"მეტყე­ვეს უნ­და უყ­ვარ­დეს თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, ცხოვ­რე­ბის აქ­ტი­უ­რი რე­ჟი­მი და ბუ­ნე­ბა­ში ხე­ტი­ა­ლი"...
font-large font-small
"მეტყე­ვეს უნ­და უყ­ვარ­დეს თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, ცხოვ­რე­ბის აქ­ტი­უ­რი რე­ჟი­მი და ბუ­ნე­ბა­ში ხე­ტი­ა­ლი"...
მა­შინ, რო­ცა ქვე­ყა­ნა­ში ძალ­ზე ჭირს და­საქ­მე­ბა, არ­სე­ბობს სფე­რო­ე­ბი, სა­დაც კად­რე­ბის დე­ფი­ციტს გან­ვიც­დით.
მათ შო­რის, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­თ­ვის ტრა­დი­ცი­ე­ბით მდი­დარ პრო­ფე­სი­ებ­ში. ახალ­გაზ­რ­და მეტყე­ვე, გია მუ­რა­დო­ვი სა­კუ­თა­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის ერთ-ერთ პრი­ო­რი­ტე­ტად ამ პრობ­ლე­მას­თან შე­ჭი­დე­ბა­საც მი­იჩ­ნევს. მან ახ­ლა­ხან, დარ­გის გან­ვი­თა­რე­ბი­სა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, მო­წი­ნა­ვე ქვეყ­ნე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბა-და­ნერ­გ­ვი­სა და ეკო­ტუ­რიზ­მის გან­ვი­თა­რე­ბის მიზ­ნით, რამ­დე­ნი­მე თა­ნა­მო­აზ­რეს­თან ერ­თად, მეტყე­ვე­თა ასო­ცი­ა­ცია ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბა. რო­გო­რი უნარ-ჩვე­ვე­ბით უნ­და გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს მეტყე­ვე და რა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს ამ დარ­გ­ში კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი კად­რე­ბის არ­სე­ბო­ბას, ამ სა­კითხებ­ზე გია სა­კუ­თარ შე­ხე­დუ­ლე­ბებს გვი­ზი­ა­რებს.


- გია, მეტყე­ვეს პრო­ფე­სია, ძი­რი­თა­დად, ცუ­ლი­ან ადა­მი­ან­თან ასო­ცირ­დე­ბა, თუმ­ცა, მი­სი საქ­მი­ა­ნო­ბა საკ­მა­ოდ ფარ­თო სპექტრს მო­ი­ცავს...

- მეტყე­ვე, პირ­ველ რიგ­ში, ბუ­ნე­ბის მომ­ვ­ლე­ლია. ის ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში პრაქ­ტი­კუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბით ზრუ­ნავს ბუ­ნე­ბის სი­ჯან­სა­ღე­ზე, რა­თა ამით სარ­გე­ბე­ლი მი­ი­ღოს რო­გორც გა­რე­მომ, ისე - სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ. ეს გახ­ლავთ ხის, მცე­ნა­რე­ე­ბი­სა და ნი­ა­და­გის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ ბრძო­ლა. ერ­თი ხის და­ა­ვა­დე­ბა რომ და­ნარ­ჩენს არ გა­და­ე­დოს და ტყე არ გა­ნად­გურ­დეს, ტყე­ში სა­ნი­ტა­რი­უ­ლი ჭრე­ბია სა­ჭი­რო. მეტყე­ვე არა მარ­ტო ხე­ებს, არა­მედ ნი­ა­დაგს და ქვე­სა­ფარ­საც აკ­ვირ­დე­ბა, უვ­ლის, მის ფი­ზი­კურ შე­მად­გენ­ლო­ბას ად­გენს. ზრუ­ნავს, ასე­ვე, ტყის გა­შე­ნე­ბა­ზე - ხე­ე­ბის დარ­გ­ვა­ზე, ხან­ძ­რის საფ­რ­თხის გან­საზღ­ვ­რა­სა და მის თა­ვი­დან არი­დე­ბა­ზე. თუ ტყე­ში ყვე­ლა სა­ჭი­რო ღო­ნის­ძი­ე­ბა სწო­რად ჩა­ტარ­დე­ბა, არასოდეს გვექ­ნე­ბა და­მა­ხინ­ჯე­ბუ­ლი ან გა­კა­ფუ­ლი ტყე. პი­რი­ქით, გა­ნახ­ლე­ბულ ტყე­ში არა­სო­დეს გა­მო­ი­ლე­ვა ადა­მი­ა­ნი­სათ­ვის ასე სა­ჭი­რო მრა­ვალ­გ­ვა­რი რე­სურ­სი.

- გარ­და კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი ცოდ­ნი­სა, რა პი­როვ­ნუ­ლი თვი­სე­ბე­ბით უნ­და გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს მეტყე­ვე?

- პი­როვ­ნუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი მარ­თ­ლაც გან­მ­საზღ­ვ­რელ როლს ას­რუ­ლებს მეტყე­ვეს ყო­ველ­დღი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. მო­დი, შევ­თან­ხ­მ­დეთ, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბუ­ნე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან, ხა­სი­ათ­დე­ბი­ან კე­თი­ლი, შემ­წყ­ნა­რე­ბე­ლი, რბი­ლი ბუ­ნე­ბით. მეტყე­ვე, სა­სურ­ვე­ლია, გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს კარ­გი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის უნა­რით, რად­გან მას მუდ­მი­ვი შე­ხე­ბა აქვს მო­სახ­ლე­ო­ბას­თან. შე­საძ­ლოა, ტყე­ში პირ­და­პირ გა­და­ე­ყა­როს ბრა­კო­ნი­ერს და მას­თან პრობ­ლე­მა სიფ­რ­თხი­ლით უნ­და მო­აგ­ვა­როს. დრო­ის უმე­ტეს ნა­წილს ის ველ­ზე ატა­რებს, ამი­ტომ უნ­და გა­მო­ირ­ჩე­ო­დეს გამ­ძ­ლე­ო­ბით, არ შე­ა­წუ­ხოს ველ­ზე არ­სე­ბულ­მა სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის დის­კომ­ფორ­ტ­მა. უყ­ვარ­დეს თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, ცხოვ­რე­ბის აქ­ტი­უ­რი რე­ჟი­მი და ბუ­ნე­ბა­ში ხე­ტი­ა­ლი...

- პი­რა­დად თქვენ რო­გორ აირ­ჩი­ეთ მო­მა­ვა­ლი პრო­ფე­სია?

- სკო­ლა ქო­ბუ­ლეთ­ში და­ვამ­თავ­რე, სა­დაც ხში­რად ჩა­მო­დი­ოდ­ნენ მეტყე­ვე­ე­ბი, გა­რე­მოს დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი. ყო­ველ­თ­ვის მა­ინ­ტე­რე­სებ­და, რას მო­ი­ცავ­და მა­თი სპე­ცი­ა­ლო­ბა. რო­ცა პრო­ფე­სი­ის არ­ჩე­ვი­სას სხვა­დას­ხ­ვა სფე­როს გა­დავ­ხე­დე, აღ­მო­ვა­ჩი­ნე, რომ ამ დარ­გ­ში საკ­მა­ოდ ღია სივ­რ­ცე იყო და­საქ­მე­ბის­თ­ვის. გა­რე­მოს დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­როს სატყეო სფე­რო­ში 1000-მდე ადა­მი­ა­ნია და­საქ­მე­ბუ­ლი, სა­ი­და­ნაც პრო­ფე­სი­ით მეტყე­ვე 30%-ც არაა. გარ­და ამი­სა, ბავ­შ­ვო­ბი­დან მიყ­ვარს ბუ­ნე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, მა­ინ­ტე­რე­სებს მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბი. ხში­რად დავ­დი­ვარ კინ­ტ­რი­ში­სა და მტი­რა­ლას და­ცულ ტე­რი­ტო­რი­ებ­ზე, პა­ლი­ას­ტომ­ზე.

- მი­უ­ხე­დე­ვად იმი­სა, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ის 40% ტყეს უკა­ვია, მეტყე­ვის პრო­ფე­სია დღეს არც ისე პო­პუ­ლა­რუ­ლია. თქვენ რას უკავ­ში­რებთ ამას?

- დარ­გის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია შე­სა­ბა­მის დო­ნე­ზე თა­ვი­დან­ვე არ იყო. სწო­რედ ამის გა­მო ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად სატყეო ფა­კულ­ტეტ­ზე სულ უფ­რო ნაკ­ლე­ბი სტუ­დენ­ტი ირიცხე­ბა. თუ კლე­ბის ეს დი­ნა­მი­კა შე­ნარ­ჩუნ­და, გარ­კ­ვე­უ­ლი წლე­ბის შემ­დეგ ამ დარ­გის ახალ­გაზ­რ­და სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ფი­ზი­კუ­რად არ გვე­ყო­ლე­ბა, რაც მი­სი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბი­დან გა­მო­მ­დი­ნა­რე, კა­ტას­ტ­რო­ფის ტოლ­ფა­სია. სწო­რედ ამ მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მოს­წო­რე­ბის მიზ­ნით და­ვა­ფუძ­ნეთ მეტყე­ვე­თა ასო­ცი­ა­ცია, რომ­ლის მთა­ვა­რი მი­ზა­ნი დარ­გის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცია და გა­რე­მოს დაც­ვით აქ­ტი­ვო­ბებ­ში ახალ­გაზ­რ­დე­ბის ჩარ­თ­ვაა. დღეს სატყეო ფა­კულ­ტე­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით მხო­ლოდ ოთხ - აგ­რა­რულ, ტექ­ნი­კურ, ბა­თუ­მის შო­თა რუს­თა­ვე­ლის სა­ხე­ლო­ბი­სა და თე­ლა­ვის უნი­ვერ­სი­ტე­ტებ­შია დარ­ჩე­ნი­ლი. მათ­თან მემორანდუმები გა­ვა­ფორ­მეთ, შევ­ხ­ვ­დით სტუ­დენ­ტებს, გა­ვუ­ზი­ა­რეთ ჩვე­ნი და მო­ვის­მი­ნეთ მა­თი გეგ­მე­ბი. ვგეგ­მავთ, ასე­ვე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით სკო­ლებ­ში უფ­როს­კ­ლა­სე­ლებს შევ­ხ­ვ­დეთ, გა­ვაც­ნოთ დარ­გის სპე­ცი­ფი­კა, ვაჩ­ვე­ნოთ რო­გო­რი მოთხოვ­ნაა კად­რებ­ზე, წარ­ვუდ­გი­ნოთ ჩვენ მი­ერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი გეგ­მე­ბი. სხვა­თა შო­რის, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ მა­ლე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ამოქ­მედ­დე­ბა გერ­მა­ნუ­ლი სკო­ლა (`პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა ხის მოვ­ლი­სათ­ვის სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში~), სა­დაც და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პირ­თა მომ­ზა­დე­ბა-გა­დამ­ზა­დე­ბა მოხ­დე­ბა. გეგ­მე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში აქ­ტი­უ­რად გვი­ჭერს მხარს მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა აკა­დე­მია, გა­რე­მოს დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რო, აგ­რა­რუ­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და კავ­კა­სი­ის გა­რე­მოს­დაც­ვი­თი ორ­გა­ნი­ზა­ცია.

- პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა უკ­ვე მო­ას­წა­რით?

- მე­რი­ას­თან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით ახ­ლა­ხან თბი­ლი­სის მას­შ­ტა­ბით გამ­ხ­მა­რი და და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ხე­ე­ბის მო­ნიშ­ვ­ნის პრო­ექ­ტი წა­მო­ვიწყეთ. და­ახ­ლო­ე­ბით 15 000 ასე­თი ხი­დან ნა­ხე­ვარ­ზე მე­ტი უკ­ვე მოვ­ნიშ­ნეთ კუს ტბა­ზე, ხუ­და­დო­ვის ტყე­ში, ლის­ზე, ვე­ძის­ში. მო­ნიშ­ვ­ნის შემ­დეგ სა­ნი­ტა­რი­უ­ლი ჭრე­ბი და­იწყე­ბა. ამ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ხე­ე­ბის ძი­რი­თა­დი პრობ­ლე­მა მბეჭ­და­ვი ქერ­ქი­ჭა­მი­ე­ბია, რომ­ლე­ბიც ხის სითხეს სწო­ვენ და შე­სა­ბა­მი­სად, ხეს აზი­ა­ნე­ბენ. მე და ჩემ­მა პარ­ტ­ნი­ორ­მა, გი­ორ­გი ზუ­რა­ბი­ან­მა კვლე­ვაც ჩა­ვა­ტა­რეთ - სა­კუ­თა­რი რე­სურ­სე­ბით მო­ვი­ა­რეთ თბი­ლი­სი და ამორ­ტი­ზე­ბუ­ლი ხე­ე­ბი აღ­ვ­ნუს­ხეთ, გა­და­ვი­ღეთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ში­შია სატ­რან­ს­პორ­ტო და სა­ფეხ­მავ­ლო გზებ­ზე გან­ლა­გე­ბუ­ლი 45 გრა­დუ­სის დახ­რი­ლო­ბის მქო­ნე ხე­ე­ბი. ახ­ლა­ხან ქა­რი­სას თა­მა­რაშ­ვი­ლის ქუ­ჩა­ზე ერთ-ერ­თი სრუ­ლი­ად ჯან­მ­რ­თე­ლი, 4-სარ­თუ­ლი­ა­ნი შე­ნო­ბის სი­მაღ­ლის კე­და­რი წა­იქ­ცა და ოთხი ავ­ტო­მო­ბი­ლი და­ა­ზი­ა­ნა.

- რამ­დე­ნად ბევ­რია ასე­თი ამორ­ტი­ზე­ბუ­ლი ხე და რა არის მა­თი დახ­რის მი­ზე­ზი?

- ასე­თი ხე ძა­ლი­ან ბევ­რია. ხეს მრა­ვალ­მ­ხ­რივ აზი­ა­ნებს ბე­ტო­ნის სა­ფა­რი, რო­მე­ლიც, ძი­რი­თა­დად, მცე­ნა­რის ყელ­ზეა ხოლ­მე მიბ­ჯე­ნი­ლი. ისე­დაც გა­უწყ­ლო­ე­ბულ თბი­ლის­ში, სა­დაც თოვ­ლი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, არ მო­დის და არ არ­სე­ბობს სარ­წყა­ვი სის­ტე­მა, ბე­ტო­ნის სა­ფა­რი ხეს და­მა­ტე­ბით ბა­რი­ერს უქ­მ­ნის წყლის მი­წო­დე­ბის თვალ­საზ­რი­სით. თუმ­ცა, ახ­ლა უკ­ვე მე­რი­ამ გამ­წ­ვა­ნე­ბის ობი­ექ­ტე­ბი გამ­გე­ო­ბებს მი­ა­კუთ­ვ­ნა და მათ სა­კუ­თარ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე არ­სე­ბუ­ლი გამ­წ­ვა­ნე­ბის ობი­ექ­ტე­ბის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა გა­უჩ­ნ­დათ. სარ­წყა­ვი სის­ტე­მის პრობ­ლე­მის მოგ­ვა­რე­ბა უამ­რავ ხეს გა­და­არ­ჩენს, რად­გან უწყ­ლო­ბის გა­მო მცე­ნა­რეს იმუ­ნი­ტე­ტი უქ­ვე­ით­დე­ბა, რის შემ­დე­გაც მავ­ნე­ბე­ლი ძა­ლი­ან იოლად აყე­ნებს ზი­ანს. გარ­და ამი­სა, ხეს დარ­გ­ვი­დან ხუ­თი წლის მან­ძილ­ზე აქ­ტი­უ­რი მოვ­ლა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. კომ­პა­ნი­ებს კი მა­თი მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მხო­ლოდ ორი წლით აქვთ.

- სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რო­მელ ტყე­ებ­შია ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა და რა­ში მდგო­მა­რე­ობს ის?

- ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა და­სავ­ლე­თის იმ ტყე­ებ­შია, სა­დაც ბზა და წაბ­ლი გვხვდე­ბა. ბზას მავ­ნე­ბე­ლი, ე.წ. `მზის ალუ­რა~ ჰყავს, წაბლს კი გუ­ლის სი­დამ­პ­ლე აქვს. თუმ­ცა, ახ­ლა უკ­ვე ეს პრობ­ლე­მა შე­ის­წა­ვ­ლეს და მი­სი მოგ­ვა­რე­ბის გზე­ბიც და­სა­ხუ­ლია. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­ჩე­ხას, ეს პრობ­ლე­მა მთელ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შია, თუმ­ცა, გა­მოვ­ყოფ­დი რა­ჭის ტყეს. ეს არ არის ტყის დამ­ც­ვე­ლე­ბის პრობ­ლე­მა, არა­მედ უფ­რო მენ­ტა­ლო­ბის...

- თუმ­ცა, პი­რა­დი, მაგ­რამ მე­ტად მძი­მე სო­ცი­ა­ლუ­რი პრობ­ლე­მა ადა­მი­ანს არ აძ­ლევს სა­შუ­ა­ლე­ბას ტყის გა­კაფ­ვის უფ­რო გლო­ბა­ლურ პრობ­ლე­მა­ზე იფიქ­როს...

- რა თქმა უნ­და, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გე­თან­ხ­მე­ბით. მე მეტყე­ვე ვარ, მაგ­რამ ამ გან­საც­დელს, ალ­ბათ, მეც ვერ გა­ვუძ­ლებ­დი. სა­ერ­თოდ, ტყე ხალ­ხის რე­სურ­სია და მან­ვე უნ­და მო­იხ­მა­როს გო­ნივ­რუ­ლად, მაგ­რამ მე ცალ­კე­უ­ლი პი­რე­ბის მი­ერ ტყის გა­კაფ­ვის ხარ­ჯ­ზე ბიზ­ნე­სის წარ­მო­ე­ბა­ზე ვსა­უბ­რობ. სრუ­ლი­ად მი­უ­ღე­ბე­ლია სა­ერ­თო მოხ­მა­რე­ბის, სა­ხელ­მ­წი­ფო­სა და ხალ­ხის კუთ­ვ­ნი­ლი ტყე პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის წყა­როდ აქ­ციო...

შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი