რამ­დე­ნად სა­ში­შია ფრჩხი­ლის სო­კო?
font-large font-small
რამ­დე­ნად სა­ში­შია ფრჩხი­ლის სო­კო?
სო­კო­ვა­ნი ინ­ფექ­ცია სწრა­ფად ვრცელ­დე­ბა და ადა­მი­ან­მა და­ა­ვა­დე­ბას თა­ვი დრო­უ­ლად რომ და­აღ­წი­ოს, ამის­თ­ვის აუცი­ლე­ბე­ლია მკურ­ნა­ლო­ბის დრო­უ­ლად დაწყე­ბა.
გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ისიც, რომ სო­კო­ვა­ნი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი ორ­გა­ნიზ­მი­დან თა­ვი­სით არ გა­მო­დის და ასეთ დროს ექიმ­თან ვი­ზი­ტი ყვე­ლა­ზე სწო­რი გზაა.

ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ფრჩხი­ლის სო­კო­ვა­ნი ინ­ფექ­ცია ძა­ლი­ან გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლია. ალ­ბათ ბევ­რ­მა არც კი იცის, რომ ეს და­ა­ვა­დე­ბა დი­დი საფ­რ­თხის მა­ტა­რე­ბე­ლია, გან­კურ­ნე­ბა კი საკ­მა­ოდ ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი პრო­ცე­სია და დიდ ნე­ბის­ყო­ფას მო­ითხოვს. ამ და­ა­ვა­დე­ბას ხში­რად თან ახ­ლავს უსი­ა­მოვ­ნო სუ­ნი და ფრჩხი­ლის ჩაზ­რ­დის დი­დი რის­კი. მოვ­ლი­ლი ფრჩხი­ლე­ბი ეს­თე­ტი­კუ­რი თვალ­საზ­რი­სი­თაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია და ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი ზრუ­ნავს ამა­ზე. რო­გორ და­ვიც­ვათ ფრჩხი­ლე­ბი სო­კო­ვა­ნი ინ­ფი­ცი­რე­ბის­გან, ამ და სხვა აქ­ტუ­ა­ლურ სა­კითხ­ზე კა­ნი­სა და ვენ­ს­ნე­უ­ლე­ბა­თა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ექიმ-დერ­მა­ტო­ლოგს, მე­დი­ცი­ნის აკა­დე­მი­ურ დოქ­ტორს, ხა­თუ­ნა კუ­და­ვას ვე­სა­უბ­რეთ.
-ქალ­ბა­ტო­ნო ხა­თუ­ნა, სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი ხში­რია, გან­სა­კუთ­რე­ბით გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლია ფრჩხი­ლის სო­კო. რა იწ­ვევს ამ და­ა­ვა­დე­ბას?
-ფრჩხი­ლის სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა (ო­ნი­ქო­მი­კო­ზი) ფრჩხი­ლის ინ­ფექ­ცი­უ­რი და­ზი­ა­ნე­ბაა, რო­მელ­საც იწ­ვევს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხე­ო­ბის სო­კო. ცნო­ბი­ლია ონი­ქო­მი­კო­ზის გა­მომ­წ­ვე­ვი, ორ­მოც­ზე მე­ტი სა­ხე­ო­ბა.
-რა გზით შე­იძ­ლე­ბა და­ა­ვად­დეს ადა­მი­ა­ნი?
-და­ა­ვა­დე­ბის წყა­რო შე­იძ­ლე­ბა იყოს სო­კოს სპო­რე­ბით და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი საგ­ნე­ბი, რო­მელ­თაც უშუ­ა­ლო შე­ხე­ბა აქვს ტერ­ფებ­თან. ფრჩხი­ლის სო­კოს და­ა­ვა­დე­ბას ზრდის ტერ­ფის სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებს შო­რის; სა­ერ­თო აბა­ზა­ნით სარ­გებ­ლო­ბა; აუზით სარ­გებ­ლო­ბა და ა.შ. უნ­და აღი­ნიშ­ნოს ისიც, რომ მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რია ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტის მთლი­ა­ნო­ბის დარ­ღ­ვე­ვაც. ამი­ტო­მაც ხში­რია ონი­ქო­მი­კო­ზე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა ფრჩხი­ლე­ბის ტრავ­მუ­ლი და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­დეგ, ვიწ­რო ფეხ­საც­მე­ლე­ბის ტა­რე­ბის შე­დე­გად.
-რო­გორ ხდე­ბა ამ და­ა­ვა­დე­ბის დი­აგ­ნოს­ტი­რე­ბა?
-და­ა­ვა­დე­ბის დი­აგ­ნოს­ტი­რე­ბა ხდე­ბა ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლად. პირ­ველ ეტაპ­ზე ტარ­დე­ბა ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტი­დან აღე­ბუ­ლი მა­სა­ლის მიკ­როს­კო­პუ­ლი გა­მოკ­ვ­ლე­ვა იმის და­სად­გე­ნად, არის თუ არა სო­კო­ვა­ნი ინ­ფექ­ცია. ამ კვლე­ვით ხდე­ბა სო­კოს მი­ცე­ლი­უ­მე­ბი­სა და სპო­რე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა. მე­ო­რე ეტაპ­ზე ტარ­დე­ბა კულ­ტუ­რა­ლუ­რი კვლე­ვა, რომ­ლი­თაც ხდე­ბა სო­კოს სა­ხე­ობ­რი­ვი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა ანუ დად­გე­ნა იმი­სა, თუ რა სა­ხე­ო­ბის სო­კო­თია გა­მოწ­ვე­უ­ლი კონ­კ­რე­ტუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა.
-რო­გორც ვი­ცით, სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­დამ­დე­ბია, რო­გორ უნ­და და­ვიც­ვათ თა­ვი?

-პირ­ველ რიგ­ში, ჰი­გი­ე­ნის პი­რო­ბე­ბი­სა და კა­ნის ზე­და­პი­რის მთლი­ა­ნო­ბის დაც­ვაა აუცი­ლე­ბე­ლი. და­ზი­ა­ნე­ბულ კან­ში ინ­ფექ­ცია ად­ვი­ლად იჭ­რე­ბა. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია ჭარ­ბოფ­ლი­ა­ნო­ბის კო­რექ­ცი­აც, რად­გან ტე­ნი­ან გა­რე­მო­ში სო­კოს გამ­რავ­ლე­ბის­თ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბით ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბი იქ­მ­ნე­ბა.
-რა კლი­ნი­კუ­რი ნიშ­ნე­ბით ხდე­ბა ონი­ქო­მი­კო­ზის გა­მოვ­ლე­ნა?
-კლი­ნი­კუ­რად აღი­ნიშ­ნე­ბა რო­გორც ფრჩხი­ლის ფე­რის, ისე ფორ­მის ცვლი­ლე­ბე­ბი. ფრჩხი­ლის ფე­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს თეთ­რი, მოყ­ვი­თა­ლო, მღვრიე ან მო­ყა­ვის­ფ­რო. ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტა ზოგ­ჯერ ზი­ან­დე­ბა მხო­ლოდ ზე­და­პი­რუ­ლად და გა­მოვ­ლინ­დე­ბა აქერ­ც­ვ­ლით, თუმ­ცა ხში­რად იგი სქელ­დე­ბა, ნა­წი­ლობ­რივ ან სრუ­ლად იფ­შ­ვ­ნე­ბა ან თა­ვი­სუ­ფა­ლი კი­დის მხრი­დან შორ­დე­ბა ფრჩხი­ლის სა­წოლს. ფრჩხი­ლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბას არ­ც­თუ იშ­ვი­ა­თად თან სდევს ამ მი­და­მო­ებ­ში კა­ნის სო­კო­ვა­ნი ინ­ფექ­ცი­აც, რო­მე­ლიც გა­მოვ­ლინ­დე­ბა შე­მო­ფარ­გ­ლუ­ლი, მო­ვარ­დის­ფ­რო აქერ­ც­ლი­ლი უბ­ნე­ბით. თი­თებ­შუა ნა­ო­ჭე­ბის ცენ­ტ­რ­ში ხში­რია ნაპ­რა­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა.
კან­დი­დო­ზუ­რი ინ­ფექ­ცი­ით ხში­რად დი­ა­სახ­ლი­სებს არ­ჩე­ვი­თად უზი­ან­დე­ბათ ხე­ლის მტევ­ნე­ბის მე­სა­მე და მე­ოთხე თი­თის ფრჩხი­ლე­ბი, რა­საც თან ახ­ლავს ფრჩხი­ლის მორ­გ­ვე­ბის შე­შუ­პე­ბა და ტკი­ვი­ლი. მათ შო­რის არ­სე­ბულ თი­თებ­შუა ნა­ოჭ­ში მუ­ქი წი­თე­ლი ფე­რის ერო­ზი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა.
-ამ­ბო­ბენ, რომ სო­კო­ვა­ნი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი ორ­გა­ნიზ­მი­დან თა­ვი­სით არ გა­მო­დის. რას გვირჩევთ და რო­გორ მკურ­ნა­ლო­ბენ ამ და­ა­ვა­დე­ბას? ხში­რად ხალ­ხურ მე­დი­ცი­ნა­საც მი­მარ­თა­ვენ პა­ცი­ენ­ტე­ბი, ეს რამ­დე­ნად გა­მარ­თ­ლე­ბუ­ლია? სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში მი­სი მკურ­ნა­ლო­ბის რა­ი­მე მე­თოდს ხომ არ გა­ან­დობ­დით ჩვენს მკითხ­ვე­ლებს?
-ჩვენს მკითხ­ველს სრულ­ყო­ფილ მე­დი­კა­მენ­ტო­ზურ მკურ­ნა­ლო­ბას ვურ­ჩევ­დი, რაც ძალ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია სრუ­ლი გან­კურ­ნე­ბის­თ­ვის. გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ფრჩხი­ლის სო­კოს მკურ­ნა­ლო­ბა ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რად უნ­და შე­ირ­ჩეს და ეტა­პობ­რი­ვად წა­რი­მარ­თოს, აუცი­ლე­ბე­ლია ექი­მის მუდ­მი­ვი მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბა ჯან­მ­რ­თე­ლი ფრჩხი­ლის სრულ გაზ­რ­დამ­დე, რა­საც და­ახ­ლო­ე­ბით სა­მი თვე სჭირ­დე­ბა. ყვე­ლას ახ­სოვ­დეს, რომ ონი­ქო­მი­კო­ზი თა­ვის­თა­ვად არ იკურ­ნე­ბა. თუ მკურ­ნა­ლო­ბა არ ჩა­ტარ­და, ერ­თი ფრჩხი­ლი­დან სო­კო და­ნარ­ჩე­ნებ­საც გა­და­ე­დე­ბა.
-ასეთ დროს ფრჩხი­ლის მო­ცი­ლე­ბა აუცი­ლე­ბე­ლია?
-დი­ახ, და­სა­ლევ აბებ­თან ერ­თად სა­ჭი­როა ფრჩხი­ლის მე­ქა­ნი­კუ­რი და­მუ­შა­ვე­ბაც, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც ფრჩხი­ლის სა­წოლს ვა­ცი­ლებთ და­ზი­ა­ნე­ბულ ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტას.
-ხში­რად ფრჩხი­ლის სო­კო აქვთ დი­ა­ბე­ტის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებს, რა იწ­ვევს მათ­ში ამ და­ა­ვა­დებას და რას ურ­ჩევ­დით მათ?
-დი­ა­ბე­ტით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლებ­ში აღი­ნიშ­ნე­ბა კა­ნის სიმ­შ­რა­ლე, რაც გან­სა­კუთ­რე­ბით ვლინ­დე­ბა ფე­ხის ტერ­ფე­ბის არე­ში. ეს პრობ­ლე­მა ძალზედ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია დი­ა­ბე­ტუ­რი ტერ­ფის გან­ვი­თა­რე­ბი­სას. ამ დროს არ­სე­ბუ­ლი ნა­ხეთ­ქე­ბი და ნა­ო­ჭებ­შუა ნაპ­რა­ლე­ბი სო­კო­ვა­ნი ინ­ფექ­ცი­ის შეჭ­რის­თ­ვის ხელ­საყ­რელ პი­რო­ბებს ქმნის. ამი­ტო­მაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ასეთ პა­ცი­ენ­ტებ­ში ტერ­ფე­ბის მუდ­მი­ვი მოვ­ლა, ჰი­გი­ე­ნის წე­სე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დაც­ვა, კა­ნის აქ­ტი­უ­რი და მუდ­მი­ვი და­ტე­ნი­ა­ნე­ბა.

თეა ხურ­ცი­ლა­ვა
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (2)
28.11.2017
ფრჩილის გასქელების ან ფერის შეცვლის შემთხვევაში დამირეკეთ ან მომწერეთ პირადში .598391391
14.04.2017
როგორ დავუკავშირდე ამ ექიმს და რა ღირს ვიზიტი ?
გიორგი
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2532 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2656 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
7 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
5 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
3 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
886 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2446 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1218 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1207 კომენტარი