რჩე­უ­ლი ერის წარ­მო­შო­ბა
font-large font-small
რჩე­უ­ლი ერის წარ­მო­შო­ბა
ბა­ბი­ლო­ნის გო­დო­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის დროს ადა­მი­ა­ნებს ჯერ კი­დევ არ ჰყავ­დათ და­კარ­გუ­ლი ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თი

კა­ცობ­რი­ო­ბის ის­ტო­რი­ა­ში კი­დევ ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გარ­და­ტე­ხა იყო რჩე­უ­ლი ერის - ის­რა­ე­ლის ერის გა­მორ­ჩე­ვა, სა­დაც უნ­და მო­სუ­ლი­ყო მაცხო­ვა­რი, რო­მელ­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი მა­რა­დი­უ­ლი სიკ­ვ­დი­ლის ტყვე­ო­ბი­სა და ეშ­მა­კის ხელ­მ­წი­ფე­ბის­გან უნ­და გა­მო­ეხ­ს­ნა, გა­ე­ახ­ლე­ბი­ნა ადა­მის მოდ­გ­მა და მი­ე­ცა ახა­ლი აღ­თ­ქ­მა, რო­მე­ლიც ადა­მი­ანს ზე­ცი­ურ სა­სუ­ფევ­ლამ­დე მი­იყ­ვან­და, - ახა­ლი სწავ­ლე­ბა, მაცხოვ­ნე­ბე­ლი სჯუ­ლი...

- და­ახ­ლო­ე­ბით რა პე­რი­ო­დია გა­სუ­ლი ბა­ბი­ლო­ნის გო­დო­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის დაწყე­ბი­სა და ადა­მი­ან­თა სხვა­დას­ხ­ვა მხა­რეს მი­მო­ფან­ტ­ვი­დან იმ დრომ­დე, რო­დე­საც უფა­ლი სა­ფუძ­ველს უყ­რის რჩე­ულ ერს?
მა­მა მა­კა­რი:
- ბა­ბი­ლო­ნის გო­დო­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის დროს ადა­მი­ა­ნებს ჯერ კი­დევ არ ჰყავ­დათ და­კარ­გუ­ლი ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თი, მაგ­რამ ამ დრო­ი­დან, ადა­მი­ა­ნუ­რი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი ღმერ­თის შე­სა­ხებ უკ­ვე შე­იც­ვა­ლა, გა­მი­წი­ერ­და. თა­ვად ის ფაქ­ტიც, რომ ადა­მი­ა­ნებს სურ­დათ აეშე­ნე­ბი­ნათ უზარ­მა­ზა­რი შე­ნო­ბა, გო­დო­ლი და მი­სი სა­შუ­ა­ლე­ბით ასუ­ლიყ­ვ­ნენ ცამ­დე, სა­დაც ღმერთს იხი­ლავ­დ­ნენ, აშ­კა­რად მი­ა­ნიშ­ნებს, თუ რა­ო­დენ გა­მი­წი­ე­რე­ბუ­ლია უკ­ვე ადა­მი­ან­თა გო­ნე­ბა. შემ­დეგ ადა­მი­ა­ნებ­ში ნელ-ნე­ლა გაჩ­ნ­და სხვა სა­ხის არას­წო­რი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი ღმერ­თ­ზე. ზოგ­მა მზე ჩათ­ვა­ლა ღმერ­თად, ზოგ­მა მთვა­რე ან ბუ­ნებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნე­ბი. ამას მოჰ­ყ­ვა წი­ნა­პარ­თა ძეგ­ლე­ბი­სად­მი თაყ­ვა­ნის­ცე­მა და კერ­პ­თ­მ­სა­ხუ­რე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა. თან­და­თა­ნო­ბით უამ­რა­ვი, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ცრუ სწავ­ლე­ბა გაჩ­ნ­და და გავ­რ­ცელ­და ადა­მი­ა­ნებ­ში, ყვე­ლა ერი­სა და მხა­რის მცხოვ­რებთ, ღმერ­თის შე­სა­ხებ თავ-თა­ვი­ან­თი სწავ­ლე­ბა ჰქონ­დათ. წარ­მო­იქ­მ­ნა უამ­რა­ვი სხვა­დას­ხ­ვა `ღმერ­თი~, სხვა­დას­ხ­ვა ხალ­ხი... სუ­ლი­ე­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, ადა­მი­ა­ნებ­ში აბ­სო­ლუ­ტუ­რი ქა­ო­სი არ­სე­ბობ­და. ამ­გ­ვა­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა გრძელ­დე­ბო­და ქრის­ტეს შო­ბამ­დე, XX სა­უ­კუ­ნემ­დე. რო­დე­საც მთელ ქვე­ყა­ნას კერ­პ­თაყ­ვა­ნის­მ­ცემ­ლო­ბა მო­ე­დო, ღმერ­თ­მა ინე­ბა, რომ ადა­მი­ან­თა ერ­თი ნა­წი­ლი მა­ინც ყო­ფი­ლი­ყო ისე­თი, რო­მელ­საც ეცო­დი­ნე­ბო­და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა, ჭეშ­მა­რიტ ღმერთს სცემ­და თაყ­ვანს. ღვთის­გან რჩე­უ­ლი ხალ­ხი, ადა­მი­ა­ნე­ბის ნა­წი­ლი - ებ­რა­ე­ლი ხალ­ხი, რო­მელ­თაც ის­რა­ე­ლი­ა­ნე­ბიც ეწო­დათ, იქ­ნე­ბო­და ნო­ეს ერთ-ერ­თი ვა­ჟის - სე­მის შთა­მო­მა­ვა­ლი, რო­მელ­საც ნო­ემ, უფ­ლის შთა­გო­ნე­ბით, უწი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლა, რომ მი­სი შთა­მო­მავ­ლო­ბის­გან წარ­მოდ­გე­ბო­და მე­სია. სე­მის პირ­ვე­ლი შთა­მო­მა­ვა­ლი გახ­ლ­დათ ებე­რი. სწო­რედ მი­სი გავ­ლე­ნი­თაც ეწო­და სე­მის შთა­მო­მავ­ლო­ბას ებ­რაე­ლე­ბი. ამ უდი­დე­სი მი­სი­ის აღ­სას­რუ­ლებ­ლად, უფალ­მა გა­მო­არ­ჩია აბ­რა­ა­მი, - სე­მი­სა და ებე­რის შთა­მო­მა­ვა­ლი. აბ­რა­ა­მი კერ­პ­თაყ­ვა­ნის­მ­ცემ­ლებს შო­რის ცხოვ­რობ­და, ქალ­დე­ველ­თა ქვე­ყა­ნა­ში, ქა­ლაქ ურ­ში. ეს მხა­რე გან­თ­ქ­მუ­ლი იყო კერ­პ­თ­მ­სა­ხუ­რე­ბით, თუმ­ცა აბ­რა­ამს არ და­ვიწყე­ბია აღ­თ­ქ­მა მხსნე­ლის მოვ­ლი­ნე­ბის შე­სა­ხებ. თა­ვის ოჯახ­თან ერ­თად კე­თილ­მ­სა­ხუ­რე­ბი­თა და ღვთის დი­დე­ბით ცხოვ­რობ­და. ამი­ტო­მაც გა­მო­არ­ჩია უფალ­მა ახა­ლი ერის წარ­მო­სა­შო­ბად, რა­თა მას შემ­დ­გომ­ში თა­ვი­სი ცოდ­ნა და ღვთის­მო­ში­შე­ბა შთა­მო­მავ­ლო­ბის­თ­ვის გა­და­ე­ცა. აბ­რა­ა­მის გა­მორ­ჩე­ვა მოხ­და ქრის­ტეს შო­ბამ­დე და­ახ­ლო­ე­ბით 2000 წლით ად­რე ანუ ამ დრო­ი­დან უკ­ვე სა­ფუძ­ვე­ლი ჩა­ე­ყა­რა რჩე­უ­ლი, ის­რა­ე­ლის ერის წარ­მო­შო­ბას, რო­მელ­თა შო­რი­საც უნ­და მო­სუ­ლი­ყო კა­ცობ­რი­ო­ბის მხსნე­ლი და გა­ნე­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­ნა ადამ­ში შემ­ცო­დე ადა­მის მოდ­გ­მი­სად­მი მი­ცე­მუ­ლი აღ­თ­ქ­მა - კა­ცობ­რი­ო­ბის გა­მოხ­ს­ნა... გან­კა­ცე­ბუ­ლი უფა­ლი უნ­და შო­ბი­ლი­ყო იქ და შო­ბი­ლი­ყო მათ­გან, ვი­საც ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა ექ­ნე­ბო­და. ებ­რა­ელ ერს რჩე­უ­ლი ერი ეწო­და იმის გა­მო, რომ უფალ­მა გა­მო­არ­ჩია. რო­გორც ვი­ცით, შემ­დ­გომ­ში რჩე­უ­ლი ერიც ხში­რად გა­ნუდ­გე­ბო­და უფალს, ჭეშ­მა­რიტ ღმერთს, მაგ­რამ ებ­რა­ე­ლებ­ში ყო­ველ­თ­ვის იყ­ვ­ნენ დარ­ჩე­ნი­ლი ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის დამ­ც­ვე­ლი, ჭეშ­მა­რი­ტი ღვთის თაყ­ვა­ნის­მ­ცემ­ლე­ბი. იმ დრო­საც, რო­დე­საც მაცხო­ვა­რი ჯვარს აც­ვეს, ვი­ცით, რომ მრა­ვა­ლი ადა­მი­ა­ნი მო­ექ­ცა ქრის­ტი­ა­ნო­ბა­ზე.

აღ­თ­ქ­მუ­ლი ქვე­ყა­ნა
- რო­დე­საც უფალ­მა მო­უ­წო­და აბ­რა­ამს, გა­მო­სუ­ლი­ყო ურის ქვეყ­ნი­დან, და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა სამ­შობ­ლო და წა­სუ­ლი­ყო იმ ქვე­ყა­ნა­ში, რო­მელ­საც უჩ­ვე­ნებ­და, უთხ­რა მას: `წა­დი შე­ნი ქვეყ­ნი­დან და მი­დი იმ ქვე­ყა­ნას, რო­მელ­საც გიჩ­ვე­ნებ. მე წარ­მო­ვად­გენ შენ­გან დიდ­ძალ ხალხს და იკურ­თხე­ბი­ან შენ­გან ყო­ველ­ნი ტომ­ნი ქვე­ყ­ნი­სა­ნი~ ანუ უფალ­მა აღუთ­ქ­ვა აბ­რა­ამს, რომ გა­ამ­რავ­ლებ­და და მის­გან წარ­მომ­დ­გარ ერს და­უმ­კ­ვიდ­რებ­და იმ ქვე­ყა­ნას, სა­დაც მი­იყ­ვან­და. ეს იყო ქა­ნა­ა­ნის ქვე­ყა­ნა, რო­მელ­საც შემ­დ­გომ­ში, სწო­რედ იმის გა­მო, რომ უფალ­მა აბ­რა­ამს აღუთ­ქ­ვა, რომ ამ ქვე­ყა­ნას და­უმ­კ­ვიდ­რებ­და მის­გან წარ­მო­შო­ბილ ერს, `აღ­თ­ქ­მის ქვე­ყა­ნა~ ეწო­და, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი - პა­ლეს­ტი­ნა.

რო­დე­საც აბ­რა­ამ­მა აღ­თ­ქ­მა მი­ი­ღო, 75 წლის იყო. ის ერ­წ­მუ­ნა ღვთის სიტყ­ვას და უცხო მხა­რის­კენ გა­ე­მარ­თა, თან წა­იყ­ვა­ნა თა­ვი­სი ცო­ლი სა­რა და ძმის­წუ­ლი ლო­ტი, რო­მე­ლიც და­ობ­ლე­ბის შემ­დეგ აბ­რა­ა­მის ოჯახ­ში იზ­რ­დე­ბო­და.
ღმერ­თ­მა აბ­რა­ა­მი თა­ნა­მედ­რო­ვე ის­რა­ე­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე მი­იყ­ვა­ნა, სა­დაც მა­შინ ნო­ეს ერთ-ერ­თი ვა­ჟის, ქა­მის შთა­მო­მავ­ლე­ბი ცხოვ­რობ­დ­ნენ. მას ქა­ნა­ა­ნის ქვე­ყა­ნა ეწო­დე­ბო­და. ქა­ნა­ა­ნის ქვეყ­ნის საზღ­ვარ­თან აბ­რა­ამს კი­დევ გა­მო­ეცხა­და უფა­ლი და უთხ­რა, რა­საც უყუ­რებ აღ­მო­სავ­ლე­თით, და­სავ­ლე­თით, ჩრდი­ლო­ე­თით და სამ­ხ­რე­თით, შენ და შენს შთა­მო­მავ­ლო­ბას მივ­ცე­მო, ე.ი. აბ­რა­ამ­მა კვლავ მი­ი­ღო აღ­თ­ქ­მა, რომ ეს ქვე­ყა­ნა მთლი­ა­ნად მი­სი შთა­მო­მავ­ლე­ბის, მის­გან წარ­მომ­დ­გა­რი ერის იქ­ნე­ბო­და, სა­დაც შემ­დ­გომ­ში მო­ვი­დო­და მაცხო­ვა­რი კა­ცობ­რი­ო­ბი­სა.

აბ­რა­ა­მი რომ ურის ქვე­ყა­ნა­ში დარ­ჩე­ნი­ლი­ყო, მი­სი შთა­მო­მავ­ლო­ბაც კერ­პ­თ­მ­სა­ხუ­რი გახ­დე­ბო­და, ამი­ტო­მაც უბ­რ­ძა­ნა უფალ­მა აბ­რა­ამს, რომ გა­მო­სუ­ლი­ყო, რა­დგან მწი­რო­ბა­ში, მდგმუ­რო­ბა­ში უფ­რო მე­ტი შან­სი არ­სე­ბობ­და, რომ რჩე­ულ ერს ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა შე­ე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა. ასეც მოხ­და. რო­დე­საც ის­რა­ე­ლი­ა­ნებს ჰქონ­დათ უკ­ვე თა­ვი­ან­თი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა და სხვა ერებს შო­რის მოხ­ვ­დე­ბოდ­ნენ, თუნ­დაც ეგ­ვიპ­ტე­ში, უფ­რო მე­ტად არ იღებ­დ­ნენ ად­გი­ლობ­რივ სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბას, რად­გან ჰყავ­დათ თა­ვი­ან­თი ღმერ­თი. რა თქმა უნ­და, ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თი არ იყო მხო­ლოდ მა­თი ღმერ­თი, არა­მედ მთე­ლი სამ­ყა­როს ღმერ­თია, მაგ­რამ იმ პე­რი­ოდ­ში, რო­გორც სხვა ერებს ჰქონ­დათ წარ­მოდ­გე­ნა, რომ ესა თუ ის კერ­პი იყო მა­თი მფარ­ვე­ლი ღმერ­თი, ასე­ვე ის­რა­ე­ლი­ა­ნებ­მაც იცოდ­ნენ, რომ არ­სე­ბობ­და ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თი და მას თა­ვი­ანთ ღმერ­თად თვლიდ­ნენ, მის შე­სა­ხებ ჭე­შმა­რი­ტი სწავ­ლე­ბა ჰქონ­დათ და გა­ცი­ლე­ბით ნაკ­ლე­ბად იყ­ვ­ნენ მიმ­ღებ­ნი სხვა ერე­ბი­დან მომ­დი­ნა­რე სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბი­სა.

ჯერ აბ­რა­ა­მის, შემ­დეგ ისა­ა­კი­სა და იაკო­ბის ოჯა­ხებ­ში, და­ცუ­ლი იყო ხსოვ­ნა ჭე­შმა­რი­ტი ღმერ­თის შე­სა­ხებ, ისი­ნი არ იღებ­დ­ნენ წარ­მარ­თო­ბი­დან მომ­დი­ნა­რე სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბას, წარ­მარ­თულ სწავ­ლე­ბებს. შემ­დეგ, რო­დე­საც ის­რა­ე­ლის ერი ეგ­ვიპ­ტელ­თა შო­რის გამ­რავ­ლ­და და ეგ­ვიპ­ტელ­თა შო­რის ცხოვ­რობ­დ­ნენ, იქაც არ მი­ი­ღეს მა­თი სწავ­ლე­ბე­ბი. ხო­ლო იმ პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც უფ­ლის ბრძა­ნე­ბით მო­სემ რჩე­უ­ლი ერი ეგ­ვიპ­ტი­დან გა­მო­იყ­ვა­ნა, ის­რა­ე­ლის ერი იმ მდგო­მა­რე­ო­ბამ­დე იყო მი­სუ­ლი სუ­ლი­ე­რად, იმ­დე­ნად მი­იდ­რიკა მი­წი­ე­რე­ბის­კენ, უფალს რომ კვლავ ეგ­ვიპ­ტელ­თა შო­რის და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა, ნელ-ნე­ლა და­იწყე­ბო­და და გავ­რ­ცელ­დე­ბო­და მას­ში წარ­მარ­თო­ბა. ეგ­ვიპ­ტელ­თა მო­ნო­ბი­დან გა­მოყ­ვა­ნის, გა­მოხ­ს­ნის შემ­დეგ მის­ცა უფალ­მა ის­რა­ე­ლის ერს უკ­ვე და­წე­რი­ლი სჯუ­ლი - რო­გორ ეცხოვ­რათ, რო­გორ აღეს­რუ­ლე­ბი­ნათ ღვთის მცნე­ბე­ბი, რა წე­სე­ბი და მსხვერ­პ­ლ­შე­წირ­ვე­ბი უნ­და აღეს­რუ­ლე­ბი­ნათ, რომ მათ­ში ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნოე­ბა შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი­ყო. ამის შემ­დეგ და­ამ­კ­ვიდ­რა ის­რა­ე­ლის ერი აღ­თ­ქ­მულ ქვე­ყა­ნა­ში.

რა­ტომ არ მის­ცა უფალ­მა და­წე­რი­ლი სჯუ­ლი ამ დრომ­დე ის­რა­ე­ლის ერს? თუნ­დაც ეგ­ვიპ­ტე­ში ყოფ­ნის ჟამს. ასე რომ მომ­ხ­და­რი­ყო, ის­რა­ე­ლი­ა­ნე­ბი თა­ვი­ანთ სჯულს შე­უ­რევ­დ­ნენ ეგ­ვიპ­ტურ სწავ­ლე­ბას, ასე­ვე ეგ­ვიპ­ტე­ლე­ბიც გა­და­ი­ღებ­დ­ნენ მათ­გან სწავ­ლე­ბას ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თის შე­სა­ხებ და მოხ­დე­ბო­და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბი­სა და სიც­რუ­ის შე­რე­ვა და სა­ბო­ლოოდ, მხო­ლოდ სიც­რუ­ის სა­ხით ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბებ­დ­ნენ სწავ­ლე­ბას.
აბ­რა­ა­მის შთა­მო­მავ­ლო­ბა უფალ­მა გა­მო­არ­ჩია, რა­თა სწო­რედ მათ და­ეც­ვათ მაცხოვ­რის მოს­ვ­ლამ­დე ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა და მათ შო­რის მო­სუ­ლი­ყო აღ­თ­ქ­მუ­ლი მხსნე­ლი. რჩე­უ­ლი ერი სა­ჭი­რო იყო მაცხოვ­რის მოს­ვ­ლამ­დე და გან­კა­ცე­ბუ­ლი უფ­ლის მი­ერ ჯვარ­ც­მი­თა და აღ­დ­გო­მით კა­ცობ­რი­ო­ბის გა­მოხ­ს­ნამ­დე.

- რა­ტომ უნ­და მო­სუ­ლი­ყო მაცხო­ვა­რი სწო­რედ აღ­თ­ქ­მუ­ლი ქვეყ­ნის, ის­რა­ე­ლის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, რა­ტომ უნ­და გა­მო­ეხ­ს­ნა მი­წი­ე­რად სწო­რედ ამ ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე კა­ცობ­რი­ო­ბა?

- რო­გორც უკ­ვე ნათ­ქ­ვა­მი გვაქვს, მა­მა­თა გად­მო­ცე­მით, ის­რა­ე­ლი ის ტე­რი­ტო­რიაა, სა­დაც მი­წი­ე­რი სა­მოთხე, ედე­მის ბა­ღი არ­სე­ბობ­და. და­ვით ფსალ­მუნ­თ­მ­გა­ლო­ბე­ლიც გვა­უწყებს: `დე­დად სი­ონ­სა რქვას კაც­მა, რა­მე­თუ კა­ცი იშ­ვა მას ში­ნა~ - სწო­რედ სი­ო­ნის მი­წის­გან შექ­მ­ნა უფალ­მა ადა­მი­ა­ნი, ედე­მის ბა­ღი ამ ტე­რი­ტო­რი­ას მო­ი­ცავ­და, აქ ცხოვ­რობ­დ­ნენ პირ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი - ადა­მი და ევა ცოდ­ვით და­ცე­მამ­დე, წარ­ღ­ვ­ნის დროს თა­ვად ედე­მის ბა­ღი ზე­ცად იქ­ნა ატა­ცე­ბუ­ლი, მაგ­რამ მი­წი­ე­რად ეს ტე­რი­ტო­რია იყო. მაცხო­ვა­რი სწო­რედ აქ უნ­და მოვ­ლე­ნო­და კა­ცობ­რი­ო­ბას, იქ უნ­და მომ­ხ­და­რი­ყო გა­მოხ­ს­ნა, სა­დაც და­ცე­მა მოხ­და. უფალ­მა სწო­რედ იქ და­ა­მარ­ცხა ბო­რო­ტი, სა­დაც ბო­როტ­მა სძლია ადამს.
შე­საძ­ლოა ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ იერუ­სა­ლი­მი იყო ედე­მის ბა­ღი, გოლ­გო­თა კი მა­შინ­დე­ლი სა­მოთხის ცენ­ტ­რი, სა­დაც იდ­გა კე­თი­ლი­სა და ბო­რო­ტის ცნო­ბა­დის ხე.


შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი