ჯეინ ეარი (თავი XXXIV)
font-large font-small
ჯეინ ეარი (თავი XXXIV)
თა­ვი ოც­და­მეთ­ოთხმე­ტე


მის­ტერ ბრიგსს ან­დერძის შე­სა­ხებ მი­წერ­-მო­წე­რის დროს ვკი­თხე, იცო­და თუ არა სად ცხოვ­რობ­და მის­ტერ რო­ჩეს­ტერი ამჟ­ა­მად და რო­გორ გრძნობ­და თავს; რო­გორც სენტ-ჯო­ნი ვა­რაუ­დობდა, მან მარ­თლაც არა­ფერი იცო­და მის შე­სა­ხებ. შემ­დეგ მივ­წე­რე მი­სის ფე­იერ­ფექსს და ვთხო­ვე, მოე­წე­რა რაი­მე ამის შე­სა­ხებ. დარ­წმუნებული ვი­ყა­ვი, რომ პა­სუხს მა­ლე მი­ვიღ­ებდი. ჩემს გაო­ცე­ბას სა­ზღ­ვარი არ ჰქონ­და, რო­ცა ორი კვ­ირა გავ­იდა და პა­სუ­ხი არ იყო. მაგ­რამ რო­ცა ორი თვე გავ­იდა და ყო­ველ­დღიურ ფოს­ტას არა­ფერი მოჰ­ქონ­და ჩემ­თ­ვის, უკი­დურეს­მა მო­უს­ვენ­რობამ შე­მიპყ­რო.
ისევ მივ­წე­რე. სავ­სებით შე­საძ­ლე­ბელი იყო, რომ ჩე­მი პირ­ვე­ლი წე­რი­ლი და­იკ­არ­გა. ახალ­მა იმე­დებ­მა ახა­ლი გზე­ბი გამ­ონა­ხეს. რამ­დენ­იმე კვი­რის გან­მავ­ლობაში ისევ მი­ნა­თებ­დნენ სი­ცოცხ­ლეს; შემ­დეგ ისევ ად­რინდელივით ჩაქ­რნენ და ჩაი­ფერ­ფლნენ. არც ერ­თი სტრი­ქო­ნი, არც ერ­თი სიტყ­ვა არ მი­მიღ­ია პას­უხად. რო­ცა ნა­ხე­ვარ­მა წელ­მა გან­ვ­ლო ამაო მო­ლო­დინ­ში, იმე­დი გა­დამ­იწყდა და ჩემს სულ­ში სიბ­ნე­ლემ დაი­სად­გურა.
გა­ზაფხულის მშვენ­იერი ამინ­დი იდ­გა, მაგ­რამ მე ვერ ვტკ­ბებოდი. ზაფხუ­ლი ახ­ლოვდებ­ოდა. დია­ნა ცდი­ლობ­და ჩემს გამ­ხიარ­ულე­ბას. ცუ­დი ფე­რი გაქვს და ზღ­ვა­ზე უნ­და წაგ­იყვანოო, მეუ­ბნებ­ოდა. სენტ-ჯო­ნი ჩვე­ნი წას­ვ­ლის წი­ნა­ა­ღმ­დეგი იყო. მი­სი თქმით, მე გარ­თობა კი არა, საქ­მე მჭირ­დებ­ოდა; რომ ჩე­მი იმჟ­ამ­ინდელი ცხოვ­რე­ბა მე­ტად უმიზ­ნო იყო და მი­ზა­ნი მჭირ­დებ­ოდა. ჩე­მი აზ­რით, სწო­რედ ამი­ტომ იყო, რომ მან ურ­დუ­ში მე­ცად­ინეო­ბას მო­უ­მა­ტა და კი­დევ უფ­რო მკ­აცრი და მომ­თხოვ­ნი გახ­და. მეც, რო­გორც სუ­ლე­ლი, სრუ­ლი­ად არ ვუ­წევ­დი მას წი­ნა­ა­ღმ­დეგ­ობას ან, უკ­ეთ თუ ვიტყ­ვი, ვერ ვუ­წევ­დი.
ერთ დღ­ეს სა­მე­ცადინოდ ჩვეუ­ლებ­რივზე უფ­რო ცუდ გუ­ნე­ბა­ზე მი­ვე­დი. მოშ­ხა­მუ­ლი გუ­ნე­ბის მი­ზე­ზი იყო მწა­რე იმედ­გაც­რუე­ბა. დი­ლით ჰა­ნამ მითხ­რა, რომ წე­რი­ლი მო­ვი­და ჩემს სა­ხელ­ზე. რო­ცა ამ­ოსა­ტა­ნად ჩა­ვედი, თით­ქ­მის დარ­წმუნებული ვი­ყა­ვი, რომ დი­დი ხნის ნა­ნატრი ამ­ბები მი­ვიღ­ე. მაგ­რამ დავ­ინა­ხე, რომ ეს იყო მის­ტერ ბრიგ­სის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო ბა­რათი საქ­მის შე­სა­ხებ. ამ მწა­რე იმედ­გაც­რუე­ბამ ცრემ­ლები მომ­გ­ვა­რა. და ახ­ლა, რო­დე­საც ვი­ჯე­ქი და ვსწავ­ლობ­დი ინ­დო­ე­ლი მწერ­ლის ძნე­ლად გა­სარ­ჩევ ას­ოებ­სა და მა­ღ­ალ­ფარ­დოვან სტილს, თვა­ლები ისევ ცრემ­ლით მევ­სებ­ოდა.
სენ­ტ-ჯონ­მა წა­სა­კი­თხა­ვად დამ­იძა­ხა. რო­ცა წა­კი­თხვა ვცა­დე, ხმამ მიმ­ტყუ­ნა; ქვი­თინ­მა ჩა­ახშო სიტყ­ვე­ბი. სას­ტუმ­რო ოთახ­ში მხო­ლოდ ჩვენ, ორ­ნი, ვი­ყა­ვით. დია­ნა მუ­სიკ­აში მე­ცად­ინეო­ბდა მი­სა­ღ­ებ ოთახ­ში, მე­რი ბა­ღში მუ­შაო­ბდა. მა­ი­სის მშვენ­იერი დღე იყო, მოწ­მენ­დი­ლი, მზი­ა­ნი, ნი­ა­ვი უბე­რავ­და. სენტ-ჯონს გაო­ცე­ბა არ გამ­ოუხა­ტავს ჩე­მი გრძნო­ბე­ბის გამ­ომჟ­ღ­ავ­ნებ­ისას, არც მი­ზე­ზი უკი­თხავს. მხო­ლოდ მითხ­რა:
- ჯო­ბია, ცო­ტა ხანს დავ­იცადოთ, ჯე­ინ, სა­ნამ დამ­შვიდდებით.
სა­ნამ მე მოზღ­ვა­ვებულ გრძნო­ბებს ნაჩ­ქა­რე­ვად ვი­მორ­ჩი­ლებ­დი, ის იჯ­და მშვი­დი და მოთ­მი­ნე­ბით სავ­სე, მაგ­იდას ეყ­რდნობოდა და იმ ექიმს ჰგავ­და, ავად­მ­ყო­ფის მო­სალ­ოდნელ და გა­სა­გებ კრი­ზისს მეც­ნიერის თვა­ლით რომ აკვ­ირდე­ბა. შევ­იკ­ა­ვე ქვი­თი­ნი, თვა­ლები შევ­იმშრა­ლე და წავ­იბუტბუტე, ამ დი­ლით თავს ცუ­დად ვგრძნობ-მეთ­ქი. შემ­დეგ ჩემს საქ­მეს შევ­უდექი და და­ვამ­თავ­რე კი­დეც. სენ­ტ-ჯონ­მა შეი­ნა­ხა წიგ­ნე­ბი, და­კ­ე­ტა სა­წერი მა­გი­დის უჯ­რა და მითხ­რა:
- ახ­ლა, ჯე­ინ, თქვენ სა­სეირნოდ წახ­ვალთ, ოღონდ ჩემ­თან ერ­თად.
- დია­ნა­სა და მე­რის დავ­უძა­ხებ.
- არა. მე მხო­ლოდ ერ­თი თა­ნამ­გზავრი მინ­და ამ დი­ლით. და ეს თქვენ უნ­და იყოთ. ჩა­იც­ვით. გა­დით სამ­ზა­რეულოს კარ­იდან, გე­ზი მარ­შეგ­ლენის სა­თავ­ისკ­ენ აიღ­ეთ. მეც ერთ წუთ­ში და­გე­წევით.
ჩემს მოქ­მე­დე­ბაში საშ­უალო გზის არ­ჩე­ვა არ ვი­ცი. რამ­დენ­ჯე­რაც ურ­თი­ერ­თობა მქო­ნია თავ­და­ჯე­რებულ, მტკი­ცე ხას­იათის მქო­ნე ადამ­ია­ნებ­თან, რო­მელ­თა ბუ­ნე­ბა ჩემ­სას ეწ­ინა­ა­ღმ­დე­გებ­ოდა, არ ვი­ცო­დი შუა ხა­ზის არ­ჩე­ვა: ან აბ­სოლუტურად ვნებ­დებოდი, ან გა­დამ­წყვეტ ბრძო­ლას ვიწყებ­დი. ყო­ველ­თ­ვის ერ­თგულად მივ­ყ­ვე­ბო­დი ერთ ხაზს აჯან­ყების მო­მენ­ტამ­დე, რო­მე­ლიც ზოგ­ჯერ ვულკ­ანური სიძ­ლი­ე­რით ვლინ­დებ­ოდა, და გა­დავდიოდი მეო­რე­ზე. რად­გა­ნაც არც ჩე­მი იმჟ­ამ­ინდელი მდგო­მა­რეო­ბა მაძ­ლევ­და საფ­უძველს და არც გან­წყობილე­ბა მიკ­არ­ნა­ხებ­და ამ­ბოხს, გულ­მოდ­გი­ნედ და­ვემ­ორჩილე სენტ-ჯო­ნის მი­თი­თე­ბას. ათი წუ­თის შემ­დეგ ვიწ­რო ხე­ო­ბის ბი­ლიკ­ზე მის გვერ­დით მი­ვაბ­იჯებდი.
ნი­ა­ვი და­სავ­ლეთ­იდან ქრო­და. გო­რა­კ­ებ­იდან უბე­რავ­და და თან მა­ნან­ისა და ლერ­წ­მის სურ­ნე­ლი მოჰ­ქონ­და. ცა კრ­ია­ლა და ლურ­ჯი იყო. მდი­ნა­რე, რო­მე­ლიც ხეო­ბას ჩამ­ოუდიოდა, გა­ზაფხულის წვი­მე­ბის შე­დე­გად ად­იდებულიყო და მო­ედ­ინებ­ოდა სავ­სე და ანკ­ა­რა, მას­ში მზის ოქ­როს­ფე­რი სხი­ვე­ბი და ცის კა­ბადონი ირე­კ­ლებ­ოდა. სეი­რნობისას ბი­ლი­კი­დან გა­დავ­უხვიეთ, ახალ რბილ ბუს­ნო­ზე მივ­დი­ო­დით. მი­წა ხავ­სით იყო მო­ფე­ნი­ლი და ზურ­მუხ­ტის­ფე­რი და­ჰკ­რავ­და; აქა-იქ პა­წაწ­ინა თეთ­რი ყვავ­ილები მო­ჩან­და; ჭარ­ბობდა ვარ­სკვ­ლავის ფორ­მის ყვი­თე­ლი მცე­ნა­რე. ამას­ობაში გო­რა­კ­ები შემ­ოგვერ­ტყა გარს, ხე­ო­ბის სა­თა­ვე მათ შუ­ა­გულ­ში მი­იკ­ლა­კ­ნებ­ოდა.
- აქ დავ­ისვენოთ, - მითხ­რა სენ­ტ-ჯონ­მა, რო­ცა კლ­დე­თა ლაშ­ქარს მი­ვუ­ახ­ლოვ­დით; ეს კლ­დე­ები ხეო­ბიდან გა­სას­ვლელს და­რაჯ­ობდნენ. მათ უკ­ან ნა­კ­ადული ჩან­ჩქე­რად გად­მოდიოდა. იქ, ცო­ტა უფ­რო მო­შო­რე­ბით, მთას და­ე­ბერ­ტყა ბა­ლახი და ყვა­ვი­ლი, სამ­ოსად მხო­ლოდ მა­ნა­ნა ჰქონ­და, კლ­დე - მო­სარ­თა­ვად. იქ ბუ­ნე­ბა სი­ველ­ურეს აღ­წევ­და და ხას­ხა­სა ფე­რები მუ­ქი ფე­რებით იც­ვ­ლებ­ოდა, ბუ­ნე­ბა და­რაჯ­ობდა მარ­ტო­ო­ბის და­კ­არგულ იმედს. ეს იყო დუ­მი­ლის უკ­ა­ნა­სკ­ნელი თავ­შე­სა­ფარი.
დავ­ჯექი. სენტ-ჯო­ნი ჩემ­თან ახ­ლოს იდ­გა. მან ჯერ ხეო­ბიდან გა­სას­ვლელს გა­ხე­და, მე­რე თვით ხეო­ბას; მე­რე მი­სი მზე­რა მდი­ნა­რეს გაჰ­ყვა და მის ზე­დაპ­ირზე არე­კლილ უღ­რუბ­ლო ცას. ქუ­დი მო­ი­ხა­და, რომ ნი­ავს თმა აექ­ოჩრა და შუბ­ლ­ზე ეკო­ცნა. თით­ქოს ამ ად­გი­ლის სულს ერ­თვოდა. თვა­ლებით რა­ღ­ა­ცას ეთ­ხოვებ­ოდა.
- მე კი­დევ ვნა­ხავ ამას სიზ­მარ­ში, - თქვა მან ხმა­მა­ღ­ლა, - რო­ცა მეძ­ინე­ბა გან­გის ნაპ­ირზე, და კი­დევ ერ­თხელ, უფ­რო დი­დი ხნის მე­რე, რო­დე­საც სხვა ძი­ლი და­მეუ­ფლე­ბა უფ­რო ბნე­ლი მდი­ნა­რის ნაპ­ირთან.
უც­ნა­უ­რი სიყ­ვა­რუ­ლი, უც­ნა­უ­რი სიტყ­ვე­ბით გამ­ოხატული, მკ­აცრი პატ­რი­ო­ტის ტრფი­ა­ლი სამ­შობლოსადმი! ის დაჯ­და. ნა­ხე­ვარი სა­ათის გან­მავ­ლობაში ვდუმ­დით. არც მე ამ­ომიღ­ია ხმა, არც მას უთ­ქ­ვამს არა­ფერი. შემ­დეგ მან ხე­ლახ­ლა წა­მო­იწყო.
- ჯე­ინ, ექ­ვ­სი კვი­რის შემ­დეგ მივ­დი­ვარ, მივ­დი­ვარ "ისტ ინ­დია­მენით~, რო­მე­ლიც ივ­ნი­სის ოც­ში ინ­გ­ლი­სის ნაპ­ირებს ტო­ვებს.
- ღმერ­თი იქ­ნე­ბა თქვე­ნი მფარ­ველი, რად­გან თქვენ მი­სი საქ­მის­თ­ვის იღ­ვ­წით, - მი­ვუ­გე მე.
- ჰო, - თქვა მან, - ის არის ჩე­მი დი­დე­ბა და სი­ხა­რუ­ლი. უძ­ლე­ველი ბა­ტო­ნის მსა­ხუ­რი ვარ. არ ვემ­ორჩილები უსუ­სურ კან­ონებს და ჩემ­ისთა­ნა სუს­ტი ჭი­ე­ბის ცოდ­ვილ მფარ­ველ­ობას. ჩე­მი კან­ონმდე­ბელი, ჩე­მი მეგ­ზუ­რი ყოვ­ლის­შემ­ძლე ღმერ­თია. მიკ­ვირს, რომ ხალ­ხი ჩემ გარ­შემო არ იწ­ვის იმის სურ­ვი­ლით, რომ გა­ერ­თიან­დეს ამა­ვე დრო­შით, მის­დი­ოს ამა­ვე საქ­მეს.
- ყვე­ლას არ შეს­წევს თქვე­ნი ძა­ლა. სი­სუ­ლე­ლე იქ­ნე­ბა, სუს­ტებს რომ გაუ­ჩნდეთ სურ­ვი­ლი, ძლიე­რებს გაჰ­ყვნენ.
- მე არ ვლა­პა­რა­კობ სუს­ტებ­ზე და არც ვფიქ­რობ მათ­ზე. მე მივ­მარ­თავ მხო­ლოდ მათ, ვინც ღი­რსია ითა­ვოს ეს საქ­მე და ძა­ლუძს მი­სი შეს­რულე­ბა.
- ასე­თები ცო­ტაა და ძნელ­ია მა­თი პოვ­ნა.
- მარ­თალს ამ­ბობთ. მაგ­რამ რო­ცა იპო­ვი, უნ­და დას­ძრა ისი­ნი ად­გილიდან, მო­უ­წო­დო მოქ­მე­დებ­ისკ­ენ, უჩ­ვე­ნო, რა ნი­ჭი იმა­ლე­ბა მათ­ში და რის­თ­ვის ებ­ოძათ იგი. ღვთის სიტყ­ვე­ბი უჩურ­ჩუ­ლო ყურ­ში, ღვთის სა­ხელით შეს­თა­ვაზო ად­გი­ლი მის რჩეუ­ლთა რი­გებ­ში.
- თუ ისი­ნი მარ­თლა არ­იან მო­წო­დე­ბულ­ნი ასე­თი საქ­მის­თ­ვის, გუ­ლი არ უკ­არ­ნა­ხებს მათ ამას?
ისე­თი გრძნო­ბა მქონ­და, თით­ქოს რა­ღ­აც სა­ზა­რელი ჯა­დო გარს მეხ­ვეო­და, მოქ­მე­დებ­და ჩემ­ზე. ვცახ­ცა­ხებდი იმის ში­შით, რომ რა­ღ­აც სა­ბედ­ისწერო სიტყ­ვას გავ­იგონებდი, რო­მე­ლიც უეც­რად შემ­ბოჭავ­და და მო­მა­ჯად­ოებ­და სა­ბო­ლო­ოდ.
- თქვენ რა­ღ­ას გეუ­ბნე­ბათ გუ­ლი? - მკი­თხა სენ­ტ-ჯონ­მა.
- ჩე­მი გუ­ლი დუმს, ჩე­მი გუ­ლი დუმს, - მი­ვუ­გე შეძ­რწუნებ­ულმა და აცახ­ცა­ხებ­ულმა.
- მა­შინ მე უნ­და ვი­ლა­პა­რა­კო მის მაგ­ივრად, - გა­ნაგრძო ღრ­მა, შეუ­ბრა­ლე­ბელ­მა ხმამ. - ჯე­ინ, წამ­ომყევით ინ­დო­ეთ­ში; წა­მო­დით, რო­გორც ჩე­მი დამ­ხმა­რე, თა­ნამ­ოღ­ვა­წე.
ხეო­ბა და ცა დატ­რიალ­და ჩემ თვალ­წინ, მთე­ბი შეი­რყა. თით­ქოს ძა­ხი­ლი გავ­იგონე ზეც­იდან, თით­ქოს მაც­ნე გამ­ომეც­ხა­და, რო­გორც ოდე­სღ­აც მა­კ­ედ­ონიაში მოხ­და, და მაუ­წყა: "წა­მო­დი და დაგ­ვეხ­მა­რე!~ მაგ­რამ მე მო­ცი­ქუ­ლი არ ვი­ყა­ვი, მე ვერ დავ­ინა­ხე მაც­ნე, მე არ შე­მეძლო მი­სი ძა­ხი­ლის მიღ­ე­ბა!
- ოჰ, სენტ-ჯონ! - შევ­ძა­ხე, - შემ­იბრა­ლეთ!
ვემ­უდა­რებოდი ადამ­იანს, რო­მელ­მაც თა­ვი­სი მო­ვა­ლეობის შეს­რულების დროს არც შებ­რა­ლე­ბა იცო­და და არც სი­ნა­ნუ­ლი. მან გა­ნაგრძო:
- ღმერ­თმა და ბუ­ნე­ბამ მი­სი­ო­ნე­რის ცო­ლო­ბის­თ­ვის გა­გაჩ­ინათ. მან გო­ნე­ბით და­გაჯ­ილდოვათ და არა გა­რეგნობით. თქვენ შრო­მის­თ­ვის ხართ და­ბა­დებული და არა სიყ­ვა­რუ­ლის­თ­ვის. თქვენ უნ­და იყოთ მი­სი­ო­ნე­რის ცო­ლი და იქ­ნე­ბით კი­დეც. ჩე­მი იქ­ნე­ბით. მე თქვენ მჭირ­დე­ბით. ჩე­მი სი­ამ­ოვნებისთვის კი არა, ჩე­მი ბა­ტო­ნის სამ­სახურისთვის.
- მე არ გამ­ოვდგები ამის­თ­ვის. არ მი­ზი­დავს ეს საქ­მე, - მი­ვუ­გე მე.
წი­ნა­ა­ღმ­დეგ­ობას მო­ელ­ოდა და ამი­ტომ არ გაბ­რა­ზებ­ულა. და მარ­თლაც, რო­ცა ის მი­ეყ­რ­დ­ნო კლ­დეს, გულ­ხე­ლი და­იკრ­იბა და სა­ხე და­ე­ძა­ბა, მე მივ­ხ­ვ­დი, რომ ის ელ­ოდა ხან­გრძლივსა და დამ­ქან­ცველ წი­ნა­ა­ღმ­დეგ­ობას. აღი­ჭურვა მოთ­მი­ნე­ბით და მი­ი­ღო გა­დაწ­ყვეტ­ილე­ბა, რომ გა­მარ­ჯვე­ბა მას უნ­და დარ­ჩენ­ოდა.
- მორ­ჩი­ლე­ბა, ჯე­ინ, - თქვა მან, - ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ღი­რსე­ბების საფ­უძველ­ია. შენ მარ­თალი ხარ, რო­ცა ამ­ბობ, რომ არ გამ­ოდგები ამ საქ­მის­თ­ვის. ვინ­მე კი გამ­ოდგე­ბა? ან იმათ­გან, ვინც ჭეშ­მარ­იტად გამ­ოსა­დეგი იყო, ვის მი­აჩ­ნდა თა­ვი ამ მო­წო­დე­ბის ღი­რსად? მე, მა­გალ­ითად, მხო­ლოდ მტვე­რი ვარ და ფერ­ფ­ლი. წმინ­და პავ­ლეს მსგავ­სად ვა­ღ­ია­რებ, რომ ცოდ­ვილ­თა შო­რის უცოდ­ვი­ლე­სი ვარ. მაგ­რამ ჩემს თავს არ ვაძ­ლევ უფ­ლე­ბას, რომ ჩე­მი პი­რა­დი სიმ­დაბ­ლის შეგ­რძნე­ბამ და­მაშინოს. მე ვიც­ნობ ჩემს წი­ნამ­ძღოლს (ღ­მერთს); ვი­ცი, რომ იმ­დე­ნად­ვე სა­მარ­თლიან­ია, რამ­დე­ნა­დაც ყოვ­ლის­შემ­ძლე; და რად­გან მან თა­ვი­სი დი­ა­დი საქ­მის შე­სას­რულებ­ლად სუს­ტი ია­რა­ღი აი­რჩია, უსას­რუ­ლო შე­საძ­ლებ­ლობებით ბო­ლომ­დე შე­ავ­სებს იმას, რაც და­ა­კლ­და მის მსა­ხურს. იფიქ­რე ჩემ­სავით. გწამ­დეს ჩემ­სავით. გე­ვედ­რები, და­ეყრდნო სა­უკუ­ნე­თა კლ­დეს - ქრის­ტი­ა­ნულ სარ­წმუნოე­ბას; ნუ იქ­ნე­ბით ეჭ­ვებით შეპყ­რო­ბი­ლი და ის და­გეხ­მა­რე­ბათ ადამ­იანური სი­სუს­ტის ტვირ­თის ტა­რე­ბაში.
- მე არ მეს­მის მი­სი­ო­ნერ­თა ცხოვ­რე­ბის აზ­რი; არას­ოდეს მის­წავ­ლია მი­სი­ო­ნერ­თა შრო­მა.
- აქ, მი­უ­ხე­და­ვად ჩე­მი უმ­წეო­ბისა, მე შემ­იძლია და­გეხ­მაროთ. შემ­იძლია გან­გისა­ზღვროთ საქ­მე სა­ა­თების მი­ხედ­ვით, ვიდ­გე თქვენ გვერ­დით ყო­ველ­თ­ვის, და­გეხ­მაროთ ყო­ველ წუთს. ამის გა­კ­ე­თე­ბა შემ­იძლია და­საწყისში. მე ვიც­ნობ თქვენს შე­საძ­ლებ­ლობებს. მა­ლე თქვენ ისეთ­ივე ძლი­ე­რი და გა­წაფული იქ­ნე­ბით, რო­გორც მე, და ჩე­მი დახ­მა­რე­ბა არ დაგ­ჭირდე­ბათ.
- მაგ­რამ ჩე­მი შე­საძ­ლებ­ლობანი? სად არის ისი­ნი, რომ გამ­ომად­გნენ ამ საქ­მეში? ვერ ვგრძნობ მათ ჩემ­ში თქვე­ნი ლა­პა­რა­კის დროს. ვერ ვგრძნობ ვერც მგზნე­ბა­რე­ბას, ვერც მაჯ­ისცემის მო­მა­ტე­ბას, ვერც რაი­მე ნუ­გეშ­სა და მხნეო­ბას. ოჰ, ნე­ტა, შე­მეძლოს გაჩ­ვენოთ, რამ­დე­ნად ჰგავს ჩე­მი სუ­ლი ახ­ლა ბნელ სა­კ­ანს, რომ­ლის სიღრ­მეში ერ­თი შე­მაძ­რწუნე­ბელი ში­შია დატ­ყვე­ვებული - ში­ში იმი­სა, რომ და­მარ­წმუნებთ წა­მო­ვიწყო ისე­თი რამ, რის შეს­რულე­ბაც არ შემ­იძლია.
- მის­მი­ნეთ! პა­სუ­ხი მზად მაქვს თქვენ­თ­ვის. შეხ­ვედრის დღი­დან გა­დევ­ნებთ თვალ­ყურს. ათი თვის გან­მავ­ლობაში ჩე­მი შეს­წავლის სა­განი თქვენ იყა­ვით. ნაი­რ-ნა­ი­რი ცდე­ბით გამ­ოგცა­დეთ. რა დავ­ინა­ხე და რა და­სკვ­ნა გამ­ოვიტა­ნე? დავ­ინა­ხე, რომ სოფ­ლის სკო­ლაში კარ­გად, ბეჯ­ითად, პატ­იოსნად ას­რულებდით საქ­მეს, რო­მე­ლიც თქვენს ჩვე­ვებ­სა და მიდ­რე­კი­ლე­ბებს ეწ­ინა­ა­ღმ­დე­გე­ბა; ას­რულებდით მას ჭკვ­იან­ურად და ტაქ­ტით. თქვენ გაი­მარ­ჯვეთ, რო­დე­საც გჭირ­დებ­ოდათ. იმა­ვე სიმ­შ­ვი­დით შეხ­ვ­დით უე­ცარ გამ­დიდრე­ბას, რომ­ლი­თაც ას­წავლიდით. მე თქვენ­ში დავ­ინა­ხე ადამ­იანი, რომ­ლის­თ­ვი­საც უცხოა დე­მასის სი­ხარ­ბე, რო­მელ­საც სიმ­დიდ­რე არ იზი­დავს. რო­ცა თქვე­ნი ქო­ნე­ბა ოთხ ნაწ­ილად გა­ყავით, ერ­თი თქვენ­თ­ვის დაი­ტოვეთ და სა­მი გა­ეცით გან­ყე­ნებული სა­მარ­თლიანობის გუ­ლის­თ­ვის, მე დავ­ინა­ხე სუ­ლი, რო­მელ­საც გან­უზომლად სი­ამ­ოვნებს მსხვერ­პ­ლის გა­ღ­ე­ბა. თქვენ დათ­მეთ სა­განი, რო­მე­ლიც გაი­ნტე­რე­სებ­დათ, და ჩე­მი სურ­ვი­ლით შეუ­დექით ჩემ­თ­ვის სას­ურველ საქ­მეს. და­უღ­ა­ლავი სი­ბე­ჯი­თით აღ­წევდით წარ­მა­ტე­ბებს ამ საქ­მეში, შეუ­ნე­ლე­ბელი ენერ­გიითა და შეუ­რყე­ველი ნე­ბის­ყო­ფით შეხ­ვ­დით სიძ­ნე­ლე­ებს. ამის მი­ხედ­ვით, მე ვხე­დავ თქვენ­ში ისე­თი თვი­სე­ბების მქო­ნე თა­ნამ­გზავრს, რო­გორ­საც ვე­ძებდი. ჯე­ინ, თქვენ ხართ დამ­ჯერი, დამ­თ­მო­ბი, ბე­ჯი­თი, ერ­თ­გუ­ლი, მტკი­ცე, გუ­ლა­დი, ფა­ქი­ზი და ძალ­იან გამ­ბე­დავი. ნუ გე­ეჭ­ვე­ბათ - მე გენ­დო­ბით. თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა ინ­დო­ე­თის სკო­ლების მარ­თვა­სა და ინ­დო­ელ ქა­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თობაში ფას­დაუ­დე­ბელი იქ­ნე­ბა ჩემ­თ­ვის.
ჩე­მი რკი­ნის აბ­ჯარი დაი­ნჯღ­რა; შეგ­ონე­ბა შემ­ოდიოდა ჩემ­ში ნე­ლი, მტკი­ცე ნა­ბი­ჯით. თუმ­ცა თვა­ლებს ვხუ­ჭავ­დი, ეს სიტყ­ვე­ბი მა­ინც იოლად მი­იკვ­ლევ­დნენ აქამ­დე თით­ქოს გა­და­კ­ეტილ გზას. ჩე­მი მო­ვა­ლეო­ბა, აქამ­დე ასე ბუნ­დოვ­ნად და უიმე­დოდ და­ფანტული რომ მეჩ­ვე­ნებ­ოდა, მი­სი სიტყ­ვე­ბით ჩამ­ოყალ­იბდა, გა­რკ­ვეული ფორ­მა მი­ი­ღო მის ხელ­ში. პა­სუხს ელ­ოდა სენტ-ჯო­ნი. თხუთ­მე­ტი წუ­თი ვითხო­ვე მო­საფ­იქრებ­ლად, სა­ნამ გავ­ბე­დავდი პა­სუ­ხის მი­ცე­მას.
- დი­დი სი­ამ­ოვნებით, - მო­მი­გო მან, წამ­ოდგა, აუ­ყვა ხეო­ბას მცი­რე მან­ძილზე და ბუჩ­ქად ამო­სულ მა­ნა­ნებ­ზე დაწ­ვა. ასე იწ­ვა იქ წყნა­რად.
`შემ­იძლია გა­ვა­კ­ეთო ის, რაც მას უნ­და; იძუ­ლე­ბუ­ლი ვარ, დავ­ინახო და ვა­ღ­იარო ეს, - ვფიქ­რობ­დი მე, - თუ დამ­ცალ­და. მაგ­რამ ვგრძნობ, რომ ინ­დო­ე­თის მზის ქვეშ დი­დი ხნის სი­ცოცხ­ლე არ მი­წერ­ია. მე­რე რა? მას ეს არ ადარ­დებს: რო­ცა ჩე­მი სიკ­ვ­დი­ლის ჟა­მი დად­გე­ბა, იგი ჩემს თავს გა­დას­ცემს ღმერთს, რო­მელ­მაც გა­მაჩ­ინა, სრუ­ლი სიმ­შ­ვი­დი­თა და სიწ­მინ­დით. საქ­მე ნა­თელ­ია ჩემ­თ­ვის. ინ­გ­ლი­სის დატ­ოვე­ბა ნიშ­ნავს საყ­ვა­რელი, მაგ­რამ და­ცარ­იე­ლებული ქვეყ­ნიდან წას­ვლას, რად­გან მის­ტერ რო­ჩეს­ტერი იქ არ არის. გინ­დაც იყოს, რა აზ­რი აქვს, ან რა აზ­რი შეი­ძლე­ბა ჰქონ­დეს ოდეს­მე. ახ­ლა ჩე­მი მი­ზან­ია, უიმი­სოდ გავ­ძ­ლო. გა­ნა სი­სუ­ლე­ლე და სი­სუს­ტე არ არის, რომ დღ­ე-­დღ­ე­ზე გა­და­მაქვს, თით­ქოს ვე­ლი, სას­წაუ­ლებრივი ცვლი­ლე­ბა მოხ­დე­ბა და მე ისევ მას­თან ვიქ­ნე­ბი, რა თქმა უნ­და, ახა­ლი ინ­ტე­რესი უნ­და ვე­ძებო ცხოვ­რე­ბაში და­კ­არგულის ნაც­ვლად (რო­გორც სენ­ტ-ჯონ­მა თქვა ერ­თხელ). გა­ნა ის საქ­მე, რო­მელ­საც ის გუ­ლით მთა­ვაზობს, ყვე­ლა­ზე უფ­რო დი­ა­დი არაა მათ შო­რის, რო­მელ­საც ადამ­იანი აი­რჩევს ან ღმერ­თი გან­უსა­ზღვ­რავს? გა­ნა მი­სი კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი საზ­რუნავ­ითა და დი­დე­ბუ­ლი შე­დე­გებით ყვე­ლა­ზე უკ­ეთ არ შეი­ვსე­ბა გა­თელილი სიყ­ვარ­ულითა და გაც­რუებული იმე­დებით გამ­ოწვეული სი­ცარ­იე­ლე? მე მგო­ნი, საჭ­იროა დავ­თან­ხმდე და მა­ინც ჟრ­უ­ან­ტელი მივ­ლის. ოჰ, თუ სენტ-ჯონს გავ­ყვები, ნა­ხე­ვარს ჩე­მი სუ­ლი­სას ვუღ­ა­ლა­ტებ; ინ­დო­ეთ­ში წას­ვ­ლით ნა­ად­რევი სიკვ­დილისკ­ენ გა­ვეშ­ურები. რო­გორ შეი­ვსე­ბა დრო ინ­გ­ლი­სი­დან ინ­დო­ეთ­ში წას­ვლამ­დე და ინ­დო­ეთ­იდან საფ­ლა­ვამ­დე? ეს მე ძალ­იან კარ­გად ვი­ცი. ამა­საც სრუ­ლი­ად ნათ­ლად ვხე­დავ. მთელ ძალ­-ღო­ნეს ტკი­ვილამ­დე დავ­ძა­ბავ, რომ სენტ-ჯო­ნის მოთხოვ­ნე­ბი და­ვა­კ­მაყოფილო. ის ძალ­იან კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბა ჩე­მით, მი­სი კმაყ­ოფილე­ბა მის მო­ლო­დინს გა­და­ა­ჭარ­ბებს. თუ მარ­თლაც წა­ვედი მას­თან ერ­თად, თუ მარ­თლაც გავ­იღე მსხვერ­პ­ლი, რო­მელ­საც მთხოვს, ამას გა­ვა­კ­ე­თებ მთე­ლი სუ­ლი­თა და გუ­ლით. ყვე­ლა­ფერს შევ­წირავ: გულს, სი­ცოცხ­ლეს. არას­ოდეს ვეყ­ვა­რები, მაგ­რამ კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბა ჩე­მით. მე ისეთ ენერ­გიას გამ­ოვა­მჟ­ღ­ავ­ნებ, რო­გო­რიც არას­ოდეს უნა­ხავს; ისეთ შე­საძ­ლებ­ლობებს ვუჩ­ვე­ნებ, რომ­ლე­ბიც ვერც კი წარ­მოუდგენ­ია. დი­ახ, მე შემ­იძლია ვი­მუ­შაო მა­სავით გულ­მოდ­გი­ნედ და არას­ოდეს დავ­იკვ­ნესო.
მა­შა­სა­და­მე, მის მოთხოვ­ნა­ზე და­თან­ხმე­ბა შეი­ძლე­ბა, მხო­ლოდ ერ­თი პა­ტა­რა რამ უშ­ლის ხელს, ერ­თი საშ­ინელი რამ. ის ცო­ლო­ბას მთხოვს, მაგ­რამ ჩემ­დამი იმ­დე­ნი გრძნო­ბა აქვს, რამ­დენიც, აგერ, იმ ხეო­ბაში უზარ­მა­ზარი პირ­ქუ­ში კლდის მი­მართ, ზედ რომ მდი­ნა­რე ქაფ­დე­ბა. მა­ფა­სებს ისე, რო­გორც ჯარ­ისკ­აცი შე­ა­ფა­სებს კარგ ია­რა­ღს, მე­ტი არა­ფერი. მი­სი ცო­ლო­ბა სა­ჭი­რო რომ არ იყოს, საქ­მე არ შე­მაწ­უხებ­და. მაგ­რამ შემ­იძლია კი ხე­ლი შე­ვუწყო მას, გულ­გ­რი­ლად გა­ნახ­ორციელოს თა­ვი­სი გეგ­მები და გავ­ხდე მი­სი ცო­ლი? შემ­იძლია მი­ვი­ღო სა­ქორ­წი­ნო ბე­ჭედი მის­გან, ავ­იტანო ცოლ­ქ­მ­რუ­ლი მო­ვა­ლეობის შეს­რულე­ბა (რა­საც, ეჭ­ვგა­რე­შე­ა, გულ­დას­მით შე­ას­რულებს), რო­ცა მეც­ოდინე­ბა, რომ სუ­ლი სრუ­ლი­ად არ მო­ნაწ­ილეობს? შემ­იძლია ავ­იტანო ის აზ­რი, რომ ყო­ვე­ლი მო­ფე­რე­ბა მი­სი მხრი­დან რა­ღ­აც იდე­ალის გა­მო მსხვერ­პ­ლის გა­ღ­ე­ბა­ა? არა. ასე­თი წა­მე­ბა სა­ზა­რელი იქ­ნე­ბა. ვე­რას­ოდეს ავ­იტან მას. შემ­იძლია წავ­ყვე, რო­გორც და, რო­გორც ცო­ლი - არას­ოდეს. ასეც ვეტყ­ვი~.
ბორ­ც­ვისკ­ენ გავ­იხე­დე. ის იწ­ვა, გარ­თხ­მუ­ლი, რო­გორც ქან­და­კ­ე­ბა. სა­ხე ჩე­მკ­ენ მო­ებ­რუნებ­ინა. გამ­ჭრიახი თვა­ლები და­კვ­ირვებით ელავ­დნენ. ფეხ­ზე წამ­ოხტა და მო­მი­ახ­ლოვდა.
- მე მზად ვარ წამ­ოვიდე ინ­დო­ეთ­ში, თუ თავ­ისუფალი ვიქ­ნე­ბი.
- თქვენს პა­სუხს გან­მარ­ტე­ბა სჭირ­დე­ბა, - მითხ­რა მან. - ნა­თელი არ არის.
- აქამ­დე ჩე­მი არა­მკვიდრი ძმა იყა­ვით. მე - თქვე­ნი არა­მკვიდრი და. ვი­ყოთ ასე. უმ­ჯო­ბეს­ია, არ დავ­ქორწინდეთ.
მან თა­ვი გა­აქ­ნია.
- ასე­თი დაძ­მობა ამ საქ­მეში არ გამ­ოდგე­ბა. თქვენ რომ ჩე­მი მკვიდ­რი და იყოთ, სხვა ამ­ბავ­ია - წაგ­იყვანდით და ცოლ­ზე არ ვი­ფიქ­რებ­დი. მაგ­რამ ასეთ მდგო­მა­რეო­ბაში ჩვე­ნი კავ­ში­რი ან უნ­და იყოს გან­მტკი­ცებული ღვთის მი­ერ ქორ­წი­ნე­ბით, ან მი­სი არ­სებ­ობა შეუ­ძლე­ბელ­ია. ყო­ველ სხვა გეგ­მას წი­ნა­ა­ღმ­დეგ­ობები ეღო­ბე­ბა წინ. გა­ნა, ვერ ხე­დავთ, ჯე­ინ? და­ფიქ­რ­დით ცო­ტა ხანს. თქვე­ნი ძლი­ე­რი გო­ნე­ბა მი­გახ­ვედ­რებთ.
დავ­ფიქ­რ­დი, მაგ­რამ მა­ინც ჩე­მი გო­ნე­ბა, ძლი­ე­რი თუ სუს­ტი, მხო­ლოდ იმ ერთ ფაქ­ტზე მი­მი­თი­თებ­და, რომ ჩვენ არ გვიყ­ვარ­და ერ­თმა­ნეთი ისე, რო­გორც ცოლ­სა და ქმარს შეჰ­ფერის. ამი­ტომ ვა­სკვნიდი, რომ არ უნ­და დავ­ქორწინებ­ულიყავით. ასეც ვთქვი: "სენტ-ჯონ, მე ძმად მი­მაჩ­ნიხართ. თქვენ კი დად მი­გაჩ­ნივართ. ჯო­ბია, ეს ასე­ვე დავ­ტო­ვოთ".
- არ შეი­ძლე­ბა, არ შეი­ძლე­ბა, - მი­პას­უხა მან მოკ­ლედ, მძაფ­რი გა­დაწ­ყვეტ­ილებით, - არ ვარ­გა ასე. თქვენ თქვით, რომ წამ­ომყვებით ინ­დო­ეთ­ში. დაი­მახ­სოვრეთ, რომ თქვით ეს.
- ერ­თი პი­რო­ბით.
- კარ­გი. კარ­გი. ძი­რი­თა­დი ამ­ბის, ჩემ­თან ერ­თად ინ­გ­ლი­სის დატ­ოვებ­ისა და მო­მა­ვალში თა­ნამშრომლობის წი­ნა­ა­ღმ­დეგი არ ხართ. თქვენ უკ­ვე თით­ქ­მის შე­ა­ხეთ ხე­ლი გუ­თანს. თქვენ ურ­ყე­ვი ხართ და ამი­ტომ უკ­ან აღ­არ წა­იღ­ებთ თქვენს სიტყ­ვას. მხო­ლოდ ერთ რა­მე­ზე უნ­და ფიქ­რობ­დეთ ახ­ლა - ნა­კისრი საქ­მე რო­გორ შე­ასრულოთ უკ­ეთ. გაი­მარ­ტივეთ ინ­ტე­რე­სები, გრძნო­ბე­ბი, აზ­რები, სურ­ვი­ლე­ბი, მიზ­ნე­ბი: შე­ა­ერ­თეთ ყვე­ლა მო­საზ­რე­ბა ერთ მი­ზან­ში, რომ ნაყ­ოფიე­რად და ძლიე­რად შე­ასრულოთ თქვე­ნი მი­სია უფ­ლის წი­ნა­შე. ამის­თ­ვის თქვენ დამ­ხმა­რე უნ­და გყავ­დეთ და არა ძმა. დაძ­მუ­რი კავ­ში­რი მერ­ყევ­ია. თქვენ უნ­და გყავ­დეთ მე­უღ­ლე. მეც არ მჭირ­დე­ბა და. და შეი­ძლე­ბა წა­მარ­თვან ყო­ველ წუთს. მე მინ­და ცო­ლი, ერ­თა­დერთი თა­ნა­შემ­წე, რომ­ლის ნაყ­ოფიე­რად გამ­ოყე­ნე­ბა შემ­იძლია ცხოვ­რე­ბაში და რომ­ლის შე­ნარ­ჩუნე­ბა შემ­იძლია სიკვ­დილამ­დე.
რო­ცა ის ლა­პა­რა­კო­ბდა, ჟრ­უან­ტელი მივ­ლი­და. ვგრძნობ­დი, რო­გო­რი გავ­ლე­ნა ჰქონ­და მთელ ჩემს არ­სე­ბა­ზე, რო­გორ იმორ­ჩი­ლებ­და თი­თო­ე­ულ ჩემს ძა­რღვს.
- მაშ, სხვა­გან ეძ­იეთ ცო­ლი, სენტ-ჯონ! ეძე­ბეთ ისე­თი, რო­მე­ლიც თქვე­ნი შე­სა­ფერისი იქ­ნე­ბა.
- თქვენ გინ­დათ თქვათ, ისე­თი, რო­მე­ლიც ჩე­მი მიზ­ნი­სა და საქ­მის შე­სა­ფერისი იქ­ნე­ბა. კი­დევ გეუ­ბნებით, მე ცხოვ­რე­ბის თა­ნამ­გზავ­რად არ მჭირ­დე­ბა უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო პი­როვ­ნე­ბა, ჩვეუ­ლებრივი ადამ­იანი, ადამ­იანური ეგო­ის­ტუ­რი გრძნო­ბე­ბით. მე მინ­და ის მი­სი­ო­ნე­რი იყოს.
- მე კი მი­სი­ო­ნერს ჩემს ენერ­გიას ვაჩ­უქებ, რად­გან მას მხო­ლოდ ეს სჭირ­დე­ბა. მე ვერ მი­ვა­კუ­თვნებ მას ჩემს თავს. ეს მხო­ლოდ კი­დევ უფ­რო წა­ახ­დენ­და საქ­მეს. მის­თ­ვის ამას ფა­სი არ აქვს და ჩემ­თ­ვის დავ­იტოვებ.
- არ შეი­ძლე­ბა. არ უნ­და მო­იქ­ცეთ ასე. რო­გორ გგო­ნი­ათ, ღმერ­თი და­კ­მაყ­ოფილდე­ბა ნა­წი­ლობ­რი­ვი მსხვერ­პ­ლით? მი­იღ­ებს ის და­სახ­იჩრებულ მსხვერპლს? მე ღვთის საქ­მეს ვი­ცავ, მინ­და, ჩაგ­რიცხოთ მის მებ­რძოლებში, მი­სი დრო­შის ქვეშ საბ­რძოლვე­ლად. მი­სი სა­ხელით ვერ მი­ვიღ­ებ გა­ყო­ფილ ერ­თგულე­ბას. ის სრუ­ლი უნ­და იყოს.
- ოჰ, მე სი­ამ­ოვნებით შევ­წირავ ღმერთს სულ­სა და გულს, - წარ­მოვ­თ­ქ­ვი მე, - მაგ­რამ თქვენ არ გჭირ­დე­ბათ ის.
არ დავ­იფიცებ, მკი­თხველო, რომ არ იყო შე­კ­ა­ვებული სა­რკ­აზმი არც ჩემს ტონ­ში, რო­ცა ეს წი­ნა­და­დე­ბა წარ­მოვ­თ­ქ­ვი, და არც იმ გრძნო­ბა­ში, რო­მე­ლიც მას თან ახ­ლდა. აქამ­დე სენ­ტ-ჯო­ნი­სა მალ­ულად მეშ­ინოდა, რად­გან არ მეს­მოდა მი­სი. შიშ­სა და ეჭ­ვ­ში ვი­ყა­ვი. ამი­ტომ არ შე­მეძლო მეთ­ქვა, ამ ადამ­იანში რა ნა­წი­ლი იყო წმინ­დან­ისა და რა ნა­წი­ლი - მოკვ­დავის. მაგ­რამ ამ სა­უბ­რის დროს ბევ­რი რამ გახ­და ჩემ­თ­ვის ნა­თელი, დავ­ინა­ხე მი­სი სუს­ტი ად­გილები, ჩავ­წ­ვ­დი მათ. ამას მივ­ხ­ვ­დი, რო­დე­საც ვი­ჯე­ქი მა­ნანით და­ფარულ მდი­ნა­რის ნაპ­ირზე და ჩემ წინ ეს ლა­მაზი არ­სე­ბა იჯ­და; მივ­ხ­ვ­დი, რომ ისიც ჩემ­სავით ცოდ­ვი­ლია. მის გულ­ქ­ვაო­ბა­სა და დეს­პო­ტიზმს ფარ­და აე­ხა­და. გავ­მხნევდი, რო­დე­საც ვიგ­რ­ძე­ნი, რომ გან­სა­კუ­თრებული კი არა, ჩემ­ნაირი იყო - ადამ­იანი, რო­მელ­თა­ნაც კა­მათიც შე­მეძლო და, თუ სა­ჭი­როდ ვცნობ­დი, წი­ნა­ა­ღმ­დეგობის გა­წე­ვაც.
რო­დე­საც ბო­ლო წი­ნა­და­დე­ბა წარ­მოვ­თ­ქ­ვი, დად­უმდა. გავ­ბე­დე შე­მე­ხე­და მის­თ­ვის. მი­სი მზე­რა, ჩე­მკ­ენ მო­მარ­თუ­ლი, ერ­თდროულად ცივ გაო­ცე­ბა­სა და მწვა­ვე შე­კი­თხვას გამ­ოხა­ტავ­და. "დამ­ცინავი ტო­ნი აქვს? მე დამ­ცი­ნის?" - თით­ქოს ამ­ბობდა ის. - "რას ნიშ­ნავს ეს?"
- ნუ დავ­ივიწყებთ, რომ ეს სე­რი­ო­ზუ­ლი საქ­მე­ა, - თქვა მან ცო­ტა ხნის შემ­დეგ, - ეს ისე­თი საქ­მე­ა, რომ შევ­ცოდავთ, თუ მას­ზე ზე­რე­ლედ ვი­ფიქ­რებთ. მჯე­რა, ჯე­ინ, გულ­წ­რ­ფე­ლი ხართ, რო­დე­საც ამ­ბობთ, რომ სულ­სა და გულს არ დაი­შურებდით ღვთის საქ­მის­თ­ვის. მე მე­ტი არა­ფერი მინ­და. ერ­თხელ და სამ­უდამოდ ამ­ოიგდეთ გუ­ლი­დან ადამ­იანი და მი­ან­დეთ გუ­ლი ჩვენს შემ­ქმნელს და სუ­ლი­ე­რი სა­მეფოს წინ­ს­ვ­ლა დე­დამ­იწა­ზე თქვე­ნი ძი­რი­თა­დი სი­ამ­ოვნე­ბა და მი­ზა­ნი იქ­ნე­ბა. თქვენ მზად იქ­ნე­ბით გა­ა­კ­ეთოთ ის, რაც ხელს შე­უწყობს მის საქ­მეს. დაი­ნა­ხავთ, რო­გო­რი ფი­ზი­კუ­რი და გო­ნებ­რი­ვი ძა­ლა მოგ­ვე­ცე­მა ქორ­წი­ნე­ბის მეშ­ვეობით. ეს ერ­თა­დერთი კავ­შირია, რო­მე­ლიც სიმ­ყა­რეს ან­იჭებს ადამ­იან­თა გეგ­მებ­სა და ბედს. რო­ცა დაძ­ლევთ ყვე­ლა უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო კაპ­რიზს, გრძნო­ბე­ბით გამ­ოწვეულ სიძ­ნე­ლე­ებ­სა და უხერ­ხულობას, პი­რა­დი მიდ­რე­კი­ლების ხარ­ისხზე, ზო­მა­ზე, სიძ­ლიე­რე­სა და სი­ნა­ზე­ზე ფიქრს - თვი­თონ იჩ­ქა­რებთ, რომ ქორ­წი­ნე­ბა დაჩ­ქარ­დეს.
- ჰო? - მოკ­ლედ მოვ­ჭე­რი მე და შევ­ხე­დე მის სა­ხეს, რომ­ლის ნა­კვ­თების ჰარ­მონიულობა სი­ლა­მა­ზეს ქმნი­და, მაგ­რამ რომ­ლე­ბიც უც­ნაუ­რად სას­ტიკნი იყ­ვ­ნენ მშვი­დი სიმკ­აცრის გა­მო. შევ­ხე­დე მის შუბლს, მბრძა­ნებლურს, მაგ­რამ არა გუ­ლახ­დილს; მის თვა­ლებს, მო­ელ­ვა­რეს და ღრ­მას, გამ­ჭრიახს, რომ­ლე­ბიც არას­ოდეს იყუ­რებ­ოდნენ თბი­ლი მზე­რით; მის მა­ღ­ალ, წარ­მოსა­დეგ ტანს და წარ­მოვიდგინე თა­ვი მის ცო­ლად. ოჰ, არა­ფერი კარ­გი არ გამ­ოვიდოდა აქე­დან. შე­საძ­ლე­ბელი იყო, ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი მხო­ლოდ მი­სი თა­ნა­შემ­წე და ამ­ხა­ნაგი. ასე ოკ­ე­ა­ნე­ებს გა­დავ­ცურავდი მას­თან ერ­თად: ვიშ­რო­მებ­დი აღმ­ოსავ­ლეთის ცის ქვეშ, აზი­ის უდაბ­ნოებში; თაყ­ვანს ვცემ­დი და შე­ვეჯ­იბრებოდი მის გამ­ბე­დაო­ბას, საქ­მისადმი ერ­თგულე­ბა­სა და ენერ­გიას; წყნა­რად შე­ვეგ­უებოდი მის უფ­რო­სო­ბას; აუღ­ელ­ვებ­ლად გა­მეც­ინებ­ოდა მის პატ­ივმოყვა­რეო­ბა­ზე; გან­ვას­ხვა­ვებდი ქრის­ტი­ანს ადამ­იან­ისგან, უა­ღ­რე­სად და­ვა­ფა­სებდი პირ­ველს და თავ­ისუფლად ვა­პატ­იებდი მეო­რეს. ეჭ­ვი არ არის, დავ­იტან­ჯებოდი. რო­ცა მხო­ლოდ ამ მხრივ ვიქ­ნე­ბო­დი და­კ­ავ­შირებული მას­თან, ჩე­მი სხე­უ­ლი სა­კ­მაოდ მკ­აცრ უღ­ელში იქ­ნებ­ოდა შებ­მუ­ლი, მაგ­რამ ჩე­მი გო­ნე­ბა და გუ­ლი თავ­ისუფალი იქ­ნებ­ოდა. მე მა­ინც შემ­რჩებ­ოდა ჩე­მი შეუ­ლა­ხავი სუ­ლი, ჩე­მი ბუ­ნებ­რი­ვი, დაუ­მონე­ბელი გრძნო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­მამ­შვიდებ­დნენ მარ­ტო­ო­ბის წუ­თებ­ში. ჩემს გო­ნე­ბაში დარ­ჩებ­ოდა მხო­ლოდ ჩემ­თ­ვის გა­ნკუთვნილი კუ­ნჭულები, სა­დაც მას ად­გი­ლი არას­ოდეს ექ­ნებ­ოდა; დამ­რჩებ­ოდა სუფ­თა და და­ცუ­ლი გრძნო­ბე­ბი, რო­მელ­თაც მი­სი სი­სას­ტიკე ვე­რას­ოდეს შე­ლა­ხავ­და, ვერც მი­სი ჯარ­ისკ­აცური ნა­ბი­ჯი გა­თე­ლავ­და. მაგ­რამ აუ­ტა­ნელი იქ­ნებ­ოდა მი­სი ცო­ლო­ბა, ყო­ველ­თ­ვის მის გვერ­დით ყოფ­ნა; იძუ­ლე­ბუ­ლი ვიქ­ნე­ბო­დი შე­მებ­ოჭა და შე­მებ­ორკა სა­კუ­თარი თა­ვი, შე­მე­კ­ა­ვებ­ინა ჩემს სულ­ში მო­გიზ­გი­ზე ცეცხ­ლი, ჩა­მეგ­უბებ­ინა კი­ვი­ლი და ხმა არ და­მეძ­რა.
- სენტ-ჯონ! - წამ­ოვიძა­ხე, რო­ცა ასე­თი და­სკვ­ნები გამ­ოვიტა­ნე ფიქ­რის შემ­დეგ.
- რა? - მკი­თხა მან ყი­ნუ­ლი­ვით ცი­ვი ტო­ნით.
- მე ვი­მეო­რებ: თა­ნახ­მა ვარ წამ­ოვიდე, რო­გორც თქვე­ნი თა­ნა­შემ­წე მი­სი­ო­ნე­რი, მაგ­რამ არ შემ­იძლია თქვე­ნი ცო­ლო­ბა. ვერ ვიქ­ნე­ბი თქვე­ნი ცო­ლი და მეო­რე ნა­ხე­ვარი.
- თქვენ უნ­და გახ­დეთ ჩე­მი მეო­რე ნა­ხე­ვარი, - მი­პას­უხა მან მტკი­ცედ. - წი­ნა­ა­ღმ­დეგ შემ­თხვე­ვაში, არა­ფერი გამ­ოვა. რო­გორ შემ­იძლია კაც­მა, რო­მელ­საც ჯერ ოც­და­ათ წლამ­დე არ მი­მიღ­წევ­ია, წავ­იყვანო ინ­დო­ეთ­ში ცხრა­მეტი წლის ქა­ლი, თუ იგი ჩე­მი ცო­ლი არ იქ­ნე­ბა? დაუ­ქორწინებ­ლად რო­გორ შევ­ძლებთ ერ­თად ყოფ­ნას - ზოგ­ჯერ სულ მარ­ტოდმარტო, ზოგ­ჯერ ვე­ლურ ტომ­თა შო­რის?
- ძალ­იან კარ­გად, - მოკ­ლედ მოვ­ჭე­რი მე. - ასეთ მდგო­მა­რეო­ბაში მე შემ­იძლია წამ­ოსვლა ისე, თით­ქოს თქვე­ნი მკვიდ­რი და ვი­ყო ან თქვენ­სავით მა­მა­კ­აცი და მღვ­დელი.
- ცნო­ბი­ლია, რომ თქვენ ჩე­მი და არ ხართ. მე არ შემ­იძლია ხალხს გა­ვაცნო თქვე­ნი თა­ვი ასე. ამის თქმამ შეი­ძლე­ბა და­მღუ­პველი ეჭ­ვები გა­მო­იწ­ვი­ოს. რაც შე­ე­ხე­ბა და­ნარ­ჩენს, თუმ­ცა მა­მა­კ­აცის ძლი­ე­რი გო­ნე­ბა გაქვთ, ქა­ლის გუ­ლიც გაქვთ და ეს არ გამ­ოდგე­ბა.
- გამ­ოდგე­ბა, - ვთქვი მე ოდ­ნა­ვი ზიზღით, - ძალ­იან კარ­გად. მე ქა­ლის გუ­ლი მაქვს, მაგ­რამ იქ არა, სა­დაც საქ­მე თქვენ გე­ხე­ბათ. თქვენ მი­მართ მხო­ლოდ ამ­ხა­ნაგის გრძნო­ბა მაქვს - თა­ნა­მებრძოლის გულ­წ­რ­ფელ­ობა, ერ­თგულე­ბა, ძმო­ბა, თუ გნე­ბავთ, ახალ­მონათლულის ღრ­მა პატ­ივისცე­მა მა­ღ­ალი წო­დე­ბის მღვდლის მი­მართ და მე­ტი არა­ფერი. ნუ გეშ­ინიათ.
- მე ამის მე­ტი არა­ფერი მინ­და, - თქვა მან თა­ვის­თ­ვის, - ეს სწო­რედ ის არის, რაც მე მინ­და. გზა­ზე წი­ნა­ა­ღმ­დეგ­ობები მე­ღო­ბე­ბა, ისი­ნი უნ­და მო­ის­პოს. ჯე­ინ, არ ინა­ნებთ, თუ ჩე­მი ცო­ლი გახ­დებით. დამ­იჯე­რეთ, ჩვენ უნ­და დავ­ქორწინდეთ. ვი­მეო­რებ: სხვა გზა არ არ­სებობს. ეჭ­ვი არ არის, ქორ­წი­ნე­ბას იმ­დე­ნი სიყ­ვა­რუ­ლი მოჰ­ყ­ვე­ბა, რომ ეს კავ­ში­რი თქვენს გულ­ში გა­ა­მართლოს.
- ჩემ­თ­ვის მი­უღ­ე­ბელ­ია თქვე­ნი აზ­რი სიყ­ვარ­ულზე, - წამ­ომცდა მე. წამ­ოვდექი და გავ­ჩერდი მის წინ. ზურ­გით კლ­დეს ვეყ­რ­დ­ნო­ბო­დი. - მე პა­ტივს არ ვცემ ყალბ გრძნო­ბას, რო­მელ­საც თქვენ მთა­ვაზობთ; დი­ახ, სენტ-ჯონ, პა­ტივს არ გცემთ, ამას რომ მთა­ვაზობთ.
მან დაშ­ტე­რებით შემ­ომხე­და და ლა­მა­ზად მო­ხა­ზუ­ლი ტუ­ჩე­ბი მო­კუ­მა. შეუ­რაცხყოფილი იყო, გაო­ცებული თუ რა­მე სხვას გრძნობ­და, ძნე­ლი სათ­ქმელ­ია. შე­სან­იშნა­ვად ფლობ­და სა­ხის გამ­ომეტ­ყვე­ლე­ბას.
- არ ვე­ლო­დი ამ სიტყ­ვებს თქვენ­გან, - მითხ­რა მან. - მე მგო­ნი, არა­ფერი გამ­იკ­ე­თებ­ია და მით­ქ­ვამს ისე­თი, რომ ზიზღი და­მემ­სახ­ურებ­ინა.
ჩემ­ზე იმოქ­მე­და მის­მა თბილ­მა ტონ­მა და შე­მაძ­რწუნა მის­მა მედ­იდურმა, მშვიდ­მა გამ­ომეტ­ყვე­ლე­ბამ.
- მა­პატ­იეთ ჩე­მი სიტყ­ვე­ბი, სენტ-ჯონ, მაგ­რამ თქვე­ნი ბრალ­ია, თქვენ გამ­ომიწვიეთ. თვი­თონ წამ­ოიწყეთ საუ­ბარი თე­მა­ზე, რო­მელ­შიც ვერ ვთან­ხმდებით, რო­მელ­ზეც არას­ოდეს უნ­და ვი­ლა­პა­რა­კოთ. სიყ­ვა­რუ­ლის ხსე­ნე­ბაც კი გან­ხეთ­ქილების ვაშ­ლია ჩვენ შო­რის. მარ­თლაც სი­ნამ­დვილე რომ იყოს ეს, რას ვი­ზამ­დით? რას ვიგ­რ­ძ­ნობ­დით? ძვირ­ფა­სო ბი­ძაშ­ვი­ლო, თა­ვი და­ა­ნე­ბეთ ქორ­წი­ნე­ბის გეგ­მას; დაი­ვიწყეთ ის.
- არა, - თქვა მან, - ეს არის დი­დი ხნის გან­მავ­ლობაში გუ­ლით ნა­ტა­რები გეგ­მა, რო­მელ­საც შეუ­ძლია მი­მიყ­ვა­ნოს ჩემს დი­ად მი­ზან­თან. მაგ­რამ ამჟ­ა­მად მეტს აღ­არ შე­გაწ­უხებთ. ხვალ კემ­ბ­რიჯ­ში მივ­დი­ვარ. იქ ბევ­რი მეგ­ობარი მყავს და მსურს გამ­ოვემშვიდობო მათ. მე წა­ვალ ორი კვი­რით, ეს დრო ჩე­მი წი­ნა­და­დების მო­საფ­იქრებ­ლად გამ­ოიყე­ნეთ; ნუ და­გავ­იწყდე­ბათ, რომ თუ უარ­ყოფთ მას, ამით ჩემ­ზე კი არა, ღმერ­თზე იტყ­ვით უარს. ჩე­მი საშ­უა­ლებით ის გიხ­ს­ნით გზას კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი საქ­მისკ­ენ; ამ საქ­მის დაწ­ყე­ბა შეგ­იძლიათ, თუ ჩე­მი ცო­ლი იქ­ნე­ბით. თუ უარს იტყ­ვით ჩემს ცო­ლო­ბა­ზე, ეგო­ის­ტუ­რი სიმ­ყუდ­რო­ვი­სა და უნა­ყო­ფო სიბ­ნე­ლის გზა­ზე დად­გებით. გეშ­ინოდეთ, რომ არ მოჰ­ყ­ვეთ იმათ რი­გებ­ში, ვინც სარ­წმუნოე­ბა უარ­ყვეს და ურ­წ­მუ­ნო­ებ­ზე უა­რესნი არ­იან.
მან და­ამ­თავ­რა ლა­პა­რა­კი. შებ­რუნდა, კი­დევ ერ­თხელ შე­ხე­და მდი­ნა­რეს, ბორცვს.
გრძნო­ბე­ბი გულ­ში მო­იმ­წყ­ვ­დია. რო­ცა ში­ნისკ­ენ მივ­ყ­ვე­ბო­დი გვერ­დით, მის გაქ­ვა­ვებულ სი­ჩუ­მე­ში კარ­გად ვხვდე­ბო­დი, რას გან­იცდიდა ჩემ მი­მართ. ის გრძნობ­და სას­ტიკი და დეს­პო­ტუ­რი ბუ­ნე­ბის ადამ­იანის იმედ­გაც­რუე­ბას, რო­მე­ლიც წი­ნა­ა­ღმ­დეგ­ობას წა­აწ­ყდა იქ, სა­დაც მორ­ჩი­ლე­ბას ელ­ოდა. მას არ მოს­წონ­და სა­ღი, უდ­რე­კი მსჯელ­ობა, რომ­ლის საშ­უა­ლებ­ითაც მას­ში აღმ­ოვაჩ­ინე გრძნო­ბე­ბი და აზ­რები, რო­მელ­თაც ვერ თა­ნავუგრძნობდი. მოკ­ლედ რომ ვთქვათ, რო­გორც ადამ­იანს, მას ძა­ლით სურ­და ჩე­მი დამ­ორჩილე­ბა; მხო­ლოდ რო­გორც ჭეშ­მარიტი ქრის­ტი­ა­ნი, იტან­და ასე­თი მოთ­მი­ნე­ბით ჩემს სი­ჯი­უ­ტეს და ამ­დენ დროს მაძ­ლევ­და მო­ფიქ­რებ­ისა და მო­ნან­იებისთვის.
იმ ღა­მეს, რო­ცა დებს აკო­ცა, ხე­ლის ჩამ­ორთმე­ვაც კი და­ავ­იწყდა ჩემ­თ­ვის. ოთახ­იდან ჩუ­მად გავ­იდა. თუმ­ცა არ მიყ­ვარ­და, ძალ­იან მეგ­ობრულად ვი­ყა­ვი გან­წყო­ბი­ლი მის მი­მართ და მეწ­ყინა მი­სი საქ­ციელი, იმ­დე­ნად მეწ­ყინა, რომ ცრემ­ლი მო­მად­გა თვა­ლებ­ზე.
- მგო­ნი, შენ და სენტ-ჯონს უსი­ამ­ოვნე­ბა მო­გი­ვი­დათ. ჯე­ინ, - მითხ­რა დია­ნამ, - ტორ­ფ­ნარ­ზე სე­ირ­ნო­ბის დროს. წა­დი, ტა­ლანში გელ­ოდე­ბა. შეგ­ირიგდე­ბა.
ასეთ ვი­თა­რე­ბაში არ ვარ ზედ­მე­ტად თავ­მოყვა­რე. მირ­ჩევ­ნია, ბედ­ნიერი ვი­ყო, ვიდ­რე ჩე­მი ღი­რსე­ბა დავ­იცვა, და ამ­იტომაც გა­ვე­კი­დე მას. კი­ბის ძირ­ში დამ­ხვდა.
- ღა­მე მშვი­დო­ბი­სა, სენტ-ჯონ! - ვთქვი მე.
- ღა­მე მშვი­დო­ბი­სა, ჯე­ინ! - მო­მი­გო მშვი­დად.
- მაშ, მო­მე­ცით ხე­ლი, - დავ­უმა­ტე.
ცი­ვად ჩამ­ომარ­თვა ხე­ლი. ძალ­იან კმა­ყო­ფი­ლი იყო იმით, რაც იმ დღ­ეს მოხ­და. არც გულ­თ­ბი­ლო­ბა, არც ცრემ­ლები არ იმოქ­მე­დებ­და მას­ზე, არ შეი­ძლებ­ოდა მას­თან შერ­იგე­ბა: არც გა­მამ­ხნე­ვე­ბელ ღი­მილს მი­იღ­ებდით, არც დიდ­სუ­ლო­ვან სიტყ­ვას. მაგ­რამ, რო­გორც ქრის­ტი­ა­ნი, მა­ინც მშვი­დი და მოთ­მი­ნე­ბით სავ­სე იყო. რო­ცა ვკი­თხე, მა­პატ­ია თუ არა, მი­პას­უხა, რომ არა­ფერი აქვს სა­პატ­იე­ბელი, რად­გან შეუ­რაცხყოფილი არ ყო­ფი­ლა.
ამ სიტყ­ვე­ბით დამ­ტოვა. მე მერ­ჩია, სი­ლა გა­ეწ­ნა ჩემ­თ­ვის.

თა­ვი ოც­და­მეთ­ხუთმე­ტე

სენტ-ჯო­ნი არ წავ­იდა კემ­ბ­რიჯ­ში მეო­რე დღ­ეს. მან გა­დადო თა­ვი­სი გამ­გზავ­რე­ბა ერ­თი კვი­რით და მთე­ლი ამ დრო­ის გან­მავ­ლობაში მაგ­რძნობინებ­და, რო­გორ შეი­ძლე­ბა და­საჯოს კარ­გმა, მე­ტად მკ­აც­რმა, სინ­დი­სი­ერ­მა, მაგ­რამ უდ­რე­კ­მა ადამ­იან­მა ის, ვინც მას აწ­ყენ­ინა. არ გამ­ოუმჟ­ღ­ავ­ნებ­ია აშკ­ა­რა მტრო­ბა, არ უთ­ქ­ვამს არც ერ­თი სა­საყ­ვედურო სიტყ­ვა. ამას ახერ­ხებ­და ისე­თი საქ­ციელით, რო­მე­ლიც მაგ­რძნობინებ­და თან­და­თან, რომ მე მი­სი კეთ­ილგან­წყობა და­ვკ­არ­გე.
ფიქ­რა­დაც არ ჰქო­ნია არაქ­რისტიანული შუ­რის­ძიე­ბა; კი­დეც რომ შეს­ძლებ­ოდა, არა­ფერს დამ­იშა­ვებ­და; რო­გორც ბუ­ნე­ბით, ისე პრინ­ცი­პე­ბით ის შუ­რის­ძი­ე­ბის მდა­ბალ გრძნო­ბა­ზე მა­ღ­ლა იდ­გა. მან მა­პატ­ია სიტყ­ვე­ბი მი­სი და მის მი­ერ შემ­ოთა­ვა­ზებული სიყ­ვა­რუ­ლის უპატ­ივცემლობის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ არ დავ­იწყებ­ია ისი­ნი და არც არას­ოდეს დაი­ვიწყებ­და. ყო­ველ­თ­ვის, რო­ცა მი­ყუ­რებ­და, მის გამ­ოხედ­ვაში ვხე­დავდი, რომ ეს სიტყ­ვე­ბი იდ­გა ჩვენ შო­რის. რო­დე­საც ვლა­პა­რა­კობდი, მაშ­ინაც ისი­ნი ეს­მოდა და მა­თი გამ­ოძახილი ჟღ­ერ­და მის პას­უხებშიც. ის ჩემ­თან ლა­პა­რა­კს არ გაუ­რბოდა; დი­ლა­ო­ბით ისევ მე­ძახ­და ხოლ­მე თა­ვის სა­წერ მაგ­იდას­თან სა­მე­ცადინოდ და, ვში­შობ, მის არ­სე­ბაში ამ დროს მა­ნკ­იერი ადამ­იანი ხარ­ობდა. თუმ­ცა, ამ სი­ხა­რულს მას­ში მყო­ფი ნამ­დ­ვი­ლი ქრის­ტი­ა­ნი არ იზია­რებ­და. მთე­ლი ოს­ტა­ტო­ბით ცდი­ლობ­და ჩემ­თან ლა­პა­რა­კ­სა და ურ­თი­ერ­თობაში, რო­მე­ლიც, ერ­თი შე­ხედვით, ჩვეუ­ლებრივი გეგ­ონებ­ოდათ, არც მოქ­მე­დებ­ითა და არც სიტყ­ვით არ გამ­ოევ­ლინა ის ინ­ტე­რესი და კმაყ­ოფილე­ბა, რაც ეს­ოდენ მკ­აცრ მომ­ხიბ­ვ­ლელ­ობას მა­ტებ­და მის მეტ­ყვე­ლე­ბას უწინ. ჩემ­თ­ვის ის უკ­ვე ხორ­ც­შეს­ხ­მუ­ლი არ­სე­ბა კი არა, მარ­მარილო იყო: მი­სი თვა­ლი - ცი­ვი, მო­ელ­ვა­რე, ცის­ფე­რი ქვა, მი­სი ენა - მო­ლა­პა­რაკე ხელ­საწყო და სხვა არა­ფერი.
ეს წა­მე­ბა იყო ჩემ­თ­ვის - დახ­ვეწილი, ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი წა­მე­ბა. ჩემ­ში ის აღშ­ფოთე­ბა­სა და მწუ­ხა­რე­ბას იწ­ვევ­და, მაწ­ვა­ლებ­და და მა­ნად­გურებ­და. ისე­თი გრძნო­ბა მქონ­და, მი­სი ცო­ლი რომ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი, ეს კარ­გი ადამ­იანი, წმინ­და, რო­გორც ღრ­მა, უმ­ზეო მდი­ნა­რე, მა­ლე მომკ­ლავ­და და ისე, რომ ჩე­მი ძა­რღ­ვებ­იდან სის­ხ­ლის ერთ წვეთ­საც არ და­ღვ­რიდა, თან თა­ვის კრ­ისტალურ სინ­დის­ზე და­ნა­შაულის უმ­ცი­რეს ლა­ქა­საც არ იტ­ვირ­თებ­და. გან­სა­კუ­თრებით მა­შინ ვგრძნობ­დი ამას, რო­ცა მი­სი გუ­ლის მობ­რუ­ნე­ბას ვცდი­დი ხოლ­მე. შეწ­ყა­ლე­ბა არ არ­სებ­ობდა ჩემ­თ­ვის. მას არ ტან­ჯავ­და ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის გაწ­ყვე­ტა, არც შერ­იგე­ბა სწყუ­რო­და. და თუმ­ცა ხში­რად ჩე­მი ცრემ­ლი ას­ვე­ლებ­და ფურ­ცელს, რო­მელ­ზეც ორი­ვე ვი­ყა­ვით დახ­რი­ლი, რო­გორც ქვა­სა და ლი­თონ­ზე, ეს მას­ზე არ მოქ­მე­დებ­და. ამ დროს სა­კუ­თარი დე­ბის მი­მართ ჩვეუ­ლებ­რივზე უფ­რო რბი­ლი იყო; თით­ქოს ეშ­ინოდა, რომ მხო­ლოდ ეს სი­ცი­ვე სა­კ­მარ­ისად არ და­მარ­წმუნებ­და, რაო­დენ გა­ძე­ვებული ვი­ყა­ვი მი­სი გუ­ლი­დან; ამ­იტომაც ქმნი­და ამ გან­სხვა­ვე­ბას ურ­თი­ერ­თობაში. მაგ­რამ დარ­წმუნებული ვარ, რომ ასე პრინ­ცი­პი­სა და არა სი­ბო­რო­ტის გა­მო იქ­ცეო­და.
წას­ვ­ლის წი­ნა­ღ­ა­მეს, მზის ჩას­ვლისას ბა­ღში სე­ირ­ნო­ბის დროს შემ­თხვევით დავ­ინა­ხე. რო­ცა შევ­ხე­დე, გა­მახ­სენ­და, რომ ამ ადამ­იან­მა, რო­მე­ლიც ახ­ლა მტრუ­ლად იყო გან­წყო­ბი­ლი ჩემ მი­მართ, ერ­თხელ სიკ­ვ­დილს გა­და­მარ­ჩინა. გა­მახ­სენ­და, რომ ჩვენ ახ­ლო ნა­თე­სა­ვები ვი­ყა­ვით. ამი­ტომ უკ­ა­ნა­სკ­ნე­ლად ვცა­დე და­მებ­რუნებ­ინა მი­სი მეგ­ობრობა. გა­რეთ გა­ვედი და მი­ვუ­ახ­ლოვ­დი. ის დაყ­რდნობოდა პა­ტა­რა ჭიშკ­არს. მე მაშ­ინვე საქ­მე­ზე დავ­იწყე ლა­პა­რა­კი.
- სენტ-ჯონ, მე უბე­დუ­რი ვარ, რად­გან თქვენ ჯერ კი­დევ ბრა­ზობთ ჩემ­ზე. ვი­ყოთ მეგ­ობრები.
- იმე­დი მაქვს, ჩვენ მეგ­ობრები ვართ, - თქვა აუღ­ელ­ვებ­ლად. კვ­ლავ­ინდებ­ურად ამ­ომა­ვალ მთვა­რეს გას­ცქერ­ოდა.
- არა, სენტ-ჯონ, ჩვენ აღ­არ ვართ ისე­თი მეგ­ობრები, რო­გო­რე­ბიც ვი­ყა­ვით, თქვენ ეს იცით.
- არა? ეს არ არის მარ­თალი. მე ცუ­დი არ მსურს თქვენ­თ­ვის. პი­რი­ქით, ყვე­ლა­ფერი კარ­გი მინ­და.
- მჯე­რა, სენტ-ჯონ, რად­გან დარ­წმუნებული ვარ, რომ თქვენ ცუ­დი არა­ვის­თ­ვის გინ­დათ. მაგ­რამ, რად­გან მე თქვე­ნი ნა­თე­სავი ვარ, უფ­რო მე­ტი სიყ­ვა­რუ­ლი მინ­და, ვიდ­რე ის ყოვ­ლის­მომ­ც­ვე­ლი გრძნო­ბა, რო­მე­ლიც თქვენ უცხო­ე­ბის მი­მართ გაქვთ.
- რა თქმა უნ­და, - თქვა მან, - თქვე­ნი სურ­ვი­ლი გო­ნივ­რუ­ლია. მე სრუ­ლია­დაც არ მი­მაჩ­ნიხართ უცხოდ.
ეს სიტყ­ვე­ბი გულ­გ­რი­ლი, მშვი­დი ტო­ნით იყო ნათ­ქვამი, მაგ­რამ სა­კ­მაოდ შეუ­რაც­ხმყოფელი და გა­მა­ნად­გურე­ბელი იყო ჩემ­თ­ვის. მე რომ სია­მა­ყე­სა და ბრაზს ავ­ყო­ლო­დი, მაშ­ინვე გა­ვეც­ლებოდი, მაგ­რამ რა­ღ­აც მამ­ოძრა­ვებ­და, რაც ამ გრძნო­ბებ­ზე ბევ­რად უფ­რო ძლი­ე­რი იყო. თაყ­ვანს ვცემ­დი ჩე­მი ბი­ძაშ­ვი­ლის ნიჭ­სა და პრინ­ცი­პებს, მი­სი მეგ­ობრობა ძვირ­ფა­სი იყო ჩემ­თ­ვის, მი­სი და­კ­არ­გვა ძალ­იან მაწ­უხებ­და. არ შე­მეძლო ასე ად­ვილად და­მეთმო ეს მეგ­ობრობა.
- ასე უნ­და დავ­შორდეთ ერ­თმა­ნეთს, სენტ-ჯონ? რო­ცა თქვენ ინ­დო­ეთ­ში წახ­ვალთ, დამ­ტოვებთ ასე, რომ ერთ ტკბილ სიტყ­ვა­საც არ მეტყ­ვით?
ახ­ლა ის მოტ­რი­ალ­და და პირ­და­პირ შემ­ომხე­და.
- რო­ცა მე ინ­დო­ეთ­ში წა­ვალ, ჯე­ინ, თქვენ აქ დაგ­ტოვებთ? რა, თქვენ არ მო­დი­ხართ ინ­დო­ეთ­ში?
- თქვენ ხომ თქვით, რომ არ შეი­ძლე­ბა ჩე­მი წამ­ოსვლა, თუ თქვე­ნი ცო­ლი არ ვიქ­ნე­ბი?
- თქვენ არ გახ­დებით ჩე­მი ცო­ლი? თქვენ ისევ თქვენს გა­დაწ­ყვეტ­ილე­ბას ად­გა­ხართ?
მკი­თხველო, თქვენც ჩემ­სავით იცით, რა სი­ცი­ვე შეი­ძლე­ბა იგ­რ­ძ­ნოთ უგუ­ლო ადამ­იანის შე­კი­თხვაში? რო­გორ ჰგავს მოზღ­ვა­ვებულ ზვავს მი­სი რის­ხ­ვა? ან გა­ყი­ნუ­ლი ზღვის და­სკდ­ომას მი­სი უკ­მაყ­ოფილე­ბა?
- არა, სენტ-ჯონ, მე არ ვიქ­ნე­ბი თქვე­ნი ცო­ლი. მე ჩე­მი გა­დაწ­ყვეტ­ილე­ბა არ შემ­იცვლია.
ზვა­ვი დაი­ძრა და წამ­ოვიდა, მაგ­რამ ჯერ არ დამ­ცემ­ოდა.
- კი­დევ ერ­თხელ გე­კი­თხებით, რა­ტომ მეუ­ბნებით უარს? - მკი­თხა მან.
- მა­შინ იმი­ტომ გითხა­რით, - მი­ვუ­გე მე, - რომ არ გიყ­ვარ­დით. ახ­ლა კი იმი­ტომ, რომ თით­ქ­მის გძულ­ვართ. მე რომ თქვენ­ზე გავ­თხოვდე, თქვენ მომკ­ლავთ, თქვენ ახ­ლაც მკ­ლავთ.
მას ტუ­ჩე­ბი და ლო­ყე­ბი გაუ­ფითრდა. მთლად გაუ­თეთ­რდა.
- მე მოგკ­ლავთ? მე გკ­ლავთ? არ უნ­და ხმარ­ობდეთ ამ სიტყ­ვებს: ეს­ოდენ შმაგს, მცდარ­სა და ქა­ლის­თ­ვის შეუ­ფე­რე­ბელს. ეს სიტყ­ვე­ბი მოწ­მო­ბენ, რომ თქვე­ნი გო­ნე­ბა ცუდ მდგო­მა­რეო­ბაშ­ია; ის მკ­აცრი გა­კიცხვის ღი­რსია და გა­მარ­თლე­ბა არ არ­სებობს. მაგ­რამ ადამ­იანის მო­ვა­ლეო­ბა­ა, აპა­ტი­ოს მოძ­მეს, თუნ­დაც სამ­ოცდა­მეჩ­ვიდმე­ტე­ჯერ.
ახ­ლა ყვე­ლა­ფერი დამ­თავ­რდა. რო­ცა ნამ­დვილად მსურ­და აღმ­ომეფ­ხვრა მი­სი გო­ნებ­იდან პირ­ვე­ლი შეუ­რაცხყოფის კვა­ლი, ამ უდ­რეკ ზე­დაპ­ირზე მეო­რე და გაც­ილებით უფ­რო ღრ­მა კვა­ლი და­ვაჩ­ნიე. მე თვი­თონ ამოვ­წ­ვი ის.
- ახ­ლა ნამ­დვილად შემ­იძულებთ, - ვთქვი მე. - აზ­რი არა აქვს თქვენ­თან შერ­იგების ცდას. ვხე­დავ, თქვე­ნი სა­ხით სა­უკუნო მტე­რი შევ­იძინე.
ამ სიტყ­ვებ­მა კი­დევ ახა­ლი, უა­რესი ზი­ა­ნი მო­ი­ტა­ნეს, რად­გან სი­მარ­თლეს შე­ე­ფე­რებ­ოდნენ. ფერ­მკრ­თალი ტუ­ჩე­ბი წა­მით და­ე­კრ­უნჩხა. ვი­ცო­დი, რა საშ­ინელი რის­ხ­ვა გამ­ოვიწვიე მას­ში. გუ­ლი მო­მეწ­ურა.
- თქვენ უკ­უღ­მა გეს­მით ჩე­მი სიტყ­ვე­ბი, - ვუთხა­რი და ხელ­ში ვტა­ცე ხე­ლი. - არავ­ითარი სურ­ვი­ლი არ მაქვს, ტკი­ვი­ლი ან მწუ­ხა­რე­ბა მო­გა­ყენოთ; დამ­იჯე­რეთ.
მან ძალ­იან მწა­რედ გა­იღი­მა. გა­დაჭრით გამ­ომტა­ცა ხელ­იდან ხე­ლი.
- მაშ, უკ­ან მი­გაქვთ პი­რო­ბა და აღ­არ წამ­ოხვალთ ინ­დო­ეთ­ში, არა? - მკი­თხა ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი პა­უ­ზის შემ­დეგ.
- წამ­ოვალ, რო­გორც თქვე­ნი თა­ნა­შემ­წე, - მი­ვუ­გე მე.
ამას მოჰ­ყ­ვა მე­ტად ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი სი­ჩუ­მე. რა ბრძო­ლა მიმ­დი­ნა­რეო­ბდა მის ბუ­ნე­ბა­სა და სათ­ნოე­ბას შო­რის, ვერ გეტყ­ვით. დრო­დად­რო თვა­ლები უე­ლავ­და, უც­ნა­უ­რი ჩრდი­ლე­ბი უკრ­თოდა სა­ხე­ზე. ბო­ლოს დაი­ლა­პა­რა­კ­ა.
- ად­რეც დაგ­იმტკი­ცეთ, რომ უაზ­რობა­ა, რო­ცა თქვე­ნი ხნის გაუ­თხოვარი ქა­ლი ჩე­მი ხნის უცო­ლო კაცს სთა­ვაზობს, სა­ზღ­ვარ­გა­რეთ წამ­ოგყვებიო. მე ეს ისე დაგ­ისაბ­უთეთ, მეგ­ონა, აღ­არ წამ­ოიწყებდით ამა­ზე საუ­ბარს. ახ­ლა, რა­კი არ იშ­ლით, მე ვნა­ნობ ამას - ისევ თქვენ გა­მო.
სიტყ­ვა გა­ვაწ­ყვეტ­ინე. ყვე­ლა­ფერი, რაც კი საყ­ვედურს წა­ა­გავ­და, მაშ­ინვე მიბ­რუ­ნებ­და ძალ­-ღო­ნეს.
- გო­ნე­ბას მო­უხ­მეთ, სენტ-ჯონ! თქვე­ნი სიტყ­ვე­ბი უაზ­რობას უახ­ლოვდე­ბა. თავს ისე მაჩ­ვე­ნებთ, თით­ქოს ჩე­მი სიტყ­ვე­ბი გაძ­რწუნებთ. სი­ნამ­დვილეში, შეძ­რწუნებული არ ხართ, რად­გან თქვენ­ისთა­ნა მა­ღ­ალი გო­ნე­ბის პატ­რო­ნი არ შეი­ძლე­ბა იყოს ისე­თი გო­ნე­ბაჩლუნგი ან ისე­თი თავ­და­ჯე­რებული, რომ ვერ გა­ი­გოს, რი­სი თქმა მინ­და. ვი­მეო­რებ, მე ვიქ­ნე­ბი თქვე­ნი თა­ნა­შემ­წე, თუ გსურთ, მაგ­რამ თქვე­ნი ცო­ლი არას­ოდეს გავ­ხდები.
ისევ საშ­ინლად გაფ­ითრდა, მაგ­რამ ისე­ვე, რო­გორც მა­ნამ­დე, შე­სან­იშნა­ვად დაი­ოკა ვნე­ბა. ხაზ­გასმით, მაგ­რამ მშვი­დად მი­პას­უხა:
- ქა­ლი - თა­ნამ­შე­წე, რო­მე­ლიც ჩე­მი ცო­ლი არ არის, არ გამ­ომად­გე­ბა. ესე იგი, რო­გორც ჩანს, ჩემ­თან ერ­თად ვერ წამ­ოხვალთ. მაგ­რამ თუ თქვე­ნი სურ­ვი­ლი გულ­წ­რ­ფელ­ია, რო­ცა ქა­ლაქში ვიქ­ნე­ბი, მო­ვე­ლა­პა­რა­კ­ები რო­მელ­იმე ცო­ლი­ან მი­სი­ო­ნერს, რომ­ლის ცო­ლი მშვე­ლელს საჭ­იროებს. თქვე­ნი სახ­სრების წყა­ლო­ბით დამ­ოუკი­დე­ბელი იქ­ნე­ბით და მი­სი­ო­ნერ­თა საზ­ოგად­ოების დახ­მა­რე­ბა არ დაგ­ჭირდე­ბათ. ამ­გვა­რად, არ დაგ­ჭირდე­ბათ სიტყ­ვის გა­ტე­ხა და ამით თა­ვის შერც­ხვე­ნა, და არც იმ ჯგუ­ფის მი­ტო­ვე­ბა, რო­მელ­საც თქვენ უნ­და შე­უერ­თდეთ.
რო­გორც მკი­თხველ­მა იცის, მე, სი­ნამ­დვილეში, არც პი­რო­ბა მი­მი­ცია და არც ხელ­შე­კრ­ულე­ბა დამ­იდია ვინ­მეს­თან წას­ვლა­ზე. ამ­იტომაც მი­სი სიტყ­ვე­ბი მე­ტად მწა­რე და დეს­პო­ტუ­რი იყო. მე მი­ვუ­გე:
- ამა­ში სა­მარცხვინო არა­ფერ­ია; არც სიტყ­ვას გავ­ტეხ, არც რა­მეს გავ­ურბივარ. სრუ­ლია­დაც არ ვარ ვალ­დებული წავ­იდე ინ­დო­ეთ­ში, გან­სა­კუ­თრებით, უცხო­ებ­თან ერ­თად. თქვენ­თან ერ­თად გავ­ბე­დავდი და წა­მო­ვი­დო­დი, რად­გან პა­ტივს გცემთ. მჯე­რა თქვე­ნი და, რო­გორც დას, მიყ­ვარ­ხართ. მაგ­რამ დარ­წმუნებული ვარ, რომ რა დრო­საც და ვის­თან ერ­თა­დაც უნ­და წავ­იდე, იმ პი­რო­ბებ­ში დიდ­ხანს ვერ ვი­ცოცხ­ლებ.
- აა, თქვენს თავ­ზე ფიქ­რობთ, - წარ­მოთქვა მან და ტუ­ჩი აი­ბზუა.
- დი­ახ, ღმერთს ჩემ­თ­ვის სი­ცოცხ­ლე გა­და­საგ­დე­ბად არ მო­უ­ცია და თქვე­ნი სურ­ვი­ლი რომ შე­ვასრულო, რო­გორც ახ­ლა ვფიქ­რობ, თვითმკვ­ლელ­ობა იქ­ნე­ბა. უფ­რო მე­ტიც, სა­ნამ სა­ბო­ლო­ოდ გა­დავ­წყვეტ ინ­გ­ლი­სის დატ­ოვე­ბას, და­ნამ­დვილებით უნ­და ვი­ცო­დე, დარ­ჩენით მეტ სარ­გებ­ლობას ხომ არ მო­ვი­ტან, ვიდ­რე წას­ვ­ლით.
- რი­სი თქმა გინ­დათ?
გაგრძელება შემდეგ ნომერში
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ის კვირა ისე გავიდა, ხმა თითქმის არ ამომიღია, არც არავის დავკონტაქტებივარ და არც სახლიდან გავსულვარ, ექვსი დღე დივანზე წამოწოლილმა მაღალ ხმაზე ჩართულ ტელევიზორთან გავატარე.
ელზა სამოცდაათზე მეტის იქნებოდა, შეიძლება ოთხმოცისაც. როგორც ჩანს, ადრე თმას იღებავდა, რადგან თმის ძირები ერთიანად გასთეთრებოდა, დანარჩენი კი ჯერაც შავად შერჩენოდა.
აი, სწორედ აქ დამთავრდა ჩემი ცხოვრების ინტერლუდია და დაიწყო ბოლო ეტაპი _ პოსტლუდია.
რო­გორც ქა­ლებს გიყ­ვართ თქმა, მე და ნი­ნიმ სა­კა­ი­ფოდ ვი­შო­პინ­გეთ.
ჩვენ­თან, კლი­ნი­კა­ში, ერ­თი კარ­გი კარ­დი­ო­ლო­გი გვყავს, ქე­თი­ნო გუ­რი­ე­ლი.
კვირის სიახლეები
"მამა 14 წლის შვილს გუშინ ჩვენთან ერთად ეძებდა, დღეს ისეთ მძიმე დღეშია, შინიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო"
20 მარტს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში 14 წლის მურმან ფუტკარაძე გაუჩინარდა, ბიჭს მთელი დღეის განმავლობაში მდინარე ჩირუხისწყალში ეძებდნენ, რადგან როგორც თანატოლები ამბობენ, მურმანი მათთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდა, რა დროსაც ბურთი ფერდობზე დაუგორდა, მის ამოსატანად ჩასული ბიჭი კი აღარავის უნახავს.
0 კომენტარი
"ცოცხლები კი არიან, მაგრამ ოთხივე დაჭრილი ციხეშია" - რატომ დააკავეს ქართველები პოლონეთში?
თებერვლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში 4 ქართველი, 7 უკრაინელი და 1 მოლდოველი დააკავეს. ადგილობრივი მედია ამტკიცებდა, რომ ისინი პოლიციელებს დაესხნენ თავს. მათივე ცნობით, ამ ბრალდებით რვა მათგანს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც ირკვევა დაკავებული ქართველები ამ ინციდენტისას პოლიციელებმა დაჭრეს.
0 კომენტარი
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
1 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
5 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი