ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნე­რის რჩე­ვე­ბი
font-large font-small
ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნე­რის რჩე­ვე­ბი
ვერ ვიტყ­ვი, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­ტე­რი­ერს რა­ღაც ჩარ­ჩო­ე­ბი აქვს

მხატ­ვარ-დი­ზა­ი­ნე­რი ნი­ნო ჯი­ქუ­რაშ­ვი­ლი წლე­ბია, ბი­ნე­ბი­სა თუ სხვა ტი­პის შე­ნო­ბა-ნა­გე­ბო­ბე­ბის ინ­ტე­რი­ე­რე­ბის კე­თილ­მოწყო­ბა­სა და გა­ლა­მა­ზე­ბა­ზე ზრუ­ნავს. რე­მონ­ტი, ბი­ნის მყუდ­როდ, კომ­ფორ­ტუ­ლად და სა­სურ­ვე­ლი დი­ზა­ი­ნით მოწყო­ბა, დი­ზა­ი­ნე­რის რჩე­ვით კი­დევ უფ­რო უკე­თეს იერს იძენს. ნი­ნო ინ­ტე­რი­ე­რის ყვე­ლა­ზე გახ­ში­რე­ბულ ტენ­დენ­ცი­ებ­სა და ამ თე­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კითხებ­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა.

- რო­გო­რია ბო­ლო დრო­ის მო­დის ტენ­დენ­ცი­ე­ბი ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ინ­ში? მა­გა­ლი­თად, სტი­ლი, ფე­რე­ბი და ა.შ.
- დღე­ვან­დე­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, რა­საც ვუ­ყუ­რებ, მო­დის ტენ­დენ­ცი­ე­ბი კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად შე­რე­უ­ლია. დამ­კ­ვე­თე­ბის მოთხოვ­ნი­ლე­ბა გა­ცი­ლე­ბით და­იხ­ვე­წა, გა­მომ­დი­ნა­რე იქი­დან, რომ ბევ­რად უფ­რო მე­ტი მა­სა­ლაა. ვი­საც სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს, დი­ზა­ი­ნე­რის დახ­მა­რე­ბას იყე­ნებს - ეს კულ­ტუ­რაც ნელ-ნე­ლა დამ­კ­ვიდ­რ­და. მოთხოვ­ნა უფ­რო თა­ნა­მედ­რო­ვე მი­ნი­მა­ლის­ტურ ინ­ტე­რი­ე­რებ­ზეა, ბო­ლო ხა­ნებ­ში კი კლა­სი­კის ელე­მენ­ტე­ბიც მოხ­შირ­და. მო­დუ­რია, მა­გა­ლი­თად, ჭე­რი სა­და, ზედ­მე­ტი ფორ­მე­ბის გა­რე­შე, ასე­ვე კედ­ლე­ბის ფე­რე­ბით გა­მო­ყო­ფა და არა - დე­კო­რე­ბით, ავე­ჯი უფ­რო ფუნ­ქ­ცი­ო­ნა­ლუ­რია. ინ­ტე­რი­ე­რის დი­ზა­ი­ნი და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლია და მო­დას არ ემორ­ჩი­ლე­ბა, რად­გან იქ მცხოვ­რე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის გე­მოვ­ნე­ბას უნ­და მო­ვარ­გოთ. თუმ­ცა, ამ სფე­რო­ში მსოფ­ლიო სი­ახ­ლე ძალ­ზე ბევ­რია, ორი­გი­ნა­ლუ­რი ფორ­მის აბა­ზა­ნის ინ­ვენ­ტა­რი, სამ­ზა­რე­უ­ლოს მე­ქა­ნიზ­მე­ბი, ფა­სა­დის მა­სა­ლე­ბი, რი­სი შე­ძე­ნაც უფ­რო მე­ტად, შეკ­ვე­თით შეგ­ვიძ­ლია.

- კონ­კ­რე­ტუ­ლად რა ით­ვ­ლე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­ტე­რი­ე­რად?

- ვერ ვიტყ­ვი, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­ტე­რი­ერს რა­ღაც ჩარ­ჩო­ე­ბი აქვს და კონ­კ­რე­ტუ­ლად შეგ­ვიძ­ლია აღ­ვ­წე­როთ. უფ­რო მე­ტად სა­დაა, ზედ­მე­ტი ელე­მენ­ტე­ბით არ არის გა­დატ­ვირ­თუ­ლი, ყვე­ლა­ფე­რი ფუნ­ქ­ცი­უ­რა­დაა გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი. მი­ნი­მუ­მამ­დეა დაყ­ვა­ნი­ლი დე­კო­რიც. ჩე­მი დამ­კ­ვე­თე­ბის გე­მოვ­ნე­ბი­დან და პრაქ­ტი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, გა­დატ­ვირ­თუ­ლი ელე­მენ­ტე­ბი ხში­რად ჰბეზ­რ­დე­ბათ. თუ წი­ნა წლებ­ში სა­და ფე­რის კედ­ლებ­ზე, მა­გა­ლი­თად, სა­წო­ლის უკან დე­კო­რი მო­დუ­რი იყო, ახ­ლა ეს მო­დი­დან გა­და­ვი­და. უფ­რო მე­ტად ხი­სა და ქვის გა­მო­ყე­ნე­ბა და­იწყეს ინ­ტე­რი­ერ­ში. ტრა­ვერ­ტი­ნი ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ქვა არ არის, მაგ­რამ საკ­მა­ოდ ლა­მა­ზია, სახ­ლ­ში სიმ­ყუდ­რო­ვეს ქმნის. არი­ან ისე­თი დამ­კ­ვე­თე­ბიც, რომ­ლე­ბიც ნე­ბის­მი­ე­რი დე­კო­რის გა­მო­ყე­ნე­ბას მი­ნი­მუ­მამ­დე გვთხო­ვენ, უბ­რა­ლო, სა­და კედ­ლე­ბი მოს­წონთ, თუნ­დაც, შავ-თეთ­რი გა­დაწყ­ვე­ტა, მარ­ტი­ვი, გე­ო­მეტ­რი­უ­ლი ფორ­მე­ბით.

- რას ანი­ჭე­ბენ უპი­რა­ტე­სო­ბას ახალ­გაზ­რ­და წყვი­ლე­ბი? მათ­თ­ვის რა არის უფ­რო მო­დუ­რი?

- ახალ­გაზ­რ­დე­ბი უფ­რო თა­მა­მე­ბი არი­ან, იცი­ან, რა უნ­დათ, ძა­ლი­ან პრაგ­მა­ტუ­ლად აზ­როვ­ნე­ბენ და სი­ახ­ლე­ებ­ზე უფ­რო მე­ტად მოგ­ვ­ყ­ვე­ბი­ან. ძი­რი­თა­დად, ოჯა­ხებ­თან გვაქვს შე­ხე­ბა და ყვე­ლას უნ­და, რომ ბი­ნა ფუნ­ქ­ცი­უ­რად იყოს და­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი, `სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო დი­ზა­ინს~ ვე­ძა­ხი, რამ­დე­ნი ოთა­ხიც სჭირ­დე­ბათ, იმის მი­ხედ­ვით აგეგ­მა­რე­ბენ. მდი­და­რი ქვე­ყა­ნა არ ვართ და მეს­მის, ხალხს არ ჰყოფ­ნის ფუ­ლი, რომ ისე­თი ფარ­თო­ბის ბი­ნა იყი­დონ, რაც რე­ა­ლუ­რად სჭირ­დე­ბათ და კარ­გად მო­აწყონ. ამ პრობ­ლე­მის წი­ნა­შე ხში­რად ვდგა­ვართ და ამის გა­მო, ბევრ რა­მე­ზე უკან ვი­ხევთ, რაც შე­იძ­ლე­ბო­და, უკეთ გაგ­ვე­კე­თე­ბი­ნა. ცხა­დია, დი­ზა­ინ­ზე მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა ძა­ლი­ან მოქ­მე­დებს, რად­გან ვერ ყი­დუ­ლო­ბენ იმ მა­სა­ლებს, ინ­ვენ­ტარს, რაც უნ­დათ და რაც ხა­რის­ხი­ა­ნია. ვერ ვე­თან­ხ­მე­ბი იმ მო­საზ­რე­ბას, რომ შე­იძ­ლე­ბა, იყოს იაფი და კარ­გი. ხა­რის­ხი­ა­ნი იაფი ვერ იქ­ნე­ბა. ხე­ლის შემ­შ­ლე­ლია, რო­ცა ფიქ­რობ, ესა თუ ის დე­ტა­ლი, რა­საც ქმნი, რა დაჯ­დე­ბა და შეძ­ლე­ბენ თუ არა შემ­დ­გომ ამის გა­დახ­დას.

- რა რჩე­ვებს აძ­ლევთ სა­ბავ­შ­ვო ოთა­ხე­ბის მოწყო­ბი­სას?

- ოთა­ხი ფე­რე­ბით ზედ­მე­ტად რომ არ იყოს გა­დატ­ვირ­თუ­ლი, ხა­ლი­სი­ან, ოღონდ - პას­ტე­ლის, არა­აგ­რე­სი­ულ ფე­რებს ვთა­ვა­ზობ ხოლ­მე. ბავ­შ­ვის ფსი­ქი­კას ფრთხი­ლად უნ­და მო­ვეპყ­როთ, ამი­ტომ ფე­რე­ბიც სიფ­რ­თხი­ლით უნ­და შე­ვარ­ჩი­ოთ, თვა­ლიც არ უნ­და გა­და­ე­ღა­ლოს. ინ­ტე­რი­ე­რი ჯო­ბია, სხვა აქ­სე­სუ­ა­რე­ბით გა­ვა­ლა­მა­ზოთ, რი­სი შეც­ვ­ლაც ეტა­პობ­რი­ვად შე­იძ­ლე­ბა - გა­და­სა­ფა­რებ­ლე­ბი, ბა­ლი­შე­ბი, სუ­რა­თე­ბი და ა.შ. თუ ძა­ლი­ან პა­ტა­რა ბავ­შ­ვი არ არის, ბავ­შ­ვურ ავეჯ­საც არ ვი­ყე­ნებ, სა­შუ­ა­ლო სტილს ვი­ღებ და ყო­ველ­თ­ვის აქ­სე­სუ­ა­რე­ბით გა­ლა­მა­ზე­ბას ვცდი­ლობ. მშობ­ლებს ვურ­ჩევ­დი, რომ სა­ბავ­შ­ვო ოთახ­ში მკვეთ­რი ფე­რე­ბი არ გა­მო­ი­ყე­ნონ, მა­გა­ლი­თად, წი­თე­ლი, შა­ვი, რუ­ხი და ა.შ. კარ­გია - ღია სა­ლა­თის­ფე­რი, ღია კრე­მის­ფე­რი, ღია იის­ფე­რი - გა­აჩ­ნია, კომ­ბი­ნა­ცი­ა­ში რო­გორ ჯდე­ბა.

- რას გვეტყ­ვით სამ­ზა­რე­უ­ლო­ზე? მა­გა­ლი­თად, ზო­გან მი­ნა­ხავს პრი­ა­ლა­ზე­და­პი­რი­ა­ნი სამ­ზა­რე­უ­ლო წი­თე­ლი და შა­ვი ფე­რე­ბის კომ­ბი­ნა­ცი­ით, რაც ძალ­ზე ლა­მა­ზი და ეფექ­ტუ­რია. დი­ზა­ი­ნე­რე­ბი რა ფე­რე­ბი­სა და მა­სა­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბას ურ­ჩევთ?

- წი­თე­ლი და შა­ვი უნ­და იყოს აკ­რი­ლის მა­სა­ლა, რაც რთუ­ლად მო­სავ­ლე­ლია, სამ­ზა­რე­უ­ლო კი ყვე­ლა­ზე ხში­რი მოხ­მა­რე­ბის ად­გი­ლია, სულ გა­საწ­მენ­დია და ცო­ტა არა­კომ­ფორ­ტუ­ლია. მა­გა­ლი­თად, მე ხის ფაქ­ტუ­რის მდფ-ს ვა­ნი­ჭებ უპი­რა­ტე­სო­ბას, უფ­რო იოლი მო­სავ­ლე­ლია. ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ხის სამ­ზა­რე­უ­ლოს იშ­ვი­ა­თად ვა­კე­თებ. ყო­ველ­თ­ვის ღია ფე­რებს უფ­რო ვარ­ჩევ, ვცდი­ლობ, სულ რა­ღაც ახა­ლი და გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ვე­ძიო. `ფა­ვო­რი­ტი~ მა­სა­ლე­ბიც მაქვს, რომ­ლე­ბიც ძა­ლი­ან მომ­წონს და თუ მომ­ხ­მა­რებ­ლის გე­მოვ­ნე­ბას ემ­თხ­ვე­ვა, ვი­ყე­ნებ. უამ­რა­ვი ვა­რი­ან­ტია, მე კე­რა­მო-გრა­ნიტს ვარ­ჩევ­დი, თუნ­დაც, აბა­ზა­ნა­ში, მო­ზა­ი­კის ჩა­ნარ­თე­ბით. სხვა­თა შო­რის, მომ­ც­რო ზო­მის ფი­ლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბაც აღა­რაა ტენ­დენ­ცი­უ­რი, უფ­რო მსუ­ბუ­ქი მარ­მა­რი­ლოს ეფექ­ტით, თა­ნა­მედ­რო­ვე ინ­ტე­რი­ერ­ში, ხის ფაქ­ტუ­რის ფი­ლებ­თან ერ­თად, კარ­გად გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა იყოს ხის ფაქ­ტუ­რის კე­რა­მო-გრა­ნი­ტი ბე­ტო­ნის ტი­პის ფი­ლებ­თან. უამ­რა­ვი ვა­რი­ან­ტია, რი­სი შე­თა­ვა­ზე­ბაც შე­იძ­ლე­ბა. ბევ­რი სტუ­დია გა­იხ­ს­ნა, ვი­საც გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი დი­ზა­ი­ნის მა­სა­ლა შე­იძ­ლე­ბა და­უკ­ვე­თო და აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ჩა­მო­ი­ტა­ნო ფი­ლე­ბიც, დე­კო­რე­ბიც, აბა­ზა­ნის ნი­ჟა­რე­ბიც, ჯა­კუ­ზე­ბიც და ა.შ. არც ისე ძვი­რია. შე­საძ­ლოა, მომ­ხ­მა­რე­ბელ­მა ეს არც იცის და იმას ყი­დუ­ლობს, რაც მა­ღა­ზი­ებ­შია.

- აბა­ზა­ნის მოწყო­ბი­სას რა სი­ახ­ლე­ებს სთა­ვა­ზობთ მომ­ხ­მა­რებ­ლებს?

- პრინ­ციპ­ში, უკ­ვე სი­ახ­ლეს აღარ წარ­მო­ად­გენს და კარ­გა ხა­ნია შე­მო­სუ­ლია ჩა­სა­შე­ნე­ბე­ლი უნი­ტა­ზე­ბი - ფე­ხის გა­რე­შე, ჩა­სა­შე­ნე­ბე­ლი ავ­ზით, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა, ბევ­რ­მა ჯერ კი­დევ არ იცის, თუმ­ცა წლე­ბია, ვი­ყე­ნებთ. მარ­თა­ლია, ცო­ტა უფ­რო ძვი­რი ჯდე­ბა, მაგ­რამ გა­ცი­ლე­ბით კომ­ფორ­ტუ­ლია. თუ კარ­გი ხა­რის­ხის ავზს ვი­ყი­დით და ხე­ლოს­ნე­ბიც კარ­გად ჩა­ა­შე­ნე­ბენ, ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი გა­რან­ტია აქვს, არ გა­მი­გია, რომ გა­ფუ­ჭე­ბუ­ლი­ყოს.

- ბო­ლო დროს, საკ­მა­ოდ პო­პუ­ლა­რუ­ლია ჯა­კუ­ზი. ძვი­რი ჯდე­ბა ბი­ნა­ში მი­სი და­მონ­ტა­ჟე­ბა?

- მოთხოვ­ნი­ლე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად გა­ი­ზარ­და და უკ­ვე ისე­თი ჯა­კუ­ზე­ბია შე­მო­სუ­ლი, რო­მელ­თა ფა­სი ძა­ლი­ან ნორ­მა­ლუ­რია, ხა­რის­ხი კი - კარ­გი. მი­უწ­ვ­დომ­ლად აღარ ით­ვ­ლე­ბა. 3-4 ათას ლა­რად შე­საძ­ლე­ბე­ლია, კარ­გი იტა­ლი­უ­რი ჯა­კუ­ზი იყი­დო. შე­იძ­ლე­ბა, ყვე­ლა­ნა­ი­რი ფუნ­ქ­ცია არ ჰქონ­დეს, მაგ­რამ იტა­ლი­ე­ლებს კარ­გად აქვთ შეს­წავ­ლი­ლი ადა­მი­ა­ნის სხე­უ­ლი, ამი­ტო­მაც მი­ნი­მა­ლუ­რი დატ­ვირ­თ­ვი­თაც ძა­ლი­ან სა­სარ­გებ­ლოა. თუ, მა­გა­ლი­თად, კარგ ჩე­ხურ აბა­ზა­ნა­ში 2.000 ლარს იხ­დი, შე­იძ­ლე­ბა, ცო­ტა გა­ი­ჭირ­ვო და ის სი­ა­მოვ­ნე­ბა მი­ი­ღო, რა­საც ჯა­კუ­ზი გვა­ნი­ჭებს.

- ზო­გან და­ბა­ლი ზო­მის კედ­ლებს ამო­ა­შე­ნე­ბენ, საშ­ხა­პე მოწყო­ბი­ლო­ბას აყე­ნე­ბენ, აბა­ზა­ნის ფარ­დას კი­დე­ბენ და ამ­გ­ვა­რად, აბა­ზა­ნაც მზა­დაა. მარ­თა­ლია, ეს ყვე­ლა­ფე­რი უფ­რო იაფი ჯდე­ბა, მაგ­რამ რამ­დე­ნად პრაქ­ტი­კუ­ლია?

- რა გითხ­რათ, ვის­თ­ვის რო­გორ, მაგ­რამ არ მი­მაჩ­ნია მარ­თე­ბუ­ლად აბა­ზა­ნის ამო­შე­ნე­ბა, ეს ხომ მა­ინც ხარ­ჯებ­თა­ნაა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი, სჭირ­დე­ბა ძა­ლი­ან კარ­გი ჰიდ­რო­ი­ზო­ლა­ცია, წყალ­მა რომ არ გა­ჟო­ნოს, მომ­რ­გ­ვა­ლე­ბუ­ლი, კომ­ფორ­ტუ­ლი ნა­პი­რე­ბი - თა­ვი რომ არ და­არ­ტყა ან რა­ი­მე სა­შიშ­რო­ე­ბა არ შექ­მ­ნას, ამის­თ­ვის მო­ზა­ი­კა უნ­და გა­მო­ი­ყე­ნო, დე­კო­რა­ტი­უ­ლი ცე­მენ­ტი, ხე­ლო­ბის ფუ­ლი და ა.შ. იმ­დე­ნი სჭირ­დე­ბა, რომ ჯო­ბია, აბა­ზა­ნა დად­გას ადა­მი­ან­მა.

- ზო­გის­გან მსმე­ნია, რომ ახა­ლა­შე­ნე­ბულ საცხოვ­რე­ბელ კორ­პუ­სებ­ში (საყ­რ­დე­ნი კედ­ლე­ბის გარ­და), კედ­ლე­ბი თა­ბა­შირ-მუ­ყა­ო­სია და სწრა­ფი მშე­ნებ­ლო­ბე­ბის ერთ-ერ­თი მი­ზე­ზი ესე­ცააო. ცო­ტა ხნის წინ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წა­ვი­კითხე, რომ ვი­ღა­ცე­ბი ამ ფაქტს აპ­რო­ტეს­ტებ­დ­ნენ კი­დეც. თუნ­დაც ასე იყოს, რა პლუს-მი­ნუ­სე­ბი აქვს ამ­გ­ვა­რად აშე­ნე­ბულ ბი­ნებს?

- პი­რა­დად მე, ახა­ლა­შე­ნე­ბულ კორ­პუ­სებ­ში თა­ბა­შირ-მუ­ყა­ოს კედ­ლე­ბი ნამ­დ­ვი­ლად არ­სად შემ­ხ­ვედ­რია. თუმ­ცა, რო­ცა ამის სა­ჭი­რო­ე­ბაა, ჩვენც გაგ­ვი­კე­თე­ბია და რო­ცა კარ­გა­დაა გა­კე­თე­ბუ­ლი, შიგ­ნით თბო­ი­ზო­ლა­ცია მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი, პრობ­ლე­მას ან სა­შიშ­რო­ე­ბას აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არ წარ­მო­ად­გენს. მთე­ლი ბი­ნის და­გეგ­მა­რე­ბა­ზე მინ­და ვთქვა ჩე­მი მო­საზ­რე­ბა: ბი­ნა უნ­და იყოს, პირ­ველ რიგ­ში, კარ­გად და­გეგ­მა­რე­ბუ­ლი, სამ­ზა­რე­უ­ლო და აბა­ზა­ნა ნორ­მა­ლუ­რი ფარ­თო­ბის, სწო­რად გა­ნა­წი­ლე­ბუ­ლი გა­ნა­თე­ბე­ბით, მკვეთ­რი ფე­რე­ბი ან დე­კო­რის გა­მო­ყე­ნე­ბა არ შე­იძ­ლე­ბა ბევრ კე­დელ­ზე. აბა­ზა­ნა­ში ნუ გა­მო­ვი­ყე­ნებთ ძა­ლი­ან მუქ ფე­რებს, თუ არ იქ­ნე­ბა გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი წი­ნას­წარ ავე­ჯის ფე­რე­ბიც და სტი­ლიც, კედ­ლებ­ზე დე­კო­რებ­მა შე­იძ­ლე­ბა, ძა­ლი­ან გა­აძ­ნე­ლოს ავე­ჯის შერ­ჩე­ვა. ის, რაც ცალ­კე აღე­ბუ­ლი მოგ­ვ­წონს - გრა­ნი­ტი, შპა­ლე­რი, ავე­ჯი ან ფარ­და, - კომ­ბი­ნა­ცი­ა­ში შე­იძ­ლე­ბა, ერ­თ­მა­ნეთს არ მო­უხ­დეს, ამი­ტომ პას­ტე­ლის ფე­რის შპა­ლერს ან სა­ღე­ბავს თუ გა­მო­ვი­ყე­ნებთ, უკე­თე­სია. ფარ­დე­ბით, სუ­რა­თე­ბი­თა და სხვა­დას­ხ­ვა აქ­სე­სუ­ა­რით გა­ხა­ლი­სე­ბა კი უფ­რო იოლია.


თამ­თა და­დე­შე­ლი
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი