რო­გორ და რა­ტომ წარ­მო­იშ­ვა წარ­მარ­თო­ბა ადა­მი­ან­თა შო­რის?
font-large font-small
რო­გორ და რა­ტომ წარ­მო­იშ­ვა წარ­მარ­თო­ბა ადა­მი­ან­თა შო­რის?
წარ­ღ­ვ­ნის შემ­დ­გომ ადა­მი­ა­ნებ­მა და­ი­ვიწყეს ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა, რო­გორც ბიბ­ლია მოგ­ვითხ­რობს

ბა­ბი­ლო­ნის გო­დო­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის შეწყ­ვე­ტი­სა და ქვეყ­ნის სხვა­დას­ხ­ვა კუთხე­ში გა­ფან­ტ­ვის შემ­დეგ, კა­ცობ­რი­ო­ბამ თან­და­თან და­ი­ვიწყა ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თი, აღ­თ­ქ­მა მე­სი­ის მოვ­ლი­ნე­ბის შე­სა­ხებ. ადა­მი­ან­თა შო­რის თან­და­თან გავ­რ­ცელ­და წარ­მარ­თო­ბა. ცრუ, გა­მო­გო­ნილ ღმერ­თებს და­უწყეს თაყ­ვა­ნის­ცე­მა...

- და­ახ­ლო­ე­ბით რო­დის წარ­მო­იშ­ვა წარ­მარ­თო­ბა ადა­მი­ან­თა შო­რის?
მა­მა მა­კა­რი:
- წარ­ღ­ვ­ნის შემ­დ­გომ ადა­მი­ა­ნებ­მა და­ი­ვიწყეს ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა, რო­გორც ბიბ­ლია მოგ­ვითხ­რობს. ბა­ბი­ლო­ნის გო­დო­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში კი, კა­ცობ­რი­ო­ბის უდი­დე­სი ნა­წი­ლი კვლავ და­შო­რე­ბუ­ლი იყო ღმერთს, თან­და­თან და­იწყო ადა­მი­ან­თა რწმე­ნის გა­მი­წი­ე­რე­ბა. პირ­ვე­ლად ადა­მი­ა­ნებ­მა და­იწყეს ჭეშ­მა­რი­ტი ღვთის სწავ­ლე­ბის და­მა­ხინ­ჯე­ბა, შემ­დეგ იწყეს ცი­უ­რი სხე­უ­ლე­ბის - მზის, მთვა­რის, ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი­სა და ბუ­ნებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნე­ბის თაყ­ვა­ნის­ცე­მა. ეს იყო პირ­ვე­ლი გა­დახ­რა ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის­გან - ადა­მი­ა­ნებ­მა თაყ­ვა­ნის­ცე­მა და­იწყეს არა შე­მოქ­მე­დის, არა­მედ - ქმნი­ლე­ბე­ბის. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით უკ­ვე კერ­პე­ბის თაყ­ვა­ნის­ცე­მას და­ე­დო სა­ფუძ­ვე­ლი. რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი გარ­და­იც­ვ­ლე­ბოდ­ნენ, მით უმე­ტეს - შეძ­ლე­ბულ­ნი, წი­ნა­პარ­თა საფ­ლა­ვებ­ზე მა­თი შთა­მო­მავ­ლე­ბი მათ ძეგ­ლებს დგამ­დ­ნენ. ამ გზით წი­ნაპ­რებს მი­ა­გებ­დ­ნენ პა­ტივს. შემ­დეგ ძეგ­ლე­ბის თაყ­ვა­ნის­ცე­მა და­იწყეს, ღმერ­თე­ბად აღი­ა­რეს ეს კერ­პე­ბი. ადა­მი­ა­ნე­ბი თაყ­ვანს სცემ­დ­ნენ იმ ღმერ­თებს, რომ­ლებ­საც თა­ვად გუ­ლის­ხ­მობ­დ­ნენ ამა თუ იმ კერ­პის მიღ­მა. თვლიდ­ნენ, რომ ღმერ­თე­ბი კერ­პებ­ში ცხოვ­რობ­დ­ნენ. თუ ამ დრომ­დე ადა­მი­ა­ნე­ბი ღმერ­თის­გან შექ­მ­ნილ ქმნი­ლე­ბებს ეთაყ­ვა­ნე­ბოდ­ნენ, მე­რე თა­ვი­ან­თი ხე­ლით შექ­მ­ნილ კე­რპებს და­უწყეს თაყ­ვა­ნის­ცე­მა. უკ­ვე მოხ­და კერ­პ­თაყ­ვა­ნის­მ­ცემ­ლო­ბა­ზე გა­დას­ვ­ლა. ვი­ცი, რომ აბ­რა­ა­მის დროს, რო­დე­საც უფალ­მა აბ­რა­ა­მი გა­მო­არ­ჩია, რა­თა მის­გან წარ­მო­შობი­ლი­ყო რჩე­უ­ლი ერი, თით­ქ­მის მთე­ლი სამ­ყა­რო კერ­პ­თ­მ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე იყო გა­და­სუ­ლი. ეს ხდე­ბო­და ქრის­ტეს შო­ბამ­დე და­ახ­ლო­ე­ბით 2 000 წლით ად­რე. ან­ტი­კუ­რი და რო­მა­უ­ლი პე­რი­ო­დი უკ­ვე არის კლა­სი­კუ­რი კერ­პ­თ­მ­სა­ხუ­რე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის ხა­ნა. ქრის­ტეს შო­ბის პე­რი­ოდ­ში, წარ­მარ­თო­ბას თა­ვი­სი რე­სურ­სი ამო­წუ­რუ­ლი ჰქონ­და. ადა­მი­ან­თა ინ­ტე­ლექ­ტი ამაღ­ლ­და და მიხ­ვ­დ­ნენ, რომ წარ­მარ­თო­ბა იყო ცრუ სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა. სწო­რედ ეს გახ­და შემ­დეგ იმის სა­ფუძ­ვე­ლი, რომ უამ­რა­ვი წარ­მარ­თი გახ­და ქრის­ტი­ა­ნი.

- რა­ტომ მო­იც­ვა ადა­მი­ან­თა უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი წარ­მარ­თო­ბამ?

- ადა­მი­ა­ნის ცოდ­ნა და რე­ლი­გი­უ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი ძალ­ზე და­ბა­ლი იყო, ამი­ტომ ადა­მი­ა­ნე­ბი ვე­ღარ ჩას­წ­ვ­დ­ნენ სწავ­ლე­ბას ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თის შე­სა­ხებ. მხო­ლოდ მი­წი­ე­რად წყვეტ­დ­ნენ. ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა­ში უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნუ­რი ნა­აზ­რე­ვი შე­ი­ტა­ნეს. ამან გა­მო­იწ­ვია ის, რომ უამ­რა­ვი "ღმერ­თის" თაყ­ვა­ნის­ცე­მა და­იწყეს და ყვე­ლა ქმე­დე­ბას თა­ვი­სი "ღმერ­თი" მი­უ­ჩი­ნეს.

- ძვე­ლი აღ­თ­ქ­მის პე­რი­ოდ­ში, ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის გარ­და, ადა­მი­ან­თა შო­რის მხო­ლოდ წარ­მარ­თო­ბა იყო გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი, თუმ­ცა წარ­მარ­თო­ბა­შიც არ­სე­ბობ­და სხვა­დას­ხ­ვა გან­შ­ტო­ე­ბა და მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის კერ­პ­თ­მ­სა­ხუ­რე­ბა. ეწი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბო­და თუ არა წარ­მარ­თუ­ლი სწავ­ლე­ბე­ბი ერ­თ­მა­ნეთს?

- მარ­თ­ლაც სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის წარ­მარ­თუ­ლი სწავ­ლე­ბა არ­სე­ბობ­და. რად­გან არ შე­იძ­ლე­ბა, ად­მი­ა­ნე­ბი სიც­რუ­ე­ში შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ და ერ­თი სიც­რუე ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბონ, რად­გან ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი ერე­ვა ამ სწავ­ლე­ბე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში, ხალ­ხუ­რი ხდე­ბა. ამი­ტო­მაც, უამ­რა­ვი წარ­მარ­თუ­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა და გან­შ­ტო­ე­ბა გაჩ­ნ­და. წარ­მარ­თუ­ლი კე­რე­ბი შე­გუ­ე­ბულ­ნი იყ­ვ­ნენ ერ­თ­მა­ნეთს, წარ­მარ­თო­ბა ერ­თ­მა­ნე­თის კერ­პებს, - "ღმერ­თებს" აღი­ა­რებ­და. თუ­კი სხვა­დას­ხ­ვა ერს შო­რის და­პი­რის­პი­რე­ბა და ომი მოხ­დე­ბო­და, გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი ერი ანად­გუ­რებ­და და­მარ­ცხე­ბუ­ლე­ბის კერ­პებს იმის გა­მო, რომ ისი­ნი ვერ დახ­მა­რე­ბოდ­ნენ მათ. ცნო­ბი­ლია, რომ რომ­ში, II სა­უ­კუ­ნე­ში, ქრის­ტეს ქა­ნ­და­კე­ბაც კი იდ­გა ანუ ქრის­ტეს, რო­გორც ერთ-ერთ ღმერთს, ისე სცემ­დ­ნენ თაყ­ვანს რო­მა­ე­ლე­ბი. რაც შე­ე­ხე­ბა ქრის­ტი­ა­ნო­ბას, არა­სო­დეს მი­უ­ღია და ვერც მი­ი­ღებ­და წარ­მარ­თო­ბას, რად­გან ქრის­ტი­ა­ნო­ბა არის ერ­თა­დერ­თი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა ვე­რაფ­რით შე­ე­გუ­ე­ბო­და სიც­რუ­ეს. სიც­რუ­ის მცი­რე ნა­წი­ლიც თუ შე­უ­ერ­თ­დე­ბა მას, ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა აღარ იქ­ნე­ბა. ამის გა­მო ქრის­ტი­ა­ნო­ბა ყო­ველ­თ­ვის ეწი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბო­და წარ­მარ­თო­ბას.

- წარ­მარ­თო­ბის ყვე­ლა­ზე სა­ში­ნე­ლი გა­მოვ­ლი­ნე­ბა კერ­პე­ბი­სად­მი ადა­მი­ა­ნე­ბის მსხვერ­პ­ლად შე­წირ­ვა იყო...

- ადა­მი­ა­ნე­ბის მსხვერ­პ­ლად შე­წირ­ვა ბევ­რ­გან არ­სე­ბობ­და წარ­მარ­თო­ბა­ში. იყო წარ­მარ­თო­ბის სა­ხე­ო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც არ აღას­რუ­ლებ­დ­ნენ ადა­მი­ან­თა მსხვერ­პ­ლად შე­წირ­ვას, - მაგ­ალი­თად, ბერძნული, რო­მა­უ­ლი, ეგ­ვიპ­ტუ­რი წარ­მარ­თო­ბე­ბი. ამე­რი­კა­ში მცხოვ­რე­ბი ინ­დი­ე­ლე­ბი კი, ევ­რო­პე­ლე­ბის ჩას­ვ­ლამ­დე და შემ­დე­გაც აღას­რუ­ლებ­დ­ნენ სის­ხ­ლი­ან მსხვერ­პ­ლ­შე­წირ­ვას. თუმ­ცა, წარ­მარ­თუ­ლი მსხვერ­პ­ლ­შე­წირ­ვის ყვე­ლა­ზე სა­ში­ნე­ლი გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა იყო სა­კუ­თა­რი შვი­ლე­ბის მსხვერ­პ­ლად შე­წირ­ვა, რა­საც მხო­ლოდ ქა­ნა­ნე­ლე­ბი აღას­რუ­ლებ­დ­ნენ (ქა­ნა­ნე­ლე­ბი სახ­ლობ­დ­ნენ დღე­ვან­დე­ლი ის­რა­ე­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, რო­მე­ლიც ქა­ნა­ა­ნის ქვეყ­ნად იწო­დე­ბო­და, ეს იყო აღ­თ­ქმუ­ლი ქვე­ყა­ნა. უფალ­მა შემ­დ­გომ­ში ქა­ნა­ნე­ლე­ბი რჩე­უ­ლი ერის ხე­ლით გა­ა­ნად­გურა და ეს ტე­რი­ტო­რია რჩე­ულ­მა ერ­მა და­იმ­კ­ვიდ­რა). ადა­მი­ა­ნე­ბის მსხვერ­პ­ლად შე­წირ­ვა სხვა­გა­ნაც ხდე­ბო­და წარ­მარ­თო­ბა­ში, მაგ­რამ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი იყ­ვ­ნენ მო­ნე­ბი, ტყვე­ე­ბი ან დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი. ქა­ნა­ნე­ლე­ბის მსხვერ­პ­ლ­შე­წირ­ვა კი იყო უსა­შინ­ლე­სი გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა კერ­პე­ბი­სად­მი მსხვერ­პ­ლ­შე­წირ­ვი­სა - ისი­ნი ნე­ბით სწი­რავ­დ­ნენ მსხვერ­პ­ლად სა­კუ­თარ შვი­ლებს.

- რა­ტომ უნ­და გა­ევ­ლო კა­ცობ­რი­ო­ბას წარ­მარ­თუ­ლი პე­რი­ო­დი?

- ეს იყო ადა­მი­ა­ნე­ბის ცოდ­ვა, ადა­მი­ა­ნე­ბის თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბით აღ­ს­რუ­ლე­ბუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბი და არა უფ­ლის ნე­ბა. ღმერ­თის ნე­ბა არის ყო­ველ­თ­ვის სი­კე­თე. ღმერ­თ­მა რომ ყო­ვე­ლი­ვე ისე აღას­რუ­ლოს, რო­გორც მას სურს, ადა­მი­ანს თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბა უნ­და წა­ერ­თ­ვას. თუ ასე მოხ­დე­ბა, გა­მო­დის, რომ უფა­ლი სა­კუ­თა­რი ნე­ბის წი­ნა­აღ­მ­დეგ წა­ვა, რად­გან ადა­მი­ა­ნებს მან მის­ცა თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბა. უფა­ლი, ადა­მი­ა­ნის მი­ერ ჩა­დე­ნილ ცოდ­ვა­საც კი, კე­თილ ბო­ლოს გა­მო­უ­ჩენს - მი­უ­ტე­ვებს, მაგ­რამ არ არ­თ­მევს თა­ვი­სუ­ფალ ნე­ბას. თუ ადა­მი­ანს თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბა არ ექ­ნე­ბა, თა­ვად ადა­მი­ა­ნის შექ­მ­ნის აზ­რი იკარ­გე­ბა. ადა­მი­ა­ნი შექ­მ­ნი­ლია ღვთის ხა­ტად და მსგავ­სად, თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბის გა­რე­შე კი, ღვთის ხა­ტე­ბა და მსგავ­სე­ბა ვერ იქ­ნე­ბა.
- სა­ერ­თოდ რა­ტომ აქვს ადა­მი­ანს რწმე­ნა, სარ­წ­მუ­ნო­ებ­რი­ვი გან­ც­და?
- მა­ტე­რი­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ში ყვე­ლა­ფე­რი - ცხო­ვე­ლი, ფრინ­ვე­ლი, ცოცხა­ლი არ­სე­ბა შედ­გე­ბა მხო­ლოდ მა­ტე­რი­ის­გან, ადა­მი­ანს კი აქვს ორი საწყი­სი - მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი და ღვთა­ებ­რი­ვი. ადა­მი­ა­ნის სუ­ლი არის უფ­ლის მი­ერ შთა­ბე­რი­ლი ანუ სუ­ლი არის არა­მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი, მო­აზ­როვ­ნე ნა­წი­ლი ადა­მი­ა­ნის, ამი­ტო­მაც თა­ვის­თა­ვად, კავ­ში­რი აქვს არა­მა­ტე­რი­ა­ლურ სამ­ყა­როს­თან, სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბას­თან, არა­მი­წი­ერ­თან.
- მას შემ­დეგ, რაც ადა­მი­ა­ნებს სრუ­ლად გა­ნეცხა­დათ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა და მი­ე­ცათ ერ­თა­დერ­თი მაცხოვ­ნე­ბე­ლი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა, მა­ინც უამ­რა­ვი ქრი­სტი­ა­ნუ­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა, სწავ­ლა-მოძღ­ვ­რე­ბა გაჩ­ნ­და. გარ­და ამი­სა, არ­სე­ბობს არა­ერ­თი არაქ­რის­ტი­ა­ნუ­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბაც...
- ცხა­დია, ამის მი­ზე­ზიც ადა­მი­ა­ნის გა­მი­წი­ე­რე­ბუ­ლი აზ­როვ­ნე­ბაა. ადა­მი­ან­თა უმე­ტე­სო­ბა ჩა­ძი­რუ­ლია მა­ტე­რი­ა­ლიზ­მ­ში, გაწყ­ვე­ტი­ლი აქვს აზ­რობ­რი­ვი, გო­ნებ­რი­ვი კავ­ში­რი ღმერ­თ­თან და ამის გა­მო სხვა­დას­ხ­ვა ადა­მი­ა­ნუ­რი ნა­აზ­რე­ვი, სხვა­დას­ხ­ვა სწავ­ლე­ბა შე­ი­ტა­ნეს ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა­ში. ჯერ წარ­მარ­თო­ბის, შემ­დეგ სხვა­დას­ხ­ვა ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბის სა­ხით. თუ ადა­მი­ან­მა ცნო­ბი­ე­რად არ მი­ი­ღო სწავ­ლე­ბა ღმერ­თის შე­სა­ხებ, უამ­რა­ვი სიც­რუე შე­აქვს ღვთის სწავ­ლე­ბა­ში. ერ­თა­დერ­თი ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა არის მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლო­ბა, რო­მე­ლიც იმ სწავ­ლე­ბა­ზეა და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც თა­ვად უფალ­მა მოგ­ვ­ცა. სხვა და­ნარ­ჩე­ნი, ნე­ბის­მი­ე­რი სარ­წ­მუ­ნებ­რი­ვი, რე­ლი­გი­უ­რი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა არის მხო­ლოდ ადა­მი­ა­ნუ­რი გო­ნე­ბის ნა­ყო­ფი. ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა­ში ცვლი­ლე­ბის შე­ტა­ნით ჩა­მო­ყა­ლიბ­და სხვა­დას­ხ­ვა პე­რი­ოდ­ში, თუმ­ცა სა­ხე­ლის გარ­და სა­ერ­თო არა­ფე­რი აქვთ ქრის­ტი­ა­ნო­ბას­თან. მცი­რე­დი სიც­რუ­ეც ჭეშ­მარ­იტე­ბას უკ­ვე სიც­რუ­ედ აქ­ცევს. არაქ­რის­ტი­ა­ნუ­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბი კი სუფ­თა ადა­მი­ა­ნუ­რი გო­ნე­ბის ნა­ყო­ფია.

- რწმე­ნა ყვე­ლა ადა­მი­ანს აქვს, მაგ­რამ ყვე­ლას რწმე­ნის სა­ფუძ­ვე­ლი ერ­თი არ არის, ყვე­ლას ერ­თი მრწამ­სი და სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა არა აქვს. ზო­გი­ერთ ადა­მი­ანს სა­ერ­თო­დაც არ სწამს ღმერ­თის არ­სე­ბო­ბის...

- მარ­თ­ლაც, ყვე­ლა ადა­მი­ანს აქვს რწმე­ნა, ყვე­ლას სჯე­რა რა­ღაც უხი­ლა­ვის. არ­სე­ბო­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ერ­თოდ არ აღ­ია­რე­ბენ ღმერ­თის არ­სე­ბო­ბას. რო­დე­საც ღმერ­თის არ­სე­ბო­ბის შე­სა­ხებ ვსა­უბ­რობთ, ამის და­მამ­ტ­კი­ცე­ბე­ლი სა­ბუ­თი არ შეგ­ვიძ­ლია წარ­ვუდ­გი­ნოთ ადა­მი­ა­ნებს, მაგ­რამ არც ათე­ის­ტებს შე­უძ­ლი­ათ წარ­მოგ­ვიდ­გი­ნონ სა­ბუ­თე­ბი, რომ ღმერ­თი არ არ­სე­ბობს. ამი­ტომ რო­გორც თე­იზ­მი, ასე­ვე ათე­იზ­მიც არის სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა. თუ მა­ტე­რი­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ში იარ­სე­ბებ­და ღმერ­თის არ­სე­ბო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი ფაქ­ტე­ბი, მა­შინ ადა­მი­ანს აღარ ექ­ნე­ბო­და თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ჩე­ვა­ნი, რო­გორ ეცხოვ­რა. თუ ღმერ­თი მსა­ჯუ­ლად დად­გე­ბო­და და ადა­მი­ანს ყო­ველ­წა­მი­ე­რად ექ­ნე­ბო­და მი­სი და­ნახ­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ცოდ­ვა­საც არ ჩა­ი­დენ­და, მაგ­რამ ადა­მი­ა­ნი იქ­ნე­ბო­და არა თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბის მქო­ნე არ­სე­ბა, არა­მედ - მო­ნა, შექ­მ­ნი­ლი იმი­სათ­ვის, რომ არ ჩა­ე­დი­ნა ბო­რო­ტე­ბა. ბო­რო­ტე­ბის არ­ჩა­დე­ნა ში­შის გა­მო უკ­ვე მო­ნო­ბაა, ხო­ლო ბო­რო­ტე­ბის არ­ჩა­დე­ნა სიყ­ვა­რუ­ლის გა­მო - ღმერ­თის შვი­ლო­ბა. ამი­ტო­მაც ღვთის არ­სე­ბო­ბის შე­მეც­ნე­ბა უფალ­მა ადა­მი­ა­ნის სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა­ზე და­დო ანუ ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია ეს თა­ვად მი­ი­ღოს ან - არ მი­ი­ღოს. სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა არის სწო­რედ ის, რაც არ შეგ­ვიძ­ლია ბო­ლომ­დე და­ვა­სა­ბუ­თოთ, მაგ­რამ გვწამს, გვჯე­რა რომ ასეა.

შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი