გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის პირ­ვე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ქა­ლე­ბი
font-large font-small
გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის პირ­ვე­ლი ქარ­თ­ვე­ლი პო­ლი­ტი­კო­სი ქა­ლე­ბი
ქრისტინე (ჩიტო) შარაშიძე. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების პრეზიდიუმი

პო­ლი­ტი­კა­ში აქ­ტი­უ­რად ჩარ­თულ კი­დევ ორ ქალს წარმო­გიდ­გენთ, რომ­ლე­ბიც XX სა­უ­კუ­ნის და­საწყის­ში ქვეყ­ნის ბედ­ზე ზრუ­ნავ­დ­ნენ და ამის გა­მო რეპ­რე­სი­რე­ბუ­ლე­ბიც აღ­მოჩ­ნ­დ­ნენ.

ანა (ო­ლა) სო­ლო­ღაშ­ვი­ლი
ანა სო­ლო­ღაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის წევ­რი 1903 წლი­დან იყო. მო­ნა­წი­ლე­ობ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი საბ­ჭოს მუ­შა­ო­ბა­ში, ხე­ლი მო­ა­წე­რა და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბის აქტს, იყო პარ­ლა­მენ­ტის, ასე­ვე, სა­ბიბ­ლი­ო­თე­კო და სა­რე­დაქ­ციო კო­მი­სი­ის წევ­რი, აირ­ჩი­ეს დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი კრე­ბის წევ­რად სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტე­ბის სი­ით. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­საბ­ჭო­ე­ბის შემ­დეგ ჩაბ­მუ­ლი იყო ან­ტი­საბ­ჭო­თა არა­ლე­გა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში. 1925 წლი­დან ეწე­ო­და პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას. 1937 წელს მი­უ­სა­ჯეს დახ­ვ­რე­ტა.

ელე­ო­ნო­რა (ლო­ლა) ტერ-ფარ­სე­გო­ვა-მახ­ვი­ლა­ძე

ელე­ო­ნო­რა ტერ-ფარ­სე­გო­ვა სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის წევ­რი 1902 წლი­დან გახ­და. მე­უღ­ლეს­თან, ექიმ ვლა­დი­მერ მახ­ვი­ლა­ძეს­თან ერ­თად სო­ხუმ­ში ცხოვ­რობ­და და კერ­ძო სკო­ლა­ში ას­წავ­ლი­და. ელე­ო­ნო­რა რუ­სე­თის სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის ბა­თუ­მის კო­მი­ტე­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ჯგუ­ფის წევ­რი იყო. 1905 წლის 17 ოქ­ტომ­ბ­რის მა­ნი­ფეს­ტის შემ­დეგ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ ხელ­ში აიღო ქა­ლაქ სო­ხუ­მის მმარ­თ­ვე­ლო­ბა და მე­ფის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის თით­ქ­მის ყვე­ლა სტრუქ­ტუ­რა ჩა­ა­ნაც­ვ­ლა. მათ ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბეს სა­ხალ­ხო მი­ლი­ცია, დაყ­ვეს ქა­ლა­ქი უბ­ნე­ბად და ბო­ი­კო­ტი გა­მო­უცხა­დეს ქა­ლა­ქის თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბას. 1905 წლის ნო­ემ­ბერ­ში დე­მონ­ს­ტ­რა­ცი­ამ შე­ი­მუ­შა­ვა მოთხოვ­ნა, რომ ქა­ლაქ სო­ხუ­მის სა­თათ­ბი­რო დაშ­ლი­ლი­ყო და ფა­რუ­ლი კენ­ჭის­ყ­რით ახა­ლი სა­თათ­ბი­რო არ­ჩე­უ­ლი­ყო. ამის­თ­ვის სა­ჭი­რო იყო მო­სახ­ლე­ო­ბის ხე­ლა­ხა­ლი აღ­წე­რა, რის­თ­ვი­საც თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბას 2.000 მა­ნე­თი უნ­და გა­მო­ე­ყო. ქა­ლა­ქის­თავ­მა თან­ხის გა­ცე­მა­ზე უარი გა­ნაცხა­და, რა­ზეც რე­ვო­ლუ­ცი­ურ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ მას ბო­ი­კო­ტით უპა­სუ­ხა. შეწყ­და გა­და­სა­ხა­დე­ბის გა­დახ­და და სა­თათ­ბი­რო ხმოს­ნებს გა­მო­უცხა­დეს, რომ თუ­კი არ გა­დად­გე­ბოდ­ნენ, ყვე­ლა სა­ვაჭ­რო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში სა­ყო­ველ­თაო გა­ფიც­ვა გა­მოცხად­დე­ბო­და. ხმოს­ნებ­მა ქუ­თა­ი­სის გუ­ბერ­ნა­ტორ სტა­რო­სელ­ს­კის გა­დად­გო­მის გან­ცხა­დე­ბე­ბი გა­უგ­ზავ­ნეს და სა­თათ­ბი­რომ მუ­შა­ო­ბა შეწყ­ვი­ტა. ხსე­ნე­ბუ­ლი კონ­ფ­ლიქ­ტი­სას რე­ვო­ლუ­ცი­ო­ნერ­თა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მხრი­დან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში რწმუ­ნე­ბუ­ლის სტა­ტუ­სით ელე­ო­ნო­რა მახ­ვი­ლა­ძეც მო­ნა­წი­ლე­ობ­და. ძი­ე­ბი­სას ქალ­ბა­ტონ­მა უარი თქვა რა­ი­მე სა­ხის ახ­ს­ნა-გან­მარ­ტე­ბა­ზე. სო­ხუ­მის ცი­ხის გა­დატ­ვირ­თუ­ლო­ბი­სა და იქ ქალ­თა გან­ყო­ფი­ლე­ბის არარ­სე­ბო­ბის გა­მო ის არ და­უ­პა­ტიმ­რე­ბი­ათ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მი­უ­სა­ჯეს და­პა­ტიმ­რე­ბა, თუმ­ცა, პა­ტიმ­რო­ბი­დან და გა­და­სახ­ლე­ბი­სა­გან ორ­სუ­ლო­ბის გა­მო გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. 1917 წლამ­დე ელე­ო­ნო­რა კი­დევ სამ­ჯერ იყო და­პა­ტიმ­რე­ბუ­ლი. 1918 წელს აირ­ჩი­ეს დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი კრე­ბის წევ­რად სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტე­ბის სი­ით.

1921 წლი­დან სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­საბ­ჭო­ე­ბის შემ­დეგ ჩარ­თუ­ლი იყო არა­ლე­გა­ლურ, ან­ტი­საბ­ჭო­თა მოძ­რა­ო­ბა­ში. მი­სი ოჯა­ხის ბი­ნა თბი­ლის­ში მუდ­მი­ვი თვალ­თ­ვა­ლის ქვეშ იყო. ელე­ო­ნო­რა სა­კუ­თარ სახ­ლ­ში და­ა­პა­ტიმ­რეს. და­ა­პა­ტიმ­რეს, ასე­ვე, მი­სი ძმა, კონ­ს­ტან­ტი­ნე, პრო­ფე­სი­ით ქი­მი­კო­სი, რო­მე­ლიც ქარ­თუ­ლი წი­თე­ლი არ­მი­ის სა­არ­ტი­ლე­რიო ნა­წილ­ში მსა­ხუ­რობ­და. მე­ტე­ხის ცი­ხი­დან ელე­ო­ნო­რა 1922 წელს ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უ­ა­რე­სე­ბის გა­მო გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. ის აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და 1924 წლის აჯან­ყე­ბის შემ­დეგ სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­ის გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი არა­ლე­გა­ლუ­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის აღ­დ­გე­ნის პრო­ცეს­ში. მა­ლე აირ­ჩი­ეს სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მუ­შა­თა პარ­ტი­ის არა­ლე­გა­ლუ­რი ცე­კას შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში, ხო­ლო თავ­მ­ჯ­დო­მა­რის და­პა­ტიმ­რე­ბის შემ­დეგ ცე­კას თა­ვად ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლობ­და. ელე­ო­ნო­რა 1926 წელს და­ა­პა­ტიმ­რეს და ამი­ერ­კავ­კა­სი­ის ფარ­გ­ლე­ბი­დან გა­ა­სახ­ლეს, სა­ი­და­ნაც 30-იან წლებ­ში დაბ­რუნ­და. ეწე­ო­და პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას, გარ­დაც­ვა­ლე­ბის თა­რი­ღი უც­ნო­ბია.

ჩი­ტო შა­რა­ში­ძე
ჩი­ტო შა­რა­ში­ძე ქუ­თა­ი­სის ქალ­თა გიმ­ნა­ზი­ი­დან 1904 წელს მოს­წავ­ლე­თა რე­ვო­ლუ­ცი­ურ მოძ­რა­ო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­მო გა­რიცხეს. 1905 წლი­დან სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­ის წევ­რი იყო. აქ­ტი­უ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და თბი­ლი­სის რე­ვო­ლუ­ცი­ურ გა­მოს­ვ­ლებ­ში. ამ­ზა­დებ­და სა­გა­ზე­თო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს. თბი­ლის­ში სო­მეხ-თა­თარ­თა შე­ტა­კე­ბე­ბის გან­მუხ­ტ­ვი­სას მო­ნა­წი­ლე­ობ­და ე.წ. მფრი­ნავ რაზ­მ­ში, რო­მე­ლიც და­შა­ვე­ბუ­ლებს სა­მე­დი­ცი­ნო დახ­მა­რე­ბას უწევ­და. ქუ­თა­ის­ში კერ­ძო გიმ­ნა­ზი­ა­ში მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ობ­და. იყო ქარ­თ­ველ­თა შო­რის წე­რა-კითხ­ვის გა­მავ­რ­ცე­ლე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის გამ­გე­ო­ბი­სა და თბი­ლი­სის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რი. 1922 წელს მოს­წავ­ლე­თა გა­ფიც­ვი­სას ტექ­ნი­კუმ­ში და­ა­პა­ტიმ­რეს, სა­დაც მას­წავ­ლებ­ლად მუ­შა­ობ­და. მე­ტე­ხის ცი­ხი­დან ავად­მ­ყო­ფო­ბის გა­მო გა­ა­თა­ვი­სუფ­ლეს. ამა­ვე წლებ­ში ორ­ჯერ და­ა­პა­ტიმ­რეს მი­სი მა­მა, გი­გო შა­რა­ში­ძე. ასე­ვე, სი­ძე _ ნი­კო­ლოზ ქარ­ცი­ვა­ძე და ძმა, მწე­რა­ლი-სა­ტი­რი­კო­სი შალ­ვა შა­რა­ში­ძე (ფსევ­დო­ნი­მი _ `თა­გუ­ნა~). 1937 წელს ნი­კო­ლოზ ქარ­ცი­ვა­ძე ხელ­მე­ო­რედ და­ა­პა­ტიმ­რეს და დახ­ვ­რი­ტეს, მი­სი მე­უღ­ლე _ თა­მარ შა­რა­ში­ძე კი შუა აზი­ა­ში გა­და­ა­სახ­ლეს. სა­ხელ­მ­წი­ფო მუ­ზე­უმ­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მი­ა­ში მუ­შა­ო­ბი­სას მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შრო­მე­ბი მო­ამ­ზა­და ქარ­თუ­ლი ბეჭ­დ­ვი­თი სიტყ­ვის ის­ტო­რი­ის შე­სა­ხებ. იყო უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი გა­მოკ­ვ­ლე­ვე­ბის ავ­ტო­რი. და­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი და შეს­წავ­ლი­ლი აქვს 1 500-ზე მე­ტი ხელ­ნა­წე­რი. მი­სი თქმით, `ქვეყ­ნის ბედ­ნი­ე­რე­ბა იმა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თუ რამ­დე­ნად მტკი­ცედ, პა­ტი­ოს­ნად და შეგ­ნე­ბით ას­რუ­ლებს თა­ვის მო­ვა­ლე­ო­ბას თი­თო­ე­უ­ლი მო­ქა­ლა­ქე _ უბ­რა­ლო მწყემ­სი­დან დაწყე­ბუ­ლი ქვეყ­ნის მმარ­თ­ველ პი­როვ­ნე­ბამ­დე! თუ ისი­ნი ერ­თ­გუ­ლად და პა­ტი­ოს­ნად ეპყ­რო­ბი­ან თა­ვის მო­ვა­ლე­ო­ბას, თუნდაც სულ მცი­რე­დი იყოს ეს მო­ვა­ლე­ო­ბა, მა­შინ ასე­თი ქვეყ­ნის კე­თილ­დღე­ო­ბა და ბედ­ნი­ე­რე­ბა უზ­რუნ­ველ­ყო­ფი­ლია.~


შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
"2018 წელი მსოფლიოში უფრო დაძაბული იქნება, ვიდრე 2017"
"ის იგივეა მარად და მარად. შეიძლება, ანალოგი მხოლოდ ჩე გევარასთან გავაკეთოთ"
ეს ზაქარია ქუცნაშვილის, ყოფილი გამგებლის სახეა, რომელმაც ეს ყველაფერი გახარჯა
დეკლარაცია ქუცნაშვილის დეკლარაციასავით სავსე და მსუყე უნდა იყოს, ყველა ქართველის გულსა და გონებას რომ ეამოს
ირმა ინაშვილი დედას 7.000-დოლარიანი ოქროს ბეჭდით დაუსაჩუქრებია
"მე თითოეული საბურთალოელის ინტერესების დამცველი ვარ..."
დეკლარაციის მიხედვით, კალაძე 5 კომპანიის პარტნიორია
დეკლარაციის თანახმად, გასულ წელს საკუთარი სწავლის გადასახადზე 22,000 ლარი და 10,000 დოლარი დახარჯა
კვირის სიახლეები
რა შეიცვლება მომავალი წლიდან "მხრჩოლავი ჯიპების" ქალაქში?
ე.წ. ტექდათვალიერება საქართველოში 2018 წლიდან ამოქმედდება
1 კომენტარი
ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი ქალ­თა ჰო­როს­კო­პი ანუ რა ელით ქა­ლებს 2018 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
0 კომენტარი
მეუფე შიო - გამორჩეული მღვდელმსახური
როგორც საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე დღეში წერილობით გაიწერება მისი უფლება-მოვალეობები
0 კომენტარი
ქალის სასტიკი ხვედრი "მესამე სამყაროში" - სულისშემძვრევლი ამბავი გაყიდულ შვილებზე
ავღანელი გოგონას უმძიმესი ცხოვრების ამბავი
13 კომენტარი
მა­ჩაბ­ლის იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა
"რუ­დუ­ნე­ბით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­სი სა­მი ნეკ­ნი მთაწ­მინ­დას მი­ა­ბა­რეს..."
12 კომენტარი
"დრო ყველაფერს "ალაგებს"... - რაში გაუმართლა თინი გალდავას
როდესაც იცვლება შენი ფიქრები, მაშინვე იცვლება შენი ცხოვრებაც
1 კომენტარი
თემა, რომელზეც ილო ბეროშვილი საჯაროდ პირველად ალაპარაკდა
ილო ბეროშვილის "ფერისცვალება" და განცდა, რომელიც ხელახლა დაბადების ტოლფასია
14 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
 "შვი­ლი დღემ­დე არ მპა­ტი­ობს, რომ დე­და­სა და ქმარს სა­თა­ნა­დო ად­გი­ლი ვერ მი­ვუ­ჩი­ნე..."
"წი­თე­ლი" მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა და და­კარ­გუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
4 კომენტარი
უძლური ქმრისა და 18 წლის ცოლის დავა - 11 წლის ასაკში გათხოვილი გოგონას უცნაური თავგადასავალი

უმოწყალესო ხელმწიფევ, ვეკრ­ძალვი და ვიშიშვი თუ ვითარ გავბედო ესე ვითარი მოხსენება
2 კომენტარი
კეთილ სიცრუეში გაზრდილი ქალის ცრემლები
ვერ დავუშვებდი ორმეტრიანი ბიძის უხმოდ გასვენებას

1 კომენტარი