5 მი­ლი­ო­ნად შე­ფა­სე­ბუ­ლი სა­ყუ­რის თაღ­ლი­თუ­რად მით­ვი­სე­ბის ამ­ბა­ვი
font-large font-small
5 მი­ლი­ო­ნად შე­ფა­სე­ბუ­ლი სა­ყუ­რის თაღ­ლი­თუ­რად მით­ვი­სე­ბის ამ­ბა­ვი
კრი­მი­ნა­ლი დამოუკიდებელ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი რეს­პუბ­ლი­კის პე­რი­ო­დის გა­ზე­თე­ბი სავ­სეა სხვა­დას­ხ­ვა კრი­მი­ნა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის ინ­ფორ­მა­ცი­ით. რა ტი­პის და­ნა­შა­ულს არ აღ­წე­რენ იმ­დ­რო­ინ­დე­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი: ადა­მი­ან­თა გა­ტა­ცე­ბა, მკვლე­ლო­ბა, ყა­ჩა­ღო­ბა, თაღ­ლი­თო­ბა. სა­ერ­თო ქა­ო­სის პე­რი­ოდ­ში ქვე­ყა­ნა იმ­დე­ნად მოშ­ლი­ლი იყო, რომ კრი­მი­ნა­ლი ახალ­გაზ­რ­და ქარ­თუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფოს ცხოვ­რე­ბის ჩვე­უ­ლებ­რივ თა­ნამ­დე­ვად გა­და­იქ­ცა. რაც ყვე­ლა­ზე სა­გუ­ლის­ხ­მოა, კრი­მი­ნა­ლურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში თა­ვად სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი ორ­გა­ნო­ე­ბიც კი იყ­ვ­ნენ ჩარ­თულ­ნი.


მდგო­მა­რე­ო­ბა იმ­დე­ნად კა­ტას­ტ­რო­ფუ­ლი იყო, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სო­ცი­ალ-დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი პარ­ტი­ის (მმარ­თ­ვე­ლი პარ­ტი­ა) ცენ­ტ­რა­ლურ­მა ბეჭ­დ­ვით­მა ორ­გა­ნომ _ გა­ზეთ­მა "ერ­თო­ბამ" 1919 წლის აპ­რი­ლის ერთ-ერ­თი ნომ­რის წამ­ყ­ვა­ნი გვერ­დი, მთლი­ა­ნად ამ პრობ­ლე­მას მი­უძღ­ვ­ნა.
გა­ზე­თი "ერ­თო­ბა", 1919 წლის 25 აპ­რი­ლი:
"ყა­ჩა­ღო­ბა, თავ­დას­ხ­მა, მკვლე­ლო­ბა, ცე­მა-ტყე­პა ჩვე­უ­ლებ­რივ მოვ­ლე­ნათ გა­და­იქ­ცა. დღემ­დის მი­მა­ლუ­ლი ნა­ძი­რა­ლე­ბი ისევ ამოძ­რავ­დ­ნენ და თა­ვის ბნელ საქ­მე­ებს, უშიშ­რად და და­უს­ჯე­ლათ აკე­თე­ბენ.
დღე არ გა­ივ­ლის _ ვინ­მე არ გა­ძარ­ც­ვონ; დღე არ გა­ივ­ლის _ ვინ­მე არ მოჰ­კ­ლან; დღე არ გა­ივ­ლის _ ვინ­მე არ გაჰ­ქურ­დონ. ცხოვ­რე­ბა პირ­და­პირ აუტა­ნე­ლი გახ­და და ეს ქმნის ისეთ ატ­მოს­ფე­როს, რო­ცა ობი­ვა­ტე­ლი­სათ­ვის რეს­პუბ­ლი­კა ყა­ჩაღ­თა და ნა­ძი­რალ­თა ბა­ტო­ნო­ბის სი­ნო­ნი­მი ხდე­ბა.
ყა­ჩა­ღო­ბა-ავა­ზა­კო­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას ბევ­რი სა­პა­ტიო მი­ზე­ზი აქვს, მაგ­რამ ერთ უმ­თავ­რეს მი­ზე­ზათ შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ით­ვა­ლოს მი­სი სრუ­ლი­ად და­უს­ჯე­ლო­ბა. და­უს­ჯე­ლო­ბა, შო­რი­დან ცქე­რა ათა­მა­მებს იოლი გამ­დიდ­რე­ბის მოტ­რ­ფი­ა­ლეთ და ასე ხელს უწყობს მათ გამ­რავ­ლე­ბა-გაძ­ლი­ე­რე­ბას.
არა­ფე­რი არ უთხ­რის ძირს ჩვენს დღე­ვან­დელ მდგო­მა­რე­ო­ბას ისე, რო­გორც ეს აღ­ვირ წახ­ს­ნი­ლი თა­რე­ში ნა­ძი­რა­ლე­ბი­სა. გმი­ნავს ქა­ლა­ქი, იტან­ჯე­ბა სო­ფე­ლი და გამ­კითხა­ვი კი ცო­ტაა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო, რომ მი­ლი­ცია, სოფ­ლის ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ე­ბი, ქა­ლა­ქის გამ­გე­ო­ბე­ბი ენერ­გი­უ­ლად შე­უდ­გე­ბოდ­ნენ მათ წი­ნა­აღ­მ­დეგ ბრძო­ლას, მა­რა სამ­წუ­ხა­როდ ეს არ ხდე­ბა და ეს კი­დევ უფ­რო ამ­რავ­ლებს ავა­ზაკ­თა ბრბო­ებს.
კი­დევ მე­ტი. ბევრ ად­გი­ლას თვით ად­მი­ნის­ტ­რა­ცია, მი­ლი­ცია იღებს პი­რად მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ავა­ზა­კო­ბა­ში და მით სა­მუ­და­მოდ სცემს რეს­პუბ­ლი­კის პრეს­ტიჟს. ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ებ­ში, მი­ლი­ცი­ა­ში ბევ­რი უვარ­გი­სია, ბევ­რი თვით ავა­ზა­კობს. ბევ­რი ხელს უწყობს და ასე რეს­პუბ­ლი­კის ხარ­ჯით, რეს­პუბ­ლი­კას­ვე ძი­რი ეთხ­რე­ბა.
არასდროს არ ყო­ფი­ლა მო­ქა­ლა­ქის პი­როვ­ნე­ბა ისეთ საფ­რ­თხე­ში ჩა­ყე­ნე­ბუ­ლი, რო­გორც არის დღეს და თუ არ იქ­ნა სას­წ­რა­ფო და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ზო­მე­ბი მი­ღე­ბუ­ლი ად­მი­ნის­ტ­რა­ცი­ე­ბის გა­სა­ჯან­სა­ღებ­ლათ, შე­იქ­მ­ნე­ბა ისე­თი პი­რო­ბე­ბი, რო­ცა შე­უძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა რა­ი­მე და­დე­ბი­თი მუ­შა­ო­ბის დაწყე­ბა-გან­გ­რ­ძო­ბა".
მძი­მე ხა­სი­ა­თის და­ნა­შა­უ­ლი იმ­დე­ნად მრავ­ლად იყო, რომ მათ ფონ­ზე თაღ­ლი­თო­ბი­სა და აფე­რის­ტო­ბის ფაქ­ტებს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი უწყი­ნარ მოვ­ლე­ნად აღიქ­ვამ­დ­ნენ. არა­და, ამ ტი­პის კრი­მი­ნა­ლი იმ­დე­ნად გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი იყო და თაღ­ლი­თე­ბი თა­ვის ოპე­რა­ცი­ებს ისე­თი გა­მომ­გო­ნებ­ლო­ბით ახორ­ცი­ე­ლებ­დ­ნენ, რომ ამის შე­სა­ხებ ყუ­რადღე­ბის გა­მახ­ვი­ლე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად ღირს.

გა­ზე­თი "გრუ­ზი­ა", 1920 წლის 10 ნო­ემ­ბე­რი:
"5 ნო­ემ­ბერს ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის გ. ბა­რა­თო­ვის ბი­ნა­ში, რო­მე­ლიც ოლ­გის ქუ­ჩის 20 ნო­მერ­ში მდე­ბა­რე­ობს, უც­ნო­ბი პი­რი მი­ვი­და და ოჯა­ხის წევ­რებს გა­ნუცხა­და, რომ ბა­რა­თოვ­მა გა­მო­აგ­ზავ­ნა. უც­ნო­ბის თქმით, ბა­რა­თოვ­მა სთხო­ვა, მის სახ­ლ­ში მი­სუ­ლი­ყო და სა­გა­რეო ქურ­თუ­კი წა­მო­ე­ღო, რად­გან მას სა­სა­მარ­თ­ლო­ში მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი პრო­ცე­სი ჰქონ­და და ქურ­თუ­კის გა­რე­შე პრო­ცეს­ზე გა­მოს­ვ­ლა არ სურ­და.
ბა­რა­თო­ვის ოჯა­ხის წევ­რებს უც­ნო­ბის ნათ­ქ­ვამ­ში ეჭ­ვი არ შე­უ­ტა­ნი­ათ და ქურ­თუ­კი გა­ა­ტა­ნეს. სა­ღა­მოს, რო­დე­საც ბა­რა­თო­ვი სახ­ლ­ში დაბ­რუნ­და, გა­ირ­კ­ვა, რომ მას ქურ­თუ­კის წა­სა­ღე­ბად არა­ვინ გა­მო­უგ­ზავ­ნია. მი­ლი­ცი­ის მი­ერ მი­ღე­ბუ­ლი ზო­მე­ბის შემ­დეგ, ბო­როტ­მოქ­მე­დი სწრა­ფად და­ა­კა­ვეს. იგი ყო­ფი­ლი ჩი­ნოვ­ნი­კი, სტე­პან ორ­ლო­ვი აღ­მოჩ­ნ­და, რო­მე­ლიც ქა­ლა­ქის ქუ­ჩებ­ში ამ ქურ­თუ­კით მშვი­დად და­სე­ირ­ნობ­და. ორ­ლო­ვი და­კა­ვე­ბუ­ლია, ხო­ლო ქურ­თუ­კი მის მფლო­ბელს და­უბ­რუნ­და".

ბა­რა­თო­ვის ამ­ბა­ვი დი­დად სა­ყუ­რადღე­ბო არც იქ­ნე­ბო­და, ასე­თი შემ­თხ­ვე­ვე­ბი ქა­ლაქ­ში ხში­რი რომ არ ყო­ფი­ლი­ყო. შემ­დე­გი ის­ტო­რია გა­ცი­ლე­ბით სა­გუ­ლის­ხ­მოა და იგი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი თაღ­ლი­თე­ბის დო­ნეს გა­ნე­კუთ­ვ­ნე­ბა. საქ­მე ბრი­ლი­ან­ტის სა­ყუ­რე­ე­ბის გა­ტა­ცე­ბას ეხე­ბა, რომ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბაც 5 მი­ლი­ონ რუბლს შე­ად­გენ­და. აქ­ვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ თაღ­ლი­თებ­მა ბრი­ლი­ან­ტე­ბი ყო­ველ­გ­ვა­რი ძალ­და­ტა­ნე­ბის გა­რე­შე მი­ი­სა­კუთ­რეს.
1920 წლის აგ­ვის­ტო­ში რუ­სუ­ლე­ნო­ვან­მა გა­ზე­თებ­მა "ბორ­ბამ" და "გრუ­ზი­ამ" დაწ­ვ­რი­ლე­ბით აღ­წე­რეს ბრი­ლი­ან­ტე­ბის გა­ტა­ცე­ბის ის­ტო­რია, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც მა­შინ მთე­ლი ტფი­ლი­სი ლა­პა­რა­კობ­და. რო­გორც გა­ზე­თე­ბი­დან ირ­კ­ვე­ვა, ტფი­ლის­ში სტუმ­რად იმ­ყო­ფე­ბო­და ქუ­თა­ის­ში მცხოვ­რე­ბი ლე­ვან ჩი­ქო­ვა­ნი, რო­მელ­საც თან საგ­ვა­რე­უ­ლო ბრი­ლი­ან­ტის სა­ყუ­რე ჰქონ­და ჩა­მო­ტა­ნი­ლი. თი­თო­ე­უ­ლი ბრი­ლი­ან­ტი 9-კა­რა­ტი­ა­ნი იყო.

2 აგ­ვის­ტოს ჩი­ქო­ვა­ნი სა­სახ­ლის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე არ­ჯე­ვა­ნი­ძის სა­ი­უ­ვე­ლი­რო მა­ღა­ზი­ა­ში შე­ვი­და, რა­თა ბრი­ლი­ან­ტის სა­ყუ­რის ჩა­სა­დე­ბად სპე­ცი­ა­ლუ­რი ყუ­თი ეყი­და. რო­გორც ჩანს, ჩი­ქო­ვა­ნი ამ ბრი­ლი­ან­ტებს სა­ჩუქ­რად ამ­ზა­დებ­და. ან შე­საძ­ლოა, უბ­რა­ლოდ სურ­და, რომ ძვირ­ფა­სი ნივ­თის­თ­ვის შე­სა­ბა­მი­სი ხა­რის­ხის ყუ­თი შე­ეკ­ვე­თა.
მა­ღა­ზი­ა­ში შეს­ვ­ლი­სას ჩი­ქო­ვა­ნი იუვე­ლირს გა­ე­სა­უბ­რა და რა თქმა უნ­და, ბრი­ლი­ან­ტე­ბიც აჩ­ვე­ნა. ჩი­ქო­ვა­ნის გარ­და, მა­ღა­ზი­ა­ში კი­დევ ორი უც­ნო­ბი პი­რიც იმ­ყო­ფე­ბო­და, რომ­ლე­ბიც სა­ყუ­რით და­ინ­ტე­რეს­დ­ნენ. მათ ჩი­ქო­ვანს ბრი­ლი­ან­ტე­ბის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა სთხო­ვეს და ჩი­ქო­ვა­ნიც და­თან­ხ­მ­და. კითხ­ვა­ზე _ ხომ არ ყიდ­და იგი სა­ყუ­რეს, ჩი­ქო­ვან­მა უპა­სუ­ხა, რომ შე­სა­ბა­მი­სი ფა­სის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, შე­საძ­ლოა გა­ე­ყი­და კი­დეც. მა­შინ უც­ნობ­მა პი­რებ­მა მო­ლა­პა­რა­კე­ბის­თ­ვის და­მა­ტე­ბი­თი შეხ­ვედ­რა დათ­ქ­ვეს. ჩი­ქო­ვან­მა მათ ტფი­ლი­სის მი­სა­მარ­თი და­უ­ტო­ვა და მის­ცა ტე­ლე­ფო­ნის ნო­მე­რიც, რომ მას­თან და­კავ­ში­რე­ბა შესძ­ლე­ბო­დათ. ტე­ლე­ფო­ნი "კავ­კა­სი­ის ბანკს" ეკუთ­ვ­ნო­და, სა­დაც ჩი­ქო­ვანს, რო­გორც ჩანს, რა­ღაც საქ­მე­ე­ბი ჰქონ­და.

ამ ამ­ბი­დან 3 დღის შემ­დეგ, ანუ 5 აგ­ვის­ტოს, ვი­ღა­ცამ "კავ­კა­სი­ის ბან­კ­ში" და­რე­კა და ჩი­ქო­ვანს გა­ე­სა­უბ­რა. უც­ნობ­მა მას სა­ი­უ­ვე­ლი­რო მა­ღა­ზი­ა­ში შეხ­ვედ­რა შე­ახ­სე­ნა და უთხ­რა, რომ იგი და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლია სა­ყუ­რით და თუ ჩი­ქო­ვანს ბრი­ლი­ან­ტე­ბის გა­ყიდ­ვა სურს, მზად არის, ფას­ზე მო­ე­ლა­პა­რა­კოს. უც­ნობ­მა შეხ­ვედ­რის ად­გი­ლიც და­ა­სა­ხე­ლა: ოლ­გის შე­სახ­ვე­ვი, სახ­ლი ნო­მე­რი ხუ­თი. მე­ტი და­მა­ჯე­რებ­ლო­ბის­თ­ვის მან ჩი­ქო­ვანს ისიც უთხ­რა, რომ ეს სახ­ლი ნა­ფიც მსა­ჯულს, რცხი­ლა­ძეს ეკუთ­ვ­ნო­და.

ჩი­ქო­ვა­ნი, რო­მელ­საც ეჭ­ვი არ გას­ჩე­ნია, აღ­ნიშ­ნულ მი­სა­მარ­თ­ზე გა­ემ­გ­ზავ­რა და თან ბრი­ლი­ან­ტე­ბიც წა­ი­ღო. მი­თი­თე­ბულ ბი­ნა­ში მას ახალ­გაზ­რ­და კა­ცი დახ­ვ­და. რო­გორც ჩი­ქო­ვა­ნი შემ­დეგ იხ­სე­ნებ­და, იერის მი­ხედ­ვით მას­პინ­ძე­ლი რუსს ჰგავ­და და გრი­გო­რი პავ­ლეს-ძე ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვად გა­ეც­ნო. სა­ი­დან აღ­მოჩ­ნ­და ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლის რცხი­ლა­ძის სახ­ლ­ში უეც­რად ვინ­მე ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი, ამის შე­სა­ხებ ჩი­ქო­ვანს მა­შინ არ უფიქ­რია.
ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვად გაც­ნო­ბი­ლი პი­რი ჩი­ქო­ვანს სას­ტუმ­რო ოთახ­ში შე­უძღ­ვა. ბი­ნა ოთხი ოთა­ხის­გან შედ­გე­ბო­და და საკ­მა­ოდ კარ­გად იყო მოწყო­ბი­ლი. ყვე­ლა­ფე­რი იმა­ზე მი­უ­თი­თებ­და, რომ პატ­რო­ნი შეძ­ლე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნი გახ­ლ­დათ. თა­ვად ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვიც წარ­მო­სა­დე­გი პი­როვ­ნე­ბა იყო. ჩაც­მი­სა და სა­უბ­რის მა­ნე­რა­ზეც ეტყო­ბო­და, რომ მა­ღალ წრე­ში ურ­თი­ერ­თო­ბა მის­თ­ვის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ამ­ბა­ვი იყო.
ჩი­ქო­ვანს ეჭ­ვიც არ გას­ჩე­ნია და წი­ნათ­გ­რ­ძ­ნო­ბაც ცუდს არა­ფერს ეუბ­ნე­ბო­და. ზო­ლო­ტა­რი­ოვ­მა ბრი­ლი­ან­ტე­ბის ახ­ლო­დან დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბის სურ­ვი­ლი გა­მოთ­ქ­ვა. ჩი­ქო­ვან­მა სა­ყუ­რე ამო­ი­ღო და გა­სა­ყიდ ფა­სად 5 მი­ლი­ო­ნი რუბ­ლი და­ა­სა­ხე­ლა.
ზო­ლო­ტა­რი­ოვ­მა ბრი­ლი­ან­ტე­ბის შე­მოწ­მე­ბა და­იწყო და პატ­რონს გა­ნუცხა­და, რომ ქვებს მცი­რე წუ­ნი ჰქონ­დათ და ამი­ტომ 3 მი­ლი­ონ­ზე მეტს ვერ გა­და­იხ­დი­და. ჩი­ქო­ვა­ნი ზო­ლო­ტა­რი­ოვს არ და­ე­თან­ხ­მა და მათ შო­რის ვაჭ­რო­ბა გა­ჩაღ­და.

ამ დროს გვერ­დი­თა ოთახ­ში, უეც­რად, რო­ი­ა­ლის ხმა გა­ის­მა. ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი გა­ნერ­ვი­ულ­და, ჩი­ქო­ვანს ბო­დი­ში მო­უ­ხა­და და იმ ოთახ­ში გა­ვი­და, სა­დაც უკ­რავ­დ­ნენ. ჩი­ქო­ვანს ეს­მო­და, რო­გორ ეჩხუ­ბე­ბო­და ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი ვი­ღა­ცას და ეუბ­ნე­ბო­და, რომ რო­ი­ალ­ზე დაკ­ვ­რა შე­ეწყ­ვი­ტა. რო­გორც ჩი­ქო­ვან­მა გვერ­დი­თა ოთა­ხი­დან გა­მო­სუ­ლი ხმა­მა­ღა­ლი სა­უბ­რი­დან გა­არ­კ­ვია, ზო­ლო­ტა­რი­ოვს ავად­მ­ყო­ფი მე­უღ­ლე ჰყავ­და, რო­მე­ლიც გვერ­დით ოთახ­ში იწ­ვა: "ცოლს სიმ­შ­ვი­დე სჭირ­დე­ბა, რო­ი­ა­ლის ხმა კი მას მოს­ვე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას არ აძ­ლევს", _ ტუქ­სავ­და ვი­ღა­ცას მას­პინ­ძე­ლი. ამის შემ­დეგ, მუ­სი­კა სწრა­ფად შეწყ­და და ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი ჩი­ქო­ვან­თან ოთახ­ში დაბ­რუნ­და.
ხმა­მა­ღა­ლი სა­უბ­რის გა­მო, მას­პინ­ძელ­მა სტუ­მარს ბო­დი­ში კი­დევ ერ­თხელ მო­უ­ხა­და და შემ­დეგ ვაჭ­რო­ბა გა­აგ­რ­ძე­ლა. ზო­ლო­ტა­რი­ოვ­მა გა­ნაცხა­და, რომ ბრი­ლი­ან­ტე­ბი ძა­ლი­ან მო­ე­წო­ნა, მაგ­რამ რად­გან მას ეს ნივ­თი ავად­მ­ყო­ფი მე­უღ­ლის­თ­ვის სურ­და, სა­ყუ­რე ჯერ ცო­ლის­თ­ვის უნ­და ეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა, რო­მე­ლიც გვერ­დით ოთახ­ში იწ­ვა. ვი­ნა­ი­დან, მე­უღ­ლე ლო­გინ­ში იყო, ზო­ლო­ტა­რი­ოვ­მა უხერ­ხუ­ლად ჩათ­ვა­ლა ჩი­ქო­ვა­ნის იქ შეყ­ვა­ნა და სტუ­მარს სთხო­ვა, სას­ტუმ­რო ოთახ­ში და­ლო­დე­ბო­და. ჩი­ქო­ვან­მა ამა­ზე თან­ხ­მო­ბა გა­ნაცხა­და და ზო­ლო­ტა­რი­ოვს ნე­ბა დარ­თო, სა­ყუ­რე იმ ოთახ­ში გა­ე­ტა­ნა, სა­დაც მი­სი თქმით, ავად­მ­ყო­ფი მე­უღ­ლე იწ­ვა.
სას­ტუმ­რო ოთახ­ში ჩი­ქო­ვა­ნი ზო­ლო­ტა­რი­ოვს მორ­ჩი­ლად უც­დი­და. რო­დე­საც 10 წუ­თი გა­ვი­და და მას­პინ­ძე­ლი არ გა­მოჩ­ნ­და, ჩი­ქო­ვა­ნი პირ­ვე­ლად და­ეჭ­ვ­და. მან იმ ოთა­ხის კა­რი გა­ა­ღო, სა­დაც ზო­ლოტ­არი­ო­ვი და მი­სი მე­უღ­ლე უნ­და ყო­ფი­ლიყ­ვ­ნენ, მაგ­რამ აღ­მო­ა­ჩი­ნა, რომ იქ არა­ვინ იყო. არც ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი, არც მი­სი ავად­მ­ყო­ფი მე­უღ­ლე და არც 9-კა­რა­ტი­ა­ნი ბრი­ლი­ან­ტის სა­ყუ­რე.

ოთახს გამ­ჭო­ლი, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი გა­სას­ვ­ლე­ლი ჰქონ­და მე­ო­რე ქუ­ჩა­ზე. რო­გორც ჩან­და, ზო­ლო­ტა­რი­ოვ­მა ამ გა­სას­ვ­ლე­ლით ისარ­გებ­ლა და ბრი­ლი­ან­ტებ­თან ერ­თად გა­უ­ჩი­ნარ­და.
თაღ­ლი­თო­ბის ფაქ­ტ­ზე სის­ხ­ლის სა­მარ­თ­ლის საქ­მე აღიძ­რა. მი­ლი­ცი­ის თა­ნამ­შ­რომ­ლებ­მა და­ად­გი­ნეს, რომ ნა­ფი­ცი მსა­ჯუ­ლი რცხი­ლა­ძე ტფი­ლის­ში სა­ერ­თოდ არ იმ­ყო­ფე­ბო­და და იგი კონ­ს­ტან­ტი­ნე­პოლ­ში გახ­ლ­დათ სა­კუ­თარ საქ­მე­ებ­ზე. ისიც გა­ირ­კ­ვა, რომ მან თა­ვი­სი 4-ოთა­ხი­ა­ნი ბი­ნა დრო­ე­ბით სა­კუ­თარ სი­ძეს _ ლე­ვან მა­ჩა­ბელს და­უ­ტო­ვა, რა­თა ამ უკა­ნას­კ­ნელს სახ­ლის­თ­ვის ეპატ­რო­ნა საზღ­ვარ­გა­რეთ მი­სი ყოფ­ნის დროს.
მა­ჩა­ბელ­მა და­კითხ­ვი­სას გა­ნაცხა­და, რომ ბი­ნის ერთ-ერ­თი ოთა­ხი, მან ახალ­გაზ­რ­და კაცს მი­ა­ქი­რა­ვა, რო­მელ­მაც თა­ვის გვა­რად ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი და­ა­სა­ხე­ლა. მა­ჩა­ბე­ლი ამ­ტ­კი­ცებ­და, რომ პი­რა­დი საქ­მე­ე­ბის გა­მო, მას 4 აგ­ვის­ტოს ტფი­ლი­სი­დან გას­ვ­ლამ მო­უ­წია და ქა­ლაქ­ში მხო­ლოდ 6 აგ­ვის­ტოს დაბ­რუნ­და. ამ ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბი­ნა­ში მხო­ლოდ ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი იმ­ყო­ფე­ბო­და.
შემ­დ­გომ­ში გა­ირ­კ­ვა, რომ მა­ჩა­ბე­ლი სი­მარ­თ­ლეს არ ამ­ბობ­და. მი­ლი­ცი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი აფე­რის შემ­დეგ, ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი რამ­დე­ნი­მე დღე სას­ტუმ­რო "გრანდ ოტელ­ში", იაკობ რო­მა­ნის-ძე ზა­გო­ვა­ლო­ვის ნო­მერ­ში იმა­ლე­ბო­და.

ზა­გო­ვა­ლოვ­მა და­კითხ­ვი­სას აღი­ა­რა, რომ 4 აგ­ვის­ტოს ტფი­ლი­სი­დან გას­ვ­ლამ­დე, მა­ჩა­ბე­ლი სა­ი­დუმ­ლოდ თათ­ბი­რობ­და ზო­ლო­ტა­რი­ოვ­თან, რა­ღაც მსხვილ თაღ­ლი­თო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. მოწ­მის მტკი­ცე­ბით, მან მო­ის­მი­ნა, რო­გორ ეუბ­ნე­ბო­და მა­ჩა­ბე­ლი ზო­ლო­ტა­რი­ოვს, რომ სა­ჭი­რო იყო, ეს ოპე­რა­ცია მი­სი ტფი­ლის­ში არ­ყოფ­ნის დროს ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­ყო, რა­თა ეჭ­ვი არა­ვის გას­ჩე­ნო­და.
მა­ჩა­ბე­ლი და­ა­კა­ვეს. და­ა­კა­ვეს ზა­გო­ვა­ლო­ვიც, რო­მელ­მაც აღი­ა­რა, რომ ბრი­ლი­ან­ტის სა­ყუ­რე­ე­ბის მი­სა­კუთ­რე­ბის შემ­დეგ, ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი შე­ი­ფა­რა, ბო­ლოს კი უკ­ვე ტფი­ლი­სი­და­ნაც გა­ა­პა­რა და სა­ი­მე­დო მი­სა­მარ­თით მო­ა­მა­რა­გა, სა­დაც იგი უსაფ­რ­თხოდ იგ­რ­ძ­ნო­ბა თავს.
მი­ლი­ცი­ამ ისიც და­ად­გი­ნა, რომ ზო­ლო­ტა­რი­ო­ვი სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში სულ სხვა პი­რი გახ­ლ­დათ, ხო­ლო თაღ­ლი­თის ნამ­დ­ვი­ლი ვი­ნა­ო­ბა უკ­ვე ცნო­ბი­ლი იყო. თუმ­ცა ვინ იყო სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში ბრი­ლი­ან­ტე­ბის გამ­ტა­ცე­ბე­ლი, მო­ა­ხერ­ხა თუ არა მი­ლი­ცი­ამ მი­სი და­კა­ვე­ბა და და­იბ­რუ­ნა თუ არა ჩი­ქო­ვან­მა საგ­ვა­რე­უ­ლო სა­ყუ­რე­ე­ბი, ამის შე­სა­ხებ გა­ზე­თე­ბი არა­ფერს წე­რენ.

მი­ხე­ილ ბა­სი­ლა­ძე

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
გასული საუკუნის 70-იან წლებში, საბჭოთა საქართველოში მომხდარი დღემდე არცთუ ცნობილი ერთი ამბავი უნდა გიამბოთ.
"ზოგჯერ ტრაბახობდა , ისეთი ავადმყოფობა მჭირს, ექიმებსაც კი ვერ გაუგიათ, როგორ მიმკურნალონო"
ვაშინგტონის შტატში მცხოვრები ახალგაზრდა ქართველი მეცნიერის ოთარ იოსელიანისგან საინტერესო ამბავი გავიგე, რის მერეც პატარა გამოიძიების ჩატარება დამჭირდა. აი, რას მომიყვა ოთარი:
თბილისში ბევრი ლამაზი გოგო დადიოდა, მაგრამ ის ერთი მაინც სხვანაირად გამორჩეული იყო.
"ნადიკვარის ქუჩაზე, ერთ ლამაზ სახლზე მითხრეს, აქ საროსკიპო იყოო. სახელმწიფო არქივში წავედი, სადაც ჯერ გაუკვირდათ, მერე კი ძალიან დამეხმარნენ. ბოლოს დიდი დასტა შემრჩა ხელთ - გაფოლორცებული ქალების შესახებ მასალა მოვიძიე. "ფოლორცი" სომხური სიტყვაა და ნიშნავს ქუჩას ან მოედანს, სადაც ხალხი იკრიბება, ხოლო გაფოლორცებული - სახელგატეხილ, ნაძრახ ქალს"
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2532 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2656 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
7 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
5 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
3 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
925 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2446 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1218 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1207 კომენტარი