მთელ რე­გი­ონ­ში გა­ზი ჩვენ­თან ყვე­ლა­ზე ძვი­რია
font-large font-small
მთელ რე­გი­ონ­ში გა­ზი ჩვენ­თან ყვე­ლა­ზე ძვი­რია


"დაე, გაძ­ვირ­დეს, ხალ­ხი მა­ინც გა­და­იხ­დის"


გა­ზის ტა­რი­ფის გაზ­რ­და­ზე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში კარ­გა ხა­ნია მსჯე­ლო­ბენ: პო­ლი­ტი­კო­სე­ბი მო­სა­ლოდ­ნელ გაძ­ვი­რე­ბას პო­ლი­ტი­კუ­რი მო­ტი­ვით ხსნი­ან, გა­ზის გა­მა­ნა­წი­ლე­ბე­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბი - აუცი­ლებ­ლო­ბით, მო­სახ­ლე­ო­ბა კი, იმა­ზე წუხს, თუ რო­გორ გა­და­ი­ხა­დოს მო­მა­ტე­ბუ­ლი გა­და­სა­ხა­დი. "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ა" ამ სა­კითხ­ზე უკ­ვე რამ­დე­ნი­მე თვეა მუ­შა­ობს. მი­სი წარ­მო­მად­გ­ენ­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ სა­ბო­ლოო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას ივ­ნის­ში მი­ი­ღე­ბენ. გა­ზის ტა­რი­ფის შეც­ვ­ლა­ზე აზ­რ­თა სხვა­დას­ხ­ვა­ო­ბაა ამ დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტებს შო­რი­საც: მა­თი ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირის სა­ფა­სუ­რი უნ­და შე­იც­ვა­ლოს, ნა­წი­ლი კი - ამას ხე­ლოვ­ნურ მოვ­ლე­ნას უწო­დებს.ან­ზორ ჭი­თა­ნა­ვა, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის აკა­დე­მი­ის ვი­ცე-პრე­ზი­დენ­ტი:
- ჩე­მი აზ­რით, ენერ­გე­ტი­კის დარ­გ­ში ინ­ფორ­მა­ცია სა­ჯა­რო უნ­და იყოს, სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი უნ­და გა­მო­ი­რიცხოს, რა­თა მო­სახ­ლე­ო­ბამ იცო­დეს - რა თან­ხას იხ­დის და რა­ტომ. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­ზის ტა­რიფს, მის შეც­ვ­ლა­ზე გა­ნაცხა­დი გა­ზის გა­მა­ნა­წი­ლე­ბელ­მა კომ­პა­ნი­ებ­მა შე­ი­ტა­ნეს. მო­სახ­ლე­ო­ბის­თ­ვის გაძ­ვი­რე­ბა ყო­ველ­თ­ვის მტკივ­ნე­უ­ლი მოვ­ლე­ნაა. გან­სა­კუთ­რე­ბით მტკივ­ნე­უ­ლია მა­შინ, რო­ცა ადა­მი­ა­ნის ხელ­ფა­სი მის ხარ­ჯებს ვერ სწვდე­ბა და რო­ცა შე­მო­სავ­ლის ნაც­ვ­ლად ფა­სე­ბი იზ­რ­დე­ბა. ეს, რა თქმა უნ­და, პრო­ტესტს იწ­ვევს, მაგ­რამ ერ­თი რამ უნ­და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ: ეკო­ნო­მი­კის ამ დარგს გან­ვი­თა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა, გან­ვი­თა­რე­ბის მთა­ვა­რი სტი­მუ­ლი კი, ობი­ექ­ტუ­რი და სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი ტა­რი­ფე­ბის დად­გე­ნაა. მო­წი­ნა­ვე ქვეყ­ნებ­ში ადა­მი­ა­ნე­ბი თა­ვი­ან­თი შე­მო­სავ­ლის 49-51%-ს კო­მუ­ნა­ლურ გა­და­სა­ხა­დებ­ში იხ­დი­ან, მაგ­რამ ეს არ ნიშ­ნავს, რომ მათ ღირ­სე­უ­ლი ცხოვ­რე­ბის­თ­ვის თან­ხა არ რჩე­ბათ. ხომ გვინ­და, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირი შე­უ­ფერ­ხებ­ლად მოგ­ვე­წო­დე­ბო­დეს? ამას თან­ხა სჭირ­დე­ბა. მე ციფ­რე­ბიც შე­მიძ­ლია და­გი­სა­ხე­ლოთ, რა დო­ნის სა­მუ­შა­ო­ე­ბია ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ამ დარ­გ­ში, მით უმე­ტეს, რომ ბო­ლო წლებ­ში ტა­რი­ფი არ გაზ­რ­დი­ლა.

ია საყ­ვა­რე­ლი­ძე, ფი­ლო­ლო­გი:

- არ ვი­ცი, რას ფიქ­რობს "სე­მე­კი", "ყაზ­ტ­რან­ს­გა­ზი" ან "სო­კა­რი", მაგ­რამ მი­მაჩ­ნია, რომ გა­ზის ტა­რი­ფი ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ისე­დაც მა­ღა­ლია. მა­გა­ლი­თად, ჩე­მი ოჯა­ხი ზამ­თარ­ში მარ­ტო ბუ­ნებ­რივ აირ­ში 120-130 ლარს ხარ­ჯავს, სხვა გა­და­სა­ხა­დებ­საც ხომ ვიხ­დით? ნე­ბის­მი­ე­რი ოჯა­ხის­თ­ვის ეს მძი­მე ტვირ­თია. მარ­ტო სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლებ­ზე რომ ზრუ­ნა­ვენ, სა­შუ­ა­ლო ოჯა­ხე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზეც გა­ა­მახ­ვი­ლონ ყუ­რადღე­ბა, თუმ­ცა, სად არის ჩვენ­თან სა­შუ­ა­ლო ფე­ნა? უმე­ტე­სო­ბა ღა­ტა­კია, ხო­ლო უმ­ცი­რე­სო­ბა ჩვენს ხარ­ჯ­ზე ნა­შოვნ პრე­მი­ებს და და­ნა­მა­ტებს იჯი­ბავს.
ვახ­ტანგ ლომ­ჯა­რია, ეკო­ნო­მის­ტი, "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­მავ­ლის პრო­ექ­ტის" პრე­ზი­დენ­ტი:
- ტა­რი­ფის შეც­ვ­ლის მოთხოვ­ნა კომ­პა­ნი­ებ­მა შე­ი­ტა­ნეს და ეს ბუ­ნებ­რი­ვი­ცაა: დო­ლა­რი მთელ მსოფ­ლი­ო­ში გაძ­ვირ­და და რად­გან გაზს დო­ლარ­ში ვყი­დუ­ლობთ, ამის გა­მო მათ პრობ­ლე­მე­ბი შე­ექ­მ­ნათ. ტა­რი­ფის გაზ­რ­და არა­ვის ინ­ტე­რე­სებ­ში არ შე­დის, გარ­და იმ კომ­პა­ნი­ე­ბი­სა, რომ­ლებ­მაც ვა­ლუ­ტის კურ­სის ცვლი­ლე­ბის გა­მო ზა­რა­ლი გა­ნი­ცა­დეს - ლა­რის კურ­სის ლა­მის 40%-იანი ცვლი­ლე­ბა ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფას­ზეც აისა­ხა. ამი­ტომ, ტა­რი­ფის გაზ­რ­და სავ­სე­ბით ლო­გი­კუ­რია. ეს არც "სე­მე­კის" და არც მთავ­რო­ბის ინ­ტე­რე­სებ­ში არ შე­დის, მაგ­რამ ამ კომ­პა­ნი­ებს თა­ვი­ან­თი არ­გუ­მენ­ტე­ბი აქვთ. მთავ­რო­ბა სუბ­სი­დი­რე­ბის თე­მას გა­ნი­ხი­ლავს, მაგ­რამ სა­ვა­რა­უ­დოდ, ეს მხო­ლოდ სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ ფე­ნა­ზე გავ­რ­ცელ­დე­ბა. სუბ­სი­დი­რე­ბა ზაფხულ­ში არ იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო, რად­გან ზაფხუ­ლის თვე­ებ­ში გა­ზის გა­და­სა­ხა­დი ისე­დაც მი­ზე­რუ­ლია, ზამ­თარ­ში კი, გაზ­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლი თან­ხა იხარ­ჯე­ბა.

თე­მურ ჭი­ჭი­ნა­ძე, ენერ­გე­ტი­კო­სი, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი აკა­დე­მი­ის წევ­რი:
- ამ ეტაპ­ზე ტა­რი­ფის გაზ­რ­და მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად არ მი­მაჩ­ნია. სა­ბაზ­რო ეკო­ნო­მი­კის პი­რო­ბებ­ში ტა­რი­ფე­ბი უნ­და იც­ვ­ლე­ბო­დეს, მაგ­რამ ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ამის სა­ჭი­რო­ე­ბა არ არის. ავი­ღოთ თუნ­დაც "ყაზ­ტ­რან­ს­გა­ზის" მოთხოვ­ნა ტა­რი­ფის მო­მა­ტე­ბა­ზე: ის დღეს ქარ­თუ­ლი მხა­რის მფლო­ბე­ლო­ბა­შია, ენერ­გე­ტი­კა­ში სე­რი­ო­ზუ­ლი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბი ამ კომ­პა­ნი­ის მი­ერ არ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლა, ამი­ტომ, ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის მო­ტი­ვით ტა­რი­ფის გაზ­რ­და მი­ზან­შე­წო­ნი­ლი არ არის. ჯერ ერ­თი, გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბუ­ლია თე­მა, თუ რა თან­ხას იხ­დი­ან ეს კომ­პა­ნი­ე­ბი ბუ­ნებ­რივ აირ­ში ან რა მო­გე­ბა რჩე­ბათ. ისიც არა­ვინ იცის, რა უჯ­დე­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს გა­ზის შეს­ყიდ­ვა საზღ­ვარ­ზე. ეს და­ხუ­რუ­ლი ინ­ფორ­მა­ციაა, რა­ზეც ჩვენ მხო­ლოდ ვა­რა­უ­დით ვსა­უბ­რობთ. კი­დევ ერ­თი - მთელ რე­გი­ონ­ში გა­ზი ჩვენ­თან ყვე­ლა­ზე ძვი­რია. რა­ტომ? ეს სა­კითხიც გა­მო­საკ­ვ­ლე­ვია. წე­სით, ბუ­ნებ­რი­ვი აირი ჩვენ­თან არ უნ­და იყოს იმა­ზე ძვი­რი, ვიდ­რე სომ­ხეთ­სა და უკ­რა­ი­ნა­შია. ამ სფე­რო­ში ბევ­რი სა­შუ­ა­მავ­ლო კომ­პა­ნიაა ჩარ­თუ­ლი და ტა­რი­ფის ზრდას ესეც იწ­ვევს. გარ­და ამი­სა, ამ ბა­ზარ­ზე ბუ­ნებ­რი­ვი მო­ნო­პო­ლიაა და ფას­ზე ეს ფაქ­ტო­რიც მოქ­მე­დებს. რო­დე­საც კომ­პა­ნი­ას კონ­კუ­რენ­ტი არა ჰყავს, ის ყვე­ლას თა­ვის პი­რო­ბებს კარ­ნა­ხობს. ჩვენ კარ­გა ხა­ნია გვაჩ­ვე­ვენ აზრს, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირი უნ­და გაძ­ვირ­დეს, მაგ­რამ იმ ყვე­ლაფ­რი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რაც დღეს ამ სფე­რო­ში ხდე­ბა, გაძ­ვი­რე­ბა აუცი­ლე­ბე­ლი არ არის. არც იმას გვე­უბ­ნე­ბი­ან, რამ­დე­ნად გვაწ­ვ­დის აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი გაზს, ამი­ტომ, ვა­რა­უ­დის და მკითხა­ო­ბის დო­ნე­ზე ვართ და­სუ­ლი. ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია მხო­ლოდ შე­ვა­და­როთ რამ­დე­ნია ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფა­სი სხვა ქვეყ­ნებ­ში და ამის მი­ხედ­ვით ვიმ­ს­ჯე­ლოთ. ფაქ­ტია, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ზი უფ­რო ძვი­რია, ვიდ­რე ჩვენს მე­ზო­ბელ ქვეყ­ნებ­ში. ტა­რი­ფი გა­იზ­რ­დე­ბა და ეს ხე­ლოვ­ნუ­რი მა­ტე­ბა იქ­ნე­ბა, უფ­რო მე­ტიც, ეს - პო­ლი­ტი­კურ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას უფ­რო ჰგავს. "დაე, გაძ­ვირ­დეს, ხალ­ხი მა­ინც გა­და­იხ­დის" - ეს არის მთა­ვა­რი პრინ­ცი­პი, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში გა­ზის ტა­რი­ფი იც­ვ­ლე­ბა.

ბე­ქა კე­მუ­ლა­რია, მომ­ხ­მა­რე­ბელ­თა უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი:
- გა­ზის ტა­რი­ფი ვა­ლუ­ტის კურ­ს­ზე და შე­სას­ყი­დი ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფას­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თუმ­ცა, ამ დარ­გ­ში მოქ­მე­დი ვერც ერ­თი კომ­პა­ნია თვით­ნე­ბუ­რად ვერ გაზ­რ­დის ბუ­ნებ­რი­ვი აირის ფასს. სწო­რედ ამი­ტომ მი­მარ­თეს გა­ზის გა­მა­ნა­წი­ლე­ბელ­მა კომ­პა­ნი­ებ­მა მა­რე­გუ­ლი­რე­ბელ კო­მი­სი­ას. "სე­მე­კი" ამ სა­კითხს სა­ფუძ­ვ­ლი­ა­ნად შე­ის­წავ­ლის და სპე­ცი­ა­ლუ­რი ფორ­მუ­ლის მეშ­ვე­ო­ბით და­ად­გენს, რა და­ნა­ხარ­ჯე­ბი აქვთ ამ კომ­პა­ნი­ებს და რა უნ­და ღირ­დეს გა­ზის ტა­რი­ფი. რა თქმა უნ­და, ნე­ბის­მი­ე­რი კომ­პა­ნია ცდი­ლობს მაქ­სი­მა­ლუ­რი მო­გე­ბა მი­ი­ღოს, მაგ­რამ "სე­მე­კის" გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბებს ვერც ერ­თი კომ­პა­ნია ვერ გას­ც­დე­ბა. ახ­ლა ყვე­ლა­ფე­რი მა­რე­გუ­ლი­რე­ბე­ლი კო­მი­სი­ის დას­კ­ვ­ნა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

გი­ორ­გი ნ.-ძე, სა­მარ­შ­რუ­ტო ტაქ­სის მძღო­ლი:
- ყვე­ლაფ­რი­დან ჩანს, რომ ბუ­ნებ­რი­ვი აირის გაძ­ვი­რე­ბა გარ­და­უ­ვა­ლია. ამა­ზე სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბიც სა­უბ­რო­ბენ და მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბიც. გა­ზის ტა­რი­ფის გაზ­რ­და თა­ვის­თა­ვად გა­მო­იწ­ვევს ელექ­ტ­რო­ე­ნერ­გი­ის და წყლის გაძ­ვი­რე­ბას, პუ­რიც გაძ­ვირ­დე­ბა და სხვა პრო­დუქ­ტე­ბიც, რად­გან ყვე­ლა­ფე­რი გაზ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. შე და­ლოც­ვი­ლო, რო­ცა ყვე­ლა­ფე­რი ძვირ­დე­ბა და ჩე­მი პი­რო­ბე­ბი უკან-უკან მი­დის, კო­მუ­ნა­ლურ გა­და­სა­ხა­დებს რა­ღას მი­მა­ტებ?! თუ გა­და­სა­ხა­დე­ბის გაზ­რ­და უნ­დათ, ჯერ მო­სახ­ლე­ო­ბის შე­მო­სა­ვა­ლი გა­ზარ­დონ. ამ ხნის კა­ცი ვარ, ამ­დე­ნი მთავ­რო­ბა გა­მო­ვიც­ვა­ლე და ხალ­ხ­ზე არც ერ­თი არ ფიქ­რობ­და. სამ­წუ­ხა­როა, რომ "ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ" ეს ტრა­დი­ცია "ღირ­სე­უ­ლად" გა­აგ­რ­ძე­ლა!

ხა­თუ­ნა ჩი­გო­გი­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ანუ რამდენჯერმე გათხოვება გემოვნებას ხვეწს
"დედობა საოცარი გრძნობაა, ყველაზე ძლიერი, რასაც ვერაფრით ახსნი. შვილებთან ერთად, ყოველი წამი ძვირფასია.
მიწისძვრები მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი ბუნებრივი მოვლენაა. დიდი მასშტაბის მიწისძვრას შეუძლია 10000-ჯერ მეტად დამანგრეველი და შესაბამისად, მსხვერპლის მომტანი იყოს, ვიდრე ატომური ბომბი. სამწუხაროდ, ადამიანები დღესაც კი უძლურები არიან ამ სტიქიის წინაშე.
დღესდღეობით, მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ცრურწმენაა, მაგრამ ჯადოს არსებობას მაინც ბევრი აღიარებს.
"ჯერ მაინც ვერ ველევი ამ ოხერ წუთისოფელს"...
მას მთელი ცხოვრება ქუჩაში აქვს გატარებული. პატარა მაწანწალა ღამეებს ვაგზალზე ატარებდა, იპარავდა, მათხოვრობდა, ქუჩაში ცხოვრებამ ის ბევრჯერ ციხის კართან მიიყვანა.
"ცოდნისა და განათლების დონით საქართველო მოწინავე ქვეყნებს აშკარად ჩამორჩება"
"ჰარი-ჰარალე და გაურკვეველი მშენებლობები დედაქალაქში დამთავრდა", - განაცხადა თბილისის მერმა, კახა კალაძემ.
კვირის სიახლეები
"მამა 14 წლის შვილს გუშინ ჩვენთან ერთად ეძებდა, დღეს ისეთ მძიმე დღეშია, შინიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო"
20 მარტს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში 14 წლის მურმან ფუტკარაძე გაუჩინარდა, ბიჭს მთელი დღეის განმავლობაში მდინარე ჩირუხისწყალში ეძებდნენ, რადგან როგორც თანატოლები ამბობენ, მურმანი მათთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდა, რა დროსაც ბურთი ფერდობზე დაუგორდა, მის ამოსატანად ჩასული ბიჭი კი აღარავის უნახავს.
0 კომენტარი
"ცოცხლები კი არიან, მაგრამ ოთხივე დაჭრილი ციხეშია" - რატომ დააკავეს ქართველები პოლონეთში?
თებერვლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში 4 ქართველი, 7 უკრაინელი და 1 მოლდოველი დააკავეს. ადგილობრივი მედია ამტკიცებდა, რომ ისინი პოლიციელებს დაესხნენ თავს. მათივე ცნობით, ამ ბრალდებით რვა მათგანს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც ირკვევა დაკავებული ქართველები ამ ინციდენტისას პოლიციელებმა დაჭრეს.
0 კომენტარი
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
2 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
5 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
6 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი