­ქის თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბას. 1905 წლის ნო­ემ­ბერ­ში დე­მონ­ს­ტ­რა­ცი­ამ შე­ი­მუ­შა­ვა მოთხოვ­ნა, რომ ქა­ლაქ სო­ხუ­მის სა­თათ­ბი­რო დაშ­ლი­ლი­ყო და ფა­რუ­ლი კენ­ჭის­ყ­რით ახა­ლი სა­თათ­ბი­რო არ­ჩე­უ­ლი­ყო. ამის­თ­ვის სა­ჭი­რო იყო მო­სახ­ლე­ო­ბის ხე­ლა­ხა­ლი აღ­წე­რა, რის­თ­ვი­საც თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბას 2.000 მა­ნე­თი უნ­და გა­მო­ე­ყო. ქა­ლა­ქის­თავ­მა თან­ხის გა­ცე­მა­ზე უარი გა­ნაცხა­და, რა­ზეც რე­ვო­ლუ­ცი­ურ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ მას ბო­ი­კო­ტით უპა­სუ­ხა. შეწყ­და გა­და­სა­ხა­დე­ბის გა­დახ­და და სა­თათ­ბი­რო ხმოს­ნებს გა­მო­უცხა­დეს, რომ თუ­კი არ გა­დად­გე­ბოდ­ნენ, ყვე­ლა სა­ვაჭ­რო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში სა­ყო­ველ­თაო გა­ფიც­ვა გა­მოცხად­დე­ბო­და. ხმოს­ნებ­მა ქუ­თა­ი­სის გუ­ბერ­ნა­ტორ სტა­რო­სელ­ს­კის გა­დად­გო­მის გან­ცხა­დე­ბე­ბი გა­უგ­ზავ­ნეს და სა­თათ­ბი­რომ მუ­შა­ო­ბა შეწყ­ვი­ტა. ხსე­ნე­ბუ­ლი კონ­ფ­ლიქ­ტი­სას რე­ვო­ლუ­ცი­ო­ნერ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მხრი­დან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში რწმუ­ნე­ბუ­ლის სტა­ტუ­სით ელე­ო­ნო­რა მახ­ვი­ლა­ძეც მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. ძი­ე­ბი­სას ქალ­ბა­ტონ­მა უარი თქვა რა­ი­მე სა­ხის ახ­ს­ნა-გან­მარ­ტე­ბა­ზე. სო­ხუ­მის ცი­ხის გა­დატ­ვირ­თუ­ლო­ბი­სა და იქ ქალ­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბის არარ­სე­ბო­ბის გა­მო ის არ და­უ­პა­ტიმ­რე­ბი­ათ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მი­უ­სა­ჯეს და­პა­ტიმ­რე­ბა, თუმ­ცა, პა­ტიმ­რო­ბი­დან და გა­და­სახ­ლე­ბი­სა­გან ორ­სუ­ლო­ბის გა­მო გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. 1917 წლამ­დე ელე­ო­ნო­რა კი­დევ სამ­ჯერ იყო და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლი. 1918 წელს აირ­ჩი­ეს დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი კრე­ბის წევ­რად სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტე­ბის სი­ით.

1921 წლი­დან სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­საბ­ჭო­ე­ბის შემ­დეგ ჩარ­თუ­ლი იყო არა­ლე­გა­ლურ, ან­ტი­საბ­ჭო­თა მოძ­რა­ო­ბა­ში. მი­სი ოჯა­ხის ბი­ნა თბი­ლის­ში მუდ­მი­ვი თვალ­თ­ვა­ლის ქვეშ იყო. ელე­ო­ნო­რა სა­კუ­თარ სახ­ლ­ში და­ა­პა­ტიმ­რეს. და­ა­პა­ტიმ­რეს, ასე­ვე, მი­სი ძმა, კონ­ს­ტან­ტი­ნე, პრო­ფე­სი­ით ქი­მი­კო­სი, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი წი­თე­ლი არ­მი­ის სა­არ­ტი­ლე­რიო ნა­წილ­ში მსა­ხუ­რობ­და. მე­ტე­ხის ცი­ხი­დან ელე­ო­ნო­რა 1922 წელს ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის გა­მო გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. ის აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და 1924 წლის აჯან­ყე­ბის შემ­დეგ სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­ის გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი არა­ლე­გა­ლუ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის აღ­დ­გე­ნის პრო­ცეს­ში. მა­ლე აირ­ჩი­ეს სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის არა­ლე­გა­ლუ­რი ცე­კას შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში, ხო­ლო თავ­მ­ჯ­დო­მა­რის და­პა­ტიმ­რე­ბის შემ­დეგ ცე­კას თა­ვად ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობ­და. ელე­ო­ნო­რა 1926 წელს და­ა­პა­ტიმ­რეს და ამი­ერ­კავ­კა­სი­ის ფარ­გ­ლე­ბი­დან გა­ა­სახ­ლეს, სა­ი­და­ნაც 30-იან წლებ­ში დაბ­რუნ­და. ეწე­ო­და პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის თა­რი­ღი უც­ნო­ბია.

ჩი­ტო შა­რა­ში­ძე
ჩი­ტო შა­რა­ში­ძე ქუ­თა­ი­სის ქალ­თა გიმ­ნა­ზი­ი­დან 1904 წელს მოს­წავ­ლე­თა რე­ვო­ლუ­ცი­ურ მოძ­რა­ო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­მო გა­რიცხეს. 1905 წლი­დან სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­ის წევ­რი იყო. აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და თბი­ლი­სის რე­ვო­ლუ­ცი­ურ გა­მოს­ვ­ლებ­ში. ამ­ზა­დებ­და სა­გა­ზე­თო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს. თბი­ლის­ში სო­მეხ-თა­თარ­თა შე­ტა­კე­ბე­ბის გან­მუხ­ტ­ვი­სას მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ე.წ. მფრი­ნავ რაზ­მ­ში, რო­მე­ლიც და­შა­ვე­ბუ­ლებს სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბას უწევ­და. ქუ­თა­ის­ში კერ­ძო გიმ­ნა­ზი­ა­ში მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ობ­და. იყო ქარ­თ­ველ­თა შო­რის წე­რა-კითხ­ვის გა­მავ­რ­ცე­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გამ­გე­ო­ბი­სა და თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რი. 1922 წელს მოს­წავ­ლე­თა გა­ფიც­ვი­სას ტექ­ნი­კუმ­ში და­ა­პა­ტიმ­რეს, სა­დაც მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ობ­და. მე­ტე­ხის ცი­ხი­დან ავად­მ­ყო­ფო­ბის გა­მო გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. ამა­ვე წლებ­ში ორ­ჯერ და­ა­პა­ტიმ­რეს მი­სი მა­მა, გი­გო შა­რა­ში­ძე. ასე­ვე, სი­ძე _ ნი­კო­ლოზ ქარ­ცი­ვა­ძე და ძმა, მწე­რა­ლი-სა­ტი­რი­კო­სი შალ­ვა შა­რა­ში­ძე (ფსევ­დო­ნი­მი _ `თა­გუ­ნა~). 1937 წელს ნი­კო­ლოზ ქარ­ცი­ვა­ძე ხელ­მე­ო­რედ და­ა­პა­ტიმ­რეს და დახ­ვ­რი­ტეს, მი­სი მე­უღ­ლე _ თა­მარ შა­რა­ში­ძე კი შუა აზი­ა­ში გა­და­ა­სახ­ლეს. სა­ხელ­მ­წი­ფო მუ­ზე­უმ­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ა­ში მუ­შა­ო­ბი­სას მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შრო­მე­ბი მო­ამ­ზა­და ქარ­თუ­ლი ბეჭ­დ­ვი­თი სიტყ­ვის ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ. იყო უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი გა­მოკ­ვ­ლე­ვე­ბის ავ­ტო­რი. და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი და შეს­წავ­ლი­ლი აქვს 1 500-ზე მე­ტი ხელ­ნა­წე­რი. მი­სი თქმით, `ქვეყ­ნის ბედ­ნი­ე­რე­ბა იმა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თუ რამ­დე­ნად მტკი­ცედ, პა­ტი­ოს­ნად და შეგ­ნე­ბით ას­რუ­ლებს თა­ვის მო­ვა­ლე­ო­ბას თი­თო­ე­უ­ლი მო­ქა­ლა­ქე _ უბ­რა­ლო მწყემ­სი­დან დაწყე­ბუ­ლი ქვეყ­ნის მმარ­თ­ველ პი­როვ­ნე­ბამ­დე! თუ ისი­ნი ერ­თ­გუ­ლად და პა­ტი­ოს­ნად ეპყ­რო­ბი­ან თა­ვის მო­ვა­ლე­ო­ბას, თუნდაც სულ მცი­რე­დი იყოს ეს მო­ვა­ლე­ო­ბა, მა­შინ ასე­თი ქვეყ­ნის კე­თილ­დღე­ო­ბა და ბედ­ნი­ე­რე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია.~


შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი, "ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის" ლიდერი ბაჩუკი ქარდავა მიმდინარე, პოსტ თუ წინასაარჩევნო საკითხებზე თავის მოსაზრებებს გვიზიარებს.
"მახარებს, რომ თბილისში რუს ტურისტებს მიესალმებიან" - ანგელა მერკელის ვიზიტის შუქ-ჩრდილები
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2530 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2655 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
4 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
5 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
1 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
5 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2445 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1218 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1206 კომენტარი