პირ­ვე­ლი ქრის­ტი­ა­ნე­ბი მო­შურ­ნე­ო­ბი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ოდ­ნენ
font-large font-small
პირ­ვე­ლი ქრის­ტი­ა­ნე­ბი მო­შურ­ნე­ო­ბი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ოდ­ნენ
გან­ვაგ­რ­ძობთ სა­უ­ბარს ახა­ლი აღ­თ­ქ­მის ეკ­ლე­სი­ის და­არ­სე­ბი­სა და ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბის პირ­ვე­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის შე­სა­ხებ...
გან­ვაგ­რ­ძობთ სა­უ­ბარს ახა­ლი აღ­თ­ქ­მის ეკ­ლე­სი­ის და­არ­სე­ბი­სა და ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბის პირ­ვე­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის შე­სა­ხებ...

- სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა­ტომ არის ცნო­ბი­ლი ქრის­ტი­ან­თა დევ­ნის მხო­ლოდ რო­მის იმ­პე­რი­ა­ში მომ­ხ­და­რი ამ­ბე­ბი? ისი­ნი მხო­ლოდ რო­მის იმ­პე­რი­ის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე იდევ­ნე­ბოდ­ნენ?
მა­მა მა­კა­რი:
- ქრის­ტეს მიმ­დევ­რე­ბი სხვა ქვეყ­ნებ­შიც იდევ­ნე­ბოდ­ნენ, მაგ­რამ ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბა მა­სობ­რი­ვად მოხ­და რო­მის იმ­პე­რი­ის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე და დევ­ნაც გა­ცი­ლე­ბით დი­დი და მას­შ­ტა­ბუ­რი იყო, ვიდ­რე სხვა ქვეყ­ნებ­ში. მა­გა­ლი­თად, რო­მის იმ­პე­რი­ა­ში, პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ში, უკ­ვე მო­სახ­ლე­ო­ბის 10% იყო ქრის­ტი­ა­ნი, რა­საც ვერ ვიტყ­ვით სპარ­სეთ­ზე, ინ­დო­ეთ­ზე... ცხა­დია, იქ, სა­დაც ყო­ვე­ლი მე­ა­თე ადა­მი­ა­ნი იყო ქრის­ტი­ა­ნი, გა­ცი­ლე­ბით მე­ტად დევ­ნიდ­ნენ მათ. თა­ნაც, რო­მის იმ­პე­რი­ას იმ­დ­რო­ინ­დე­ლი მსოფ­ლი­ოს ელი­ტუ­რი ნა­წი­ლი ეკა­ვა. ამ პე­რი­ოდ­ში არ­სე­ბობ­და სპარ­სე­თის, ინ­დო­ე­თის, ჩი­ნე­თის სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბი, სა­დაც პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში­ვე იქა­და­გეს მო­ცი­ქუ­ლებ­მა და გაჩ­ნ­და ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი კრე­ბუ­ლე­ბიც, მაგ­რამ შემ­დ­გომ­ში, სწო­რედ ქრის­ტი­ან­თა სას­ტი­კი დევ­ნის გა­მო, ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი თე­მე­ბი გა­ნად­გურ­და. გვსმე­ნია სპარ­სი და ინ­დო­ე­ლი მო­წა­მე­ე­ბის შე­სა­ხებ, მაგ­რამ გა­ცი­ლე­ბით მე­ტი ინ­ფორ­მა­ცია გვაქვს რო­მის იმ­პე­რი­ა­ზე, რად­გან მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლუ­რი ეკ­ლე­სი­ე­ბის ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც თა­ნა­მედ­რო­ვე მსოფ­ლი­ო­ში არ­სე­ბობს, რო­მის იმ­პე­რი­ის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე შე­მორ­ჩა და სწო­რედ ამ ეკ­ლე­სი­ებ­მა და­წე­რეს თა­ვი­ან­თი ის­ტო­რია, რა­მაც ჩვე­ნამ­დე წე­რი­ლო­ბი­თი სა­ხით მო­აღ­წია. იმ ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი კრე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ კი, რომ­ლე­ბიც სპარ­სე­თი­სა და ინ­დო­ე­თის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე იყო და დღეს არ არ­სე­ბობს, მხო­ლოდ მწი­რი ცნო­ბე­ბია შე­მორ­ჩე­ნი­ლი, რად­გან ტაძ­რის კედ­ლე­ბის გაქ­რო­ბას­თან ერ­თად, მა­თი ის­ტო­რი­აც გაქ­რა.

- ქრის­ტეს მიმ­დე­ვარ­თა დევ­ნა-შე­ვიწ­რო­ე­ბით გან­სა­კუთ­რე­ბით ქრის­ტი­ა­ნო­ბის პირ­ვე­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ო­და. ალ­ბათ სა­ჭი­რო იყო, რომ ქრის­ტი­ა­ნო­ბას ასე­თი პე­რი­ო­დიც გა­ევ­ლო...

- ვერ ვიტყ­ვით, რომ ქრის­ტი­ა­ნო­ბის დევ­ნა ღვთის ნე­ბა იყო, ეს იყო ადა­მი­ა­ნე­ბის ნე­ბა, ადა­მი­ა­ნე­ბი აღას­რუ­ლებ­დ­ნენ, მაგ­რამ ეს, ერ­თი მხრივ, მათ­თ­ვის იყო სარ­გებ­ლის მომ­ტა­ნი იმის გა­მო, რომ უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი აღეს­რუ­ლა მო­წა­მებ­რი­ვად და უფალ­თან და­იმ­კ­ვიდ­რა სა­მა­რა­დი­სო დი­დე­ბა; მე­ო­რე მხრივ, მარ­ტ­ვი­ლო­ბის გზით გაძ­ლი­ერ­და ქრის­ტეს ეკ­ლე­სია, უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი შე­უ­ერ­თ­და მის წი­აღს - რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი უყუ­რებ­დ­ნენ ქრის­ტი­ა­ნე­ბის უსაზღ­ვ­რო ვაჟ­კა­ცო­ბა­სა და თავ­და­დე­ბას სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის­თ­ვის, უამ­რა­ვი წარ­მარ­თი მო­ექ­ცა ქრის­ტეს სჯულ­ზე და გახ­და ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ეკ­ლე­სი­ის წევ­რი. შემ­დეგ სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში, რო­ცა ქრის­ტი­ან­თა დევ­ნა შეწყ­და, უკ­ვე ბერმო­ნაზ­ვ­ნო­ბა გახ­და ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი ღვაწ­ლის ის სა­ხე, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც ადა­მი­ა­ნე­ბი რწმე­ნა­ში უნ­და გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლიყ­ვ­ნენ. თა­ნა­მედ­რო­ვე მსოფ­ლი­ოს­თ­ვის მი­უ­ღე­ბე­ლია სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის გა­მო დევ­ნა. დღე­ი­სათ­ვის სარ­წ­მუ­ნო­ებ­რი­ვი სწავ­ლე­ბა უფ­რო სა­ჭი­როა, ვიდ­რე მარ­ტ­ვი­ლო­ბა, რა­თა ადა­მი­ა­ნებ­მა შე­ი­მეც­ნონ, ჩას­წ­ვ­დ­ნენ ქრის­ტი­ა­ნო­ბის ნამ­დ­ვილ არსს, ამი­ტო­მაც უფა­ლი ნაკ­ლე­ბად გვაძ­ლევს მარ­ტ­ვი­ლო­ბის ღვაწლს, მის­თ­ვის ამ გზით თავ­გან­წირ­ვას.

- პირ­ვე­ლი ქრის­ტი­ა­ნე­ბი მო­შურ­ნე­ო­ბით - უფ­ლი­სად­მი მკაც­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბი­თაც და ცხოვ­რე­ბის წე­სი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ოდ­ნენ...

- თა­ვად ქრის­ტი­ა­ნებს ჰქონ­დათ მოთხოვ­ნი­ლე­ბა, რომ ღვთის სა­დი­დებ­ლად მკაც­რად ეღ­ვა­წათ - რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი შე­იტყობ­დ­ნენ, თუ რა აღას­რუ­ლა უფალ­მა კა­ცობ­რი­ო­ბის­თ­ვის, ცდი­ლობ­დ­ნენ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ედი­დე­ბი­ნათ მაცხო­ვა­რი, ზედ­მი­წევ­ნით აღეს­რუ­ლე­ბი­ნათ ღვთის მცნე­ბე­ბი. დევ­ნი­ლო­ბის ჟამს ის­წ­რა­ფოდ­ნენ მარ­ტ­ვი­ლებ­რი­ვი აღ­სას­რუ­ლის­კენ. რო­დე­საც დევ­ნი­ლო­ბა შეწყ­დე­ბო­და, მკაც­რი მოღ­ვა­წე­ო­ბით ადი­დებდ­ნენ უფალს - გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი ლოც­ვით, მარ­ხ­ვი­თა და სათ­ნო­ე­ბე­ბით. სამ­წუ­ხა­როდ, დღეს თით­ქ­მის ვე­ღარ შევ­ხ­ვ­დე­ბით პირ­ველ ქრის­ტი­ან­თა მსგავს მო­შურ­ნე­ო­ბას. ადა­მი­ა­ნე­ბი ქრის­ტეს მიმ­დევ­რე­ბი კი არი­ან, მაგ­რამ უმე­ტეს­წი­ლად მი­წი­ერ ცხოვ­რე­ბას არი­ან აყო­ლი­ლე­ბი, ქრის­ტი­ანო­ბა ახ­ს­ენ­დე­ბათ მხო­ლოდ შა­ბათ­სა და კვი­რას, რო­დე­საც ეკ­ლე­სი­ა­ში, წირ­ვა-ლოც­ვა­ზე და­სას­წ­რე­ბად უნ­და მი­ვიდ­ნენ. ეს ყვე­ლა­ზე უკე­თეს შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თო­რემ უმე­ტე­სო­ბას ესეც არ ახ­სოვს. ქრის­ტი­ა­ნო­ბის პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი ხდე­ბო­და ქრის­ტი­ა­ნი, მთელ თა­ვის ცხოვ­რე­ბას უფალს უძღ­ვ­ნი­და. რო­გორც უფალს უყ­ვარს თი­თო­ე­უ­ლი ადა­მი­ა­ნი, ჩვენც ასე­ვე უნ­და გვიყ­ვარ­დეს უფა­ლი. პირ­ველ ქრის­ტი­ა­ნებს თა­ვი­ან­თი მდევ­ნე­ლე­ბი, ის ადა­მი­ა­ნე­ბიც კი უსაზღ­ვ­როდ უყ­ვარ­დათ, რომ­ლე­ბიც აწა­მებ­დ­ნენ. ეს არის სწო­რედ ჭეშ­მა­რი­ტი ქრის­ტი­ა­ნო­ბა და ცხო­ვე­ლი, ცოცხა­ლი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა, თო­რემ თუ ადა­მი­ა­ნებს გან­ვი­კითხავთ და შე­უ­რაცხ­ვ­ყოფთ, რომ არ აღას­რუ­ლებს ღვთის მცნე­ბებს, ეს სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბი­სად­მი ფა­რი­სევ­ლუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა.
- რა­ტომ ვერ ეგუ­ე­ბო­და წარ­მარ­თუ­ლი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა ქრის­ტი­ა­ნო­ბას? ვი­ცით, რომ ამ პე­რი­ოდ­ში მსოფ­ლი­ო­ში სულ სა­მი რე­ლი­გი­უ­რი მიმ­დი­ნა­რე­ბა არ­სე­ბობ­და - წარ­მარ­თო­ბა, იუდე­ვე­ლო­ბა (ი­უ­და­იზ­მი) და ქრის­ტი­ა­ნო­ბა...
- არ შე­იძ­ლე­ბა, წარ­მარ­თუ­ლი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა ერ­თი­ა­ნო­ბა­ში გან­ვი­ხი­ლოთ, რად­გან ადა­მი­ა­ნე­ბი უამ­რავ `ღმერ­თებს~, სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბას მის­დევ­დ­ნენ, მათ ერ­თი სა­ერ­თო ჰქონ­დათ, ყვე­ლა სა­ხის წარ­მარ­თო­ბა ყო­ველ­თ­ვის იღებ­და ყვე­ლა ღმერთს, ანუ ყვე­ლას მი­იჩ­ნევ­და ღმერ­თად. ვი­ცით, რომ პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ში რომ­ში, წარ­მარ­თულ პან­თე­ონ­ში, ქრის­ტეს ქან­და­კე­ბაც კი დად­გეს, მაგ­რამ ქრის­ტი­ა­ნო­ბა იყო ერ­თა­დერ­თი ჭეშ­მა­რი­ტი რე­ლი­გია და ის ყო­ველ­თ­ვის ამ­ხელ­და წარ­მარ­თო­ბას, რად­გან აბ­სო­ლუ­ტუ­რი სიც­რუე იყო და არ შე­იძ­ლე­ბო­და, ქრის­ტი­ა­ნო­ბა შეჰ­გუ­ე­ბო­და მას. ამის გა­მო, უკ­ვე ქრის­ტეს აღარ იღებ­დ­ნენ წარ­მარ­თე­ბი. ქრის­ტი­ა­ნე­ბი რომ არ შეს­წი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბოდ­ნენ წარ­მარ­თებს, ისი­ნი ქრის­ტე­საც მი­ი­ღებ­დ­ნენ, მაგ­რამ ეს არა­ვი­თა­რი სარ­გე­ბ­ლის მომ­ტა­ნი არ იქ­ნე­ბო­და წარ­მარ­თე­ბის­თ­ვის. წარ­მარ­თე­ბი, თუ გან­ს­წავ­ლულ­ნი არ იყ­ვ­ნენ, ქრის­ტი­ა­ნო­ბა­სა და იუდა­იზმს შო­რის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბას ვერ ხე­დავ­დ­ნენ, რად­გან პირ­ვე­ლი ქრის­ტი­ა­ნე­ბი იუდე­ვე­ლო­ბი­დან მოქ­ცე­უ­ლი ებ­რა­ე­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ. წარ­მარ­თო­ბა ფაქ­ტობ­რი­ვად, რო­მის იმ­პე­რი­ის იდე­ო­ლო­გია გახ­ლ­დათ. რო­მა­ე­ლე­ბი ქრის­ტი­ა­ნებს უღ­მერ­თო­ებს უწო­დებ­დ­ნენ, რად­გან ქრის­ტი­ა­ნე­ბი ერთ ჭეშ­მა­რიტ ღმერთს სცემ­დ­ნენ თაყ­ვანს. ზოგ­ჯერ იუდე­ვე­ლე­ბიც იდევ­ნებ­ოდ­ნენ, რად­გან ისი­ნიც ერთ ღმერთს აღი­ა­რებ­დ­ნენ. მარ­თა­ლია, მათ არ მი­ი­ღეს მხსნე­ლი, მაგ­რამ მა­თი იდე­ო­ლო­გია იყო ერ­თი ღმერ­თის აღი­ა­რე­ბა. ეს ხდე­ბო­და ქრის­ტი­ა­ნო­ბის პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში. შემ­დეგ, რა თქმა უნ­და, ყვე­ლა ადა­მი­ან­მა შე­ი­მეც­ნა, რომ იუდა­იზ­მი და ქრის­ტი­ა­ნო­ბა გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბო­და ერ­თ­მა­ნე­თის­გან; რომ იუდა­იზ­მი ებ­რ­ძო­და ქრის­ტი­ა­ნო­ბას.

- ვი­ცით, რომ ქრის­ტი­ან­თა დევ­ნა IV სა­უ­კუ­ნემ­დე გაგ­რ­ძელ­და და შემ­დეგ სა­ხელ­მ­წი­ფო რე­ლი­გია გახ­და. რა­ტომ იყო ეს დრო სა­ჭი­რო, რომ ქრის­ტი­ა­ნო­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფო რე­ლი­გი­ად გა­მოცხა­დე­ბუ­ლი­ყო და რა მდგო­მა­რე­ო­ბაა ქრის­ტი­ა­ნულ სამ­ყა­რო­ში ამ პე­რი­ო­დამ­დე?

- პირ­ვე­ლი­ვე სა­უ­კუ­ნი­დან, ქრის­ტი­ა­ნო­ბამ ძა­ლი­ან სწრა­ფი ტემ­პით და­იწყო გავ­რ­ცე­ლე­ბა, მი­უ­ხე­დავ­ად იმი­სა, რომ უამ­რა­ვი დევ­ნა გა­და­ი­ტა­ნა. ბო­ლო, მა­სობრივი და სი­სას­ტი­კით ცნო­ბი­ლი დევ­ნა იყო დი­ოკ­ლე­ტი­ა­ნი­სე­უ­ლი დევ­ნა, რო­მე­ლიც რო­მის იმ­პე­რი­ის აღ­მო­სავ­ლეთ პრო­ვინ­ცი­ებ­ში უფ­რო დიდ­ხანს გაგ­რ­ძელ­და. სწო­რედ ამ დევ­ნას მოჰ­ყ­ვა შემ­დეგ ის პრო­ცე­სი, რომ თა­ვად რო­მის ხე­ლი­სუ­ფალ­ნი გახ­დ­ნენ ქრის­ტი­ა­ნე­ბი, იმ­პე­რა­ტორ კონ­ს­ტან­ტი­ნე­სა და ელე­ნე დე­დოფ­ლის სა­ხით. ქრის­ტი­ა­ნო­ბის მი­ღე­ბის შემ­დეგ, მა­თი პირ­ვე­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა იყო ქრის­ტი­ან­თა დევ­ნის შეწყ­ვე­ტა. ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი რე­ლი­გია გა­ა­თა­ნაბ­რეს წარ­მარ­თო­ბას­თან. იმ­პე­რა­ტორ­მა კონ­ს­ტან­ტი­ნემ გა­მოს­ცა ვერ­დიქ­ტი, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, ქრის­ტი­ა­ნო­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფო რე­ლი­გი­ად გა­მო­აცხა­და. VI სა­უ­კუ­ნე­ში წარ­მარ­თო­ბა სა­ერ­თოდ აიკ­რ­ძა­ლა, თა­ვად წარ­მარ­თო­ბა იყო უკ­ვე დევ­ნი­ლი ამ პე­რი­ო­დის­თ­ვის. უპირ­ვე­ლე­სად, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს თა­ვად უნ­და ერ­წ­მუ­ნათ ქრის­ტე. მე­ო­რე მხრივ, ქვე­ყა­ნა­ში უნ­და ყო­ფი­ლი­ყო ბევ­რი ქრის­ტი­ა­ნი. რო­დე­საც ქრის­ტი­ა­ნო­ბა სა­ხელ­მ­წი­ფო რე­ლი­გია გახ­და, ამ დრო­ის­თ­ვის რო­მის მო­სახ­ლე­ო­ბის 10 პრო­ცენ­ტი იყო ქრის­ტი­ა­ნი. თით­ქოს არა­ფერს ნიშ­ნავს, მაგ­რამ თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ, რო­გო­რი ერ­თ­გუ­ლე­ბი იყ­ვ­ნენ ქრის­ტი­ა­ნე­ბი თა­ვი­ან­თი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბი­სა, ეს იყო ძა­ლი­ან დი­დი რიცხ­ვი. ასე­ვე, ამ პე­რი­ო­დის­თ­ვის, მო­სახ­ლე­ო­ბის დიდ ნა­წილს ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბა უბიძ­გებ­და იმი­სა­კენ, რომ ქრის­ტი­ა­ნე­ბი გამ­ხ­და­რიყ­ვ­ნენ. ამი­ტომ, მას შემ­დეგ, რაც თვი­თონ ხე­ლი­სუ­ფალ­ნი გახ­დ­ნენ ქრის­ტი­ა­ნე­ბი, უფ­რო მე­ტი და მე­ტი ადა­მი­ა­ნი იღებ­და ქრის­ტეს სჯულს, თუმ­ცა ამას მოჰ­ყ­ვა უკუპ­რო­ცე­სე­ბიც. ადა­მი­ა­ნე­ბი ზოგ­ჯერ არა რწმე­ნის, არა­მედ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო იღებ­დ­ნენ ქრის­ტი­ა­ნო­ბას, რად­გან ეს გახ­და ელი­ტუ­რი სარ­წ­მუ­ნოე­ბა. უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნი გა­რეგ­ნუ­ლად ხდე­ბო­და ქრის­ტი­ა­ნი, რა­საც ნელ-ნე­ლა ქრის­ტი­ა­ნო­ბის სა­ხე­ლით ცნო­ბი­ლი სხვა­დას­ხ­ვა მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის - სექ­ტე­ბის წარ­მო­შო­ბა მოჰ­ყ­ვა.

შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი