ჯეინ ეარი (თავი XXXVII)
font-large font-small
ჯეინ ეარი (თავი XXXVII)


თა­ვი ოც­და­მეჩ­ვიდმე­ტე


_ დი­ახ, ბა­ტო­ნო.
_ საბ­რალო ბრმას, რო­მე­ლიც ხე­ლით უნ­და ატა­როთ?
_ დი­ახ, ბა­ტო­ნო.
_ ხეი­ბარს, ოცი წლით თქვენ­ზე უფ­როსს, რო­მელ­საც უნ­და მო­უ­ა­როთ...
_ დი­ახ, ბა­ტო­ნო.
_ ნამ­დვილად, ჯე­ინ?
_ ოჰ, ჩე­მო საყ­ვა­რელო! ღმერ­თმა დაგ­ლო­ცოთ და მო­გიზღოთ სა­მაგ­იერო.
მის­ტერ რო­ჩეს­ტერ, თუ­კი ოდეს­მე სიკ­ე­თე გამ­იკ­ე­თებ­ია ან კე­თი­ლი გან­ზრახ­ვა მქო­ნია, თუ­კი ოდეს­მე გულ­წ­რ­ფე­ლად და უმა­ნკოდ შევ­ვედ­რებ­ივარ ღმერთს, თუ­კი ოდეს­მე ალალ­მარ­თლად რა­მე მითხო­ვია, ღმერ­თმა ახ­ლა და­მაჯ­ილდოვა: ამ­ქვეყ­ნად თქვენს ცო­ლო­ბა­ზე დი­დი ბედ­ნიე­რე­ბა ჩემ­თ­ვის არ არ­სებობს.
_ მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ თქვენ­თ­ვის ბედ­ნიე­რე­ბა­ა, რო­ცა მსხვერ­პლად ეწ­ირებით.
_ მსხვერ­პლად ვეწ­ირები! რას ვწი­რავ? შიმ­შილს ვწი­რავ და სა­კ­ვებს ვიღ­ებ; ლო­დინს ვწი­რავ იმის­თ­ვის, რომ დად­გეს დრო და მო­ვეხ­ვიო ჩემ­თ­ვის ყვე­ლა­ზე ძვირ­ფას ადამ­იანს; ვე­ამბორო, ვინც მიყ­ვარს: და­ვეყრდნო, ვი­სიც მჯე­რა. ეს მსხვერ­პ­ლის შეწ­ირვა­ა? თუ ეს ასე­ა, მაშ მსხვერ­პლად შეწ­ირვა სას­იამ­ოვნოა ჩემ­თ­ვის.
_ მე­რე შეძ­ლებთ შე­ეგუოთ ჩემს უძ­ლუ­რე­ბას, ჯე­ინ? უყუ­როთ ჩემს ნა­კლს?
_ ჩემ­თ­ვის ისი­ნი არ არ­სებობს, ბა­ტო­ნო. ახ­ლა უფ­რო მიყ­ვარ­ხართ, რო­დე­საც შემ­იძლია მე­ტად გამ­ოგად­გეთ, ვიდ­რე მა­შინ, რო­დე­საც ამა­ყი და დამ­ოუკი­დე­ბელი, ყვე­ლას მფარ­ველი და დამ­ხმა­რე თა­ვად იყა­ვით.
_ აქამ­დე მძულ­და, რო­დე­საც მეხ­მა­რებ­ოდნენ და ხე­ლით დავ­ყავდი. ამ­იერ­იდან ვგრძნობ, ასე აღ­არ იქ­ნე­ბა. მე­ჯავ­რებ­ოდა, დავ­ყ­რ­დ­ნო­ბო­დი დაქ­ირა­ვებული ადამ­იანის მხარს, მაგ­რამ რა სი­ამ­ოვნე­ბა­ა, ვიგ­რ­ძ­ნო ჯე­ი­ნის პა­ტა­რა თი­თე­ბი. სრუ­ლი მარ­ტოობა მერ­ჩია გამ­უდმებით მო­სამ­სახ­ურე­ების აქ ყოფ­ნას. მაგ­რამ ჯე­ი­ნის ნა­ზი ზრუნ­ვა ჩემ­თ­ვის სი­ამ­ოვნების უშ­რე­ტი წყარ­ოა. ჯე­ინ, ეს ჩემ­თ­ვის ძალ­იან კარ­გია, მაგ­რამ ვა­ი­თუ თქვენ ხელს არ გაძ­ლევთ? მე მიყვარს ჯეინი, მას თუ ვუყვარვარ?
_ მთელი არსებით, ბა­ტო­ნო.
_ რად­გან საქ­მე ასე­ა, რა­ღ­ას უნ­და ვე­ლო­დოთ. ახ­ლა­ვე დავ­იწერით ჯვა­რი.
ლა­პა­რა­კო­ბდა გაც­ხოვე­ლებით და ეს სა­ხე­ზეც ემ­ჩნეო­და. მას­ში კვ­ლავ იფეთ­ქა ძვე­ლებ­ურმა ცხო­ველ­მყოფელ­ობამ.
_ ყო­ველ­გვარი დაყ­ოვნების გა­რე­შე ერ­თ­ნი უნ­და გავ­ხდეთ, ჯე­ინ. უნ­და მი­ვი­ღოთ ნე­ბარ­თვა და ჯვა­რი დავ­იწეროთ.
_ მის­ტერ რო­ჩეს­ტერ, ახ­ლაღა შევ­ნიშნე, მზე სა­კ­მაოდ გა­დაი­წვე­რა და პა­ი­ლო­ტი, ალ­ბათ, შინ წავ­იდა საჭ­მე­ლად. მიჩ­ვე­ნეთ სა­ათი.
_ ქა­მარ­ზე დაი­მაგ­რე, ჯე­ნიტ, და შენ გქონ­დეს. მე არა­ფერში მჭირ­დე­ბა.
_ თით­ქ­მის ნაშ­უა­დღ­ევის ოთხი სა­ათ­ია, ბა­ტო­ნო. გში­ათ?
_ ორი დღის შემ­დეგ ჩვე­ნი ქორ­წი­ლი იქ­ნე­ბა, ჯე­ინ. ძვირ­ფა­სი ტან­საც­მელი და სა­მკ­აუ­ლები ნუ გაფ­იქრებს. ამას არავ­ითარი ფა­სი არა აქვს.
_ მზემ ამ­ოაშრო წვი­მის წვე­თები, ბა­ტო­ნო. ნი­ა­ვიც არ იძ­ვ­რის. ჩამ­ოცხა.
_ იცი, ჯე­ინ, შე­ნი მარ­გალ­იტების პა­ტა­რა მან­ია­კი მაქვს ამ ჩემს ბრინ­ჯაო­სფერ კი­სერ­ზე, ჰალ­ს­ტუ­ხის ქვეშ. ჩე­მი ერ­თა­დერთი სა­უნ­ჯის და­კ­არგვის დღი­დან სა­მახსოვროდ და­მაქვს, არ მო­მი­შო­რებ­ია.
_ ტყით წავ­იდეთ. ასე ჩრდილ­ში ვივ­ლით.
მის­ტერ რო­ჩეს­ტერი თა­ვის ფიქ­რებს მიჰ­ყ­ვებ­ოდა და ყუ­რა­დღ­ე­ბას არ მაქ­ცევ­და.
_ ჯე­ინ, გავ­ბე­დავ და გეტყ­ვი, რომ, ალ­ბათ, ურ­წ­მუ­ნო ძა­ღლს მი­წო­დებ, მაგ­რამ ჩე­მი გუ­ლი მად­ლიე­რების გრძნო­ბი­თაა სავ­სე. მი­სი მზე­რა გან­სხვავ­დე­ბა ჩვეუ­ლებრივი მზერ­ისგან. ის უფ­რო შორ­ს­მ­ჭ­ვ­რე­ტელ­ია, ადამ­იანივით არ მსჯე­ლობს, გაც­ილებით გო­ნივ­რუ­ლად სჯის. ვცდე­ბო­დი. კი­ნა­ღ­ამ შევ­ბღ­ა­ლე ჩე­მი უმ­წიკ­ვ­ლო ყვა­ვი­ლი, კი­ნა­ღ­ამ ცოდ­ვა დავ­წა­მე მის უმა­ნკ­ოე­ბას. ყოვ­ლად ძლი­ერ­მა გამ­ომტა­ცა ის ხელ­იდან. მე კი ჯი­უ­ტად ვბო­ბოქ­რობ­დი და თით­ქ­მის ვწყევ­ლი­დი კი­დეც ამ მოწყა­ლე­ბას. იმის მაგ­ივრად, რომ ამ მსჯავრს დავ­მორჩილებოდი, ურ­ჩო­ბა გამ­ოვიჩინე. ღვ­თიურმა სა­მარ­თალ­მა თა­ვი­სი გაი­ტა­ნა. უბედ­ურე­ბა უხ­ვად და­მატ­ყდა თავს. იძუ­ლე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვი, გა­და­მევლო სიკ­ვ­დი­ლის ვე­ლი. მი­სი სას­ჯელი მე­ტად დი­დი იყო. ერ­თ-ერ­თმა სას­ჯელ­მა სამ­უდამოდ მო­მარ­ჯულა. იცით, რო­გორ ვა­მაყობდი ჩე­მი სიძ­ლი­ე­რით. ახ­ლა კი რა­ღ­ა­ა? რო­გორც ბავშვს არ შეუ­ძლია სხვი­სი დახ­მა­რე­ბა თა­ვი­სი უმ­წე­ო­ბის გა­მო, ასე­ვე მე ვე­რავის ვე­რა­ფერს ვარ­გებ. მხო­ლოდ გვი­ან, ჩე­მო ჯე­ინ, ძალ­იან გვი­ან შევ­იცანი ჩემს ბედ­ში ღმერ­თის ხე­ლი. სინ­დი­სის ქენ­ჯნამ და სი­ნან­ულმა შე­მიპყ­რო; შევ­თხოვ­დი ყოვ­ლის­შემ­ქმნელს, ეპატ­იებ­ინა ჩე­მი ცოდ­ვე­ბი, ზოგ­ჯერ ვლო­ცუ­ლობ­დი კი­დეც. ცო­ტა ხანს, მაგ­რამ გულ­წ­რ­ფე­ლად. რამ­დენ­იმე დღის წინ, არა, შემ­იძლია გითხ­რა, ეს მოხ­და ოთხი დღის წინ, გა­სულ ორ­შა­ბათს, ღა­მით, საო­ცარ გან­წყობილე­ბა­ზე ვი­ყა­ვი. გაშ­მა­გე­ბა ნა­ღ­ველ­მა შეც­ვა­ლა და სიბ­რა­ზე _ სევ­დამ. დი­დი ხან­ია ვფიქ­რობ­დი, რომ რად­გან ვერ­სად გი­პო­ვეთ, ალ­ბათ, მკვ­დარი იყა­ვით. იმ ღა­მით გვი­ან, თერ­თმეტ­-თორ­მეტ სა­ათ­ზე, ვიდ­რე ჩემს ცივ სა­წოლს მი­ვაშ­ურებდი, ღმერთს შევ­თხოვე, წა­ვეყ­ვა­ნე ამ­ქვეყ­ნიდან იმ სამ­ყაროში, სა­დაც ჯეი­ნთან შეხ­ვედრის იმე­დი მექ­ნებ­ოდა.
ჩემს ოთახ­ში ღია ფან­ჯა­რას­თან ვი­ჯე­ქი. მშვი­დი ღა­მის ჰა­ერი მსი­ამ­ოვნებ­და. ვარ­სკვ­ლა­ვებს ვერ ვხე­დავდი, მაგ­რამ ბუნ­დო­ვა­ნი, ჩე­მი თვა­ლის­თ­ვის ოდ­ნავ შე­სამ­ჩნევი სი­ნათ­ლით ვი­ცო­დი, რომ ბად­რი მთვა­რე ამო­სუ­ლი­ყო. მე­ნატ­რებოდი, ჯე­ნიტ! მთე­ლი სუ­ლი­თა და გუ­ლით გნატ­რობ­დი! მორ­ჩი­ლად და სევ­დით მივ­მარ­თე ღმერთს, ნუ­თუ არ კმა­რა-­მეთქი ჩემ­თ­ვის ასე­თი სი­მარ­ტოვე, ტან­ჯვა, წა­მე­ბა. ნუ­თუ ვე­ღ­არ ვე­ღი­რსები სია­მე­სა და მშვი­დო­ბას. ვგრძნობ­დი, რომ სა­კ­მარ­ისად დავ­ისა­ჯე, რომ მე­ტის ატა­ნა აღ­არ შე­მეძლო. ვემ­უდა­რებოდი მას და, აი, ჩე­მი ნატ­ვ­რის მთე­ლი ალ­ფა და ომე­გა უნებ­ურად მოს­წყ­და ბა­გე­ებს და გამ­ოიხა­ტა სიტყ­ვებ­ში: `ჯე­ინ! ჯე­ინ! ჯე­ინ!~
_ ეს სიტყ­ვე­ბი ხმა­მა­ღ­ლა წარ­მოთ­ქ­ვით?
_ დი­ახ, ჯე­ინ. ვინ­მეს რომ გა­ეგ­ონა, აუ­ცილებ­ლად გიჟ­ად ჩამ­თვლიდა, ისე­თი ფან­ტას­ტიკური სიძ­ლი­ე­რით წარ­მოვ­თ­ქ­ვი.
_ და ეს მოხ­და გა­სულ ორ­შა­ბათს, ღა­მით, და­ახ­ლოებით შუა­ღ­ამ­ისას?
_ დი­ახ. მაგ­რამ დროს არა აქვს მნიშ­ვ­ნელ­ობა. რაც შემ­დეგ მოხ­და, ის არის უც­ნა­უ­რი. ალ­ბათ, ცრუ­მორ­წ­მუ­ნედ ჩამ­თ­ვ­ლი. რა­ღ­აც რწმენ­ისადმი მიდ­რე­კი­ლე­ბა ყო­ველ­თ­ვის მქონ­და და ახ­ლაც მაქვს სის­ხ­ლ­ში. ასეა თუ ისე, ეს სი­მარ­თლე­ა, ყო­ველ შემ­თხვე­ვაში, მარ­თალ­ია ის, რაც გავ­იგონე და რა­საც ახ­ლა გეტყ­ვი:
რო­დე­საც წამ­ოვიძა­ხე "ჯე­ინ! ჯე­ინ! ჯე­ინ!" რა­ღ­აც ხმამ, ვერ გეტყ­ვი, საი­დან, მაგ­რამ ხმა კი ვი­ცა­ნი, მი­პას­უხა: "მოვ­დი­ვარ, დამ­იცა­დეთ~. ერ­თი წუ­თის შემ­დეგ კი ქარ­მა ჩურ­ჩუ­ლით წარ­მოთ­ქ­მუ­ლი სიტყ­ვე­ბი მო­მი­ტა­ნა: "სად ხართ?"
თუ­კი შევ­ძლებ, მინ­და გად­მოგცე ის ფიქ­რი, ის სუ­რა­თი, რაც ამ ხმამ ჩემ­ში გამ­ოიწვია. მაგ­რამ ძნელ­ია გად­მოგცე ის, რაც მინ­და. ფერ­ნდენი, რო­გორც ხე­დავ, უღ­რან ტყეშ­ია ჩაფ­ლუ­ლი, სა­დაც ყო­ვე­ლი ხმა ყრუდ ის­მის და უკ­ვალოდ იკ­არ­გე­ბა. "სად ხართ?" თით­ქოს მთებს შო­რის გაი­სმა, რად­გან გავ­იგონე, მთებ­მა ბა­ნი მის­ცეს მას. თით­ქოს ამ წუთს უფ­რო გრი­ლი და მაც­ოცხლე­ბელი ნი­ა­ვი შე­ეხო ჩემს შუბლს. მო­მეჩ­ვე­ნა, თით­ქოს ჯე­ინს სა­დღ­აც უკ­აც­რიელ, მიყ­რუ­ე­ბულ ად­გილას ვხვდე­ბი. ალ­ბათ, სუ­ლიე­რად კი­დეც შევ­ხ­ვ­დით ერ­თმა­ნეთს. შენ, უეჭ­ველ­ია, ამ დროს ღრ­მად გეძ­ინა, ჯე­ინ. ალ­ბათ, შენ­მა სულ­მა მი­ატ­ოვა თა­ვი­სი სამ­ყოფელი და მო­ევ­ლინა ჩემ­სას, რა­თა და­ემ­შვიდებ­ინა. ეს შე­ნი ხმა იყო და ისე ვარ ამა­ში დარ­წმუნებული, რო­გორც ახ­ლა სუ­ლი მიდ­გას: კი, შე­ნი ხმა იყო!
მკი­თხველო, სწო­რედ ორ­შა­ბათ ღა­მით, და­ახ­ლოებით შუა­ღ­ამ­ისას, მეც მო­მეს­მა სა­ი­დუმ­ლო ძა­ხი­ლი. სიტყ­ვე­ბით "სად ხართ?" ვუ­პას­უხე იმ ძა­ხილს. ყურს ვუგ­დებ­დი მის­ტერ რო­ჩეს­ტერის თხრო­ბას. მაგ­რამ ჩე­მი ზმა­ნე­ბა არ გამ­იმჟ­ღ­ავ­ნებ­ია. ამ დამ­თხვე­ვამ იმ­დე­ნად გა­მაო­ცა და გა­მაო­გნა, რომ მსჯე­ლო­ბის კი არა, ლა­პა­რა­კის უნა­რიც წა­მარ­თვა.
_ ამი­ტომ აღ­არ გაგ­იკვ­ირდე­ბა, _ გა­ნაგ­რძობდა ჩე­მი პატ­რო­ნი, _ რო­დე­საც წუ­ხელ ისე მო­უ­ლოდ­ნე­ლად მო­მევ­ლინე, რა­ტომ არ მჯერ­ოდა, რომ ეს შენ ხარ და არა შე­ნი ხმა, რო­მე­ლიც ისე­ვე წყდე­ბა, რო­გორც შუა­ღ­ამის ჩურ­ჩუ­ლი და მთე­ბის გამ­ოძახილი მიწყ­და იმ ღა­მით. მაგ­რამ მად­ლობა ღმერთს! ვი­ცი, რომ ეს სულ სხვა­ა. დი­ახ, მად­ლობას ვწი­რავ უფალს.
მუხ­ლი­დან ჩამ­ომსვა, წამ­ოდგა, ქუ­დი მო­წი­წე­ბით მო­ი­ხა­და, უსი­ნათ­ლო თვა­ლები და­ხა­რა და ასე, უსიტყ­ვო მორ­ჩი­ლე­ბით იდ­გა. მხო­ლოდ მად­ლიე­რების გამ­ომხატ­ველი სიტყ­ვე­ბი მეს­მოდა:
_ მად­ლობას ვწი­რავ ყოვ­ლის­შემ­ქმნელს, რომ გა­ნკითხვის დღ­ეს მო­ი­ღო მოწყა­ლე­ბა. მოკრ­ძა­ლებით ვთხოვ მაც­ხოვარს, მომ­ცეს ძა­ლა, მშვი­დად და უცოდ­ვე­ლად ვიცხოვ­რო.
შემ­დეგ ხე­ლი გამ­ომიწოდა. ძვირ­ფას ხელს ხე­ლი მოვ­კი­დე, ერ­თხანს ტუ­ჩებ­ზე მი­ვიკ­არი და შემ­დეგ მხრებ­ზე შემ­ოვიხვიე. მას­ზე გაც­ილებით და­ბალი ვი­ყა­ვი და, ამ­გვა­რად, მის საყ­რდენ­საც წარ­მოვად­გენდი და მეგ­ზურსაც. ტყე­ში შე­ვედით და ში­ნისკ­ენ გა­ვეშ­ურეთ.


თა­ვი ოც­და­მეთ­ვრა­მე­ტე

მკი­თხველო, მე მი­სი მე­უღ­ლე გავ­ხ­დი. უხ­მა­უ­როდ გა­დავ­იხა­დეთ ქორ­წი­ლი. ქორ­წილ­ზე მხო­ლოდ მის­ტერ რო­ჩეს­ტერი, მე, მღვ­დელი და კი­დევ ერ­თი სას­ულიერო პი­რი ვი­ყა­ვით. ეკ­ლეს­იიდან დავ­ბ­რუნ­დით თუ არა, სამ­ზა­რეულოს მი­ვაშ­ურე, სა­დაც მე­რი სა­დილს ამ­ზა­დებ­და, ხო­ლო ჯო­ნი და­ნებს წმენ­დდა. ვუთხა­რი:
_ მე­რი, ამ დი­ლით მის­ტერ რო­ჩეს­ტერ­მა და მე ჯვა­რი დავ­იწე­რეთ.
ამ სახ­ლის მნე და მი­სი მე­უღ­ლე ისე­თი წეს­იერი, ფლეგ­მატური ადამ­ია­ნები იყ­ვ­ნენ, რომ უშიშ­რად შე­გეძლოთ მნიშ­ვ­ნელ­ოვანი ახა­ლი ამ­ბავი, რა დრო­საც გინ­დო­დათ, გეთ­ქვათ. ვერ გაი­გებდით ყუ­რის­წა­მღ­ებ წამ­ოძახ­ილებს და არც გა­კვ­ირვების გამ­ომხატ­ველი სიტყ­ვე­ბით და­გახ­ვევ­დნენ თავ­ბ­რუს. მაგ­რამ ამ­ჯე­რად მე­რიმ შემ­ომხე­და და და­მა­კვ­ირდა: ციცხ­ვი, რომ­ლი­თაც აშ­იშხინებულ წი­წი­ლებს ცხიმს უს­ვამ­და, რამ­დენ­იმე წამს ჰა­ერში გაუ­შეშ­და. რამ­დენ­იმე წამს ჯონ­მაც თა­ვი ანე­ბა და­ნების გაპ­რია­ლე­ბას. შემ­დეგ მე­რი კვ­ლავ საქ­მეს მი­უბ­რუნ­და და მხო­ლოდ ეს წარ­მოთქვა:
_ მარ­თლა, მის? ცხად­ია ასე იქნებოდა!
რამ­დენ­იმე ხნის შემ­დეგ გა­ნაგრძო: _ დაგ­ინა­ხეთ დი­ლით ბატ­ონთან ერ­თად რომ წახ­ვედით, მაგ­რამ არ ვი­ცო­დი, რომ ეკ­ლეს­იაში მი­დი­ო­დით ჯვრის და­სა­წე­რად, _ და წი­წი­ლებს წვე­ნი და­ას­ხა. ჯონს შევ­ხე­დე, ყუ­რე­ბამ­დე იღი­მებ­ოდა.
_ მე­რის ვუთხა­რი, ეს საქ­მე ასე დამ­თავ­რდე­ბა-­მეთქი. ვი­ცო­დი, ედ­ვარდი (ჯო­ნი მა­თი დი­დი ხნის მსა­ხუ­რი იყო. პატ­რო­ნი მის ხელ­ში გაი­ზარ­და და ამი­ტომ ხში­რად მას ნათ­ლო­ბის სა­ხელს ეძახ­და) რო­გორ მო­იქ­ცეო­და. დარ­წმუნებული ვი­ყა­ვი, დიდ­ხანს არ დაი­ცდიდა. სწო­რა­დაც მო­იქ­ცა, ჩე­მი აზ­რით. ბედ­ნიე­რე­ბას გი­სურ­ვებთ, მის! _ და ზრდი­ლო­ბია­ნად დამ­იკ­რა თა­ვი.
_ გმად­ლობთ, ჯონ. მის­ტერ რო­ჩეს­ტერ­მა და­მა­ვა­ლა, ეს თქვენ და მე­რის გად­მოგცეთ. _ ხელ­ში ხუთ­გირ­ვან­ქიანი ბა­ნკნოტი ჩავ­უდე, პა­სუხს არ დავ­უცა­დე და სამ­ზა­რეუ­ლოდან გამ­ოვედი. რო­დე­საც რამ­დენ­იმე ხნის შემ­დეგ ამ ოთახს ჩავ­უა­რე, ყუ­რი მოვკ­არი შემ­დეგ სიტყ­ვებს:
_ შე­საძ­ლე­ბელ­ია, ეს უფ­რო გამ­ოად­გე­ბა, ვიდ­რე რო­მელ­იმე დი­დე­ბუ­ლი ლე­დი, _ და შემ­დეგ: _ ლა­მაზი არა­ა, მაგ­რამ არც ამაყ­ია. გულკ­ეთილი ჩანს. ყვე­ლა ამ­ჩნევს, რომ მის­ტერ რო­ჩეს­ტერისთვის ლა­მაზ­იცა­ა.
დაუ­ყოვნებლივ შე­ვატ­ყობინე ყვე­ლა­ფერი მურ-­ჰაუ­სსა და კემ­ბ­რიჯ­ში. ავ­უხსენი, რა­ტომ მო­ვი­ქე­ცი ასე. დია­ნამ და მე­რიმ მაშ­ინვე მო­ი­წო­ნეს ჩე­მი ნა­ბი­ჯი. დია­ნამ შე­მატ­ყობინა: მო­ვიც­დი, ვიდ­რე თაფ­ლო­ბის თვე გაქვთ და შემ­დეგ კი სი­ამ­ოვნებით გი­ნახ­ულებთო.
_ უმ­ჯო­ბეს­ია, ნუ და­უც­დის ჩვე­ნი თაფ­ლო­ბის თვის გას­ვლას, ჯე­ინ, _ მითხ­რა მის­ტერ რო­ჩეს­ტერ­მა, წე­რი­ლი რომ წავ­უკი­თხე, _ თო­რემ დიდ­ხანს მო­უხ­დე­ბა ლო­დი­ნი. ჩვე­ნი თაფ­ლო­ბის თვე მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა გაგ­ვინა­თებს გზას და მი­სი სხი­ვე­ბი მხო­ლოდ ჩვენს საფ­ლა­ვებ­ზე ჩაქ­რე­ბა.
სენტ-ჯო­ნი რო­გორ შეხ­ვდა ამ ამ­ბავს, არ ვი­ცი; წერ­ილზე არ მი­პას­უხა. მხო­ლოდ ექ­ვ­სი თვის შემ­დეგ მომ­წე­რა; არ უხ­სე­ნებ­ია მის­ტერ რო­ჩეს­ტერის სა­ხელი და არც ჩემს ქორ­წი­ნე­ბას შე­ხებ­ია. წე­რი­ლი მე­ტად თავ­შე­კ­ა­ვებული, სე­რი­ო­ზუ­ლი იყო, მაგ­რამ თბი­ლი. ამის შემ­დეგ თუმ­ცა იშ­ვია­თად, მაგ­რამ მწერს ხოლ­მე წერ­ილებს. იმედს გამ­ოთქვამს, რომ ბედ­ნიერი ვარ, და სჯე­რა, რომ იმ ურ­წ­მუ­ნო­თა რიცხვს არ ვე­კუთვნი, რო­მელ­თაც მხო­ლოდ მი­წი­ე­რი საქ­მე­ები აი­ნტე­რე­სებთ.
ადე­ლი ხომ არ და­გავ­იწყდა, მკი­თხველო? მე არ დამ­ვიწყებ­ია. ვთხო­ვე მის­ტერ რო­ჩეს­ტერს და მი­სი თან­ხ­მო­ბით წა­ვედი და ვი­ნახ­ულე სკო­ლაში. სი­ხარ­ულისგან გა­დაი­რია, რო­ცა დამ­ინა­ხა. მეც ავღ­ელდი. გამ­ხდარი და გაფ­ითრებული ჩან­და. აქ ყოფ­ნა მი­ჭირ­სო, მითხ­რა. გავ­იგე, რომ სას­წავ­ლებლის წე­სები და მე­ცად­ინეო­ბა მეტ­ისმე­ტად მკ­აცრი იყო ამ ასა­კის ბავ­შ­ვის­თ­ვის და შინ წამ­ოვიყვა­ნე. მინ­დო­და, ისევ მე მე­თა­ვა მი­სი აღზ­რდა. მაგ­რამ მა­ლე მივ­ხ­ვ­დი, ეს შეუ­ძლე­ბელი იყო. მთე­ლი ჩე­მი დრო და ზრუნ­ვა მეო­რე ადამ­იანს _ ჩემს მე­უღ­ლეს სჭირ­დებ­ოდა. ასე რომ, მოვ­ძებ­ნე უფ­რო შე­სა­ფერისი სას­წავ­ლე­ბელი იქ­ვე, ახ­ლოს, სა­დაც მი­სი ნახ­ვა ხში­რად შე­მეძ­ლებ­ოდა. ისე გა­ვა­კ­ე­თე, რომ არა­ფერი მოჰკ­ლებ­ოდა. მა­ლე თა­ვის ახალ ბი­ნას შე­ეჩ­ვია და თავს ბედ­ნიე­რად გრძნობ­და. სწავ­ლაშიც წინ მი­დი­ო­და. ჯან­სა­ღ­მა ინ­გ­ლი­სურ­მა აღზ­რდა-­გა­ნათ­ლე­ბამ აღმ­ოფხვრა მი­სი ფრან­გუ­ლი აღ­ზ­რ­დით შე­ძენილი ნა­კლ­ოვა­ნე­ბანი. ასე რომ, სას­წავ­ლებლის დამ­თავ­რების შემ­დეგ მი­სი სა­ხით შინ სას­იამოვნო და ზრდი­ლი ადამ­იანი დაგვიბრუნდა: დამ­ჯერი, კარ­გი ბუ­ნე­ბის და კე­თილ­შო­ბი­ლუ­რი აზ­რების მქო­ნე. თა­ვი­სი კე­თი­ლი დამ­ოკი­დებ­ულებით ჩემ­დამი და ჩე­მი ახ­ლობლებ­ისადმი მან ჩე­მი უმ­ცი­რე­სი სიკ­ე­თეც კი უხ­ვად გა­დამ­იხა­და.
ჩე­მი ამ­ბავი და­სასრულს უახ­ლოვდე­ბა. კი­დევ ორი­ო­დე სიტყ­ვა ჩემს ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­სა და მათ ბედ­ზე, ვის სა­ხე­ლებ­საც ხში­რად ვახ­სე­ნებდი, და ვამ­თავ­რებ.
უკ­ვე ათი წელ­ია, რაც გავ­თხოვ­დი. ვი­ცი, რას ნიშ­ნავს ცოცხ­ლობ­დე მხო­ლოდ მის­თ­ვის, ვინც ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე მე­ტად გიყ­ვარს. თავს უბედ­ნიე­რეს ადამ­ია­ნად მი­ვიჩ­ნევ და სიტყ­ვე­ბიც არ მყოფ­ნის ჩე­მი ბედ­ნიე­რების ასა­წე­რად. მე და ჩე­მი მე­უღ­ლე ერ­თმა­ნეთის სი­ცოცხ­ლით ვცოცხ­ლობთ. არც ერ­თი ქა­ლი არ ყო­ფი­ლა ჩემ­ზე უფ­რო ახ­ლოს თა­ვის მე­უღ­ლეს­თან. სუ­ლით და ხორ­ცით ერ­თ­ნი ვართ. ყო­ველ­თ­ვის ბედ­ნიერი ვარ მის ახ­ლოს და ისიც ბედ­ნიერ­ია. არ ვბეზ­რდებით ერ­თმა­ნეთს, ერ­თმა­ნეთს არ ვღლით, ისე­ვე რო­გორც სა­კუ­თარი გუ­ლის ფეთ­ქვა არ გვღლის არც ერთს. ამ­იტომაც სულ ერ­თად ვართ. ჩვენ­თ­ვის ერ­თად ყოფ­ნა ნიშ­ნავს მარ­ტო ყოფ­ნის თავ­ისუფლე­ბა­სა და ერ­თად ყოფ­ნის მხი­არ­ულე­ბას. მგო­ნი, მთე­ლი დღე ვლა­პა­რა­კობთ: სი­ნამ­დვილეში, ეს არის მხი­ა­რუ­ლი და ხმა­მა­ღ­ალი ფიქ­რი. ვენ­დო­ბი მას, ისე­ვე რო­გორც ის მე. შე­სან­იშნა­ვად ვეწყო­ბით ერ­თმა­ნეთს და ამ­იტომაც ჩვენ შო­რის სრუ­ლი თან­ხმობა­ა.
ჩვე­ნი ქორ­წი­ნებ­იდან ორი წლის გან­მავ­ლობაში მის­ტერ რო­ჩეს­ტერს მხედ­ველ­ობა არ დაბ­რუნებ­ია. შე­საძ­ლე­ბელ­ია, ამ გა­რემ­ოე­ბა­მაც დაგ­ვა­ახ­ლოვა ასე ერ­თმა­ნეთ­თან! მე ხომ მა­შინ მი­სი თვა­ლი ვი­ყა­ვი, რო­გორც ახ­ლა მი­სი მარ­ჯვე­ნა. ერ­თი სიტყ­ვით, მე ვი­ყა­ვი (რო­გორც ის ხში­რად მი­წო­დებ­და) მი­სი თვა­ლის­ჩი­ნი. ბუ­ნე­ბას ჩე­მი თვა­ლით უყუ­რებ­და, წიგ­ნებს ჩე­მი თვა­ლით კი­თხულობდა; არას­ოდეს ვიღ­ლებოდი მის მაგ­ივრად და­მე­ნა­ხა ყვე­ლა­ფერი, ამე­წე­რა მინ­დო­რი, ხე, ქა­ლაქი, მდი­ნა­რე, ღრ­უბელი ან მზის სხი­ვი _ რაც ჩვენ თვალ­წინ იშ­ლებ­ოდა. ხმით მეგ­რძნობინებ­ინა მის­თ­ვის ის, რი­სი შეგ­რძნე­ბაც მის თვა­ლებს არ შე­ეძლო. არ ვიღ­ლებოდი. ვუ­კი­თხავდი წიგ­ნებს, მიმ­ყავ­და მის­თ­ვის სას­ურველ ად­გილებში, ვა­კ­ე­თებდი, რაც უნ­დო­და. ეს საქ­მიან­ობა სრულ­ყო­ფილ, სა­ამო, თუმ­ცა ოდ­ნავ სევ­დიან ნე­ტა­რე­ბას მაგ­რძნობინებ­და, რად­გან მას აწ­უხებ­და ეს სამ­სახური, თუმ­ცა ტკი­ვილსა და დამ­ცირე­ბას არ გან­იცდიდა მის­გან. იმ­დე­ნად ვუყ­ვარ­დი, რომ იცო­და, არ მიმ­ძიმ­და მი­სი სამ­სახური. გრძნობ­და, იმ­დე­ნად მიყ­ვარ­და, რომ ამ ზრუნ­ვის გამ­ოჩე­ნა ჩემ­თ­ვის სურ­ვი­ლის შეს­რულე­ბა იყო.
ორი წლის მე­რე, ერთ დი­ლით, რო­დე­საც მი­სი კარ­ნახით წე­რილს ვწერ­დი, მო­ვი­და, დაი­ხა­რა ჩემს თავ­თან და მკი­თხა:
_ ჯე­ინ, რა­მე მო­ციმ­ცი­მე სა­მკ­აული ხომ არ გიკ­ეთ­ია ყელ­ზე?
ოქ­როს სა­ათი მქონ­და ძე­წკვ­ზე და ვუ­პას­უხე: _ კი.
_ ბა­ცი ცის­ფე­რი კა­ბა გაც­ვია?
ასეც იყო. აქ მან მითხ­რა: _ რამ­დენ­იმე ხან­ია მეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ თვალ­ზე ბინ­დი თით­ქოს შემ­ითხელ­და, ახ­ლა კი დავ­რ­წ­მუნ­დი, რომ მარ­თლაც ასე­ა.
ლონ­დონ­ში წა­ვედით. რჩე­ვის­თ­ვის გამ­ოჩენილ თვა­ლის ექიმს მივ­მარ­თეთ და მა­ლე მის­ტერ რო­ჩეს­ტერს ცალ თვალ­ში მხედ­ველ­ობა დაუ­ბრუნდა. გა­რკ­ვევით ვერ ხე­დავს, არც წე­რა­-კი­თხვა შეუ­ძლია, მაგ­რამ დაუ­ხმა­რებ­ლად და­დის. ცა აღ­არ არის ცარ­იელი მის­თ­ვის. აღ­არც დე­დამ­იწაა წყვდი­ა­დით მო­ცუ­ლი. რო­დე­საც თა­ვი­სი პირ­ვე­ლი შვი­ლი მი­აწ­ოდეს, დაი­ნა­ხა, რომ ბიჭს მი­სი თვა­ლები გამ­ოჰყოლოდა, ისეთ­ივე დიდ­რო­ნი, შა­ვი და მო­ელ­ვა­რე, ერთ დროს მას რომ ჰქონ­და. ამი­ტომ მთე­ლი გუ­ლით ერ­თხელ კი­დევ აღ­ია­რა, რომ ღმერ­თმა მოწყა­ლე თვა­ლით გად­მოხე­და.
ჩე­მი ედ­ვარდი და მე ბედ­ნიე­რები ვართ. ჩვენს ბედ­ნიე­რე­ბას ისიც აძ­ლიე­რებს, რომ ჩვენ­თ­ვის საყ­ვა­რელი ადამ­ია­ნებიც თავს ბედ­ნიე­რად გრძნო­ბენ. დია­ნა და მე­რი გათ­ხოვდნენ. რიგ­რი­გო­ბით, ყო­ველ წელს, გვეს­ტუმრებ­იან ხოლ­მე და ჩვენც მივ­დი­ვართ მათ სა­ნა­ხა­ვად. დია­ნას მე­უღ­ლე სა­ზღ­ვაო კაპ­იტან­ია, მა­მაცი ოფი­ცე­რი და კარ­გი ადამ­იანი. მე­რის მე­უღ­ლე კი სას­ულიერო პი­რია: სენ­ტ-ჯონ­თან ერ­თად სწავ­ლობდა კო­ლეჯში. თა­ვი­სი ცოდ­ნი­თა და შე­ხედ­ულე­ბებით თა­ვი­სი გუ­ლის რჩე­უ­ლის ღი­რსია. კაპ­იტან ფიც­ჯემ­სსა და მის­ტერ უორ­ტონს ძალ­იან უყ­ვართ ცო­ლე­ბი და ისი­ნიც ასე­ვე პას­უხობენ მათ სიყ­ვა­რულს.
რაც შე­ე­ხე­ბა სენტ-ჯონ რი­ვერსს, მან დატ­ოვა ინ­გ­ლი­სი, ინ­დო­ეთ­ში წავ­იდა და თა­ვის არ­ჩეულ გზას მიჰ­ყ­ვა. უყოყ­მა­ნოდ, ერ­თგულად, თავ­და­დებ­ულად, ენერ­გიულად, მონ­დო­მებ­ითა და წრფე­ლი გუ­ლით შრო­მობს თა­ვი­სი მოდ­გ­მის სა­კ­ეთ­ილდღ­ეოდ და ცოდ­ვებს უმ­სუ­ბუ­ქებს მათ, გო­ლი­ა­თუ­რი ხე­ლით ანად­გურებს მათ­ში დაბ­უდებულ და­მაბ­რკო­ლე­ბელ აზ­რებ­სა და გვა­როვ­ნუ­ლი უპი­რა­ტესობის რწმე­ნას. ის, შეი­ძლე­ბა, შეუ­ბრა­ლე­ბელ­ია; შეი­ძლე­ბა, მომ­თხოვ­ნია, პატ­ივმოყვა­რეც, მაგ­რამ მი­სი სიმკ­აც­რე იმ ჯარ­ისკ­აცის სიმკ­აც­რეს ჰგავს, რო­მე­ლიც პი­ლიგ­რი­მის ქა­რა­ვანს აპო­ლი­ო­ნის თავ­დას­ხმისგან იცავს; მი­სი მომ­თხოვ­ნელ­ობა _ იმ მო­ცი­ქუ­ლი­სას, რო­მე­ლიც ქრის­ტეს­თ­ვის ღა­ღ­ა­დებს, რო­ცა ამ­ბობს: "ვინც გაჩ­ნდე­ბა ჩემ შემ­დეგ, უარი თქვას თა­ვის თავ­ზე, აიღოს ჯვა­რი და გამ­ომყვეს~. პატ­ივმოყვა­რეო­ბა იმ მა­ღ­ალი სუ­ლის ადამ­ია­ნებ­ისა აქვს, რომ­ლე­ბიც მიზ­ნად ისა­ხა­ვენ პირ­ველ­ობას მი­წი­დან ამა­ღ­ლებ­ულთა შო­რის; რომ­ლე­ბიც იზია­რე­ბენ წა­მებ­ულთა გა­მარ­ჯვე­ბებს; რომ­ლე­ბიც არ­იან მო­წო­დე­ბულ­ნი, რჩე­ულ­ნი და ერ­თ­გულ­ნი.
სენტ-ჯო­ნი უცო­ლოა. არც შეი­რთავს ცოლს. თა­ვი­სი თა­ვი ამ საქ­მეს შეს­წირა. და ეს საქ­მეც და­სასრულს უახ­ლოვდე­ბა. მი­სი დი­დებ­ულების მზე უკ­ვე ჩა­დის, მის­მა უკ­ა­ნა­სკ­ნელ­მა წერ­ილმა ამატ­ირა, მაგ­რამ მა­ინც ნე­ტა­რებით ამავ­სო. ის ელის თა­ვის ჯილ­დოს, გვირ­გ­ვინს, რო­მელ­საც ვე­რავ­ითარი ფუ­ლით ვერ იყი­დი. ვი­ცი, შემ­დეგი წე­რი­ლი უც­ნო­ბის­გან მო­მი­ვა და მაც­ნობებს, რომ ეს ქვე­ლი და ერ­თ­გუ­ლი მსა­ხუ­რი სა­ბო­ლო­ოდ თავ­ისთან მი­იხ­მო უფალ­მა. მაშ, რა­ტომ ვტი­რი? სიკ­ვ­დი­ლის ში­ში ვერ და­აბ­ნე­ლებს სენტ-ჯო­ნის უკ­ა­ნა­სკ­ნელ სა­ათს: მი­სი გო­ნე­ბა ნა­თელი იქ­ნე­ბა, გუ­ლი _ უში­შა­რი, იმე­დი _ ნამ­დ­ვი­ლი, რწმე­ნა _ შეუ­დრე­კ­ელი. ამის საბ­უთია მი­სი სიტყ­ვე­ბი:
_ ჩემ­მა პატ­რონმა, _ მწერ­და ის, _ წი­ნას­წარ გა­მაფ­რთხილა. ყო­ველ­დღე უფ­რო და უფ­რო გა­რკ­ვევით მეს­მის: მა­ლე მო­გევ­ლინები! და ყო­ველ სა­ათს მე­ტი მონ­დო­მე­ბით ვუ­პას­უხებ: "ამინ, აღს­რულდეს ნე­ბა შე­ნი, იესო მაც­ხოვარო!~
დასასრული
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ის კვირა ისე გავიდა, ხმა თითქმის არ ამომიღია, არც არავის დავკონტაქტებივარ და არც სახლიდან გავსულვარ, ექვსი დღე დივანზე წამოწოლილმა მაღალ ხმაზე ჩართულ ტელევიზორთან გავატარე.
ელზა სამოცდაათზე მეტის იქნებოდა, შეიძლება ოთხმოცისაც. როგორც ჩანს, ადრე თმას იღებავდა, რადგან თმის ძირები ერთიანად გასთეთრებოდა, დანარჩენი კი ჯერაც შავად შერჩენოდა.
აი, სწორედ აქ დამთავრდა ჩემი ცხოვრების ინტერლუდია და დაიწყო ბოლო ეტაპი _ პოსტლუდია.
რო­გორც ქა­ლებს გიყ­ვართ თქმა, მე და ნი­ნიმ სა­კა­ი­ფოდ ვი­შო­პინ­გეთ.
ჩვენ­თან, კლი­ნი­კა­ში, ერ­თი კარ­გი კარ­დი­ო­ლო­გი გვყავს, ქე­თი­ნო გუ­რი­ე­ლი.
კვირის სიახლეები
"მამა 14 წლის შვილს გუშინ ჩვენთან ერთად ეძებდა, დღეს ისეთ მძიმე დღეშია, შინიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო"
20 მარტს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში 14 წლის მურმან ფუტკარაძე გაუჩინარდა, ბიჭს მთელი დღეის განმავლობაში მდინარე ჩირუხისწყალში ეძებდნენ, რადგან როგორც თანატოლები ამბობენ, მურმანი მათთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდა, რა დროსაც ბურთი ფერდობზე დაუგორდა, მის ამოსატანად ჩასული ბიჭი კი აღარავის უნახავს.
0 კომენტარი
"ცოცხლები კი არიან, მაგრამ ოთხივე დაჭრილი ციხეშია" - რატომ დააკავეს ქართველები პოლონეთში?
თებერვლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში 4 ქართველი, 7 უკრაინელი და 1 მოლდოველი დააკავეს. ადგილობრივი მედია ამტკიცებდა, რომ ისინი პოლიციელებს დაესხნენ თავს. მათივე ცნობით, ამ ბრალდებით რვა მათგანს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც ირკვევა დაკავებული ქართველები ამ ინციდენტისას პოლიციელებმა დაჭრეს.
0 კომენტარი
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
1 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
5 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი