რა შე­დე­გი მო­ი­ტა­ნა C ჰე­პა­ტი­ტის ახა­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბამ
font-large font-small
რა შე­დე­გი მო­ი­ტა­ნა C ჰე­პა­ტი­ტის ახა­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბამ
ჩვე­ნი ამ­ბი­ცი­უ­რი მი­ზა­ნი 2020 წლის­თ­ვის სწო­რედ ამის მიღ­წე­ვა გახ­ლავთ


უკ­ვე მე­ხუ­თე თვეა, რაც ელი­მი­ნა­ცი­ის პროგ­რა­მა­ში ჩარ­თუ­ლი, C ჰე­პა­ტი­ტით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი ახა­ლი მე­დი­კა­მენ­ტით - ჰარ­ვო­ნით მკურ­ნა­ლო­ბენ და საკ­მა­ოდ შე­დე­გი­ა­ნა­დაც. წამ­ლის ანო­ტა­ცი­ა­ში­ვე აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ აბე­ბი, რო­მელ­საც დღე­ში ერ­თხელ იღე­ბენ პა­ცი­ენ­ტე­ბი, ვი­რუ­სის ყვე­ლა­ზე რთულ - პირ­ველ გე­ნო­ტიპს ებ­რ­ძ­ვის და თით­ქ­მის არა აქვს უკუჩ­ვე­ნე­ბა. ახა­ლი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბამ კი­დევ ერ­თი, ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი შე­დე­გი გა­მო­ავ­ლი­ნა - პა­ცი­ენ­ტებს, რომ­ლე­ბიც კვე­ბი­თი რე­ჟი­მი­თა და ცხოვ­რე­ბის ჯან­სა­ღი წე­სით ხელს უწყო­ბენ მკურ­ნა­ლო­ბას, ფიბ­რო­ზის ანუ ღვიძ­ლის და­ზი­ა­ნე­ბის ხა­რის­ხიც შე­უმ­ცირ­დათ.


C ჰე­პა­ტი­ტის ელი­მი­ნა­ცი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო პროგ­რა­მა­ში ჩარ­თუ­ლი ერთ-ერთ კლი­ნი­კის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ქალ­ბა­ტო­ნი მაია ბუ­წაშ­ვი­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დე­გებ­ზე გვე­სა­უბ­რე­ბა:

- რო­გორც იცით, ჰარ­ვო­ნამ­დე შე­მო­ვი­ტა­ნეთ სო­ფოს­ბუ­ვი­რი, იგი­ვე სო­ვალ­დი და ამ ახა­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბით ელი­მი­ნა­ცი­ის პროგ­რა­მა 2015 წლის აპ­რი­ლის ბო­ლოს და­იწყო. უკ­ვე წე­ლი­წად­ზე მე­ტია, კლი­ნი­კებ­ში პირ­ვე­ლა­დი რე­გის­ტ­რა­ცია 25 ათას­ზე მეტ­მა პა­ცი­ენ­ტ­მა გა­ი­ა­რა, მკურ­ნა­ლო­ბის პირ­ვე­ლი ეტა­პის კრი­ტე­რი­უ­მე­ბი, რაც ღვიძ­ლის მე­სა­მე-მე­ოთხე ხა­რის­ხის და­ზი­ა­ნე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და, და­აკ­მა­ყო­ფი­ლა და ჩა­ერ­თო 8 ათას­ზე მე­ტი. მათ­გან ბევ­რ­მა უკ­ვე წარ­მა­ტე­ბით და­ას­რუ­ლა კი­დეც კურ­სი. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში პა­ცი­ენ­ტ­თა ნა­კა­დი ბევ­რად გა­ი­ზარ­და.
- ფიქ­რობთ, რომ ამის მი­ზე­ზი ადა­მი­ა­ნე­ბის თვით­შეგ­ნე­ბის გაზ­რ­დაა, აუცი­ლებ­ლად შე­მოწ­მ­დ­ნენ, აქვთ თუ არა ვი­რუ­სი და და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემ­თხ­ვ­ევა­ში აუცი­ლებ­ლად მი­მარ­თონ ექიმს? არა­და, რო­გორც ვაკ­ვირ­დე­ბი, ადა­მი­ა­ნებს კვლავ აბ­რ­კო­ლებთ სტიგ­მა, - მი­ვიდ­ნენ ექიმ­თან, შე­მოწ­მ­დ­ნენ და და­დე­ბი­თი პა­სუ­ხის შემ­თხ­ვე­ვა­ში იმ­კურ­ნა­ლონ კი­დეც. მათ ჯერ კი­დევ ესირ­ცხ­ვი­ლე­ბათ (თუმ­ცა გა­ურ­კ­ვე­ვე­ლია, რა­ტომ?) გამ­ჟ­ღავ­ნე­ბა, რომ აქვთ ჩ ჰე­პა­ტი­ტი...
- სტიგ­მა ერთ-ერ­თი ბა­რი­ე­რი იყო ვი­რუ­სის და­საძ­ლე­ვად, მაგ­რამ გარ­და ამი­სა, მკურ­ნა­ლო­ბას აბ­რ­კო­ლებ­და გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი, სრუ­ლი­ად არა­სე­რი­ო­ზუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, თით­ქოს ეს იყო ექ­ს­პე­რი­მენ­ტუ­ლი პრო­ექ­ტი.

- ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას ბო­რო­ტე­ბა­სა და მავ­ნებ­ლო­ბას ვუ­წო­დებ­დი, რად­გან ადა­მი­ა­ნე­ბის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბი­სა და გა­დარ­ჩე­ნის იმე­დის ჩაკ­ვ­ლა სა­კუ­თა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი მიზ­ნე­ბის­თ­ვის, სწო­რედ რომ დი­დი ბო­რო­ტე­ბაა. ეს პრე­პა­რა­ტე­ბი, ხომ, გა­ცი­ლე­ბით ად­რე შე­ი­ტა­ნეს ევ­რო­პა­ში, იქამ­დე კი ამე­რი­კა­ში გა­მო­ი­ყე­ნეს და სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გიც ჰქონ­დათ. არ მე­თან­ხ­მე­ბით?

- ნამ­დ­ვი­ლად ასეა და ამი­ტო­მაც ვე­რა­ფერს გახ­დ­ნენ. მარ­ტო თვით­შეგ­ნე­ბის იმე­დად ვერ იქ­ნე­ბო­დით, ამი­ტომ სა­ხელ­მ­წი­ფო­მაც გა­აძ­ლი­ე­რა სკრი­ნინ­გი. და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტ­რო­ლის ცენ­ტ­რ­მა მო­ბი­ლუ­რი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ე­ბით მთე­ლი ქვე­ყა­ნა შე­მო­ი­ა­რა და, შე­სა­ბა­მი­სად, გა­მოვ­ლე­ნის შან­სიც დი­დად გა­ი­ზარ­და. სა­ყო­ველ­თაო სკრი­ნინ­გი სხვა­დას­ხ­ვა რგო­ლ­შიც და­იწყო. მა­გა­ლი­თად, აქამ­დე მსგავ­სი რამ არ უტარ­დე­ბო­დათ ორ­სუ­ლებს და ა.შ. მოკ­ლედ, ყვე­ლა ძა­ლის­ხ­მე­ვა იქი­თაა მი­მარ­თუ­ლი, რომ რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტად გა­მო­ვავ­ლი­ნოთ და­ა­ვა­დე­ბა, რომ მკურ­ნა­ლო­ბაც დრო­უ­ლად და­ვიწყოთ. ელი­მი­ნა­ცი­ის მი­ზა­ნიც ესაა, რომ გარ­და უკ­ვე გა­მოვ­ლე­ნი­ლი ვი­რუ­სის მა­ტა­რე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბა-გა­მო­ჯან­მ­რ­თე­ლე­ბი­სა, სხვა შემ­თხ­ვე­ვე­ბიც გა­მო­ვავ­ლი­ნოთ და მკურ­ნა­ლო­ბის მეშ­ვე­ო­ბით ვი­რუ­სის წყა­როც ძა­ლი­ან შე­ვამ­ცი­როთ. ეს არის კომ­პ­ლექ­სუ­რი პროგ­რა­მა და ჩვე­ნი ამ­ბი­ცი­უ­რი მი­ზა­ნი 2020 წლის­თ­ვის სწო­რედ ამის მიღ­წე­ვა გახ­ლავთ. რაც შე­ე­ხე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დე­გებს, მა­გა­ლი­თად, ჩვენს კლი­ნი­კა­ში 2500-ზე მე­ტი პა­ცი­ენ­ტი და­რე­გის­ტ­რირ­და და მათ­გან მკურ­ნა­ლო­ბა გა­ი­ა­რა ან ახ­ლა მკურ­ნა­ლობს 900-ზე მე­ტი. გა­მო­ჯან­მ­რ­თე­ლე­ბუ­ლად მი­იჩ­ნე­ვა პა­ცი­ენ­ტი, თუ მკურ­ნა­ლო­ბის დას­რუ­ლე­ბი­დან 12 კვი­რის შემ­დეგ გა­კე­თე­ბულ ანა­ლიზ­შიც ვი­რუ­სის რა­ო­დე­ნო­ბა ნუ­ლია. ღვიძ­ლის მე­სა­მე-მე­ოთხე ხა­რის­ხის და­ზი­ა­ნე­ბის პა­ცი­ენ­ტე­ბი­დან სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კლი­ნი­კებ­ში გა­ნი­კურ­ნა სა­შუ­ა­ლოდ 84 პრო­ცენ­ტი - მათ ვი­რუ­სის რა­ო­დე­ნო­ბა გა­უ­ნულ­დათ. ხო­ლო ვი­საც 12 კვი­რის შემ­დეგ ვი­რუ­სი კვლავ აღ­მო­აჩ­ნ­დათ, ძი­რი­თა­დად, პირ­ვე­ლი გე­ნო­ტი­პის მა­ტა­რე­ბე­ლი პა­ცი­ენ­ტე­ბი იყ­ვ­ნენ. ეს გე­ნო­ტი­პი ისე კარ­გად არ ემორ­ჩი­ლე­ბა სო­ფოს­ბუ­ვირს. ასე­ვე, ძნე­ლად ემორ­ჩი­ლე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სა და, ზო­გა­დად, პოს­ტ­საბ­ჭო­თა ქვეყ­ნებ­ში გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი ე. წ. რე­კომ­ბი­ნა­ტუ­რი ანუ შეჯ­ვა­რე­ბუ­ლი ტი­პი, რაც ნიშ­ნავს, რომ მე­ო­რე გე­ნო­ტი­პის ნა­წილს პირ­ვე­ლი გე­ნო­ტი­პის თვი­სე­ბე­ბი აქვს. ეს ჩვე­უ­ლებ­რივ კვლე­ვა­ში არც ჩანს. გე­ნო­ტი­პის დამ­დ­გე­ნი ტრა­დი­ცი­უ­ლი გა­მოკ­ვ­ლე­ვა ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მხო­ლოდ მე­ო­რე გე­ნო­ტიპს უჩ­ვე­ნებს, არა­და, ამ ვი­რუსს პირ­ვე­ლის გე­ნე­ბიც აქვს. მხო­ლოდ სპე­ცი­ფი­კუ­რი კვლე­ვა - სიქ­ვე­ნი­რე­ბა უჩ­ვე­ნებს ზუსტ პა­სუხს, არა­და, ეს მე­ტის­მე­ტად ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლია. სა­მა­გი­ე­როდ, სწო­რედ პირ­ვე­ლი გე­ნო­ტი­პის და­სა­მარ­ცხებ­ლად შე­იქ­მ­ნა ჰარ­ვო­ნი, რომ­ლის შე­მო­ტა­ნაც რამ­დე­ნი­მე თვის წინ შევ­ძე­ლით. ვფიქ­რობთ, რომ ჰარ­ვონს გა­ცი­ლე­ბით კარ­გად და­ე­მორ­ჩი­ლე­ბა პირ­ვე­ლი­სა და მე­ო­რის რე­კომ­ბი­ნა­ტუ­რი ტი­პიც. თუმ­ცა ჰარ­ვო­ნით მკურ­ნა­ლო­ბის სა­ბო­ლოო შე­დე­გე­ბი ჯერ არ გვაქვს. შე­მოდ­გო­მა­ზე კი ვე­ლო­დე­ბით კი­დევ უფ­რო ახა­ლი თა­ო­ბის მე­დი­კა­მენტს - ვა­პა­ტას­ვირს, რო­მელ­საც პან­გე­ნო­ტი­პუ­რი ჰქვია ანუ მი­სით მკურ­ნა­ლო­ბი­სას გე­ნო­ტიპს არ აქვს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა, ყვე­ლა­ზე თა­ნაბ­რად მოქ­მე­დებს. ცხა­დია, ძა­ლი­ან კარ­გია, პირ­ვე­ლი­ვე მკურ­ნა­ლო­ბი­სას რომ იკურ­ნე­ბა პა­ცი­ენ­ტი, მაგ­რამ ისეთ ერა­ში შე­ვე­დით, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბიც კი ვერ იძ­ლე­ვა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად კარგ შე­დეგს და იმი­ტო­მაც ვცვლით ხოლ­მე. მთა­ვა­რია, არ­ჩე­ვა­ნი გვაქვს - ჩ ჰე­პა­ტი­ტის და­სა­მარ­ცხებ­ლა­დაც.

- ელო­დით, რომ ახა­ლი მე­დი­კა­მენ­ტე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბა ღვიძ­ლის ფიბ­რო­ზის ხა­რის­ხ­საც შე­ამ­ცი­რებ­და?
- გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად ვე­ლო­დით, რად­გან ღვიძ­ლია უნი­კა­ლუ­რი. მას რე­გე­ნე­რა­ცი­ის, თვი­თაღ­დ­გე­ნის სა­უ­კე­თე­სო უნა­რი აქვს, თუმ­ცა ამ კუთხით კონ­კ­რე­ტუ­ლი პა­ცი­ენ­ტის მკურ­ნა­ლო­ბის შე­დეგს წი­ნას­წარ ვე­რაფ­რით გან­საზღ­ვ­რავ. ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მთლი­ა­ნად პა­ცი­ენ­ტ­ზე ვართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. მას შემ­დეგ, რაც პა­ცი­ენტს ვი­რუ­სის­გან გან­კურ­ნე­ბას ვუ­ლო­ცავთ, რა თქმა უნ­და, ღვიძ­ლის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­აც იწყე­ბა, მაგ­რამ ღვიძ­ლი მა­ინც მის ხელ­შია - ცხოვ­რე­ბის რა წეს­საც აირ­ჩევს და რა რე­ჟი­მი­თაც იცხოვ­რებს, სა­ბო­ლო­ოდ სწო­რედ შე­სა­ბა­მის შე­დეგს მი­ი­ღებს. თუ ვი­რუ­სის­გან თა­ვი­სუ­ფალ ღვიძლს მავ­ნე გა­რე ფაქ­ტო­რე­ბით, უპირ­ვე­ლე­სად - ალ­კო­ჰო­ლით, ხელს არ შე­უშ­ლის, ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად წა­რი­მარ­თე­ბა, თუ არა­და... სამ­წუ­ხა­როდ, ძა­ლი­ან ბევ­რი პა­ცი­ენ­ტი "გან­კურ­ნე­ბას" ალ­კო­ჰო­ლით აღ­ნიშ­ნავს ხოლ­მე, ამით კი იმ მკურ­ნა­ლო­ბა­საც აზ­რი ეკარ­გე­ბა. წე­სით, ყვე­ლამ უნ­და იცო­დეს, რომ C ჰე­პა­ტი­ტის გა­რე­შეც არ­სე­ბობს ალ­კო­ჰო­ლუ­რი ჰე­პა­ტი­ტი, რაც ღვიძლს ძა­ლი­ან აზი­ა­ნებს, ცი­როზს იწ­ვევს და ბევ­რ­ჯერ ტრა­გი­კუ­ლა­დაც სრულ­დე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ვინც ჰე­პა­ტი­ტის­გან გან­კურ­ნე­ბის შემ­დეგ თავს უვ­ლის და ჯან­სა­ღად ცხოვ­რობს, მი­სი ღვიძ­ლის უჯ­რე­დე­ბის რე­გე­ნე­რა­ცი­აც უკეთ მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ფიბ­რო­ზის ხა­რის­ხიც იკ­ლებს.

- ჰე­პა­ტი­ტის­გან გან­კურ­ნე­ბუ­ლი ბევ­რი ვნა­ხე, მარ­თ­ლაც რომ არ იკ­ლებს ალ­კო­ჰოლს. არა­და, ფიბ­რო­ზის მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო სწო­რედ მათ მი­ე­ნი­ჭათ უპი­რა­ტე­სო­ბა და სხვა­ზე ად­რე იმ­კურ­ნა­ლეს. რამ­დე­ნი ელო­დე­ბა თა­ვის რიგს, ნერ­ვი­უ­ლობს, ასეთ "გან­კურ­ნე­ბუ­ლებს" კი და­ა­ვიწყ­დათ, თა­ვად რა სტრე­სი გა­ი­ა­რეს, ახ­ლობ­ლებ­მა რა გა­ნი­ცა­დეს, არ აინ­ტე­რე­სებთ, მა­თი უპი­რა­ტე­სო­ბის გა­მო რიგ­ში მდგო­მი სხვა პა­ცი­ენ­ტე­ბიც იმა­ვეს რომ გა­ნიც­დი­ან; იქ­ნებ კი­დევ ერ­თხელ ავუხ­ს­ნათ ურჩ პა­ცი­ენ­ტებს, და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ღვიძ­ლის­თ­ვის კა­ტე­გო­რი­უ­ლად რა­ტომ არ შე­იძ­ლე­ბა ალ­კო­ჰო­ლი არც მკურ­ნა­ლო­ბამ­დე, არც მკურ­ნა­ლო­ბი­სას და არც მკურ­ნა­ლო­ბის შემ­დეგ?
- მარ­ტი­ვად, პრი­მი­ტი­უ­ლად ავ­ხ­ს­ნი: ალ­კო­ჰო­ლის გა­ფილ­ტ­ვ­რა ხდე­ბა ღვიძ­ლ­ში. რო­დე­საც ღვიძ­ლ­ში ვი­რუ­სით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ან­თე­ბი­თი პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე­ობს, ხო­ლო მას და­მა­ტე­ბით ალ­კო­ჰო­ლის გა­ფილ­ტ­ვ­რაც უწევს, მის უჯ­რე­დებს სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი ექ­მ­ნე­ბათ - ნად­გურ­დე­ბი­ან. ღვიძ­ლის მკვდა­რი უჯ­რე­დე­ბის ად­გილს იკა­ვებს ე.წ. ფიბ­რო­ზუ­ლი ქსო­ვი­ლი. ვი­ზუ­ა­ლუ­რად და­ახ­ლო­ე­ბით ისე­ვეა, რო­გორც ჭრი­ლო­ბის ად­გი­ლას ნა­წი­ბუ­რი­ა­ნი კა­ნი. რაც უფ­რო მე­ტად გავ­რ­ცელ­დე­ბა ღვიძ­ლ­ში ნა­წი­ბუ­რი­ა­ნი ქსო­ვი­ლი, და აუცი­ლებ­ლად გავ­რ­ცელ­დე­ბა ალ­კო­ჰო­ლის მი­ღე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, უფ­რო მეტ პრობ­ლე­მას შე­უქ­მ­ნის ორ­გა­ნიზმს - დიდ მას­შ­ტაბს მო­ი­ცავს და და­იწყე­ბა ცი­რო­ზი. ამი­ტომ მხო­ლოდ ვი­რუ­სი ისეთ ბო­როტ­მოქ­მე­დე­ბას ვერ ჩა­დის, რო­გორც ეს ხდე­ბა ალ­კო­ჰოლ­თან ერ­თად. მა­გა­ლი­თად, სტა­ტის­ტი­კით ბევრ ქალს აქვს C ჰე­პა­ტი­ტი, მაგ­რამ ნაკ­ლე­ბად - ცი­რო­ზი. ეს ცხოვ­რე­ბის წე­სის ბრა­ლია, რად­გან სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მა­მა­კა­ცე­ბი მე­ტად ეტა­ნე­ბი­ან ალ­კო­ჰოლს, ვიდ­რე - ქა­ლე­ბი. პა­ცი­ენ­ტებ­თან ჩვე­ნი კონ­სულ­ტა­ცი­ე­ბის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი სწო­რედ ამ სა­კითხს ეხე­ბა, მაგ­რამ, სამ­წუ­ხა­როდ, ისი­ნი ჰე­პა­ტიტს არ აღიქ­ვა­მენ ისე ტრა­გი­კუ­ლად, რო­გორც ალ­კო­ჰოლ­ზე უარის თქმის აუცი­ლებ­ლო­ბას. კი­დევ ერთ შეც­დო­მას უშ­ვე­ბენ: ჰგო­ნი­ათ, რომ სა­კუ­თა­რი ხე­ლით და­წუ­რულ ღვი­ნოს თუ და­ლე­ვენ, არა­ფე­რი მო­უ­ვათ, არა­და, სრუ­ლი აბ­სურ­დია. აქ ჩვენ სას­მელ­ში სპირ­ტის შემ­ც­ვე­ლო­ბა­სა და მის­გან გა­მომ­დი­ნა­რე ზი­ან­ზე ვლა­პა­რა­კობთ და არა - სას­მ­ლის შე­მოქ­მე­დებ­ზე. ამი­ტომ პრობ­ლე­მა სპირ­ტია - სუ­ლერ­თია, რა სა­ხი­თა და პრო­ცენ­ტით მი­ვი­ღებთ, ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხ­ვე­ვა­ში იგი და­ზი­ა­ნე­ბულ ღვიძ­ლ­სა და მის პატ­რონს უდი­დეს პრობ­ლე­მას შე­უქ­მ­ნის.

მთა­ვა­რი რე­კო­მენ­და­ციაა, ყვე­ლა შე­მოწ­მ­დეთ, ხომ არ გაქვთ ვი­რუ­სი და თუ გაქვთ, სას­წ­რა­ფოდ მი­ა­კითხოს ექიმ-ჰე­პა­ტო­ლოგს ერთ-ერთ იმ კლი­ნი­კა­ში, რო­მე­ლიც ჩარ­თუ­ლია ელი­მი­ნა­ცი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო პროგ­რა­მა­ში. დი­დი ხა­ნი არაა, გა­მოცხად­და, რომ ამ პროგ­რა­მით მკურ­ნა­ლო­ბა უკ­ვე არა მარ­ტო მძი­მე, არა­მედ - ყვე­ლა ვი­რუ­სი­ან პა­ცი­ენტს შე­უძ­ლია. ასე რომ, გა­მო­ჯან­მ­რ­თე­ლე­ბას გი­სურ­ვებთ და ისეთ ჯან­საღ ცხოვ­რე­ბას, რაც ამის მი­საღ­წე­ვად ზედ­მი­წევ­ნით აუცი­ლე­ბე­ლია!

ირ­მა ხარ­ში­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2537 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2450 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი