სტი­ქია, უმუ­შევ­რო­ბა და გაძ­ვი­რე­ბის ახა­ლი ტალ­ღა
font-large font-small
სტი­ქია, უმუ­შევ­რო­ბა და გაძ­ვი­რე­ბის ახა­ლი ტალ­ღა


გა­სულ წელ­თან შე­და­რე­ბით ინ­ფ­ლა­ცია გა­ი­ზარ­დაბო­ლო დღე­ებ­ში სტი­ქია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ხან ერთ რე­გი­ონს უტევს, ხან - მე­ო­რეს... ძლი­ერ­მა წვი­მამ და სეტყ­ვამ პრობ­ლე­მე­ბი შექ­მ­ნა დე­და­ქა­ლაქ­შიც. და­იტ­ბო­რა ქუ­ჩე­ბი, საცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლე­ბის სარ­და­ფე­ბი და სა­დარ­ბა­ზო­ე­ბი... უხ­ვი ნა­ლე­ქის გა­მო მო­ვარ­დ­ნილ­მა ღვარ­ცოფ­მა არა­ერთ რე­გი­ონ­ში ჩა­კე­ტა ან და­ა­ზი­ა­ნა ცენ­ტ­რა­ლუ­რი გზე­ბი... რამ­დე­ნი­მე სო­ფელ­ში და­ზი­ან­და სახ­ლე­ბი, და­ი­ხო­ცა ში­ნა­უ­რი ფრინ­ვე­ლი, ზი­ა­ნი მი­ად­გა ნაკ­ვე­თებს, გა­ნად­გურ­და მო­სავ­ლის დი­დი ნა­წი­ლი... უამინ­დო­ბამ არც კა­ხეთს აუარა გვერ­დი - და­სეტყ­ვი­ლია ვე­ნა­ხე­ბი და ბაღ­ჩე­უ­ლი...


ეკო­ნო­მის­ტე­ბის აზ­რით, გა­სუ­ლი წლე­ბის მწა­რე გა­მოც­დი­ლე­ბით თუ ვიმ­ს­ჯე­ლებთ, სტი­ქი­ის­გან მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ზა­რა­ლი ისევ და ისევ მო­სახ­ლე­ო­ბის სა­შუ­ა­ლო ფე­ნის ჯი­ბე­ზე აისა­ხე­ბა...
თა­ვის მხრივ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მთა­ვა­რი სტა­ტის­ტი­კუ­რი უწყე­ბაც ვერ ავ­რ­ცე­ლებს და­მა­ი­მე­დე­ბელ ინ­ფორ­მა­ცი­ას: 2017 წლის მა­ის­ში, ინ­ფ­ლა­ცი­ამ ბო­ლო ორი წლის მაქ­სი­მა­ლურ მაჩ­ვე­ნე­ბელს მი­აღ­წია. მა­ის­ში სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო ფა­სე­ბის ინ­დექ­სი 6,6 პრო­ცენ­ტით გა­უ­ა­რეს­და, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ქვე­ყა­ნა­ში თით­ქ­მის 7%-იანი ინ­ფ­ლა­ციაა.
2017 წლის და­საწყი­სი­დან, გან­სა­კუთ­რე­ბით საწ­ვავ­ზე ფა­სის ნახ­ტო­მი­სებ­რ­მა ზრდამ ჯაჭ­ვუ­რი რე­აქ­ცია გა­მო­იწ­ვია და პირ­ვე­ლა­დი მოხ­მა­რე­ბის სა­ქონ­ლის გაძ­ვი­რე­ბის პრო­ცე­სი და­იწყო.
სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო ფა­სე­ბის ინ­დექ­სის ცვლი­ლე­ბა­ზე უარ­ყო­ფი­თად აისა­ხა მთავ­რო­ბის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, ნავ­თობ­პ­რო­დუქ­ტებ­ზე, ავ­ტო­მო­ბი­ლებ­სა და თამ­ბა­ქოს პრო­დუქ­ცი­ა­ზე აქ­ცი­ზის გა­და­სა­ხა­დი გა­ი­ზარ­და.
"საქ­ს­ტა­ტის" კვლე­ვის თა­ნახ­მად, 2017 წლის მა­ი­სის თვის ინ­ფ­ლა­ცი­ის ფორ­მი­რე­ბა­ზე ფა­სე­ბის ცვლი­ლე­ბა მოხ­და შემ­დეგ ჯგუ­ფებ­ზე:
სურ­სა­თი და უალ­კო­ჰო­ლო სას­მე­ლე­ბი (ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და 1,7%-ით);
ბოს­ტ­ნე­უ­ლი და ბაღ­ჩე­უ­ლი;
ხორ­ცი და ხორ­ცის პრო­დუქ­ტე­ბი;
ხი­ლი და ყურ­ძე­ნი;
ზე­თი და ცხი­მი;
ყა­ვა, ჩაი და კა­კაო.
ფა­სე­ბი შემ­ცირ­და რძის, ყვე­ლი­სა და კვერ­ცხის ქვეჯ­გუფ­ზე.
ტრან­ს­პორ­ტი: ჯგუფ­ში ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და 3,5%-ით. ფა­სის მა­ტე­ბა და­ფიქ­სირ­და პი­რა­დი სატ­რან­ს­პორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის ექ­ს­პ­ლუ­ა­ტა­ცი­ა­ზე, სატ­რან­ს­პორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის შე­ძე­ნა­სა და სატ­რან­ს­პორ­ტო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე.
ალ­კო­ჰო­ლუ­რი სას­მე­ლე­ბი, თამ­ბა­ქო: ფა­სე­ბი გა­ი­ზარ­და 5,1%-ით.
"კავ­კა­სი­ი­სა" და "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს" უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის პრო­ფე­სო­რი, ეკო­ნო­მის­ტი აკა­კი ცო­მაია ინ­ფ­ლა­ცი­ის გა­მომ­წ­ვევ ძი­რი­თად მი­ზეზს ასა­ხე­ლებს:
- ინ­ფ­ლა­ცია რომ გა­იზ­რ­დე­ბო­და, ეს მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო, რად­გან 2016 წლის ბო­ლოს მთავ­რო­ბამ გა­ზარ­და აქ­ცი­ზის გა­და­სა­ხა­დი ნავ­თობ­პ­რო­დუქ­ტებ­ზე, ასე­ვე თამ­ბა­ქო­ზე, რის გა­მოც ცხოვ­რე­ბა გაძ­ვირ­და... მა­ი­სის თვე­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლი ინ­ფ­ლა­ცი­ის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი - 6.6 პრო­ცენ­ტი გა­ცი­ლე­ბით მე­ტია, ვიდ­რე ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მი­ერ გან­საზღ­ვ­რუ­ლი მიზ­ნობ­რი­ვი ინ­ფ­ლა­ცია, რომ­ლის მაქ­სი­მუმს 4 პრო­ცენ­ტი შე­ად­გენს. შე­სა­ბა­მი­სად, ეროვ­ნუ­ლი ბან­კი ბო­ლო რამ­დე­ნი­მე თვეა აგ­რ­ძე­ლებს მო­ნე­ტა­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კის გამ­კაც­რე­ბას და ამ­ჟა­მად მი­სი დო­ნე 7 პრო­ცენტს შე­ად­გენს. ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა კი სეს­ხე­ბის გა­ლა­რე­ბის სამ­თავ­რო­ბო პო­ლი­ტი­კას ეწი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბა, რად­გან ლარ­ში გა­ცე­მუ­ლი კრე­დი­ტე­ბის პრო­ცენ­ტი მო­ნე­ტა­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კის გა­ნაკ­ვე­თის ზრდას­თან ერ­თად მა­ტუ­ლობს. შე­სა­ბა­მი­სად, მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი მოტყუ­ე­ბულ­ნი რჩე­ბი­ან.

- რის სა­ფუძ­ველ­ზე სა­უბ­რობს მთავ­რო­ბა ეკო­ნო­მი­კუ­რი ზრდის სა­ი­მე­დო მაჩ­ვე­ნე­ბელ­ზე?

- სა­ერ­თოდ, ბო­ლო დროს, თა­ვის მოტყუ­ე­ბის ტენ­დენ­ცია დამ­კ­ვიდ­რ­და, არა­და, ამ პრობ­ლე­მის თა­ვი­და­თა­ვი არის ის, რომ ჩვე­ნი ეკო­ნო­მი­კა ახალ რე­ა­ლო­ბა­ში გა­და­დის, - ეკო­ნო­მი­კა მცირ­დე­ბა, რა­საც თვა­ლი უნ­და გა­ვუს­წო­როთ. მთა­ვა­რი აქ არის წარ­მო­ე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ი­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის მო­ცუ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც, სამ­წუ­ხა­როდ, მცირ­დე­ბა. ამის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი იყო პირ­და­პი­რი უცხო­უ­რი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის მკვეთ­რი ცვლი­ლე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, შემ­ცირ­და ეკო­ნო­მი­კა, რა­საც შე­დე­გიც მოჰ­ყ­ვა... ეს დარ­ტყ­მა რა­ღა­ცით უნ­და მი­ე­ნიშ­ნე­ბი­ნა ეკო­ნო­მი­კას, - უმუ­შევ­რო­ბა გა­ი­ზარ­და. ლა­რის გა­უ­ფა­სუ­რე­ბას უკ­ვე შე­ვეჩ­ვი­ეთ, რაც დი­დი დარ­ტყ­მაა იმ­პორ­ტი­ო­რებ­ზე, რომ­ლებ­მაც უკ­ვე იზა­რა­ლეს. მე­ო­რე მხრივ, ეს გა­მო­იწ­ვევს იმ­პორ­ტი­რე­ბულ პრო­დუქ­ტ­ზე ფა­სე­ბის ზრდას. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ მთელ სა­ვაჭ­რო ბრუნ­ვა­ში 70 პრო­ცენ­ტი იმ­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ციაა, რად­გან ში­და პრო­დუქ­ტი, ბევ­რი მი­ზე­ზის, მათ შო­რის, ყო­ველ­წ­ლი­უ­რი სტი­ქი­უ­რი უბე­დუ­რე­ბე­ბის გა­მო, ძალ­ზე ცო­ტაა... ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი, ფა­სებ­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს, რო­გორც იმ­პორ­ტი­რე­ბულ, ასე­ვე ად­გი­ლობ­რი­ვი პრო­დუქ­ცი­ის ფა­სებ­ზე... ბო­ლო დროს დამ­კ­ვიდ­რე­ბუ­ლი სამ­წუ­ხა­რო ტენ­დენ­ცი­ით, ადა­მი­ა­ნე­ბი კრე­დიტს რა­ღაც პრო­ექ­ტე­ბის გა­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად არ იღე­ბენ, იპო­თე­კით ტვირ­თა­ვენ და ყი­დუ­ლო­ბენ ისეთ პრო­დუქტს, რო­გო­რიც არის ავ­ტო­მო­ბი­ლი, სა­ყო­ფაცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კა და ა.შ. ეს კი ქმნის მოჩ­ვე­ნე­ბით სი­ტუ­ა­ცი­ას, თით­ქოს ეკო­ნო­მი­კა კი არ მცირ­დე­ბა, ვი­თარ­დე­ბა... სა­ბო­ლო­ოდ მი­ვი­ღეთ გაზ­რ­დი­ლი ფა­სე­ბი და მე­ტი უმუ­შევ­რო­ბა... არის კი­დევ ერ­თი ფაქ­ტო­რი: ბი­უ­ჯე­ტი, რო­მე­ლიც სო­ცი­ა­ლუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბით ისეა დატ­ვირ­თუ­ლი, რო­გორც არას­დ­როს. ეს ძა­ლი­ან დი­დი რის­კია.

- რა რის­კებს გუ­ლის­ხ­მობთ?

- ის, რა­საც წი­ნა­სა­არ­ჩევ­ნოდ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა" მო­სახ­ლე­ო­ბას ჰპირ­დე­ბო­და, ცდი­ლობს, რე­ა­ლო­ბად აქ­ცი­ოს, თუმ­ცა, ამის გა­კე­თე­ბა თა­ვი­დან­ვე უტო­პი­უ­რი იყო, მაგ­რამ მა­ინც ცდი­ლო­ბენ, რის სა­ფა­სურ­საც ჩვენ ვიხ­დით ფას­გაზ­რ­დილ პრო­დუქ­ცი­ა­ში. სა­ბო­ლო­ოდ, ეს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას უფ­რო მძი­მე არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე და­ა­ყე­ნებს. მო­მა­ვალ­ში მათ უფ­რო მე­ტი ვა­ლის აღე­ბა მო­უ­წევთ. ეს არ დას­რულ­დე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა უარს არ იტყ­ვის გარ­კ­ვე­უ­ლი ტი­პის სო­ცი­ა­ლუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე. ან მი­ვალთ ისევ სეკ­ვეს­ტ­რ­თან, რაც ხდე­ბო­და შე­ვარ­დ­ნა­ძის დროს, - ხელ­ფა­სე­ბი და პენ­სი­ე­ბი ვერ გა­ი­ცე­მო­და. თუ რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი არ გან­ხორ­ცი­ელ­და, აუცი­ლებ­ლად დად­გე­ბა ეს რე­ა­ლო­ბა.

- რა უნ­და გა­ა­კე­თოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ?

- ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ უნ­და აღი­ა­როს, რომ ის სო­ცი­ა­ლუ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, რომ­ლის გა­ტა­რე­ბაც და­გეგ­მა, მცდა­რი იყო. შე­საძ­ლოა, ეს გრძელ­ვა­დი­ან პერ­ს­პექ­ტი­ვა­ში მოხ­დეს, მაგ­რამ ამ მო­ცე­მუ­ლო­ბა­ში, უბ­რა­ლოდ სა­ვა­ლა­ლო შე­დე­გამ­დე მიგ­ვიყ­ვანს. გარ­და ამი­სა, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ხე­ლი უნ­და შე­უწყოს ეკო­ნო­მი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის სა­კითხებს. უნ­და გა­მო­ნა­ხოს რე­სურ­სი სა­ი­მი­სოდ, რომ შე­ამ­ცი­როს გა­და­სა­ხა­დე­ბი. შე­საძ­ლებ­ლო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში, უნ­და შე­ამ­ცი­როს სა­ხელ­მ­წი­ფო ხარ­ჯე­ბი. მათ შო­რის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­უ­ლი. მათ კი პი­რი­ქით, გა­ზარ­დეს ხელ­ფა­სე­ბი და ა.შ... რე­ა­ლუ­რად სა­ხელ­მ­წი­ფოს არ შე­უძ­ლია ეკო­ნო­მი­კის გან­ვი­თა­რე­ბა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რე­ბი, მას თა­ვი­ან­თი პრო­ექ­ტე­ბით, აქ­ტი­ვო­ბე­ბით, წარ­მო­ე­ბე­ბით და ა.შ. ავი­თა­რე­ბენ და ქმნი­ან სის­ტე­მას, რო­მე­ლიც, რა­ღაც პე­რი­ო­დულ ზრდას უზ­რუნ­ველ­ყოფს... რაც მთა­ვა­რია, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ სა­ერ­თა­შო­რი­სო ას­პა­რეზ­ზე უნ­და აგ­რ­ძ­ნო­ბი­ნოს უცხო­ელ ინ­ვეს­ტო­რებს, რომ ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის ჩა­სა­დე­ბად, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში უსაფ­რ­თხო გა­რე­მოა. ეს არის ერ­თა­დერ­თი გზა, რაც სწრაფ ეკო­ნო­მი­კურ ზრდას უზ­რუნ­ველ­ყოფს.

ლა­ლი პა­პას­კი­რი

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
როგორ აფასებს ეკა ბესელია ქვეყანაში მიმდინარე აქციებს
12 ათასი მცენარე უფრო მეტ ეფექტს მოიტანს, ვიდრე 100 ათასი პატარა ნერგი
"ხალხს მაინც რომ მისდევდნენ და ისევ ესროდნენ, ეს რა საჭირო იყო?"
"ახალგაზრდების ხმა იკარგება მაშინ, როცა სხვები სკამებს ებღაუჭებიან"
საზღვაო აკადემიის სტუდენტი გოგონების მარშს მაშველი გოგონები მიუძღოდნენ
საჯარო სკოლა, რომელიც წელს მხოლოდ ერთმა მოსწავლემ დაამთავრა
აქტიურად ვთანამშრომლობ სტამბოლის "შოთა რუსთაველის სახელობის კულტურის ცენტრთან"
"გამიჭირდა შვილების დატოვება, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა"
"ასეთი მადლობა ჩემთვის არასოდეს უთქვამთ"
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2530 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2655 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
4 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
5 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
1 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
5 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2445 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1218 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1206 კომენტარი