ბანქოს სახლი (ნაწილი III)
font-large font-small
ბანქოს სახლი (ნაწილი III)
მა­იკლ დობ­სი
(ფრაგ­მენ­ტე­ბი რო­მა­ნი­დან)
მოამზადა რუ­სუ­დან ლე­ბა­ნი­ძემ


ერე­მის ო"ნეილთან პირ­ვე­ლად რო­დი ჰქონ­და საქ­მე და, ამი­ტო­მაც, უკ­ვე მარ­ტო მის სხა­პას­ხუ­პით წარ­მოთ­ქ­მულ მო­ნო­ლო­გებს კი არა, მის­გან­ვე მი­ღე­ბულ არა­ორ­დი­ნა­რულ ინ­ს­ტ­რუქ­ცი­ებ­სა თუ ხმე­ბის და­ან­გა­რი­შე­ბის უც­ნა­ურ მე­თო­დი­კებ­საც მიჩ­ვე­უ­ლი და შე­გუ­ე­ბუ­ლიც იყო. ან კი სხვაგ­ვა­რად რო­გორ იქ­ნე­ბო­და, თუ­კი მოქ­მედ­მა პარ­ტი­ამ ყვე­ლა სხვას სწო­რედ მის ახალ­გაზ­რ­და ფირ­მას­თან მუ­შა­ო­ბა ამ­ჯო­ბი­ნა და ორ­წ­ლი­ა­ნი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით სა­ხე­ლიც სე­რი­ო­ზუ­ლად გა­უთ­ქ­ვა. თუმ­ცა, სა­ხე­ლი სა­ხე­ლად და ერე­მის ისიც მშვე­ნივ­რად მო­ეხ­სე­ნე­ბო­და, რომ საკ­მა­რი­სი იყო, მთავ­რო­ბას ეს არ­ჩევ­ნე­ბი წა­ე­გო, გან­ტე­ვე­ბის ვა­ცა­დაც პირ­ველ რიგ­ში სწო­რედ მას და მის ფირ­მას აქ­ცევ­დ­ნენ. მე­რე კი მი­სი სიმ­წ­რით ნა­შე­ნე­ბი ბიზ­ნე­სიც იმ ყვა­ვი­ლე­ბი­ვით სწრა­ფად დაჭ­კ­ნე­ბო­და, რომ­ლებ­ზეც ო"ნეილმა ამ­დე­ნი იბა­ქი­ბუ­ქა. ამი­ტო­მაც იყო, რომ სა­რეკ­ლა­მო სა­ა­გენ­ტოს მმარ­თ­ვე­ლი დი­რექ­ტო­რი მოქ­მე­დი პარ­ტი­ის რეკ­ლა­მე­ბი­სა და პრო­პა­გან­დის სამ­სა­ხუ­რის დი­რექ­ტორს ძი­რი­თა­დად ტუ­ჩე­ბის ნერ­ვი­უ­ლი კვნე­ტით უს­მენ­და და უზარ­მა­ზარ ეკ­რან­ზე სერ ალეს­ტე­რის კი­დევ ერ­თხელ გა­მო­ჩე­ნას გუ­ლის კან­კა­ლით ელო­დე­ბო­და. და რო­გორც კი ეს მო­მენ­ტი დად­გა, ერე­მიმ წა­მით სუნ­თ­ქ­ვაც შეწყ­ვი­ტა. უხუ­ცეს­მა ტე­ლე­წამ­ყ­ვან­მა კი ყურ­სას­მენს ხე­ლის­გუ­ლი გა­მე­ტე­ბით მი­ა­ჭი­რა და და­ძა­ბულ პო­ზა­ში გა­შე­შ­და, რი­თიც მა­ყუ­რე­ბელს მი­ა­ნიშ­ნა, რომ რა­ღაც ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვანს ის­მენ­და.
- ახ­ლა კი, - არ­ც­თუ მთლად ხან­მოკ­ლე პა­უ­ზის შემ­დეგ, რო­გორც იქ­ნა, ხმა ამო­ი­ღო სერ ალეს­ტერ­მა, - რამ­დე­ნა­დაც ვხვდე­ბი, უკ­ვე ხმის მი­ცე­მის შე­დე­გე­ბის შე­სა­ხებ პირ­ვე­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის გა­გე­ბა შეგ­ვიძ­ლია და მათ, ალ­ბათ, უწინ­დე­ლი­ვით ტორ­ბე­ი­ში გა­მო­აცხა­დე­ბენ. ისე, ამ მხრივ მგო­ნი, ყვე­ლა რე­კორ­დიც მო­იხ­ს­ნა, რად­გან სა­არ­ჩევ­ნო უბ­ნე­ბის და­ხურ­ვი­დან სულ რა­ღაც 43 წუ­თია გა­სუ­ლი და კან­დი­და­ტე­ბი უკ­ვე არ­ჩევ­ნე­ბის რწმუ­ნე­ბუ­ლის ზურგს უკან იყ­რი­ან თავს. ასე რომ, დროა, ჩვენც იქ გან­ლა­გე­ბულ კა­მე­რებ­ზე გა­და­ვერ­თოთ...

არ­ჩევ­ნე­ბის პირ­ვე­ლი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი შე­დე­გის გა­მოცხა­დე­ბის ცე­რე­მო­ნი­ის­თ­ვის შერ­ჩე­ულ სუმ­ბუ­ლის ქოთ­ნე­ბით, რო­ზე­ტე­ბი­თა და მე­რის რე­გა­ლი­ე­ბით მორ­თულ ტორ­ბე­ის სა­ქა­ლა­ქო საბ­ჭოს შე­ნო­ბის დარ­ბაზ­ში გა­მარ­თუ­ლი სა­ნა­ხა­ო­ბა სა­პარ­ლა­მენ­ტო არ­ჩევ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სე­რი­ო­ზულ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე მე­ტად სოფ­ლის კარ­ნა­ვალს მო­გა­გო­ნებ­დათ. მთე­ლი ცე­რე­მო­ნია ტე­ლე­ვი­ზი­ის სა­ერ­თო-ეროვ­ნუ­ლი არ­ხით გა­და­ი­ცე­მო­და და ამით მო­სარ­გებ­ლე ექ­ს­ცენ­ტ­რი­კუ­ლი კან­დი­და­ტე­ბი ტე­ლე­ო­პე­რა­ტო­რე­ბის ყუ­რადღე­ბის მიქ­ცე­ვას სა­ჰა­ე­რო ბუშ­ტე­ბი­სა და კაშ­კა­შა ფე­რე­ბად შე­ღე­ბი­ლი ქუ­დე­ბის ენერ­გი­უ­ლი ქნე­ვით ცდი­ლობ­დ­ნენ; ხას­ხა­სა ყვი­თელ ტრი­კო­ში გა­მოწყო­ბი­ლი მზის პარ­ტი­ის კან­დი­და­ტი კი, რო­მელ­საც ხელ­ში უზარ­მა­ზა­რი პლას­ტ­მა­სის მზე­სუმ­ზი­რა ეჭი­რა, სა­დად ჩაც­მუ­ლი კონ­სერ­ვა­ტო­რე­ბის წინ სრუ­ლი­ად უცე­რე­მო­ნი­ოდ გა­მოჯ­გიმ­ვა­საც აღარ მო­ე­რი­და. სხვე­ბის სა­ჰა­ე­რო ბუშ­ტებ­სა და მზე­სუმ­ზი­რებ­ში ჩა­კარ­გულ­მა ტო­რე­ბის პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა გვერ­დ­ზე ფრთხი­ლად გა­წე­ვა სცა­და, მაგ­რამ ამის ნაც­ვ­ლად ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ფრონ­ტის ბრგე კან­დი­დატს მი­ე­ხა­ლა, რო­მე­ლიც მაღ­ლა აღ­მარ­თუ­ლი მო­მუშ­ტუ­ლი ტა­ტუ­ი­რე­ბუ­ლი ხე­ლით შეკ­რე­ბილთ ამ­ბო­ხის­კენ აქე­ზებ­და. შემ­ც­ბარ­მა და სა­ბო­ლო­ოდ დაბ­ნე­ულ­მა ტო­რე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა ამის შემ­დეგ უკ­ვე სა­ერ­თოდ ვე­ღარ გა­იხ­სე­ნა, მსგავს შემ­თხ­ვე­ვებ­ში სა­კუ­თა­რი სა­დე­პუ­ტა­ტო გა­ნა­წე­სი რო­გო­რი მოქ­მე­დე­ბის უფ­ლე­ბას აძ­ლევ­და და, ბედს და­ნე­ბე­ბუ­ლი, ისევ მზის პარ­ტი­ის დე­პუ­ტა­ტის ზურგს ამო­ე­ფა­რა.

- მაშ ასე, - გა­ის­მა სერ ალას­ტე­რის ხმა. - ვიწყებთ ტრან­ს­ლა­ცი­ას მშვე­ნი­ე­რი ტორ­ბე­ი­დან. მთავ­რო­ბამ უწინ­დე­ბუ­რად პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი, ოღონდ ამ­ჯე­რად ხმა­თა ნაკ­ლე­ბი უპი­რა­ტე­სო­ბით გა­ი­ნაღ­და. კომ­პი­უ­ტე­რის მო­ნა­ცე­მე­ბით, ის 8 პრო­ცენ­ტი­თაა შემ­ცი­რე­ბუ­ლი. მა­ინც რა­ზე მიგ­ვა­ნიშ­ნებს ეს, პი­ტერ? - მი­უბ­რუნ­და ის შემ­დეგ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ტე­ლე­კომ­პა­ნი­ის სა­მეც­ნი­ე­რო მი­მომ­ხილ­ველს, რომ­ლის ოქ­ს­ფორ­დულ გა­ქუ­ცულ­პი­ჯა­კი­ა­ნი უსი­ცოცხ­ლო ფი­გუ­რა მა­შინ­ვე მთელ ეკ­რან­ზე აღი­მარ­თა.
- ეს იმას მო­ას­წა­ვებს, ალას­ტერ, რომ ფაქ­ტობ­რი­ვი მო­ნა­ცე­მე­ბი ბო­ლო გა­მო­კითხ­ვის შე­დე­გე­ბის­გან ფაქ­ტობ­რი­ვად არ გან­ს­ხ­ვავ­დე­ბა. - უზარ­მა­ზა­რი სათ­ვა­ლე უხა­ლი­სოდ გა­ის­წო­რა მი­მომ­ხილ­ველ­მა...
- მარ­თ­ლაც რომ შე­სა­ნი­შ­ნა­ვია, ხომ, რო­ჯერ? - აღ­ფ­რ­თო­ვა­ნე­ბას ვე­ღარ მა­ლავ­და `გრანტ ენდ გრო­უნ­სის~ ერთ-ერ­თი საკ­ლი­ენ­ტო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე. - რო­გორც ჩანს, ად­გი­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ისევ ჩვენ მი­ვი­ღებთ. თით­ქოს, გუ­ლი­დან ლო­დი მო­მეხ­ს­ნა. სიტყ­ვე­ბი არ მყოფ­ნის იმის გად­მო­სა­ცე­მად, თუ რო­გო­რი ბედ­ნი­ე­რი ვარ. ყო­ჩაღ, მარ­თ­ლა ძა­ლი­ან კარ­გად იმუ­შა­ვეთ!
- თქვენ კი ძა­ლი­ან თა­ვა­ზი­ა­ნი ბრძან­დე­ბით, ჰა­როლდ. - გა­ი­ბად­რა ო"ნეილი. - ოც­და­ა­თი ან ორ­მოცხ­მი­ა­ნი უპი­რა­ტე­სო­ბა მარ­თ­ლაც სავ­სე­ბით საკ­მა­რი­სია და ამა­ში, გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად, თქვე­ნი დამ­სა­ხუ­რე­ბა­ცაა.
- ჩე­მიც? - ქა­ლი­ვით და­ი­მორ­ცხ­ვა თავ­მ­ჯ­დო­მა­რემ.
- აბა, რა! - თვა­ლე­ბი ეშ­მა­კუ­რად მოწ­კუ­რა რო­ჯერ­მა. - გგო­ნი­ათ და­მა­ვიწყ­და, მარ­ტ­ში, სამ­რეწ­ვე­ლო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მი­ერ გა­მარ­თულ სა­დილ­ზე, რა­ო­დენ ბრწყინ­ვა­ლე სიტყ­ვა წარ­მოთ­ქ­ვით? ორა­ტო­რუ­ლ ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში ნამ­დ­ვი­ლად პრო­ფე­სი­უ­ლი მომ­ზა­დე­ბა უნ­და გქონ­დეთ გავ­ლი­ლი, ხომ ასეა?
ჰა­როლ­დ­მა პა­სუ­ხის გა­სა­ცე­მად პი­რის და­ღე­ბაც კი ვერ მო­ას­წ­რო, ო"ნეილმა სათ­ქ­მე­ლი ისე სწრა­ფად გა­ნაგ­რ­ძო:
- მა­შინ გან­სა­კუთ­რე­ბით თქვენ მი­ერ გა­მოთ­ქ­მულ­მა ერ­თ­მა მო­საზ­რე­ბამ მომ­ხიბ­ლა...
- მა­ინც რო­მელ­მა? - ამ­ჯე­რად სიტყ­ვის ჩაგ­დე­ბა მა­ინც მო­ა­ხერ­ხა თავ­მ­ჯ­დო­მა­რემ.
- რო­მელ­მა და ყვე­ლა და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მხა­რის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას უფ­რო ეფექ­ტუ­რი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა შე­უწყობ­და ხელ­სო, რომ ბრძა­ნეთ. უნ­და გითხ­რათ, რომ სავ­სე­ბით გე­თან­ხ­მე­ბით და იმა­საც გთხოვთ, მეც და პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­საც დიდ­სუ­ლოვ­ნად მოგ­ვი­ტე­ვოთ. ნამ­დ­ვი­ლად გვმარ­თებს იმა­ზე და­ფიქ­რე­ბა, რომ თუ თქვენ­ნა­ირ მრეწ­ვე­ლო­ბის კა­პიტ­ნებს თა­ვი­ან­თი შე­ხე­დუ­ლე­ბის გან­სა­ვი­თა­რებ­ლად უფ­რო ფარ­თო აუდი­ტო­რია რო­გორ და­ვუთ­მოთ...
- დათ­მო­ბით კი უნ­და დაგ­ვით­მოთ, თუმ­ცა არა მგო­ნია, ამის აუცი­ლებ­ლო­ბა ასე მწვა­ვედ იდ­გეს. - შამ­პა­ნუ­რის აქ­ტი­უ­რი მოქ­მე­დე­ბის გა­მო უც­ბად თით­ქოს, სრუ­ლი­ად უკ­ვა­ლოდ გაქ­რა მრეწ­ვე­ლო­ბის კა­პიტ­ნის თან­და­ყო­ლი­ლი თავ­მ­დაბ­ლო­ბა და სას­მ­ლით გა­ხუ­რე­ბულ თავ­ში უკ­ვე ლორ­დე­ბის პა­ლა­ტა­ზე, მო­სა­მარ­თ­ლის ან­და პე­რის მან­ტი­ა­ზე ფიქ­რიც კი აუფუთ­ფუთ­და. - მარ­თ­ლა ძა­ლი­ან კე­თი­ლი ბრძან­დე­ბით, რო­ჯერ! იქ­ნებ, რო­ცა ეს ყვე­ლა­ფე­რი დას­რულ­დე­ბა, სად­მე წყნარ ად­გილ­ზე ერ­თად გვე­სა­დი­ლა. გა­მო­გიტყ­დე­ბით, სხვა იდე­ე­ბიც მრავ­ლად მაქვს და მათ­ზეც ძა­ლი­ან მინ­და თქვე­ნი ზედ­მი­წევ­ნით კომ­პე­ტენ­ტუ­რი აზ­რის მოს­მე­ნა.
ო"ნეილმა ჯერ რამ­დენ­ჯერ­მე გა­მაყ­რუ­ებ­ლად და­ა­ცე­მი­ნა და პა­სუ­ხი მხო­ლოდ ამის შემ­დეგ­ღა ამო­ი­ლუღ­ლუ­ღა:
- ბო­დიშს გიხ­დით, Hჰაროლდ... რო­გორც ჩანს, ისევ სე­ზო­ნურ­მა ცი­ებ-ცხე­ლე­ბამ შე­მო­მი­ტია...
- რა საწყე­ნია... - მა­შინ­ვე ხა­სი­ა­თი გა­უ­ფუჭ­და ჰა­როლდს, რო­მე­ლიც მიხ­ვ­და, რომ ამით სა­უ­ბა­რი დას­რუ­ლე­ბუ­ლად უნ­და ჩა­ეთ­ვა­ლა.
- ნამ­დ­ვი­ლად საწყე­ნია... თა­ნაც, სულ მეჩ­ვე­ნე­ბა, რომ ძა­ლი­ან ად­რე მეწყე­ბა ხოლ­მე. - ნათ­ქ­ვა­მის ხაზ­გა­სას­მე­ლად ჯერ ცრემ­ლე­ბი მო­იწ­მინ­და, შემ­დეგ კი ცხვი­რიც გულ­მოდ­გი­ნედ მო­ი­ხო­ცა ო"ნეილმა.
ამა­სო­ბა­ში ტე­ლე­ვი­ზორ­ში მთავ­რო­ბის მი­ერ კი­დევ ერ­თი ად­გი­ლის და­კარ­გ­ვის თა­ო­ბა­ზე გა­მო­აცხა­დეს. ის ტრან­ს­პორ­ტის მუ­შა­ო­ბა­ზე პა­სუ­ხის­მ­გე­ბელ მი­ნის­ტ­რის სა­პარ­ლა­მენ­ტო მო­ად­გი­ლეს ეკა­ვა, რო­მელ­მაც Bბოლო ოთხი წლის გა­ნა­მავ­ლო­ბა­ში ქვეყ­ნის სულ სხვა­დას­ხ­ვა კუთხე­ში მომ­ხ­და­რი ავ­ტო­კა­ტას­ტ­რო­ფის ად­გი­ლე­ბი პი­რა­დად მო­ი­ნა­ხუ­ლა და თა­ვი იმა­შიც სა­ბო­ლო­ოდ და­ირ­წ­მუ­ნა, რომ ადა­მი­ა­ნებს ძა­ლა­დობ­რი­ვი თავ­გან­წირ­ვი­სად­მი და­უძ­ლე­ვე­ლი სწრაფ­ვა აქვთ. თუმ­ცა, რო­ცა თავ­გან­წირ­ვამ, უფ­რო ზუს­ტად კი თა­ნამ­დე­ბო­ბის გა­წირ­ვამ პი­რა­და­დაც მო­უ­წია, თა­ვი ხელ­ში დი­დი გა­ჭირ­ვე­ბით­ღა თუ აიყ­ვა­ნა.
- ად­გი­ლე­ბი­დან კვლა­ვაც მთავ­რო­ბის­თ­ვის უსი­ა­მოვ­ნო ამ­ბე­ბი მო­დის, - გა­მო­აცხა­და ტე­ლე­წამ­ყ­ვან­მა. - რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში კი ჩვე­ნი კო­რეს­პონ­დენ­ტის კა­მე­რას იმ სა­არ­ჩევ­ნო ოლ­ქი­და­ნაც ჩავ­რ­თავთ, სა­დაც პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი იყ­რის კენჭს და მი­სი აზ­რის გა­გე­ბას უშუ­ა­ლოდ შევ­ძ­ლებთ. მა­ნამ­დე კი ვნა­ხოთ, ჩვე­ნი კომ­პი­უ­ტე­რი რას გვი­წი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლებს. - ღი­ლაკ­ზე თი­თის და­ჭე­რის შემ­დეგ მის ზურგს უკან მდე­ბა­რე დი­დი ეკ­რა­ნის­კენ შებ­რუნ­და სერ ალას­ტე­რი: - კომ­პი­უ­ტე­რის მი­ხედ­ვით თუ ვიმ­ს­ჯე­ლებთ, მთავ­რო­ბა და­ახ­ლო­ე­ბით 30-ად­გი­ლი­ან უპი­რა­ტე­სო­ბას ინარ­ჩუ­ნებს.
ამის შემ­დეგ დარ­ბაზ­ში უკ­ვე იმა­ზე და­იწყო დის­კუ­სია, თუ 30-ად­გი­ლი­ა­ნი უპი­რა­ტე­სო­ბა რამ­დე­ნად იძ­ლე­ო­და იმის გა­რან­ტი­ას, რომ მთავ­რო­ბას ვა­და­ზე ად­რე გა­დად­გო­მა არ მო­უ­წევ­და. ო"ნეილმა კი ბო­დი­ში მო­უ­ხა­და ბიზ­ნეს­მე­ნებს, რომ­ლებ­საც მა­ნამ­დე რა­ღა­ცას მის­თ­ვის ჩვე­უ­ლი ენერ­გი­უ­ლო­ბით უხ­ს­ნი­და და, პე­ნის მაღ­მერ­თე­ბელ­თა მჭიდ­რო რკა­ლის დი­დი გა­ჭირ­ვე­ბით გარ­ღ­ვე­ვის შემ­დეგ, პი­რა­დი მდი­ვა­ნი გვერ­დ­ზე გა­იხ­მო და ყურ­ში რა­ღაც უჩურ­ჩუ­ლა. იმა­ვე წამს ეკრანზე საგ­რ­ძ­ნობ­ლად აჭარ­ხ­ლე­ბუ­ლი სერ ალას­ტე­რიც გა­მოჩ­ნ­და და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას შე­ატყო­ბი­ნა, რომ წუ­თი-წუთ­ზე უკ­ვე უშუ­ა­ლოდ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის კან­დი­და­ტუ­რის­თ­ვის ხმის მი­ცე­მის შე­დე­გე­ბი გახ­დე­ბო­და ცნო­ბი­ლი.
დარ­ბაზ­ში თუ მთლად სრუ­ლი არა, საკ­მა­რი­სად პა­ტივ­სა­ცე­მი სი­ჩუ­მე მა­ინც ნამ­დ­ვი­ლად ჩა­მოწ­ვა და რო­გორც კი ყვე­ლამ თვა­ლე­ბი ეკ­რანს მი­აბ­ჯი­ნა, პე­ნიმ თა­ვის მო­დურ ხელ­ჩან­თას ხე­ლი წა­მო­ავ­ლო და ქუ­ჩა­ში შე­უმ­ჩ­ნევ­ლად გას­ხ­ლ­ტა.
ტე­ლეკ­რა­ნი­დან მთავ­რო­ბის კი­დევ ერ­თი მოკ­რ­ძა­ლე­ბუ­ლი გა­მარ­ჯ­ვე­ბის შე­სა­ხებ გა­მო­აცხა­დეს, რო­მელ­საც დარ­ბაზ­ში შეკ­რე­ბი­ლე­ბი უწინ­დელ­ზე უფ­რო მხი­ა­რუ­ლი შე­ძა­ხი­ლე­ბით შეხ­ვ­დ­ნენ. ასე­თი რე­აქ­ცია გა­საკ­ვი­რი სუ­ლაც არ იყო, რად­გან იმ დრო­ის­თ­ვის ბევრს უკ­ვე იმის და­ვიწყე­ბაც მო­ეს­წ­რო, თუ კონ­კ­რე­ტუ­ლად რა პო­ლი­ტი­კუ­რი მრწამ­სის მიმ­დე­ვა­რი იყო და მხი­ა­რუ­ლე­ბის ნე­ბის­მი­ერ, სულ მცი­რე სა­ბაბ­საც კი მი­ე­სალ­მე­ბო­და: ბო­ლოს და ბო­ლოს, ეს ხომ მხო­ლოდ არ­ჩევ­ნე­ბი იყო და სხვა არა­ფე­რი! ასე რომ, რო­ცა, ბო­ლოს და ბო­ლოს, ეკ­რან­ზე პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რიც გა­მოჩ­ნ­და, დარ­ბაზ­ში უკ­ვე ისე­თი ღრი­ა­ლი ატყ­და, რომ არ­ჩევ­ნე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის მი­სა­მარ­თით საკ­მა­ოდ უხა­ლი­სოდ წარ­მოთ­ქ­მუ­ლი მი­სი სა­მად­ლო­ბე­ლი სიტყ­ვე­ბი სა­ერ­თოდ აღა­რა­ვის გა­უ­გო­ნია. ცო­ტა ხან­ში კი მხატ­ვ­რუ­ლი გა­ფორ­მე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბის დი­რექ­ტორ­მა დარ­ბა­ზის გა­სა­ხა­ლი­სებ­ლად მო­ტა­ნი­ლი ორი მოზ­რ­დი­ლი ფი­კუ­სის `უდ­რო­ოდ აღ­ს­რუ­ლე­ბის~ შე­სა­ხე­ბაც სრუ­ლი­ად ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­მო­აცხა­და.
- ბა­ტო­ნო ო"ნეილ! Bბატონო ო"ნეილ! - მო­ის­მა უც­ბად დარ­ბა­ზის ბო­ლო­დან და­რა­ჯის ყვი­რი­ლი, რო­მე­ლიც თავს ზე­მოთ აწე­ულ ტე­ლე­ფო­ნის ყურ­მილს იქ­ნევ­და, - გი­რე­კა­ვენ!
- ვინ არის? - გას­ძა­ხა მას ო"ნეილმა.
- რა? - ვერ გა­ი­გო­ნა ანერ­ვი­უ­ლე­ბულ­მა და­რაჯ­მა.
- ვინ მი­რე­კავს-მეთ­ქი? - კითხ­ვა გა­უ­მე­ო­რა და­რაჯს ო"ნეილმა.
- თქვე­ნი ხმა სა­ერ­თოდ არ მეს­მის! - დარ­ბა­ზის ხმა­უ­რის გა­და­ფარ­ვა ყვი­რილ­თან ერ­თად უკ­ვე ენერ­გი­უ­ლი ჟეს­ტი­კუ­ლი­რე­ბი­თაც სცა­და და­რაჯ­მა.
- ვინ მი­რე­კავს-მეთ­ქი! - ჟეს­ტი­კუ­ლი­რე­ბა­ზე გა­და­ვი­და ო"ნეილიც.
- პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის მი­სა­ღე­ბი­დან გი­რე­კა­ვენ! - მთე­ლი ხმით იღ­რი­ა­ლა გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბულ­მა და­რაჯ­მა.
პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის ხსე­ნე­ბამ უს­წ­რა­ფე­სი ეფექ­ტი გა­მო­ი­ღო და დარ­ბაზ­ში ხმა­უ­რიც თით­ქ­მის მა­შინ­ვე შეწყ­და, ხო­ლო ვინც გა­ჩუ­მე­ბა ვერ მო­ას­წ­რო, და­ძა­ბულ ჩურ­ჩულ­ზე გა­და­ვი­და. შეკ­რე­ბი­ლებ­მა ო"ნეილს გზა მის­ცეს და ისიც მა­შინ­ვე და­რა­ჯის­კენ გა­ე­მარ­თა, თან, ისე­თი გა­მო­მეტყ­ვე­ლე­ბა მი­ი­ღო, თით­ქოს, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის ზა­რი მის­თ­ვის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნა იყო.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი