მე­ბოც­ვ­რე­ო­ბა - გა­მორ­ჩე­უ­ლად სწრა­ფი ეკო­ნო­მი­კუ­რი შე­დე­გის მქო­ნე დარ­გი
font-large font-small
მე­ბოც­ვ­რე­ო­ბა - გა­მორ­ჩე­უ­ლად სწრა­ფი ეკო­ნო­მი­კუ­რი შე­დე­გის მქო­ნე დარ­გი

"ბეწ­ვის გა­დამ­მუ­შა­ვე­ბე­ლი ქარ­ხ­ნის მო­საწყო­ბად 15.000 აშშ დო­ლა­რი საკ­მა­რი­სი­ა"

მსოფ­ლი­ო­ში 200-მდე კურ­დღ­ლის ჯი­შია გა­მოყ­ვა­ნი­ლი, რომ­ლე­ბიც ერ­თ­მა­ნე­თის­გან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სა­მე­ურ­ნეო თვი­სე­ბე­ბით, მათ შო­რის, წო­ნით, შე­ფე­რი­ლო­ბით და ბეწ­ვის ხა­რის­ხით გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბი­ან.


სხვა ცხო­ვე­ლე­ბის ხორ­ც­თან შე­და­რე­ბით, კურ­დღ­ლის ხორ­ცი ყვე­ლა­ზე დი­ე­ტურ, უვ­ნე­ბელ, ან­ტი­ა­ლერ­გი­ულ და სა­სარ­გებ­ლო ხორ­ც­პ­რო­დუქ­ტად მი­იჩ­ნე­ვა. თუ­კი ორ­გა­ნიზ­მი სა­ქონ­ლის ხორ­ცის 60%-ს ით­ვი­სებს, ბოც­ვ­რის შემ­თხ­ვე­ვა­ში მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი 90%-მდე იზ­რ­დე­ბა. ეს იშ­ვი­ა­თი მა­ხა­სი­ა­თებ­ლე­ბის მქო­ნე ხორ­ც­პ­რო­დუქ­ტი ლე­ი­კო­ზი­სა და კი­ბოს სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო თვი­სე­ბე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა. მი­სი მი­ღე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სურ­ვე­ლია ჩვი­ლი ბავ­შ­ვე­ბის, ორ­სუ­ლე­ბის, გულ-სის­ხ­ლ­ძარ­ღ­ვ­თა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­სა და შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტის მქო­ნე პი­რე­ბის­თ­ვის. პე­დი­ატ­რე­ბის გარ­კ­ვე­უ­ლი ჯგუ­ფის რე­კო­მენ­და­ცი­ით, ბავ­შ­ვ­მა პირ­ვე­ლად სწო­რედ კურ­დღ­ლის ხორ­ცი უნ­და გა­სინ­ჯოს. გარ­და ხორ­ცი­სა, ბოც­ვ­რის ტვი­ნი გან­სა­კუთ­რე­ბით კარ­გია მხედ­ვე­ლო­ბის­თ­ვის, გა­დამ­დ­ნარ ქონს კი დამ­წ­ვ­რო­ბის, გა­მო­ნა­ყა­რის, ალერ­გი­ის სამ­კურ­ნა­ლოდ, ჭრი­ლო­ბე­ბის შე­ხორ­ცე­ბი­სა და ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სე­ბის შე­სა­ჩე­რებ­ლად იყე­ნე­ბენ. მი­სი შემ­ც­ვე­ლო­ბით სხვა­დას­ხ­ვა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის სამ­კურ­ნა­ლო სა­შუ­ა­ლე­ბა, მათ შო­რის, ონ­კო­ლო­გი­უ­რი წამ­ლე­ბი მზად­დე­ბა. კურ­დღ­ლის ფე­კა­ლურ მა­სას ტბის მე­პატ­რო­ნე­ე­ბი თევ­ზის გა­მო­საკ­ვე­ბად იყე­ნე­ბენ, თა­ვი­სა და ფე­ხე­ბის­გან კი, ქარ­ხ­ნებ­ში ძაღ­ლის საკ­ვე­ბი მზად­დე­ბა.

ზა­ზა ბურ­ნა­ძე 25 წე­ლი აღ­მო­სავ­ლუ­რი ორ­თაბ­რ­ძო­ლე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით ვარ­ჯი­შობ­და და არა­ერ­თი შე­ჯიბ­რე­ბის გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი გახ­ლავთ. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, ვო­კა­ლურ ფა­კულ­ტეტ­ზე სა­ო­პე­რო ხე­ლოვ­ნე­ბას და­ე­უფ­ლა. გა­ლობ­და სი­ო­ნი­სა და ქა­შუ­ე­თის ტაძ­რებ­ში, 15 წე­ლი მუ­სი­კა­ლურ ტექ­ნი­კუმ­სა და კონ­სერ­ვა­ტო­რი­ა­ში სა­გუნ­დო კა­თედ­რა­ზე მუ­შა­ობ­და. ამ­ჟა­მად ჯან­სუღ კა­ხი­ძის სა­ხე­ლო­ბის ეროვ­ნულ მუ­სი­კა­ლურ ცენ­ტ­რ­ში სა­ხელ­მ­წი­ფო კა­პე­ლის მომ­ღერ­ლად მუ­შა­ობს და ან­სამბლ "ბე­რი­კას" ერთ-ერ­თი წევ­რია. მი­სი სა­მუ­შაო სფე­რო არც ამით სრულ­დე­ბა - 15 წლის წინ ზა­ზამ ბოც­ვ­რე­ბის ფერ­მა მო­აწყო და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ერთ-ერ­თი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ფერ­მე­რია. მა­ლე მეცხო­ვე­ლე­ო­ბის ამ დარ­გის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის მიზ­ნით კლუ­ბის შექ­მ­ნას აპი­რებს, რო­მე­ლიც მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად სხვა­დას­ხ­ვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით იმუ­შა­ვებს...GzaPress

- ბა­ტო­ნო ზა­ზა, რამ გა­და­გაწყ­ვე­ტი­ნათ სპორ­ტი­სა და სცე­ნის პა­რა­ლე­ლუ­რად ბოც­ვ­რის ფერ­მა მო­გეწყოთ?

- პირ­ვე­ლად ეს იდეა 15 წლის წინ გა­მიჩ­ნ­და. კურ­დღ­ლე­ბი ბავ­შ­ვო­ბი­დან გა­მორ­ჩე­უ­ლად მიყ­ვარს. შე­სა­ბა­მი­სად, მო­სამ­რავ­ლე­ბე­ლი ცხო­ვე­ლის სა­ხე­ო­ბა­ზე ბევ­რი არ მი­ფიქ­რია. გა­ვი­გე, რომ ერთ ადა­მი­ანს სო­ფელ კო­და­ში დი­დი ზო­მის კურ­დღ­ლე­ბი ჰყავ­და. წა­ვე­დი, შე­ვი­ძი­ნე და მათ მოვ­ლას შე­ვუ­დე­ქი. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, კონ­კ­რე­ტუ­ლი ჯი­შე­ბი გერ­მა­ნი­ი­დან ჩა­მო­ვიყ­ვა­ნე. დღეს უკ­ვე საკ­მა­ოდ გა­მარ­თუ­ლი სა­ნა­შე­ნე მე­ურ­ნე­ო­ბა მაქვს და სუფ­თა ჯი­შე­ბის გამ­რავ­ლე­ბით ვარ და­კა­ვე­ბუ­ლი. ჯი­შე­ბის არე­ვას კი სას­ტი­კად ვე­წი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბი. ბოც­ვ­რებ­თან სა­ა­თო­ბით შე­მიძ­ლია ვი­ყო. მათ­თან ვმშვიდ­დე­ბი. ვე­სა­უბ­რე­ბი, ვუმ­ღე­რი, სა­თი­თა­ოდ ყვე­ლას ხა­სი­ა­თი მაქვს შეს­წავ­ლი­ლი. თუ გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი რე­აქ­ცი­ე­ბი აქვთ, ვხვდე­ბი, რომ რა­ღაც უჭირთ - წყა­ლი ან საკ­ვე­ბი აკ­ლი­ათ. თა­ვა­დაც ხმა­ზე მცნო­ბენ, გა­ლი­ებ­ზე თა­თე­ბით ამო­დი­ან და მე­ლო­დე­ბი­ან.

- სე­ლექ­ცი­უ­რი ჯი­შე­ბის გა­მოყ­ვა­ნის წი­ნა­აღ­მ­დე­გი რა­ტომ ხართ?

- სა­ერ­თოდ, ყვე­ლა­ფე­რი სუფ­თა სის­ხ­ლის მიყ­ვარს. ძაღ­ლიც სუფ­თა სის­ხ­ლის, ქარ­თუ­ლი ყაზ­ბე­გუ­რი ნა­გა­ზი მყავს. ესეც რომ არ იყოს, ჩვენს პი­რო­ბებ­ში შე­უძ­ლე­ბე­ლია ჯი­შე­ბის გა­მოყ­ვა­ნა. ამის­თ­ვის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი და სე­რი­ო­ზუ­ლი მუ­შა­ო­ბაა სა­ჭი­რო. უცხო­ეთ­ში ამა­ზე სპე­ცი­ა­ლურ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ებ­ში ათ­წ­ლე­უ­ლე­ბის მან­ძილ­ზე მუ­შა­ო­ბენ. 20-30 წე­ლია სა­ჭი­რო, რომ ახა­ლი ჯი­ში და­იწ­მინ­დოს.
ხო­ლო თუ ამას თვით­ნე­ბუ­რად გა­ა­კე­თებ, ბა­ჭი­ე­ბი კარ­გა­ვენ ყვე­ლა იმ სი­კე­თეს, რაც მათ ჯიშს ახა­სი­ა­თებს... შე­საჯ­ვა­რე­ბელ ბოც­ვ­რებს შო­რის ნა­თე­სა­უ­რი კავ­ში­რიც არ უნ­და იყოს. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ხში­რია ფი­ზი­კუ­რი სი­მა­ხინ­ჯე, წო­ნის და­კარ­გ­ვა. ხორ­ცი კარ­გავს სა­სარ­გებ­ლო და გე­მოვ­ნურ თვი­სე­ბებს. მე ცალ-ცალ­კე მყავს დაწყ­ვი­ლე­ბუ­ლი, რომ არ შე­მე­შა­ლოს და სის­ხ­ლის აღ­რე­ვა არ მოხ­დეს.

- მე­ბოც­ვ­რე­ო­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფოს მი­ერ პრი­ო­რი­ტე­ტად გა­მოცხა­დე­ბულ დარ­გებს შო­რი­საა?

- ნაკ­ლე­ბად. ეს სფე­რო მი­ვიწყე­ბუ­ლია. არა­სამ­თავ­რო­ბო­ე­ბი დევ­ნი­ლებს, მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­სა და ბუ­ფე­რულ ზო­ნებ­ში მცხოვ­რებ ფერ­მე­რებს აფი­ნან­სე­ბენ. თბი­ლის­ში, ამ მხრივ, უფ­რო რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბაა. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში არ არ­სე­ბობს ოფი­ცი­ა­ლუ­რად რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი ჯი­ში, რო­მელ­საც სა­ი­დენ­ტი­ფი­კა­ციო სა­ბუ­თი ან რა­ი­მე სა­ხის დო­კუ­მენ­ტი ექ­ნე­ბა და ამის მი­ხედ­ვით და­დას­ტურ­დე­ბა, რომ ის ნამ­დ­ვი­ლად სუფ­თა ჯი­შია. ჯი­შე­ბის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა მხო­ლოდ ვი­ზუ­ა­ლუ­რად და ინ­ტერ­ნეტ­ში მო­ძი­ე­ბუ­ლი ნორ­მე­ბის მი­ხედ­ვით გვიხ­დე­ბა. ცო­ტა ხნის წინ ბა­ჭი­ე­ბის გაგ­ზავ­ნა აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან მთხო­ვეს, მაგ­რამ იმის გა­მო, რომ ვე­ტე­რი­ნა­რულ ცნო­ბას ვერ ვუ­კე­თებ, გაგ­ზავ­ნა ვერ შევ­ძე­ლი. არის ში­ნა­უ­რი პი­რუტყ­ვის რამ­დე­ნი­მე სა­ხე­ო­ბა, რო­მელ­თა ცნო­ბაც ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია, კურ­დღ­ლებ­ზე კი, ჯერ­ჯე­რო­ბით, არ კეთ­დე­ბა და ეს დი­დი ბა­რი­ე­რია საზღ­ვარ­გა­რეთ­თან საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის წარ­მო­ე­ბის თვალ­საზ­რი­სით. ძა­ლი­ან მინ­და სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ეს სფე­რო ისე­ვე გან­ვი­თარ­დეს, რო­გორც ის სხვა ქვეყ­ნებ­შია წინ წა­სუ­ლი. ფერ­მერ­თა სახ­ლის დახ­მა­რე­ბით მა­ლე მე­ბოც­ვ­რე­ე­ბის­თ­ვის კლუბს ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბებ, რო­მე­ლიც დარგს პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბის და­გეგ­მ­ვა-გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბით გა­უ­წევს. მო­ეწყო­ბა სე­მი­ნა­რე­ბი, გა­მო­ფე­ნე­ბი. ეს დარ­გი ევ­რო­პა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი, გერ­მა­ნი­ა­სა და ჰო­ლან­დი­ა­ში კარ­გა­დაა გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი. მინ­და ისე­თი სტან­დარ­ტუ­ლი ბოც­ვ­რე­ბი გვყავ­დეს, მა­თით ფერ­მე­რე­ბი სწო­რედ ამ ქვეყ­ნე­ბი­დან რომ და­ინ­ტე­რეს­დ­ნენ... ამის სპორ­ტუ­ლი ჟი­ნი მაქვს (ი­ცი­ნის).GzaPress

- სა­ხელ­მ­წი­ფოს მხრი­დან დარ­გის მი­მართ გა­მო­ხა­ტუ­ლი ნაკ­ლე­ბი ინ­ტე­რე­სი, ალ­ბათ, კურ­დღ­ლის ხორ­ცის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნაკ­ლე­ბი ინ­ფორ­მი­რე­ბუ­ლო­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, ნაკ­ლე­ბი მოთხოვ­ნა­ცაა...

- ბო­ლო წლე­ბია მოთხოვ­ნა საგ­რ­ძ­ნობ­ლად გა­ი­ზარ­და. მა­ღა­ზი­ებ­ში გაჩ­ნ­და ინ­ტე­რე­სი და შე­სა­ბა­მი­სად, იზ­რ­დე­ბა მი­წო­დე­ბაც. ერთ-ერთ მა­ღა­ზი­ა­ში თვე­ში 200 კი­ლოგ­რა­მი კურ­დღ­ლის ხორ­ცი იყი­დე­ბა. ადა­მი­ა­ნე­ბი მიხ­ვ­დ­ნენ, რომ საზღ­ვარ­გა­რე­თი­დან შე­მო­ტა­ნი­ლი გა­ურ­კ­ვე­ვე­ლი წარ­მო­მავ­ლო­ბის ხორ­ც­პ­რო­დუქ­ტე­ბის შე­ძე­ნას ად­გილ­ზე წარ­მო­ე­ბუ­ლი ეკოლოგიურად სუფ­თა, უქო­ლეს­ტე­რი­ნო, ან­ტი­ა­ლერ­გი­უ­ლი ხორ­ცის მირ­თ­მე­ვა სჯობს.

- ბოც­ვ­რის სა­სურ­ვე­ლი ჯი­შე­ბი რო­მე­ლი ქვეყ­ნე­ბი­დან შე­მოგ­ყავთ?

- ძი­რი­თა­დად, გერ­მა­ნი­ი­დან, უკ­რა­ი­ნი­დან, რუ­სე­თი­დან და სომ­ხე­თი­დან. უკ­ვე მო­ლა­პა­რა­კე­ბუ­ლი ვარ და მა­ლე ჩა­მო­ვიყ­ვან უიშ­ვი­ა­თეს ჯიშს, ლურჯ ფლანდრს ჰო­ლან­დი­ი­დან. ბოც­ვ­რის ეს სა­ხე­ო­ბა, ჯერ­ჯე­რო­ბით, მსოფ­ლი­ო­ში მხო­ლოდ რამ­დე­ნი­მე ფერ­მერს ჰყავს.

- რაც შე­ე­ხე­ბა ბეწ­ვის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას?

- სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ბეწ­ვი­სა და თივ­თი­კის გა­დამ­მუ­შა­ვე­ბე­ლი ქარ­ხა­ნა არ არ­სე­ბობს. შე­სა­ბა­მი­სად, ბეწ­ვის, უბ­რა­ლოდ, გა­დაყ­რა გვი­წევს. ამ პრობ­ლე­მის მო­საგ­ვა­რებ­ლად მი­ნი­ქარ­ხა­ნაც საკ­მა­რი­სი იქ­ნე­ბო­და, რომ­ლის მო­საწყო­ბად, და­ახ­ლო­ე­ბით, 15.000 აშშ დო­ლა­რია საკ­მა­რი­სი.

- ბოც­ვ­რის ნა­წარ­მის საზღ­ვარ­გა­რეთ ექ­ს­პორ­ტის­თ­ვის, ალ­ბათ, დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს ამ საქ­მეს ბევ­რ­მა ფერ­მერ­მა მიჰ­ყოს ხე­ლი.
- რა თქმა უნ­და. ამას გა­დამ­წყ­ვე­ტი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს. სწო­რედ ამ მიზ­ნით მსურს კლუ­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. მსურს სა­ხელ­მ­წი­ფო და­ვარ­წ­მუ­ნო დარ­გის პერ­ს­პექ­ტი­ულ მო­მა­ვალ­ში. მარ­თა­ლია, მე­კურ­დღ­ლე­ო­ბა ჩვენ­თ­ვის არატ­რა­დი­ცი­უ­ლი დარ­გია, მაგ­რამ ფეხს იკი­დებს და გან­ვი­თა­რე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვს. დღე­ვან­დე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი­თა და გან­ვი­თა­რე­ბის დი­ნა­მი­კის მი­ხედ­ვით, ორ წელი­წად­ში სულ სხვა სუ­რა­თი გვექ­ნე­ბა.

- სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ძი­რი­თა­დად, რო­მე­ლი ჯი­შე­ბია გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი?

- კა­ლი­ფორ­ნი­უ­ლი, თეთ­რი ზე­ლან­დი­უ­რი, წი­თე­ლი ზე­ლან­დი­უ­რი, ვერ­ცხ­ლის­ფე­რი პოლ­ტა­ვუ­რი და ბელ­გი­უ­რი ფლან­დ­რი. ეს მე­ხორ­ცუ­ლი, სწრაფ­მ­ზარ­დი ჯი­შე­ბია. თა­ნაც, წე­ლი­წად­ში 6-7-ჯერ მრავ­ლ­დე­ბა.

- მე­ბოც­ვ­რე­ე­ბი ხში­რად აღ­ნიშ­ნა­ვენ, რომ სხვა ქვეყ­ნებ­თან შე­და­რე­ბით, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში შე­მო­ტა­ნი­ლი ბოც­ვ­რის საკ­ვე­ბი საკ­მა­ოდ ძვი­რია...

- გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ და, ფა­სი თით­ქ­მის ორ­მა­გია. კლუ­ბის ამუ­შა­ვე­ბას­თან ერ­თად ვეც­დე­ბი, სა­ხელ­მ­წი­ფო კურ­დღ­ლის საკ­ვე­ბის სა­წარ­მოს შე­მო­სავ­ლი­ა­ნო­ბა­სა და სა­ჭი­რო­ე­ბა­ში და­ვარ­წ­მუ­ნო. შე­მიძ­ლია გავ­ცე გა­რან­ტია, რომ თვე­ში, მი­ნი­მუმ, 50 ტო­ნა საკ­ვე­ბის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას მო­ვახ­დენ.

- ალ­ბათ, კლუ­ბი ბოც­ვ­რის კერ­ძე­ბის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც იმუ­შა­ვებს...

- დი­ახ. რუ­სეთ­ში კურ­დღ­ლის ხორ­ცის­გან 30 და­სა­ხე­ლე­ბის კერძს აკე­თე­ბენ. ჩვენ­თან, ძი­რი­თა­დად, წვა­ვენ ან ჩა­ხოხ­ბილს აკე­თე­ბენ. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვია კურ­დღ­ლის ჩა­ქა­ფუ­ლი, ასე­ვე, უკ­რა­ი­ნუ­ლი კერ­ძი - კურ­დღე­ლი რე­ჰან­ში. ხში­რად ვამ­ზა­დებთ ღვი­ნო­სა და შავ პილ­პილ­თან ერ­თად.

- ფერ­მის გა­ფარ­თო­ე­ბას და სხვა ცხო­ვე­ლე­ბის მო­შე­ნე­ბას ხომ არ აპი­რებთ?

- ბოც­ვ­რე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბას მუდ­მი­ვად ვზრდი, თუმ­ცა, ფარ­თო­ბი დი­დი ფერ­მის მოწყო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ მაძ­ლევს. რაც შე­ე­ხე­ბა სხვა დარ­გებს, უკ­ვე მყავს უნ­გ­რუ­ლი ჰაშ­ბეს ჯი­შის ქათ­მე­ბი. დე­და­ლი 4 კი­ლომ­დე, მა­მა­ლი კი 6 კი­ლომ­დე იზ­რ­დე­ბა და გარ­და იმი­სა, რომ მე­ხორ­ცუ­ლია, კვერცხს ყო­ველ­დღე, ზამ­თარ-ზაფხულ, მათ შო­რის, ყინ­ვა­შიც დებს. მა­ლე მო­ვიყ­ვან მწყრებს. მინ­და, მა­თი კვერ­ცხი მქონ­დეს. შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტის, ფსო­რი­ა­ზი­სა და ორ­გა­ნიზ­მის ზო­გა­დი გა­ჯან­სა­ღე­ბის­თ­ვის უზ­მო­ზე მწყე­რის უმი კვერ­ცხის მირ­თ­მე­ვა არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვია.

- ურ­ჩევთ თუ არა დამ­წყებ ფერ­მე­რებს, რომ მეცხო­ვე­ლე­ო­ბის კონ­კ­რე­ტუ­ლად ამ დარ­გით და­ინ­ტე­რეს­დ­ნენ?

- რა თქმა უნ­და. ყვე­ლა­ზე სწრა­ფი შე­დე­გის მქო­ნე დარ­გია. ბოც­ვე­რი მთე­ლი წლის მან­ძილ­ზე მრავ­ლ­დე­ბა და თი­თო ჯერ­ზე 6-12 ბა­ჭი­ას ყრის. უბ­რა­ლოდ, ჩე­მი რჩე­ვა იქ­ნე­ბა, თა­ვი­დან 10-20 ცა­ლი ბა­ჭი­ით და­იწყონ. გა­მო­უც­დე­ლო­ბის გა­მო ბა­ჭი­ებს რა­მე რომ შე­ემ­თხ­ვეს, დი­დი ზა­რა­ლი არ იქ­ნე­ბა. გარ­და ამი­სა, დი­დი ბოც­ვ­რის მოვ­ლა უფ­რო მეტ ცოდ­ნას სა­ჭი­რო­ებს. ბა­ჭი­ის შემ­თხ­ვე­ვა­ში კი, დამ­წყე­ბი ფერ­მე­რი სა­ჭი­რო გა­მოც­დი­ლე­ბას მის ზრდას­თან ერ­თად შე­ი­ძენს.

შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (1)
03.12.2017
როგორ დავუკავშირდე ამკაცს?
ნიკა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
"თანახმა ვარ, ბოლომდე "ქართული ოცნების" ჯარისკაცი ვიყო!"
რა დროს უნდა მივმართოთ ფსიქიატრს
ამჟამად 3 ხანდაზმულზე ვზრუნავ, სამწუხაროდ, მეოთხე გარდამეცვალა
"ოჯახის შექმნის შემდეგ ფერებიც და სიუჟეტებიც უფრო დათბა"
საგზაო შემთხვევების საგანგაშო სტატისტიკა
ილია ძოწენიძის გავლილი რთული გზა დიდ წარმატებამდე
რატომ ჭირს ქართველი მამაკაცების დასაქმება ესპანეთში
ინტერნეტით დაგროვებული ცოდნა და ქართული ხელოვნური ინტელექტი
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი