რა იწ­ვევს თმის ცვე­ნას?
font-large font-small
რა იწ­ვევს თმის ცვე­ნას?
თმის ცვე­ნის მკურ­ნა­ლო­ბა გა­ცი­ლე­ბით ეფექ­ტი­ა­ნია, თუ და­ვი­ცავთ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესს

თმის ცვე­ნა ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და რთუ­ლად მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი პრობ­ლე­მაა და ბევრ ადა­მი­ანს აწუ­ხებს. რო­გორ მო­ვუ­ა­როთ ამ პრობ­ლე­მას, რა არის მი­სი გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზი, ამ სა­კითხ­ზე ვე­სა­უბ­რეთ კა­ნი­სა და ვენ­ს­ნე­უ­ლე­ბა­თა სა­მეც­ნი­ე­რო-კვლე­ვი­თი ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტ­რის ექიმ დერ­მა­ტო­ლოგს, მე­დი­ცი­ნის აკა­დე­მი­ურ დოქ­ტორს, ხა­თუ­ნა კუ­და­ვას.


- ხში­რად აწუ­ხებთ ადა­მი­ა­ნებს თმის ცვე­ნა. რო­დის ჩნდე­ბა ეს პრობ­ლე­მა?
- თმის ცვე­ნა დღეს­დღე­ო­ბით საკ­მა­ოდ გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მაა. თმის მოვ­ლა და სი­ჯან­სა­ღე გა­მო­სა­ხავს ჩვე­ნი ორ­გა­ნიზ­მის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბას. ხში­რად ადა­მი­ა­ნე­ბი მე­ტად მწვა­ვედ გა­ნიც­დი­ან თმის ღე­რე­ბის მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით და­კარ­გ­ვა­საც კი. ბევ­რ­მა არც იცის, რომ თმის ცვე­ნა ბუ­ნებ­რი­ვი ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი პრო­ცე­სია - თმის ღერს აქვს სი­ცოცხ­ლის ციკ­ლი. რო­ცა დრო მო­დის, ის ცვი­ვა, მის მა­გივ­რად კი სხვა ამო­დის. ადა­მი­ანს ყო­ველ­დღი­უ­რად 50-დან 100-მდე ღე­რი თმა თუ სცვი­ვა, ეს ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი ნორ­მაა და სა­გან­გა­შო არა­ფე­რია. გან­გა­შის ატე­ხა კი მა­ში­ნაა სა­ჭი­რო, რო­ცა გაც­ვე­ნი­ლი თმა სა­ერ­თო რა­ო­დე­ნო­ბის 10-50%-ს შე­ად­გენს. თმის ცვე­ნას მრა­ვა­ლი მი­ზე­ზი აქვს. სრუ­ლი ან ნა­წი­ლობ­რი­ვი თმის ცვე­ნა შე­საძ­ლე­ბე­ლია გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყოს ში­ნა­გა­ნი და გა­რე­გა­ნი ფაქ­ტო­რე­ბით. შე­იძ­ლე­ბა, ცვე­ნა უკავ­შირ­დე­ბო­დეს ორ­გა­ნიზ­მ­ში მიმ­დი­ნა­რე იმუ­ნო­ლო­გი­ურ ცვლი­ლე­ბებს, ენ­დოკ­რი­ნულ პა­თო­ლო­გი­ებ­სა თუ ანე­მი­ებს. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, თმის ცვე­ნა ვი­ტა­მი­ნე­ბი­სა და მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბი­თაც იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი. კვლე­ვე­ბით დას­ტურ­დე­ბა, რომ ყვე­ლა­ზე ხში­რად თმის ცვე­ნას ვი­ტა­მი­ნე­ბის დე­ფი­ცი­ტი, ასე­ვე - რკი­ნის უკ­მა­რი­სო­ბა იწ­ვევს. ცვე­ნის გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზი შე­საძ­ლოა იყოს ინ­ფექ­ცი­აც. სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბი­სა და სი­ფი­ლი­სის დროს გა­მოვ­ლე­ნი­ლი თმის ცვე­ნაც ამის მა­გა­ლი­თია.

- რას უნ­და მი­ვაქ­ცი­ოთ ყუ­რადღე­ბა და რა გა­მოკ­ვ­ლე­ვე­ბია სა­ჭი­რო იმი­სათ­ვის, რომ დად­გინ­დეს პრობ­ლე­მის გა­მომ­წ­ვე­ვი მი­ზე­ზი?

- პირ­ველ რიგ­ში უნ­და შე­ფას­დეს თმის ცვე­ნის სიხ­ში­რე. ამი­სათ­ვის სა­ჭი­როა ჩა­ტარ­დეს და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი უბ­ნის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი დი­აგ­ნოს­ტი­კა ტრი­ქოს­კა­ნის მეშ­ვე­ო­ბით. ამ მე­თო­დით ხდე­ბა რო­გორც და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი უბ­ნის სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ვი­ზუ­ა­ლი­ზა­ცია, ისე - ტრი­ქოგ­რა­მის მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბის გან­საზღ­ვ­რა. თმის ღე­რის სიხ­ში­რე, ზრდი­სა (ა­ნა­გე­ნის) და ცვე­ნის (ტე­ლო­გე­ნი) პრო­ცენ­ტუ­ლი თა­ნა­ფარ­დო­ბა, თმის ღე­რის სა­შუ­ა­ლო სიგ­რ­ძე, ღინ­ღ­ლო­ვა­ნი და ტერ­მი­ნა­ლუ­რი თმის ღე­რე­ბის რა­ო­დე­ნობ­რი­ვი და პრო­ცენ­ტუ­ლი მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბის თა­ნა­ფარ­დო­ბა - ეს ის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მო­ნა­ცე­მე­ბია, რომ­ლე­ბიც ექიმს მდგო­მა­რე­ო­ბის სწო­რად შე­ფა­სე­ბი­სა და ეფექ­ტი­ა­ნი მკურ­ნა­ლო­ბის შერ­ჩე­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს. გა­მოკ­ვ­ლე­ვა უნ­და ჩა­ტარ­დეს რო­გორც მკურ­ნა­ლო­ბის დაწყე­ბამ­დე, ისე - შემ­დ­გომ, მკურ­ნა­ლო­ბის ეფექ­ტი­ა­ნო­ბის შე­სა­ფა­სებ­ლად. თუ და­ზი­ა­ნე­ბულ უბან­ზე აღი­ნიშ­ნე­ბა შე­მო­ფარ­გ­ლუ­ლი ან­თე­ბი­თი კე­რა, ზე­და­პირ­ზე აქერ­ც­ვ­ლი­თა და გა­დამ­ტ­ვ­რე­უ­ლი თმის ღე­რე­ბით ან მკვეთ­რად ინ­ფილ­ტ­რი­რე­ბუ­ლი ან­თე­ბი­თი კე­რა, რო­მელ­შიც თმის ღე­რე­ბი ად­ვი­ლად ძვრე­ბა, აუცი­ლე­ბე­ლია თა­ვის თმი­ა­ნი არის სო­კო­ვან და­ა­ვა­დე­ბებ­ზე გა­მოკ­ვ­ლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბა. პირ­ველ ეტაპ­ზე ტარ­დე­ბა თმის ღე­რი­სა და ქერ­ც­ლის მიკ­როს­კო­პუ­ლი გა­მოკ­ვ­ლე­ვა, სო­კოს მი­ცე­ლი­უ­მე­ბი­სა და სპო­რე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად. სპე­ცი­ფი­კუ­რი კლი­ნი­კუ­რი ნიშ­ნე­ბი­სა და სა­ეჭ­ვო ანამ­ნე­ზის შემ­თხ­ვე­ვა­ში კი აუცი­ლე­ბე­ლია სი­ფი­ლის­ზე გა­მოკ­ვ­ლე­ვის ჩა­ტა­რე­ბა. ასე­ვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია თმის ცვე­ნის გა­მოვ­ლე­ნა ანე­მი­ის დრო­საც. ნა­წი­ბუ­რო­ვა­ნი ალო­პე­ცი­ის შემ­თხ­ვე­ვა­ში კი სა­ჭი­როა სის­ტე­მუ­რი პა­თო­ლო­გი­ე­ბის, კერ­ძოდ - წი­თე­ლი მგლუ­რას გა­მო­რიცხ­ვაც.

- რას ნიშ­ნავს ან­დ­რო­გე­ნუ­ლი თმის ცვე­ნა? ვფიქ­რობ, ეს მა­ინც მა­მა­კა­ცებს აწუ­ხებთ უფ­რო მე­ტად, რა დარ­ღ­ვე­ვე­ბი ვლინ­დე­ბა ასეთ დროს? ქა­ლებ­ში რამ­დე­ნად ხში­რია ეს პრობ­ლე­მა და თუ არის იგი ასაკ­თან კავ­შირ­ში?

- ან­დ­რო­გე­ნუ­ლი ალო­პე­ცია თმის ფო­ლი­კუ­ლებ­ზე ჰორ­მო­ნე­ბის, ან­დ­რო­გე­ნე­ბის მოქ­მე­დე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი პა­თო­ლო­გიაა. ეს პრო­ცე­სი მემ­კ­ვიდ­რულ წი­ნას­წარ­გან­წყო­ბას­თან არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და პროგ­რე­სუ­ლად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. გე­ნე­ტი­კა ერთ-ერ­თი ძი­რი­თა­დი ფაქ­ტო­რია, რო­მე­ლიც თმის ცვე­ნას გა­ნა­პი­რო­ბებს. თუმ­ცა, არ­სე­ბობს ისე­თი მი­ზე­ზე­ბიც, რო­მელ­თა თა­ვი­დან აცი­ლე­ბაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია. თმა­გაც­ვე­ნი­ლი უბა­ნი ძი­რი­თა­დად თხე­მის არეს მო­ი­ცავს. უფ­რო ხში­რია მა­მა­კა­ცებ­ში, თუმ­ცა აღი­ნიშ­ნე­ბა ქა­ლებ­შიც. რაც შე­ე­ხე­ბა ასაკს, ამ სა­ხის თმის ცვე­ნა მა­მა­კა­ცებ­ში იწყე­ბა პუ­ბერ­ტა­ტუ­ლი პე­რი­ო­დის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ და ორ­მო­ცი წლი­სათ­ვის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბულ სა­ხეს იღებს, ხო­ლო ქა­ლებ­ში უფ­რო მოგ­ვი­ა­ნე­ბით იჩენს პრობ­ლე­მა თავს.

- ამ­ბო­ბენ, რომ ძლი­ე­რი სტრე­სიც იწ­ვევს ამ პრობ­ლე­მას, ამას ეთან­ხ­მე­ბით?

- თმის ცვე­ნა ხში­რად უკავ­შირ­დე­ბა სტრე­სულ მდგო­მა­რე­ო­ბას, ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის ფუნ­ქ­ცი­ურ დარ­ღ­ვე­ვებს. ჩვე­ნი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მა არე­გუ­ლი­რებს კა­ნის ცხი­მის გა­მო­ყო­ფას. სტრე­სი ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია, რო­მელ­საც ხში­რად უკავ­შირ­დე­ბა დი­ფუ­ზუ­რი თმის ცვე­ნა. სტრე­სუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან და­ახ­ლო­ე­ბით 3-5 თვე­ში პა­ცი­ენ­ტი აღ­ნიშ­ნავს მკვეთ­რად გა­მო­ხა­ტულ თმის ცვე­ნას. სტრე­სუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი მავ­ნე ზე­გავ­ლე­ნას ახ­დენს თმის ღე­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე. ასე­თი ფაქ­ტო­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს მშო­ბი­ა­რო­ბა, ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბი, გა­ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვე­ბუ­ლი ცხე­ლე­ბით მიმ­დი­ნა­რე მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბე­ბი და მკაც­რი დი­ე­ტა, რო­მელ­საც თან ახ­ლავს წო­ნის სწრა­ფი და მკვეთ­რი კლე­ბა. თმის ცვე­ნა მშო­ბი­ა­რო­ბის შემ­დ­გომ პე­რი­ოდ­შიც ძლი­ერ­დე­ბა. მშო­ბი­ა­რო­ბი­დან 7-8 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი თმის ცვე­ნა ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რია. მთა­ვა­რია, ის ქრო­ნი­კულ პრო­ცეს­ში არ გა­და­ი­ზარ­დოს. ამის­თ­ვის კი სა­თა­ნა­დო ჰი­გი­ე­ნა და კვე­ბაა აუცი­ლე­ბე­ლი. თუ ორი­ო­დე თვე­ში თმის ცვე­ნა არ შე­ნელ­და, უნ­და მი­ა­კითხოს სპე­ცი­ა­ლისტს, მა­ნამ­დე სა­გან­გა­შო არა­ფე­რია. ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს რო­გორც რე­აქ­ცია, კონ­კ­რე­ტუ­ლი მე­დი­კა­მენ­ტის მი­ღე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში. სის­ხ­ლის გა­მათხე­ლე­ბე­ლი, არ­თ­რი­ტის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო, ფსი­ქოტ­რო­პუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი - მცი­რე ჩა­მო­ნათ­ვა­ლია იმ მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი­სა, რომ­ლე­ბიც თმის ცვე­ნის ერ­თ­გ­ვარ კა­ტა­ლი­ზა­ტორს წარ­მო­ად­გენს.

- თმის შე­ღებ­ვა ცვე­ნას თუ უწყობს ხელს?
- შე­ღებ­ვა, ფე­ნით გაშ­რო­ბა, ქი­მი­უ­რი დახ­ვე­ვა, აგ­რე­სი­უ­ლი და ცუ­დად შერ­ჩე­უ­ლი შამ­პუ­ნე­ბი - ეს ყვე­ლა­ფე­რი უარ­ყო­ფი­თად აისა­ხე­ბა რო­გორც თა­ვის კან­ზე, ასე­ვე თმის ხა­რის­ხ­ზე. ბო­ლო დროს ჩა­ტა­რე­ბულ­მა კვლე­ვებ­მა ცხად­ყო, რომ თმის ბოლ­ქ­ვი არ კვდე­ბა და შე­საძ­ლე­ბე­ლია მი­სი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა, რის შე­დე­გა­დაც ხდე­ბა თმის ზრდის ბუ­ნებ­რი­ვად სტი­მუ­ლი­რე­ბა. თმის ცვე­ნის მკურ­ნა­ლო­ბა გა­ცი­ლე­ბით ეფექ­ტი­ა­ნია, თუ და­ვი­ცავთ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესს, გა­მო­ვი­ყე­ნებთ მა­ღა­ლი ხა­რის­ხის საკ­ვებ პრო­დუქ­ტებს, ავი­მაღ­ლებთ იმუ­ნი­ტეტს, თავს და­ვი­ცავთ სხვა­დას­ხ­ვა და­ა­ვა­დე­ბის­გან, გა­ვა­კონ­ტ­რო­ლებთ ორ­გა­ნიზ­მ­ში რკი­ნის რა­ო­დე­ნო­ბას, რად­გან თმის ცვე­ნის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე ცნო­ბი­ლი მი­ზე­ზი ორ­გა­ნიზ­მ­ში რკი­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბაა. ამ პრობ­ლე­მის აღ­მოფხ­ვ­რის ერ­თა­დერ­თი გზა რა­ცი­ონ­ში რკი­ნით გამ­დიდ­რე­ბუ­ლი საკ­ვე­ბის და­მა­ტე­ბაა. ასე­ვე გა­ამ­დიდ­რეთ თქვე­ნი საკ­ვე­ბი თუ­თი­ით, ცი­ლით, ხი­ლით, ბოს­ტ­ნე­უ­ლით, ქორ­ფა მწვა­ნი­ლით, ხა­ჭო­თი. ჯან­სა­ღი თმის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად და თმის ცვე­ნის პრე­ვენ­ცი­ის­თ­ვის ძა­ლი­ან კარ­გია თევ­ზი, რად­გან იგი შე­ი­ცავს ცხი­მო­ვან მჟა­ვას - ომე­გა 3-ს და D ვი­ტა­მინს.

- რას ურ­ჩევ­დით იმ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც ეს პრობ­ლე­მა აწუ­ხებს?

- არ და­ი­ზა­რონ დერ­მა­ტო­ლოგ­თან ვი­ზი­ტი. ეს აუცი­ლე­ბე­ლია და სა­ჭი­როა სა­თა­ნა­დო გა­მოკ­ვ­ლე­ვე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა, კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კონ­სულ­ტა­ცია, სწო­რი დი­აგ­ნო­ზის დას­მა, ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი მე­თო­დე­ბით მი­სი დამ­ტ­კი­ცე­ბა და შემ­დეგ სა­თა­ნა­დო მკურ­ნა­ლო­ბა. ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მიდ­გო­მა სჭირ­დე­ბა და ექი­მი და­გეხ­მა­რე­ბათ, მი­აგ­ნოთ გა­მო­სა­ვალს. საკ­მა­ოდ ძნე­ლად მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი პრობ­ლე­მაა, თუმ­ცა ბევრ პა­ცი­ენ­ტ­ში და­დე­ბი­თი შე­დე­გი აშ­კა­რაა.

თეა ხურ­ცი­ლა­ვა
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი