მეათეკლა­სე­ლი გო­გო­ნე­ბის მი­ერ წა­მოწყე­ბუ­ლი სუ­ნა­მოს მცი­რე ბიზ­ნე­სი
font-large font-small
მეათეკლა­სე­ლი გო­გო­ნე­ბის მი­ერ წა­მოწყე­ბუ­ლი სუ­ნა­მოს მცი­რე ბიზ­ნე­სი

"წარ­მო­ე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ცი­ის დი­დი ნა­წი­ლი უკ­ვე გავ­ყი­დეთ"

51-ე სკო­ლის ოთხ­მა მე­ა­თეკ­ლა­სელ­მა მოს­წავ­ლემ, ნი­ნო ლო­მი­ძემ, მა­რი­ამ გი­ორ­გა­ძემ, გვან­ცა ამაღ­ლო­ბელ­მა და ნი­ნი აფ­ცი­ა­ურ­მა, მცი­რე ბიზ­ნე­სი 550 ლა­რით წა­მო­იწყეს. მე­გობ­რებ­მა თა­ვად შექ­მ­ნეს, შე­ა­ზა­ვეს, დი­ზა­ი­ნი შე­ურ­ჩი­ეს და ჩა­მო­ას­ხეს სა­მი სა­ხის სუ­ნა­მო, რო­მელ­თა გა­ტა­ნა­საც უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ევ­რო­პა­შიც აპი­რე­ბენ. სა­კუ­თა­რი წარ­მო­ე­ბი­სა და ბიზ­ნეს­გეგ­მე­ბის შე­სა­ხებ მე­გობ­რე­ბი "გზას" ესა­უბ­რ­ნენ.


მა­რი­ამ გი­ორ­გა­ძე, ფი­ნან­სე­ბის დი­რექ­ტო­რი:

- მას შემ­დეგ, რაც სკო­ლა­ში სას­წავ­ლო საგ­ნად მე­წარ­მე­ო­ბა დაგ­ვი­მა­ტეს, ჩვე­ნი ინ­ტე­რე­სი ამ საქ­მი­ა­ნო­ბამ მი­იპყ­რო. ოთხ­მა მე­გო­ბარ­მა მი­ნი­კომ­პა­ნია შევ­ქ­მე­ნით და გა­დავ­წყ­ვი­ტეთ, ელექ­სი­რე­ბი შეგ­ვექ­მ­ნა, მოგ­ვი­ა­ნე­ბით კი სუ­ნა­მოს წარ­მო­ე­ბა­ზე დავ­ფიქ­რ­დით. ნედ­ლე­უ­ლი, ეთერ­ზე­თე­ბი საფ­რან­გე­თი­დან, ბოთ­ლე­ბი კი ჩი­ნე­თი­დან გა­მო­ვი­წე­რეთ. პრო­დუქ­ცი­ის ჩა­მოს­ვ­ლის­თა­ნა­ვე სუ­ნა­მოს დამ­ზა­დე­ბას შე­ვუ­დე­ქით. ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ფე­რე­ბი ად­გი­ლობ­რივ ბა­ზარ­ზე შე­ვი­ძი­ნეთ და სა­მი სა­ხის სუ­ნა­მო შევ­ქ­მე­ნით. არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი დი­ზა­ი­ნიც შე­ვურ­ჩი­ეთ.
გვან­ცა ამაღ­ლო­ბე­ლი, წარ­მო­ე­ბის დი­რექ­ტო­რი:
- შე­ფუთ­ვა­ში 3 სხვა­დას­ხ­ვა სა­ხის ელექ­სი­რი შე­დის, რო­მელ­თა სა­ხე­ლე­ბი "სიყ­ვა­რუ­ლის ელექ­სი­რი", "წარ­მა­ტე­ბის ელექ­სი­რი" და "მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის ელექ­სი­რი" გახ­ლავთ.
- დამ­ზა­დე­ბის სპე­ცი­ფი­კის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია რო­გორ მო­ი­ძი­ეთ?
- ინ­ტერ­ნე­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით. ერთ თვე­ში 300 ბოთ­ლი და 100 შე­ფუთ­ვა და­ვამ­ზა­დეთ. საქ­მის დაწყე­ბამ­დე სკო­ლა­ში გა­მო­კითხ­ვა ჩა­ვა­ტა­რეთ, ვის რო­გო­რი სურ­ნე­ლი მოს­წონ­და. სა­ბო­ლო­ოდ, სა­მი ძი­რი­თა­დი სურ­ნე­ლი შე­ვარ­ჩი­ეთ - ვარ­დის, ხი­ლი­სა და ყვა­ვი­ლე­ბის.
ნი­ნი აფ­ცი­ა­უ­რი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დი­რექ­ტო­რი:
- პა­რას­კევს, შა­ბათ­სა და კვი­რას დიდ სუ­პერ­მარ­კე­ტებ­ში დავ­დი­ვართ და ვცდი­ლობთ, ჩვე­ნი პრო­დუქ­ცია ხალხს ამ ფორ­მით გა­ვაც­ნოთ. მარ­თა­ლია, დი­რექ­ცი­ას­თან მო­ლა­პა­რა­კე­ბა და შე­თან­ხ­მე­ბა გა­ყიდ­ვის უფ­ლე­ბის მო­პო­ვე­ბის შე­სა­ხებ საკ­მა­ოდ რთუ­ლია, მაგ­რამ ხში­რად ნე­ბას გვრთა­ვენ. ჩვე­ნი მცი­რე წა­მოწყე­ბის­თ­ვის კი, ეს, ბუ­ნებ­რი­ვია, მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მხარ­და­ჭე­რაა. პრო­დუქ­ცი­ის დი­დი ნა­წი­ლი უკ­ვე გავ­ყი­დეთ.
- რამ­დე­ნად მდგრა­დია ელექ­სი­რე­ბის სურ­ნე­ლი?
- ხუ­თი სა­ა­თის მან­ძილ­ზე გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლად მდგრა­დია. თუმ­ცა, უფ­რო ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვა­დაც ინარ­ჩუ­ნებს სურ­ნელს.
ნი­ნო ლო­მი­ძე, გე­ნე­რა­ლუ­რი და მარ­კე­ტინ­გის დი­რექ­ტო­რი:
- ნი­ნო, წარ­მო­ე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბას გეგ­მავთ?
- ეს მო­გე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, რა­საც ჯერ­ჯე­რო­ბით, კარ­გი პი­რი უჩანს. გარ­და ამი­სა, გვინ­და, ჩვე­ნი სუ­ნა­მო ევ­რო­პა­ში გა­ვი­ტა­ნოთ. ერთ-ერთ მოლ­ში ჩვე­ნი სუ­ნა­მო უცხო­ე­ლებ­მა შე­ი­ძი­ნეს. და­ინ­ტე­რეს­დ­ნენ, დაგ­ვი­კავ­შირ­დ­ნენ და გვთხო­ვეს, სუ­ნა­მო სა­რე­ა­ლი­ზა­ცი­ოდ საზღ­ვარ­გა­რეთ გა­ვუგ­ზავ­ნოთ. მო­მა­ვალ­ში ასე­ვე, მა­მა­კა­ცის სუ­ნა­მოს წარ­მო­ე­ბა­საც ვა­პი­რებთ, თუმ­ცა, სა­მი­დან ერთ-ერ­თი ელექ­სი­რი მა­მა­კა­ცებს ძა­ლი­ან მოს­წონთ და ხში­რად იძე­ნენ.
- აპი­რებთ, მო­მა­ვალ­ში მე­წარ­მე­ო­ბას პრო­ფე­სი­უ­ლად და­უ­კავ­შირ­დეთ?
- ეს საქ­მე ძა­ლი­ან მოგ­ვ­წონს. პი­რა­დად მე ძა­ლი­ან მა­ინ­ტე­რე­სებს ბიზ­ნეს­ს­ფე­რო. სკო­ლას რომ და­ვამ­თავ­რებ, მინ­და, სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სი წა­მო­ვიწყო, რო­მე­ლიც უკ­ვე დაწყე­ბულ საქ­მე­საც და­უ­კავ­შირ­დე­ბა და სხვა სფე­რო­ებ­საც მო­ი­ცავს.
- გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი რო­გორ აღიქ­ვა­მენ თქვენს წა­მოწყე­ბას?
- ძა­ლი­ან პო­ზი­ტი­უ­რად. გარ­და ოჯა­ხის წევ­რე­ბი­სა, ვგრძნობთ მთე­ლი სკო­ლის, რო­გორც მოს­წავ­ლე­ე­ბის, ისე პე­და­გო­გე­ბის მხარ­და­ჭე­რას. სხვა­თა შო­რის, ბევ­რი მოს­წავ­ლის­თ­ვის ჩვე­ნი წა­მოწყე­ბა წა­ხა­ლი­სე­ბად იქ­ცა და მე­წარ­მე­ო­ბა­ზე ფიქ­რი და­იწყეს.

შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (1)
18.05.2016
კარგი გოგოები ხართ, წარმატებები!
ქეთი
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2450 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი