რა საქ­მი­ა­ნო­ბა არ უყ­ვარს სო­ფია სე­ბის­კ­ვე­რა­ძეს
font-large font-small
რა საქ­მი­ა­ნო­ბა არ უყ­ვარს სო­ფია სე­ბის­კ­ვე­რა­ძეს
გარ­კ­ვე­ულ წე­სებს ვი­ცავ, თუმ­ცა, დი­ე­ტა არას­დ­როს და­მი­ცავს

მსა­ხი­ო­ბი სო­ფია სე­ბის­კ­ვე­რა­ძე კი­ნო­მოყ­ვა­რუ­ლებ­მა სულ ცო­ტა ხნის წინ, ეკ­რან­ზე ახ­ლა­ხან გა­მო­სულ, კი­დევ ერთ ფილ­მ­ში - "აღ­სა­რე­ბა" ლი­ლი მას­წავ­ლებ­ლის როლ­ში იხი­ლეს, სა­დაც მე­რი­ლინ მონ­როს­თან მის ვი­ზუ­ა­ლურ მსგავ­სე­ბა­ზე ბევრს ლა­პა­რა­კო­ბენ პერ­სო­ნა­ჟე­ბი. პა­რა­ლე­ლუ­რად, აქ­ტი­ურ სამ­სა­ხი­ო­ბო საქ­მი­ა­ნო­ბას თე­ატ­რ­ში ჩვე­ულ რე­ჟიმ­ში გა­ნაგ­რ­ძობს. დატ­ვირ­თუ­ლი გრა­ფი­კის მი­უ­ხე­და­ვად, სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა, რო­გორც ქალს, ცხა­დია, უწევს და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს დი­დად არ ხიბ­ლავს, მო­დუ­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მო­ვა­ლე­ო­ბა მა­ინც არ აძ­ლევს. სო­ფი­ას ამ­ჯე­რად თა­ვი­სი დი­ა­სახ­ლი­სუ­რი და კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლი ამ­ბე­ბის შე­სა­ხებ გა­ვე­სა­უბ­რეთ.კუ­ლი­ნა­რია, სა­ო­ჯა­ხო შო­პინ­გი და გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი ქა­ლუ­რი საქ­მე
- გუ­ლახ­დი­ლად რომ გითხ­რათ, სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში საქ­მი­ა­ნო­ბა არა­ნა­ირ სი­ა­მოვ­ნე­ბას არ მა­ნი­ჭებს. დი­დი გა­მომ­გო­ნებ­ლო­ბით არ გა­მო­ვირ­ჩე­ვი, თუმ­ცა, თუ რა­ი­მე მო­ვინ­დო­მე, ვცდი­ლობ, გუ­ლი­ა­ნად გა­ვა­კე­თო და კარ­გი გა­მო­ვი­დეს. კერ­ძე­ბის მომ­ზა­დე­ბა მე­ხერ­ხე­ბა და რო­გორც აღ­ნიშ­ნა­ვენ, საკ­მა­ოდ გემ­რი­ე­ლიც გა­მომ­დის, მაგ­რამ გურ­მა­ნი არ ვარ და თუ სა­ჭი­რო­ე­ბა არ მო­ითხოვს, სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თ­ვის შე­საძ­ლოა, არც არა­ფე­რი მო­ვამ­ზა­დო. რო­ცა მე­გობ­რე­ბი მო­დი­ან სტუმ­რად, სუფ­რის გაწყო­ბას უფ­რო მეტ ყუ­რადღე­ბას ვაქ­ცევ, მომ­წონს ლა­მა­ზი ჭურ­ჭე­ლი, ფე­რე­ბი, გა­ფორ­მე­ბა, რაც უფ­რო სა­დაა, მით უფ­რო მი­სა­ღე­ბია ჩემ­თ­ვის. მა­ღა­ზი­ებ­ში სი­ა­რუ­ლი­სას, რა­ი­მე ჭურ­ჭე­ლი თუ მო­მე­წო­ნე­ბა, ვყი­დუ­ლობ ხოლ­მე, გან­წყო­ბის მი­ხედ­ვით და ეს მო­მენ­ტი უფ­რო მსი­ა­მოვ­ნებს, ვიდ­რე საჭ­მე­ლე­ბის მზა­დე­ბა. თუმ­ცა, სა­ო­ჯა­ხო საქ­მის კე­თე­ბა, ბუ­ნებ­რი­ვია, მი­წევს. კარ­გია, რომ ქა­ლე­ბის შრო­მა ად­რინ­დელ­თან შე­და­რე­ბით შემ­სუ­ბუქ­და, უამ­რა­ვი სა­ხე­ო­ბის მან­ქა­ნა შე­მო­ვი­და - ტან­საც­მ­ლის თუ ჭურ­ჭ­ლის გა­სა­რეცხი და ჩვე­ნი საქ­მეც შე­და­რე­ბით გა­მარ­ტივ­და.

ყვე­ლა­ზე არა­სა­სი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სი და მო­ვა­ლე­ო­ბა
- მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მის კე­თე­ბა არ მიყ­ვარს, მა­ინც ვა­კე­თებ და რო­ცა სახ­ლი და­სუფ­თა­ვე­ბუ­ლი, და­ლა­გე­ბუ­ლი და დაწ­კ­რი­ა­ლე­ბუ­ლია, თავს კომ­ფორ­ტუ­ლად და მშვი­დად ვგრძნობ. მა­გა­ლი­თად, და­უ­თო­ე­ბა არ მიყ­ვარს და მხო­ლოდ მა­შინ ვა­უ­თო­ებ, თუ­კი აუცი­ლე­ბე­ლია... ისე, სა­უ­თო­ე­ბე­ლი მა­გი­დაც კი არ მაქვს სახ­ლ­ში, რამ­დე­ნი­მე წლის წინ გა­მიტყ­და და აღარც ვი­ყი­დე. ჩემ­თ­ვის ჭურ­ჭ­ლის და­რეცხ­ვაც ძა­ლი­ან უსი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სია, სამ­წუ­ხა­როდ, ჭურ­ჭ­ლის სა­რეცხი მან­ქა­ნა არ მაქვს, თუმ­ცა, ოჯახ­ში რად­გან მხო­ლოდ მე და ჩე­მი შვი­ლი ვართ, ბევ­რი რა­მის რეცხ­ვა ისე­დაც არ მი­წევს. მა­რი დი­დი გო­გოა და მეხ­მა­რე­ბა ხოლ­მე, თუმ­ცა, არც მას უყ­ვარს. ზო­გა­დად, არა მგო­ნია, ეს რო­მე­ლი­მე ქალ­ბა­ტო­ნის­თ­ვის საყ­ვა­რე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა იყოს, მაგ­რამ რად­გან მო­ვა­ლე­ო­ბაა, ამი­ტო­მაც ვას­რუ­ლებთ. ე.წ. უბორ­კის დროს, დამ­ხ­მა­რე ქა­ლი მო­დის და მეხ­მა­რე­ბა. სი­სუფ­თა­ვე ძა­ლი­ან მიყ­ვარს. ინ­ტე­რი­ე­რის მოწყო­ბა, ლა­მა­ზი დი­ზა­ი­ნი, ავე­ჯის ან სა­ო­ჯა­ხო ნივ­თე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ბა, შე­ძე­ნა უფ­რო სა­სი­ა­მოვ­ნო პრო­ცე­სია ჩემ­თ­ვის. ჭურ­ჭ­ლის ყიდ­ვა მიყ­ვარს. სახ­ლის მოწყო­ბა პას­ტე­ლურ ფე­რებ­ში უფ­რო მომ­წონს, 2-3 ფერ­ში, თვალს არ აღი­ზი­ა­ნებს და უფ­რო მშვიდ გა­რე­მოს ქმნის.
- კერ­ვა თუ გე­ხერ­ხე­ბათ?
- სხვა­თა შო­რის, კი. ხში­რად, რო­ცა რა­ი­მეს ვყი­დუ­ლობ, მე­რე, ჩემს გე­მო­ზე, ორი­გი­ნა­ლუ­რად გა­და­ვა­კე­თებ ხოლ­მე, შე­იძ­ლე­ბა შე­მოვ­ჭ­რა ან რა­მე მი­ვა­კე­რო და ა.შ. ზო­გა­დად, ვფიქ­რობ, ყვე­ლა ქალს გა­მო­უ­ვა ყვე­ლა­ფე­რი, უბ­რა­ლოდ, დრო­ის ფაქ­ტო­რია.

ტკბი­ლე­უ­ლი, ნამ­ცხ­ვ­რე­ბი და კე­თი­ლი ბე­ბო
- ბავ­შ­ვო­ბი­სას, ნამ­ცხ­ვ­რებს ხში­რად ვა­კე­თებ­დი, ალ­ბათ, რო­ცა მი­ხა­რო­და და ბევ­რი დრო მქონ­და. სი­მარ­თ­ლე გითხ­რათ, ახ­ლა დი­დი ხა­ნია არ გა­მო­მიცხ­ვია. დე­დას ვუ­ყუ­რებ­დი, რო­გორ აცხობ­და, მე­რე, მე და ჩე­მი მე­გო­ბა­რი ამის მი­ხედ­ვით ვა­კე­თებ­დით, ბე­ბო კი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მიწყობ­და ხელს, ინ­გ­რე­დი­ენ­ტე­ბით მა­მა­რა­გებ­და და კე­თე­ბა მი­ხა­რო­და.GzaPress

ცხა­რე კუ­ლი­ნა­რია
- წარ­მო­შო­ბით იმე­რე­ლი ვარ და ქარ­თულ კერ­ძებს ყვე­ლა­ფერს ვა­კე­თებ, ხა­ჭა­პურ­საც. ერ­თა­დერ­თი, რაც არ მიც­დია, ხინ­კ­ლის კე­თე­ბაა, და­სავ­ლეთ­ში ნაკ­ლე­ბად აკე­თე­ბენ. ძა­ლი­ან მიყ­ვარს ცხა­რე კერ­ძე­ბი და ქარ­თუ­ლი სამ­ზა­რეუ­ლო­დან ამ მხრივ, მეგ­რულს გა­მოვ­ყოფ­დი. ინ­დუ­რიც მომ­წონს, მექ­სი­კუ­რიც, საკ­მა­ოდ ცხა­რეა; რუ­სულ და უკ­რა­ი­ნულ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ებ­საც გა­მო­ვარ­ჩევ­დი. რაც შე­ე­ხე­ბა იტა­ლი­ურს, სპა­გე­ტი ბევ­რ­ჯერ გა­მი­კე­თე­ბია სხვა­დას­ხ­ვა­ნა­ი­რად, მაგ­რამ დი­დად არ მომ­წონს. აი, ჩი­ნუ­რი და იაპო­ნუ­რი სამ­ზა­რე­უ­ლოს მოყ­ვა­რუ­ლი კი არ ვარ, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ თევ­ზი ძა­ლი­ან მიყ­ვარს და ზღვის პრო­დუქ­ტე­ბი­დან თევ­ზის გარ­და სხვას ვე­რა­ფერს ვჭამ. სას­მელს რაც შე­ე­ხე­ბა, ვსვამ, ოღონდ ბევრს და ხში­რად არა, რად­გან ალერ­გი­ას მაძ­ლევს და ვე­რი­დე­ბი. სა­მე­გობ­როს ტრა­დი­ცია გაქვს, ხან­და­ხან კვი­რა­ო­ბით ვიკ­რი­ბე­ბით და გემ­რი­ელ კერ­ძებს ვამ­ზა­დებთ, ყვე­ლა თა­ვი­სას იგო­ნებს და ასე ვერ­თო­ბით.

ჯან­სა­ღი კვე­ბა ლა­მა­ზი ფი­გუ­რი­სა და გან­წყო­ბის­თ­ვის
- ჯან­საღ კვე­ბას ყუ­რადღე­ბას ნამ­დ­ვი­ლად ვაქ­ცევ, ვცდი­ლობ, მი­ვი­ღო ბევ­რი სითხე, ბოს­ტ­ნე­უ­ლი, ნაკ­ლე­ბი ცხი­მი. გარ­კ­ვე­ულ წე­სებს ვი­ცავ, თუმ­ცა, დი­ე­ტა არას­დ­როს და­მი­ცავს. მა­გა­ლი­თად, ქათ­მის ხორცს კანს ყო­ველ­თ­ვის ვაც­ლი. უფ­რო მე­ტად, მო­ხარ­შულ კერ­ძებს მი­ვირ­თ­მევ, მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით ცხი­მით, სა­ფუვ­რის გა­რე­შე პუ­რით, რაც იმა­ში გეხ­მა­რე­ბა, რომ ფორ­მა­ში იყო. ეს გან­წყო­ბა­ზეც მოქ­მე­დებს, უფ­რო ენერ­გი­უ­ლი ხარ, მე­ტის გა­კე­თე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვს. არის პე­რი­ო­დე­ბი, რო­ცა რე­გუ­ლა­რუ­ლად ვვარ­ჯი­შობ. ვარ­ჯიშს 15-20 წუ­თით სახ­ლის პი­რო­ბებ­შიც ვა­ხერ­ხებ, ტო­ნუს­ში რომ ვი­ყო. ჯან­საღ კვე­ბას დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს კა­ნის სი­ჯან­სა­ღი­სა და სხე­უ­ლის ფორ­მა­ში ყოფ­ნის­თ­ვის, ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბი­სა და სი­ლა­მა­ზის­თ­ვის.

ბა­ნა­ნი და შო­კო­ლა­დი ცომ­ში
- ავი­ღოთ გა­ყი­ნუ­ლი ფე­ნო­ვა­ნი ცო­მი, ერ­თი ფი­ლა შა­ვი ან რძი­ა­ნი შო­კო­ლა­დი, ჩავ­დოთ ამ ცომ­ში, შეგ­ვიძ­ლია ბა­ნა­ნი ან სხვა ხი­ლიც ჩა­ვაჭ­რათ და თავ­ზე კვერ­ცხის გუ­ლი მო­ვუს­ვათ. ინ­ტერ­ნეტ­ში წა­ვი­კითხე, გა­ვა­კე­თე და ძა­ლი­ან გემ­რი­ე­ლი გა­მო­ვი­და. თქვენც გირ­ჩევთ, მო­ამ­ზა­დოთ.

გვან­ცა დგე­ბუ­ა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
სპექტაკლი, რომელსაც ირაკლი კავსაძე დედის ხსოვნას უძღვნის
ზურა ნიჟარაძე ქალიშვილის მოლოდინში
ვერკა ჯაჯანიძისა და ირაკლი შალიკაშვილისთვის შარშანდელი წელი ნაყოფიერი აღმოჩნდა - წყვილი ახალ წელს ახალ ბინაში შეხვდა.
"მომწონს ქართველები, სხვა ქვეყნის ქალებზე ვერ ვგიჟდები"
"არ მიყვარს იმის აფიშირება, რაც გულის სიღრმეში მაქვს"
კვირის სიახლეები
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
0 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
"ადამიანი "მიყვარხარს" რომ მეუბნება, მის ჩამოშორებას ვიწყებ"
შავი საქორწინო კაბა და "ქალბატონი დედა"
6 კომენტარი
"უაზრო სკანდალებით გავხდი თავიდანვე ცნობილი"
რას ნანობს ქართველი ფოტომოდელი
3 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
4 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი