ბუ­ღალ­ტე­რი, ბიზ­ნეს­მე­ნი და მზა­რე­უ­ლი - ქარ­თუ­ლი ჰო­კე­ის ეროვ­ნულ ნაკ­რებ­ში
font-large font-small
ბუ­ღალ­ტე­რი, ბიზ­ნეს­მე­ნი და მზა­რე­უ­ლი - ქარ­თუ­ლი ჰო­კე­ის ეროვ­ნულ ნაკ­რებ­ში
ქარ­თუ­ლი ჰო­კე­ის დღე­ვან­დე­ლო­ბა და პრობ­ლე­მე­ბი

ბევ­რ­მა ალ­ბათ არ იცის, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბი გვყავს და ცო­ტა ხნის წინ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ის­ტო­რი­ა­ში პირ­ვე­ლად, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის ეროვ­ნულ­მა ნაკ­რებ­მა მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ი­ში, მე­სა­მე დი­ვი­ზი­ო­ნის ჯგუფ­ში მე­ო­რე ად­გი­ლი და­ი­კა­ვა. არა­და, ეს მარ­თ­ლაც სა­ო­ცა­რი შე­დე­გია იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნებთ, რომ ნაკ­რე­ბი ერ­თი წე­ლია, რაც კვი­რა­ში ორ­ჯერ, სა­ღა­მოს სა­ა­თებ­ში იკ­რი­ბე­ბა თბი­ლის­ში, სა­ბურ­თა­ლო­ზე არ­სე­ბულ მცი­რე ზო­მის ყი­ნუ­ლის მო­ე­დან­ზე - 4 სა­ა­თი ნაკ­რე­ბი­სა და დამ­წყე­ბი მო­თა­მა­შე­ე­ბის­თ­ვის ანუ ბავ­შ­ვებს შო­რის ვარ­ჯი­შე­ბის­თ­ვის ნა­წილ­დე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სი სტან­დარ­ტე­ბის ყი­ნუ­ლის მო­ედ­ნის არარ­სე­ბო­ბა ქარ­თუ­ლი ჰო­კე­ის ერთ-ერ­თი მთა­ვა­რი პრობ­ლე­მაა. ერ­თი შე­ხედ­ვით, გა­სულ წლებ­თან შე­და­რე­ბით, მდგო­მა­რე­ო­ბა თით­ქოს გა­უმ­ჯო­ბეს­და, მაგ­რამ რთუ­ლია, ახ­ლან­დელ სი­ტუ­ა­ცი­ას მი­სა­ღე­ბი და ან თუნ­დაც კარ­გი უწო­დო. ბი­ჭებს, რომ­ლებ­საც ასეთ პი­რო­ბებ­ში შე­უძ­ლი­ათ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ონ, მი­ნი­მუმ სჭირ­დე­ბათ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მქო­ნე ყი­ნუ­ლის მო­ე­და­ნი, რო­მელ­ზეც კვი­რა­ში სამ­ჯერ მა­ინც ივარ­ჯი­შე­ბენ.

ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ფე­დე­რა­ცი­ის გე­ნე­რა­ლურ მდი­ვანს, ალექ­სან­დ­რე ვა­შა­კი­ძე­სა და ნაკ­რე­ბის ერთ-ერთ წევრს, პა­ა­ტა კავ­კა­სი­ძეს არ­სე­ბულ წარ­მა­ტე­ბებ­სა და ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზე ვე­სა­უბ­რე.
ალექ­სან­დ­რე ვა­შა­კი­ძე:
- ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის გან­ვი­თა­რე­ბის მცდე­ლო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ჯერ კი­დევ გა­სუ­ლი სა­უ­კუ­ნის 60-იან და შემ­დეგ 80-იან წლებ­ში იყო, თუმ­ცა - უშე­დე­გო. 2004 წელს, ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის ეროვ­ნუ­ლი ფე­დე­რა­ცია შე­იქ­მ­ნა, რო­მელ­საც სა­თა­ვე­ში ჩა­უდ­გ­ნენ დე­ნის და­ვი­დო­ვი და ლა­შა ცა­გა­რე­იშ­ვი­ლი. 2009 წელს ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის მსოფ­ლიო ფე­დე­რა­ცი­ის წევ­რე­ბი გავ­ხ­დით. ამა­ვე წელს, რო­ცა დე­ნი­სი და ლა­შა პირ­ველ კონ­გ­რეს­ზე მი­დი­ოდ­ნენ, ტრა­გი­კუ­ლი შემ­თხ­ვე­ვა მოხ­და. თურ­ქე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ავ­ტო­კა­ტას­ტ­რო­ფა­ში 6 ადა­მი­ა­ნი და­ი­ღუ­პა: დე­ნი­სი, ლა­შა, ლა­შას მე­უღ­ლე, სომ­ხე­თის ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი და მი­სი ცოლ-შვი­ლი. ცხა­დია, ამ ფაქ­ტ­მა მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად შე­ა­ფერ­ხა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ჰო­კე­ის გან­ვი­თა­რე­ბის ფაქ­ტი. ისი­ნი იყ­ვ­ნენ ამ იდე­ის მა­მოძ­რა­ვე­ბე­ლი და გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი. ვინც დავ­რ­ჩით, უფ­ლე­ბა არ გვქონ­და, შევ­ჩე­რე­ბუ­ლი­ყა­ვით. 2012 წელს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბი პირ­ვე­ლად მო­ნა­წი­ლე­ობ­და მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტის მე­სა­მე დი­ვი­ზი­ო­ნის შე­სარ­ჩევ ეტაპ­ზე. სამ­წუ­ხა­როდ, მა­შინ ყვე­ლა თა­მა­ში დავ­თ­მეთ. შემ­დეგ გვქონ­და ერ­თ­წ­ლი­ა­ნი პა­უ­ზა. 2014 წლი­დან კი ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად ვმო­ნა­წი­ლე­ობთ მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტის მე­სა­მე დი­ვი­ზი­ონ­ში. 2015 წელს მო­ვა­ხერ­ხეთ, მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე პირ­ვე­ლი გა­მარ­ჯ­ვე­ბა მოგ­ვე­პო­ვე­ბი­ნა, რო­ცა ბოს­ნი­ის ნაკ­რებს მო­ვუ­გეთ და შვიდ­გუნ­დი­ან მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე ას­პა­რე­ზო­ბა მე­ხუ­თე ად­გილ­ზე გას­ვ­ლით და­ვას­რუ­ლეთ. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, ამ წარ­მა­ტე­ბის შემ­დეგ თბი­ლის­ში, ყი­ნუ­ლის მო­ე­დან­ზე დაგ­ვით­მეს დრო. მარ­თა­ლია მცი­რე, მაგ­რამ - მა­ინც. კვი­რა­ში ჯამ­ში 4 სა­ა­თი გვაქვს. 2 სა­ა­თი ნაკ­რე­ბის წევ­რე­ბი ვარ­ჯი­შო­ბენ, 2 სა­ა­თიც მო­ზარ­დე­ბის სა­ვარ­ჯი­შო­დაა გან­კუთ­ვ­ნი­ლი. შარ­შან და წელ­საც მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შ­ტა­ბით ვე­ძებ­დით ქარ­თუ­ლი გვა­რის ან ფეს­ვე­ბის მქო­ნე ჰო­კე­ის­ტებს, რო­მელ­თა ნა­ტუ­რა­ლი­ზა­ცი­აც მო­ვა­ხერ­ხეთ საკ­მაო რა­ო­დე­ნო­ბით და ამ ყვე­ლა­ფერ­მა წელს კარ­გი შე­დე­გი გა­მო­ი­ღო. ხუ­თი თა­მა­ში­დან ოთხ­ში გა­ვი­მარ­ჯ­ვეთ. იმ ერ­თ­შიც მხო­ლოდ 5:4 დავ­მარ­ცხ­დით მას­პინ­ძელ თურ­ქებ­თან, რო­მე­ლიც ჩემ­პი­ო­ნა­ტის აშ­კა­რა ფა­ვო­რი­ტი იყო. ასე რომ, ძა­ლი­ან ცო­ტა დაგ­ვაკ­ლ­და ოქ­როს მედ­ლამ­დე.

- რო­გორც ვი­ცი, საკ­მა­ოდ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ასა­კის მო­თა­მა­შე­ე­ბი გყავთ...

- დი­ახ, ფარ­თო დი­ა­პა­ზო­ნია. გვყავს 47 წლის მო­თა­მა­შე, ბა­კუ­რი­ა­ნე­ლი გო­ჩა ჯე­ი­რა­ნაშ­ვი­ლი და 16 წლის მო­თა­მა­შე­ე­ბიც. ყვე­ლა მო­თა­მა­შე მოყ­ვა­რუ­ლია, თი­თო­ე­ულს სხვა­დას­ხ­ვა პრო­ფე­სია და სა­მუ­შაო ად­გი­ლი აქვს. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ჩემ­პი­ო­ნატს რომ ვა­ტა­რებ­დით, ბა­თუმ­ში უნ­და წავ­სუ­ლი­ყა­ვით. პა­რას­კევს ვსხდე­ბო­დით მა­ტა­რე­ბელ­ში, შა­ბათ-კვი­რას ვთა­მა­შობ­დით, იმა­ვე სა­ღა­მოს ვბრუნ­დე­ბო­დით თბი­ლის­ში და ორ­შა­ბა­თი­დან ყვე­ლა ჩვენ-ჩვენს სამ­სა­ხუ­რ­ში ვაგ­რ­ძე­ლებ­დით მუ­შა­ო­ბას.

- ახ­ლა უკ­ვე გა­სა­გე­ბია, რომ აღარ უნ­და გკითხოთ, ნაკ­რებს თა­ვი­სი სატ­რან­ს­პორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბა ჰყავს თუ არა-მეთ­ქი. რა ჯდე­ბა თი­თო მო­თა­მა­შის ფორ­მა და აღ­ჭურ­ვ­ლო­ბა?

- ხა­რის­ხის მი­ხედ­ვით, 300-დან 1.500 დო­ლა­რამ­დე ჯდე­ბა. ეს თან­ხა მო­ი­ცავს: ცი­გუ­რებს, ყვანჭს, დამ­ცავ ჩაფხუტს, მკერ­დის, წვი­ვი­სა და იდაყ­ვე­ბის დამ­ცავს, გა­მა­შებს, მა­ი­სურს, შორტს და ა.შ.

- რამ­დე­ნი წე­ლია, ფე­დე­რა­ცი­ა­ში ხართ?

- ფე­დე­რა­ცი­ა­ში დე­ნის­თან და ლა­შას­თან, 2007 წელს შემ­თხ­ვე­ვით მოვ­ხ­ვ­დი. ჩემ­მა ერთ-ერ­თ­მა შვილ­მა ბა­კუ­რი­ან­ში ჰო­კე­ის­ტე­ბი ნა­ხა და თა­მა­შის სურ­ვი­ლი გა­მოთ­ქ­ვა. მა­შინ სპორ­ტის სა­სახ­ლეს­თან გა­სა­ბე­რი ყი­ნუ­ლის მო­ე­და­ნი იყო და ბავ­შ­ვი იქ მი­ვიყ­ვა­ნე. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, თბი­ლი­სი პა­ტა­რაა, ლა­შას მე­უღ­ლე ჩე­მი მე­გო­ბა­რი აღ­მოჩ­ნ­და, ლა­შას და­ვუ­მე­გობ­რ­დი და ვეხ­მა­რე­ბო­დი საქ­მე­ში. მათ შო­რის მსოფ­ლიო ფე­დე­რა­ცი­ა­ში გა­წევ­რე­ბის დო­კუ­მენ­ტა­ცი­ის მომ­ზა­დე­ბა­ში. დე­ნი­სი­სა და ლა­შას და­ღუპ­ვის შემ­დეგ, სრუ­ლად ჩა­ვერ­თე ფე­დე­რა­ცი­ის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

- დღეს თქვე­ნი შვი­ლი თა­მა­შობს?

- დი­ახ, ბი­ჭიც და გო­გო­ნაც. ნი­კა 13 წლი­საა, ქე­თი 11-ის და ორი­ვე ვარ­ჯი­შობს ჰო­კე­ი­ში.

- ამ სპორ­ტით გო­გო­ნე­ბის და­ინ­ტე­რე­სე­ბა ხში­რია?

- ამ­ჟა­მად თბი­ლის­ში რამ­დე­ნი­მე გო­გო­ნა ვარ­ჯი­შობს. ქუ­თა­ის­ში 20-მდეა მა­თი რიცხ­ვი, თუმ­ცა, იქ ინ­ვენ­ტა­რი­სა და მწვრთნე­ლე­ბის პრობ­ლე­მა გვაქვს და არ ვი­ცი, რამ­დე­ნად ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი იქ­ნე­ბა ეს აქ­ტი­უ­რო­ბა. დღე­ი­სათ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით 400-ზე მე­ტი ადა­მი­ა­ნია ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ით და­კა­ვე­ბუ­ლი, რაც არ­ც­თუ ისე მცი­რე რიცხ­ვია.

- თა­ვად თა­მა­შობთ?

- ვთა­მა­შობ­დი, 2007-2008 წლებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ჩემ­პი­ო­ნატ­შიც ვმო­ნა­წი­ლე­ობ­დი. შემ­დეგ ტრავ­მის გა­მო გაგ­რ­ძე­ლე­ბა ვე­ღარ შევ­ძე­ლი. ახ­ლა დრო­დად­რო კარ­ში ვდგა­ვარ ხოლ­მე. ეროვ­ნულ ნაკ­რებ­თან ერ­თად (მა­შინ, რო­ცა დავ­მარ­ცხ­დით), საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ტურ­ნირ­ზე ვი­თა­მა­შე.

- უამ­რა­ვი პრობ­ლე­მა აქვს ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის ნაკ­რებს. უპირ­ვე­ლე­სად ვიტყ­ვი, ესაა სა­კუ­თა­რი სა­ვარ­ჯი­შო მო­ედ­ნის უქონ­ლო­ბა. სა­ხელ­მ­წი­ფოს მი­ერ გა­მო­ყო­ფი­ლია თან­ხა, საკ­მა­ოდ მცი­რე­დი. რო­გორ გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა მი­სი რა­ო­დე­ნო­ბა? რა­ზე გყოფ­ნით და რო­გორ ანა­წი­ლებთ ამ ფულს?

- კარ­გი კითხ­ვაა. პირ­ველ რიგ­ში მინ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ სა­ხე­ლმ­წი­ფოს­გან თან­ხა პირ­ვე­ლად შარ­შან მი­ვი­ღეთ. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ 11 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფე­დე­რა­ცია ისე ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებ­და, სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან და­ფი­ნან­სე­ბა არ ჰქო­ნია. რაც კეთ­დე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი ენ­თუ­ზი­აზ­მით, სა­კუ­თა­რი რე­სურ­სის ხარ­ჯ­ზე. შარ­შან გა­მოგ­ვიყ­ვეს 40 ათა­სი ლა­რი და წელ­საც იგი­ვე გან­მე­ორ­და. ანუ ჯამ­ში 80 ათა­სი ლა­რი გვაქვს აღე­ბუ­ლი. ჯერ ერ­თი გა­უ­გე­ბა­რია, რა­ტომ 40, იქ­ნებ 15 ათა­სი გვყოფ­ნი­და (ი­ღი­მის)?! სე­რი­ო­ზუ­ლად რომ ვიმ­ს­ჯე­ლოთ, გეტყ­ვით, რომ 40 ათა­სი ლა­რი წელს ძლივს გვე­ყო მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტის წინ ნაკ­რე­ბის ორ­კ­ვი­რი­ან შეკ­რე­ბა­ზე ბა­თუმ­ში და გა­სამ­გ­ზავ­რე­ბე­ლი ავი­ა­ბი­ლე­თე­ბის შე­სა­ძე­ნად. ამას თა­ვი რომ და­ვა­ნე­ბოთ, მო­რა­ლუ­რი მხარ­და­ჭე­რის დე­ფი­ცი­ტი გვაქვს. წი­ნა მი­ნის­ტ­რე­ბი თავს იკა­ვებ­დ­ნენ ჩვენ­თან შეხ­ვედ­რა­ზე, - ჰო­კეი ქარ­თუ­ლი სპორ­ტი არააო. ჯერ არც ახ­ლან­დელ მი­ნისტრს შევ­ხ­ვედ­რი­ვართ, თუმ­ცა, ინ­ტენ­სი­უ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა მაქვს სპორ­ტის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან და მი­ნის­ტ­რის ერთ-ერთ მო­ად­გი­ლეს­თან. მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტი­დან რომ დავ­ბ­რუნ­დით, წარ­მა­ტე­ბით არა­ვინ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა და არა­ვი­თა­რი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა არ მოჰ­ყო­ლია, გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის­გან, რომ­ლე­ბის­გა­ნაც დიდ მხარ­და­ჭე­რას ვგრძნობთ და დი­დი მად­ლო­ბა თქვენ ამის­თ­ვის.

- სა­მი­ნის­ტ­როს მხრი­დან მი­სა­ლო­ცი წე­რი­ლი ან სიტყ­ვი­ე­რი მი­ლოც­ვაც არ ყო­ფი­ლა?

- არა, მსგავ­სი არა­ფე­რი. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩვე­ნი ფე­დე­რა­ცია სა­მი­ნის­ტ­როს მხრი­დან აღი­ა­რე­ბუ­ლია, ვაკ­მა­ყო­ფი­ლებთ მათ მი­ერ და­წე­სე­ბულ კრი­ტე­რი­უმს და ა.შ. რო­ცა ვთა­მა­შობ­დი და ფორ­მას ვიც­ვამ­დი, ისე­თი გან­ც­და მქონ­და, თით­ქოს აბ­ჯარს ვიც­ვამ­დი, ხელ­ში ხმა­ლი მე­კა­ვა და ბრძო­ლის ველ­ზე გავ­დი­ო­დი. ავად თუ კარ­გად, ქვე­ყა­ნა­ში ყი­ნუ­ლის მო­ედ­ნე­ბი გვაქვს. ეს არის თბი­ლის­სა და ქუ­თა­ის­ში. ბა­თუმ­ში გვაქვს სტან­დარ­ტუ­ლი ზო­მის ყი­ნუ­ლის მო­ე­და­ნი, ასე­თი­ვე მო­ე­და­ნია ბა­კუ­რი­ან­ში, მაგ­რამ ის ღიაა და მხო­ლოდ ორი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფუნ­ქ­ცი­ო­ნი­რებს. და­ახ­ლო­ე­ბით 10-11 მი­ლი­ო­ნი ლა­რი ჯდე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის მქო­ნე ყი­ნუ­ლის დარ­ბა­ზის მშე­ნებ­ლო­ბა. ყი­ნუ­ლის მო­ედ­ნის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ჩვენ გვექ­ნე­ბა სა­შუ­ა­ლე­ბა ვუ­მას­პინ­ძ­ლოთ მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნა­ტე­ბის იმ დი­ვი­ზი­ო­ნებს, სა­დაც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რე­ბი იქ­ნე­ბა და ასე­ვე შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ერთ ყი­ნულ­ზე ოთხი ზამ­თ­რის ოლიმ­პი­უ­რი სპორ­ტის გან­ვი­თა­რე­ბა.

- და­ახ­ლო­ე­ბით, რა თან­ხაა სა­ჭი­რო ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად ნაკ­რე­ბის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი არ­სე­ბო­ბის­თ­ვის?

- რა თქმა უნ­და, ეს მიზ­ნე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რეა. ამ ეტაპ­ზე გვინ­და, რომ მო­მა­ვალ წელს ოქ­როს მედ­ლე­ბის­თ­ვის ვიბ­რ­ძო­ლოთ, მე­ო­რე დი­ვი­ზი­ონ­ში გა­და­ვი­ნაც­ვ­ლოთ. გვინ­და, რე­გი­ო­ნებ­შიც გან­ვი­თარ­დეს ეს სპორ­ტი. ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რას თა­ვი რომ და­ვა­ნე­ბოთ, წე­ლი­წად­ში 200-350 ათა­სი ლა­რი საკ­მა­რი­სი იქ­ნე­ბა. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ნაკ­რე­ბი მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე რომ და­უშ­ვან, აუცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბაა, ეროვ­ნუ­ლი ჩემ­პი­ო­ნა­ტის არ­სე­ბო­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ამ პრობ­ლე­მის გა­მო შე­საძ­ლოა 2017 წელს მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე აღარ დაგ­ვი­შ­ვან. თუ­კი ასე­თი სამ­წუ­ხა­რო ფაქ­ტი მოხ­და, ნამ­დ­ვი­ლად იქ­ნე­ბა სა­მი­ნის­ტ­როს სინ­დის­ზე, რად­გან ეს მა­თი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა­ცაა.
- და ეროვ­ნუ­ლი ჩემ­პი­ო­ნა­ტი რო­დის უნ­და ჩა­ტარ­დეს, რომ 2017 წელს მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე მოხ­ვ­დეთ?
- წე­სით, ახ­ლა უკ­ვე უნ­და მიმ­დი­ნა­რე­ობ­დეს, რად­გან სპე­ცი­ფი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ეროვ­ნუ­ლი ჩემ­პი­ო­ნა­ტი შე­მოდ­გო­მა­ზე იწყე­ბა და გა­ზაფხულ­ზე სრულ­დე­ბა, მაგ­რამ სა­მო­მავლოდ, კი­დევ არის შან­სი. ოქ­ტომ­ბ­რი­დან რომ და­ვიწყოთ 2016-2017 წლის სე­ზო­ნის ჩემ­პი­ო­ნა­ტი, ამით მო­ვა­ხერ­ხებთ "გაძ­რო­მას".

პა­ა­ტა კავ­კა­სი­ძე:

- ყი­ნუ­ლის ჰო­კე­ის ნაკ­რებ­ში თა­მა­ში­სათ­ვის არ არის დად­გე­ნი­ლი ასა­კობ­რი­ვი ზღვა­რი. მთა­ვა­რია, ფორ­მა­ში იყო. 24 წლის ვარ და ნაკ­რე­ბი სხვა­დას­ხ­ვა ასა­კის მო­თა­მა­შის­გან შედ­გე­ბა. ჰო­კე­ის თა­მა­ში 9 წლის წინ და­ვიწყე, სა­ვარ­ჯი­შოდ ბი­ძა­ჩემ­მა დე­ნის და­ვი­დოვ­მა მი­მიყ­ვა­ნა, რო­მე­ლიც მა­შინ ჰო­კე­ის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტი გახ­ლ­დათ. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ბი­ძა­ჩე­მი ჰო­კე­ის შე­ე­წი­რა. ის იმი­ტომ გა­ემ­გ­ზავ­რა თურ­ქე­თის გავ­ლით ტუ­ნის­ში მსოფ­ლიო ფე­დე­რა­ცი­ის კონ­გ­რეს­ზე, მსოფ­ლიო ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე რომ და­ვეშ­ვით. სწო­რედ ამ ადა­მი­ა­ნის გა­მო, ხე­ლის ჩაქ­ნე­ვის უფ­ლე­ბა არ გვაქვს და მის საქ­მეს ვაგ­რ­ძე­ლებთ. მო­ე­და­ნი უნ­და იყოს სი­გა­ნე­ში 30 და სიგ­რ­ძე­ში 60 მეტ­რი, ჩვე­ნი პა­ტა­რა მო­ე­და­ნი კი სიგ­რ­ძე-სი­გა­ნე­ში სულ 30 მეტ­რია. სა­ვარ­ჯი­შოდ გვი­ან სა­ღა­მოს მივ­დი­ვართ. მე ვიტყო­დი, ვწვა­ლობთ (ი­ღი­მის). ძა­ლი­ან გვინ­და, ბო­ლო წარ­მა­ტე­ბის შემ­დეგ, კი­დევ არა­ერ­თხელ გა­ვა­ხა­როთ ჩვე­ნი გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი.

- ნაკ­რე­ბი რამ­დე­ნი წევ­რის­გან შედ­გე­ბა? ექი­მი გყავთ? რა პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბი ხართ შეკ­რე­ბი­ლი და თქვენ სად მუ­შა­ობთ?

- ჰო­კე­ი­ში ხუ­თი მო­თა­მა­შე და ერ­თი მე­კა­რეა. ასე­ვე გვყავს შემ­ც­ვ­ლე­ლე­ბი. და­ახ­ლო­ე­ბით, 22 კა­ცია. გვყავს ექი­მი, ირაკ­ლი ნატ­როშ­ვი­ლი. ზუს­ტად ვერ გეტყ­ვით, ნაკ­რებ­ში ვინ რა პრო­ფე­სი­ი­საა, მაგ­რამ ყვე­ლას თა­ვი­სი საქ­მე აქვს. არის ბუ­ღალ­ტე­რი, კომ­პა­ნი­ის მფლო­ბე­ლი, ერ­თი რა­ღაც ბიზ­ნეს­საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ვა, მე­ო­რე ბავ­შ­ვებს ავარ­ჯი­შებს და ა.შ. მე მზა­რე­უ­ლი ვარ. სას­ტუმ­რო­ში ვმუ­შა­ობ. სპე­ცი­ა­ლუ­რი კურ­სე­ბი გა­ვი­ა­რე, მა­ნუ­ე­ლი მას­წავ­ლი­და, და­ახ­ლო­ე­ბით 9-წლი­ა­ნი მუ­შა­ო­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბა მაქვს ამ სფე­რო­ში. ასე გა­მაქვს თა­ვი, ახალ­შექ­მ­ნი­ლი მაქვს ოჯა­ხი, მყავს მე­უღ­ლე.

- რა გეგ­მე­ბი და მო­ლო­დი­ნე­ბი გაქვთ?

- ჩვე­ნი გეგ­მე­ბი იმედ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ვე­ლო­დე­ბით, რო­დის აშენ­დე­ბა ყი­ნუ­ლის მო­ე­და­ნი. ენ­თუ­ზი­აზ­მ­ზე ვარ­ჯი­ში რთუ­ლია. ისიც ტყუ­ი­ლია, რომ ჩვენ სა­თა­მა­შოდ საზღ­ვარ­გა­რეთ წა­ვი­დეთ. ბი­ჭებს ოჯა­ხე­ბი გვყავს, აქ ვმუ­შა­ობთ, აქა­უ­რო­ბას ვერ მი­ვა­ტო­ვებთ. ჩვენ სა­ვარ­ჯი­შოდ ყი­ნუ­ლი თბი­ლის­ში გვჭირ­დე­ბა.ანა კა­ლან­და­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
"არც ევროკავშირი მინდა აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს გარეშე და აღარც ნატო"
რამ აიძულა პარლამენტარი ნონა მამულაშვილი, რომ მაგიდაზე ასულიყო
ქილიკით მიყურებდნენ ბიჭები, რომლებთანაც უკვე ვმეგობრობდი
პანდემიამ ვერ შეაფერხა ჩემი გამოფენების განრიგი
მეგონა, მართლა ხალხს იცავდნენ. მათ მხარეს ვიყავი
არის თუ არა ადამიანის ბედის შეცვლის მცდელობა უდიდესი ცოდვა
"ძნელია, როცა ცხოვრებას იწყებ და აღმოაჩენ, რომ წარსული აღარ გაქვს..."
პოლიტიკოსის საქმიანი და პირადი ცხოვრება
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი