რა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას?
font-large font-small
რა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას?
ამ­ჯე­რად ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შექ­მ­ნა­სა და კა­ცობ­რი­ო­ბის­თ­ვის ტექ­ნი­კუ­რი პროგ­რე­სის და­დე­ბით და უარ­ყო­ფით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა­ზე ვი­სა­უბ­რებთ...


- რა მდგო­მა­რე­ო­ბა იყო ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის თვალ­საზ­რი­სით, მსოფ­ლი­ო­ში, პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში?
მა­მა მა­კა­რი:
- ამ პე­რი­ოდ­ში, ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის თვალ­საზ­რი­სით, რო­მის იმ­პე­რია ზე­ნიტ­ში იყო, სპარ­სე­თი - და­სუს­ტე­ბუ­ლი, ევ­რო­პა­ში ბარ­ბა­რო­სუ­ლი ტო­მე­ბი ცხოვ­რობ­დ­ნენ, რომ­ლე­ბიც რო­მის იმ­პე­რი­ას ვე­რა­ფერს აკ­ლებ­დ­ნენ. ფაქ­ტობ­რი­ვად, ეს იყო პე­რი­ო­დი, რო­დე­საც მსოფ­ლი­ო­ში არ არ­სე­ბობ­და ძა­ლა, რო­მე­ლიც და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბო­და რო­მის იმ­პე­რი­ას. სწო­რედ ამ დროს მო­დი­ო­და უფა­ლი, ამ დროს იწყებ­დ­ნენ უფ­ლის მო­ცი­ქუ­ლე­ბი ქა­და­გე­ბას და ნელ-ნე­ლა რო­მის იმ­პე­რია მთლი­ა­ნად შე­იც­ვა­ლა. შე­იც­ვა­ლა რო­მის იმ­პე­რი­ის სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა, ცხოვ­რე­ბის წე­სი... მა­ლე რო­მის იმ­პე­რია უკ­ვე ბი­ზან­ტი­ის იმ­პე­რი­ა­დაც გარ­და­იქ­მ­ნა. ვი­ცით, რომ ბი­ზან­ტი­ე­ლე­ბი თა­ვი­ანთ თავს რო­მა­ე­ლებს უწო­დებ­დ­ნენ, მაგ­რამ ის უკ­ვე აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა იდე­ებ­სა და ტრა­დი­ცი­ებ­ზე აგე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო იყო.
- ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, ყვე­ლა­ზე მე­ტად შე­სამ­ჩ­ნე­ვია ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა. ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მორ­ჩე­უ­ლია XXI სა­უ­კუ­ნე. და­ახ­ლო­ე­ბით რო­მე­ლი პე­რი­ო­დი­დან იწყე­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის შექ­მ­ნა და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა?
- გვი­ან შუა სა­უ­კუ­ნე­ე­ბი­დან, უკ­ვე ნელ-ნე­ლა ვი­თარ­დე­ბო­და ქა­ლა­ქე­ბი, ადა­მი­ა­ნებ­მაც მე­ტი პი­როვ­ნუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მო­ი­პო­ვეს და და­იწყეს იმა­ზე ფიქ­რი, ნაკ­ლე­ბი და­ნა­ხარ­ჯე­ბით რო­გორ მი­ეღ­წი­ათ მე­ტი წარ­მა­ტე­ბი­სა და წინ­ს­ვ­ლის­თ­ვის. გან­სა­კუთ­რე­ბით XVIII-XIX სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში მოხ­და ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბა, რა­მაც XX სა­უ­კუ­ნე­ში კი­დევ უფ­რო დიდ წინ­ს­ვ­ლას მი­აღ­წია. მა­გა­ლი­თად, XX სა­უ­კუ­ნის 20-40-იან წლებ­ში ძა­ლი­ან კარ­გად გან­ვი­თარ­და კოს­მო­ლო­გი­უ­რი ტექ­ნო­ლო­გია, მაგ­რამ მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის დაწყე­ბის შემ­დეგ, ის მეც­ნი­ე­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც კოს­მო­სურ ტექ­ნო­ლო­გი­ებ­ზე მუ­შა­ობ­დ­ნენ, უკ­ვე გა­და­ერ­თ­ვ­ნენ თა­ნამე­დ­რო­ვე იარა­ღის შექ­მ­ნა­ზე. მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომს მოჰ­ყ­ვა ცი­ვი ომი და მთე­ლი რი­გი გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი, უფ­რო სწო­რად სო­ცი­ა­ლის­ტუ­რი ქვეყ­ნე­ბის ჯგუ­ფი და და­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნე­ბი ჩარ­თუ­ლი იყ­ვ­ნენ ძი­რი­თა­დად იარა­ღის შექ­მ­ნა­ში. ყვე­ლა ცდი­ლობ­და, რაც შე­იძ­ლე­ბა, მე­ტი რა­ო­დე­ნო­ბი­სა და სა­უ­კე­თე­სო იარა­ღე­ბი შე­ექ­მ­ნა, უპი­რა­ტე­სო­ბა რომ მო­ე­პო­ვე­ბი­ნა. ამან გა­მო­იწ­ვია სხვა სა­ხის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის შე­ჩე­რე­ბა. თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­რი­ოდ­შიც, ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა მოთხოვ­ნი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით ხდე­ბა. ძა­ლი­ან სწრა­ფი ტემ­პით ვი­თარ­დე­ბა კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, ტე­ლე­ფო­ნე­ბი, რად­გან სწო­რედ ამ პრო­დუქ­ცი­ა­ზეა ყვე­ლა­ზე დი­დი მოთხოვ­ნი­ლე­ბა და ყვე­ლა­ზე მე­ტად, ბიზ­ნე­სიც სწო­რედ მათ გან­ვი­თა­რე­ბას უწყობს ხელს. ასე­ვე სწრა­ფად ხდე­ბა, ვთქვათ, მან­ქა­ნათ­მ­შე­ნებ­ლო­ბის, გემ­თ­მ­შე­ნებ­ლო­ბის, საფ­რე­ნი აპა­რა­ტე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა, რად­გან მათ­ზეც დი­დი მოთხოვ­ნი­ლე­ბაა, მაგ­რამ კოს­მო­სუ­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი ნაკ­ლე­ბად მოთხოვ­ნა­დია, მას მხო­ლოდ სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბი აფი­ნან­სე­ბენ და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბაც ნე­ლი ტემ­პით ხდე­ბა... რა თქმა უნ­და, სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც ვი­თარ­დე­ბა ტექ­ნო­ლო­გიე­ბი, მაგ­რამ სწრაფ გან­ვი­თა­რე­ბა­სა და წინს­ვ­ლას ად­გენს მოთხოვ­ნი­ლე­ბა.
- ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა თუ სხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­შო­ბაც ხომ ღვთის დაშ­ვე­ბით ხდე­ბა?
- რა თქმა უნ­და. უფალ­მა ადა­მი­ანს მის­ცა აზ­როვ­ნე­ბა, მის­ცა თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბა და მის­ცა სამ­ყა­რო. სწო­რედ ღვთის­გან ბო­ძე­ბუ­ლი გო­ნე­ბი­თა და იმ თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბით ხდე­ბა ამ სამ­ყა­როს სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი­სა და კა­ნო­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა, რო­მელ­საც შემ­დეგ ადა­მი­ა­ნე­ბი იყე­ნე­ბენ გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის. რო­გორ გან­ვი­თარ­დე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რამ­დე­ნად მეტს ის­წავ­ლი­ან, რაც მე­ტად შე­იც­ნო­ბენ სამ­ყა­როს, ეს იწ­ვევს უკ­ვე ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას.
- რა­ტომ სჭირ­დე­ბათ ადა­მი­ა­ნებს ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა...
- ადა­მი­ა­ნი რაც მეტს იგებს, მეტს სწავ­ლობს, ცოდ­ნას იყე­ნებს თა­ვი­სი მი­წი­ე­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის­თ­ვის. სუ­ლი­ერ კე­თილ­დღე­ო­ბას არ სჭირ­დე­ბა მი­წი­ე­რი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა, მაგ­რამ რად­გან ადა­მი­ა­ნი მიდ­რე­კი­ლია მი­წი­ე­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის­კენ, დი­დი უმ­რავ­ლე­სო­ბა იღ­ვ­წის იმი­სათ­ვის, რომ მი­წი­ე­რი პი­რო­ბე­ბი გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოს. ამ დროს ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბა მიდ­რე­კი­ლია სი­ახ­ლის შექ­მ­ნის­კენ, რაც მის­თ­ვი­საც და სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვი­საც მი­წი­ე­რი თვალ­საზ­რი­სი­თაც სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა. ანუ ცი­ვი­ლი­ზა­ცია იქ­მ­ნე­ბა იმ დროს, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნი მი­წი­ერ კა­ნო­ნებს სწვდე­ბა, იმ კა­ნო­ნებს, რო­მე­ლიც ღმერ­თ­მა შექ­მ­ნა. რა თქმა უნ­და, ღვთის ნე­ბის გა­რე­შე ადა­მი­ანს არაფ­რის შექ­მ­ნა არ შე­უძ­ლია. უფალს რომ სურ­დეს, რომ ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ე­ბი არ გან­ვი­თარ­დეს, არ გან­ვი­თარ­დე­ბა. თუ ვი­თარ­დე­ბა, ეს ღვთის ნე­ბა­სა და გან­გე­ბუ­ლე­ბა­შია. უფალს სურს, ადა­მი­ა­ნებს მის­ცეს არა მხო­ლოდ სუ­ლი­ე­რი სი­კე­თე­ე­ბი, არა­მედ - მი­წი­ე­რი სი­კე­თე­ე­ბიც, მი­წაც ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვი­საა შექ­მ­ნი­ლი. თუ მი­წი­ე­რე­ბას სუ­ლის სა­ზი­ა­ნოდ გა­მო­ვი­ყე­ნებთ, ეს სუ­ლს დააზარალებს, თო­რემ თუ მი­წა­ზე ვიცხოვ­რებთ, ასე ვთქვათ, კომ­ფორ­ტუ­ლად და ამით არ ვავ­ნებთ ჩვენს სულს, ეს დასაშვებია.
- რა­ტომ ხდე­ბა თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­რი­ოდ­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ასე­თი სწრა­ფი ტემ­პით გან­ვი­თა­რე­ბა?
- ადა­მი­ანს აქვს ასე­თი თვი­სე­ბა - გა­ნუწყ­ვეტ­ლივ ის­წ­რაფ­ვის, მეტს მი­აღ­წი­ოს, ეს იქ­ნე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მოთხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის კუთხით თუ ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით. თუ წარ­მო­ვიდ­გენთ, ორა­სი წლის წინ რი­თი კმა­ყო­ფილ­დე­ბოდ­ნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, თუნ­დაც მო­წი­ნა­ვე ქვეყ­ნე­ბის მკვიდ­რ­ნი, რაც იმ დროს ყვე­ლა­ზე მდი­დარ ადა­მი­ა­ნებს აკ­მა­ყო­ფი­ლებ­დათ, დღეს შე­იძ­ლე­ბა ღა­რი­ბი ადა­მი­ა­ნიც არ იყოს მსგავ­სი ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი­თა თუ ცხოვ­რე­ბის პი­რო­ბე­ბით კმა­ყო­ფი­ლი. თუ ად­რე ავ­ტო­მო­ბი­ლი, კომ­პი­უ­ტე­რი, ტე­ლე­ფო­ნი ით­ვ­ლე­ბო­და ფუ­ფუ­ნე­ბის საგ­ნე­ბად, დღეს ეს ყვე­ლა­ფე­რი აუცი­ლებ­ლო­ბად მიიჩნევა. რაც უფ­რო გა­დის დრო და მეტ ცო­დნას იძენს ადა­მი­ა­ნი ამ სამ­ყა­რო­დან, კი­დევ უფ­რო მე­ტი მოთხოვ­ნი­ლე­ბა უჩ­ნ­დე­ბა. ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბისა და ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას არ ექ­ნე­ბა ზღვა­რი, რად­გან თა­ვად ადა­მი­ა­ნე­ბის მოთხოვ­ნი­ლე­ბას არ აქვს ზღვა­რი. და­უცხ­რო­მე­ლი სწრაფ­ვა, რაც თი­თო­ე­ულ ჩვენ­გან­შია ჩა­დე­ბუ­ლი, სუ­ლი­ე­რე­ბის­კენ უნ­და იყოს მი­მარ­თუ­ლი, მაგ­რამ რად­გან დავ­კარ­გეთ სუ­ლი­ე­რე­ბა, ეს სწრაფ­ვა მივ­მარ­თეთ მი­წი­ე­რე­ბის­კენ და მე­ტად და მე­ტად ვაღ­წევთ მი­წი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბას, რად­გან გა­ცი­ლე­ბით მე­ტად გვაქვს ამის მოთხ­ოვ­ნი­ლე­ბა. სა­ნაც­ვ­ლოდ ვკარ­გავთ სუ­ლი­ე­რე­ბას და ვი­ვიწყებთ ღმერთს.
- ცხა­დია, ტექ­ნი­კურ პროგ­რესს თა­ვი­სი და­დე­ბი­თი შე­დე­გიც აქვს და უარ­ყო­ფი­თიც...
- რა თქმა უნ­და. უარ­ყო­ფი­თი ისაა, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი რაც მე­ტად ერ­თ­ვე­ბი­ან მი­წი­ე­რი გან­ვი­თა­რე­ბის ტემ­პ­ში, მე­ტად ივიწყე­ბენ ღმერთს, თუმ­ცა უფა­ლი ყვე­ლა­ფერს კე­თილ მხა­რე­საც გა­მო­უ­ჩენს, ტექ­ნი­კურ პროგ­რესს ბევ­რი და­დე­ბი­თიც მოჰ­ყ­ვე­ბა. მა­გა­ლი­თად, თუ ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის წინ, რამ­დე­ნი­მე ათ­წ­ლე­უ­ლის წი­ნაც კი, ხში­რად უბ­რა­ლო და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­თაც კვდე­ბოდ­ნენ, თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­რი­ოდ­ში უკ­ვე იმ­დე­ნად სწრა­ფად გან­ვი­თარ­და მე­დი­ცი­ნა, რომ ეს სა­შიშ­რო­ე­ბა აღარ ემუქ­რე­ბათ. რო­გორც ვთქვით, თუ ხორ­ცი­ე­ლის­თ­ვის ზრუნ­ვა სუ­ლი­ე­რად გვაბ­რ­კო­ლებს, ხელს გვიშ­ლის ღმერ­თ­თან მი­ახ­ლოე­ბა­ში, ესაა სა­ზი­ა­ნო, თო­რემ ადა­მი­ა­ნი შედ­გე­ბა სუ­ლისა და ხორ­ცის­გან, ამი­ტომ უფა­ლი სუ­ლის­თ­ვი­საც გვაძ­ლევს სარ­გე­ბელს და ხორ­ცის­თ­ვი­საც. უფა­ლი უშ­ვებს, რომ წი­ნა სა­უ­კუ­ნე­ებ­თან შე­და­რე­ბით ფუ­ფუ­ნე­ბა­ში ვიცხოვ­როთ, იმი­სათ­ვის, რომ უფ­ლის­კენ მივ­ბ­რუნ­დეთ და გა­მო­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო ძა­ლე­ბი სუ­ლის­თ­ვის ზრუნ­ვას მო­ვახ­მა­როთ. რო­გორც ხორ­ცის­თ­ვის ვზრუ­ნავთ, ისე­ვე უნ­და ვიზ­რუ­ნოთ სუ­ლის­თ­ვის. თუმ­ცა სამ­წუ­ხა­როდ, ხში­რად ასე არ ხდე­ბა. რაც მე­ტად ვი­თარ­დე­ბა ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბი, ადა­მი­ა­ნე­ბი მე­ტად ივიწყე­ბენ სუ­ლი­ე­რე­ბას, თუმ­ცა მრა­ვალ­მოწყა­ლე უფა­ლი არა­სო­დეს ტო­ვებს ადა­მი­ა­ნებს წყა­ლო­ბის გა­რე­შე, ვი­საც სუ­ლი­ე­რი წყა­ლო­ბის­თ­ვის და­კე­ტი­ლი აქვს გუ­ლი, ღმერ­თი ხორ­ცი­ელ წყა­ლო­ბას აძ­ლევს. რაც მე­ტად და­შორ­და ღმერთს კა­ცობ­რი­ო­ბა, მე­ტი მი­წი­ე­რი წყა­ლო­ბა აქვთ ადა­მი­ა­ნებს და ეს არა იმის გა­მო, რომ უფ­ლის­თ­ვის არა­ფერს ნიშ­ნავს ჩვე­ნი სუ­ლი­ე­რე­ბა, ვიქ­ნე­ბით თუ არა ღვთის მცნე­ბე­ბის აღ­მ­ს­რუ­ლებ­ლე­ბი, არა­მედ იმის გა­მო, რომ რად­გან არ ვზრუ­ნავთ სუ­ლი­ე­რე­ბის­თ­ვის, ვი­კე­ტავთ ცხო­ნე­ბის გზას, უფა­ლი არ მიგვატოვებს და მი­წი­ე­რე­ბა­ში მა­ინც შეგვე­წე­ვა. სა­ხა­რე­ბას გა­დავ­ხე­დოთ, ურ­წ­მუ­ნოც, 38 წლის დავ­რ­დო­მი­ლიც კი გან­კურ­ნა უფალ­მა, რო­მელ­მაც შემ­დეგ სი­ლა გა­აწ­ნა მაცხო­ვარს სამ­ს­ჯავ­რო­ზე, მღვდელ­მ­თავ­რებ­თან ერ­თად. უფალს ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი უყ­ვარს და ყვე­ლას აძ­ლევს წყა­ლო­ბას, თუმ­ცა შემ­დეგ ადა­მი­ან­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ვინ რო­გორ გა­მო­ი­ყე­ნებს მას.


შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი