ბანქოს სახლი (ნაწილიVIII)
font-large font-small
ბანქოს სახლი (ნაწილიVIII)
სამ­შა­ბა­თი, 22 ივ­ნი­სი
რო­ჯერ ო"ნეილი უხერ­ხუ­ლად იყო ჩა­მომ­ჯ­და­რი უაიტის კლუ­ბის შო­რე­უ­ლი ოთა­ხის ბი­ლი­არ­დის მა­გი­დე­ბის გარ­შე­მო გან­ლა­გე­ბულ მრა­ვალ­თა­გან ერთ-ერ­თი დი­დი ტყა­ვის სა­ვარ­ძ­ლის კი­დე­ზე, რომ­ლებ­საც კლუ­ბის ღრმად პა­ტივ­ცე­მუ­ლი წევ­რე­ბი ძი­რი­თა­დად თა­ვი­ანთ სტუმ­რებ­თან კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რი სა­უბ­რე­ბის­თ­ვის იყე­ნებ­დ­ნენ. ის ამ კლუბ­ში სა­ვახ­შ­მოდ ფრენ­სის ურ­ჰარ­ტ­მა მი­იწ­ვია, რის გა­მოც, სი­ხა­რულ­თან ერ­თად, შფოთ­ვა­მაც თა­ვი­დან­ვე შე­იპყ­რო, რად­გა­ნაც კარ­გად უწყო­და, პარ­ტი­ის მთა­ვარ შოლტს გულ­ზე დი­დად რომ არ ეხა­ტე­ბო­და. მე­ტიც, მას­თან შეხ­ვედ­რი­სას ზოგ­ჯერ ისიც კი ეჩ­ვე­ნე­ბო­და, რომ ურ­ჰარ­ტი იმ დი­დი და დამ­შე­უ­ლი მტა­ცე­ბე­ლი ფრინ­ვე­ლი­ვით უც­ქერ­და, მო­ნა­დი­რე­ბულ მსხვერპლს რომ ყო­ველ­თ­ვის და­უნ­დობ­ლად გლეჯს და სულ­მო­უთ­ქ­მე­ლად სან­სა­ლავს. და, უც­ბად, ამ "მტა­ცე­ბელ­მა", არც მე­ტი, არც ნაკ­ლე­ბი, პრეს­ტი­ჟულ კლუბ­ში და, თა­ნაც, "რეკ­ლა­მე­ბი­სა და პრო­პა­გან­დის სამ­სა­ხუ­რის მი­ერ ბო­ლო სა­არ­ჩევ­ნო კამ­პა­ნი­ა­ში გა­წე­უ­ლი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი სა­მუ­შა­ოს აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად" უხ­მო.
"მა­ინც რა აქვს ჩა­ფიქ­რე­ბუ­ლი?" - ვინ იცის, მე­რამ­დე­ნედ ეკითხე­ბო­და რო­ჯე­რი სა­კუ­თარ თავს და, თან, ურ­ჰარტს, რო­მე­ლიც მას მოწყა­ლე ღი­მი­ლით უახ­ლოვ­დე­ბო­და, თვალს წა­მი­თაც აღარ აშო­რებ­და. მთა­ვარ შოლტს ვერ­ცხ­ლის ლან­გ­რით ერ­თი ბოთ­ლი "შა­ტო ტაბ­ლო-78" მოჰ­ქონ­და, რომ­ლის ბო­ლომ­დე შეს­მის შემ­დე­გაც უნ­დობ­ლო­ბის ყი­ნულ­მა თით­ქოს, ლღო­ბა და­იწყო. ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ალ­კო­ჰო­ლით ოდ­ნავ გამ­ხ­ნე­ვე­ბუ­ლი ო"ნეილი სა­ვარ­ძელ­ში ცო­ტა უფ­რო მო­ხერ­ხე­ბუ­ლად მო­ეწყო. ხო­ლო რო­დე­საც მთა­ვარ­მა შოლ­ტ­მა ღვი­ნოს ორი სირ­ჩა სა­უ­კე­თე­სო კო­ნი­ა­კიც მო­ა­ყო­ლა, უკ­ვე ისიც კი მო­ეჩ­ვე­ნა, რომ ბო­ლოს და ბო­ლოს, პარ­ტი­ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბა­ში მყო­ფი ტრა­დი­ცი­ო­ნა­ლის­ტე­ბის მი­ერ ო"ნეილისა და მის მსგავ­ს­თათ­ვის აღ­მარ­თუ­ლი თით­ქოს სრუ­ლი­ად და­უძ­ლე­ვე­ლი ბა­რი­ე­რიც კი გა­არ­ღ­ვია. "მგო­ნი, ჩე­მი დროც დგე­ბა", - გა­ი­ფიქ­რა სა­ვარ­ძ­ლის სა­ზურ­გე­ზე ნე­ბი­ე­რად მის­ვე­ნე­ბულ­მა რო­ჯერ­მა და სი­გა­რე­ტი გემ­რი­ე­ლად გა­ა­ბო­ლა.
- მითხა­რი ერ­თი, რო­ჯერ, - მი­მარ­თა მას უც­ბად ურ­ჰარ­ტ­მა, - ახ­ლა, რო­ცა არ­ჩევ­ნე­ბი უკან მო­ხერ­ხე­ბუ­ლად მო­ი­ტო­ვე, რის გა­კე­თე­ბას აპი­რებ?
- მზად ვარ, პარ­ტი­ა­ში მა­ნამ­დე დავრჩე, სა­ნამ ეს პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს დას­ჭირ­დე­ბა - გა­ი­ბად­რა ო"ნეილი.
- მზად რომ ხარ, კარ­გია, მაგ­რამ დარ­ჩე­ნას თუ შეძ­ლებ?
- ვი­თომ რა­ტომ ვერ უნ­და შევ­ძ­ლო? - ღი­მი­ლი მა­შინ­ვე სა­ხე­ზე შე­აშ­რა ო"ნეილს.
- შე­მიძ­ლია, შენ­თან სრუ­ლი­ად გუ­ლახ­დი­ლი ვი­ყო?
- რა თქმა უნ­და.
- Mალბათ, უჩე­მო­დაც კარ­გად იცი, რა ცო­ტას უხ­დის პარ­ტია თა­ვის მუ­შა­კებს სა­ერ­თოდ და, გან­სა­კუთ­რე­ბით - არ­ჩევ­ნე­ბის შემ­დეგ, რო­ცა ფუ­ლი ისე­დაც აღარ რჩე­ბა.
- რა თქმა უნ­და, ვი­ცი.
- მა­შინ ისიც გე­ცო­დი­ნე­ბა, რომ მომ­დევ­ნო რამ­დე­ნი­მე წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­ჭირ­დე­ბა. თა­ნაც, - იმ­დე­ნად, რომ შე­საძ­ლოა, შე­ნი ხელ­ფა­სის გა­ყინ­ვა და თქვე­ნი სამ­სა­ხუ­რის ბი­უ­ჯე­ტის ჩა­მოჭ­რაც კი გახ­დეს სა­ჭი­რო.
ამ სიტყ­ვე­ბის პა­სუ­ხად ო"ნეილი უკ­ვე მხო­ლოდ დამ­ნა­შა­ვე­სა­ვით­ღა შე­იშ­მუშ­ნა, რად­გან სი­ტუ­ა­ცი­ის ასე მკვეთ­რად უარ­ყო­ფი­თად შე­მობ­რუ­ნე­ბას ნამ­დ­ვი­ლად აღარ ელო­და.
- და­ვი­ჯე­რო, შენ­თ­ვის ჩვენს პარ­ტი­ა­ში გრო­შებ­ზე მუ­შა­ო­ბა­ზე უფ­რო მიმ­ზიდ­ვე­ლი წი­ნა­და­დე­ბა არა­ვის შე­მო­უ­თა­ვა­ზე­ბია?
- რო­გორ არ შე­მო­უ­თა­ვა­ზე­ბი­ათ, მაგ­რამ საქ­მე მარ­ტო ფუ­ლი ხომ არ არის.
- მარ­თ­ლა? - თვა­ლი თვალ­ში გა­მომ­ც­დე­ლად გა­უ­ყა­რა მო­სა­უბ­რეს მთა­ვარ­მა შოლ­ტ­მა.
- სხვი­სი არ ვი­ცი და მე პოლიტიკით პირ­ველ რიგ­ში იმი­ტომ ვარ და­კა­ვე­ბუ­ლი, რომ ძა­ლი­ან მი­ზი­დავს და მას­ში გარ­კ­ვე­უ­ლი რო­ლის თა­მა­შიც მომ­წონს. თუმ­ცა­ღა, ბი­უ­ჯე­ტის ჩა­მოჭ­რა ჩემ­თ­ვი­საც ძა­ლი­ან ტრა­გი­კუ­ლი ამ­ბა­ვი იქ­ნე­ბო­და.
- და მე­რე რო­გო­რი ტრა­გი­კუ­ლი...
- თა­ნაც, მომ­დევ­ნო არ­ჩევ­ნე­ბის­თ­ვის ხომ სა­მი წლის შემ­დეგ კი არა, აქე­დან­ვე უნ­და ვემ­ზა­დოთ. ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი კი პო­ზი­ტი­უ­რი პრო­პა­გან­დის­ტუ­ლი მუ­შა­ო­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბაა, რა­საც, რა­ღა თქმა უნ­და, შე­სა­ბა­მი­სი ასიგ­ნე­ბე­ბი დას­ჭირ­დე­ბა.
- პარ­ტი­ის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე თუ ემ­ხ­რო­ბა შენ­თ­ვის და­მა­ტე­ბი­თი სახ­ს­რე­ბის გა­მო­ყო­ფას?
- თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე ასეთ რა­მე­ებს რო­დის ემ­ხ­რო­ბო­და, რომ ახ­ლა მი­ემ­ხ­როს.
- ცუ­დია, რომ არ ემ­ხ­რო­ბა... - თა­ვი მოჩ­ვე­ნე­ბი­თი თა­ნაგ­რ­ძ­ნო­ბით გა­და­აქ­ნია ურ­ჰარ­ტ­მა. - არა­და, მე ძა­ლი­ან მინ­და შე­ნი დახ­მა­რე­ბა.
- მარ­თ­ლა? - წყალ­წა­ღე­ბუ­ლი­ვით მა­შინ­ვე ხავს ჩა­ე­ჭი­და ო"ნეილი.
- რა თქმა უნ­და. თუ გინ­და, ამ სა­კითხ­ზე თავ­მ­ჯ­დო­მა­რეს პი­რა­დად და­ვე­ლა­პა­რა­კე­ბი და მის გა­დარ­წ­მუ­ნე­ბა­საც ყვე­ლა­ნა­ი­რად შე­ვეც­დე­ბი.
- ძა­ლი­ან და­მა­ვა­ლებ.
- ოღონდ მა­ნამ­დე ერ­თი არ­ც­თუ უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო სა­კითხი უნ­და გა­ვარ­კ­ვი­ოთ. - თვა­ლი თვალ­ში ისევ გა­მომ­ც­დე­ლად გა­უ­ყა­რა ო"ნეილს მთა­ვარ­მა შოლ­ტ­მა.
- რა სა­კითხი? - შეც­ბა რო­ჯე­რი.
- ახ­ლა­ხან ჩემ­თან ერ­თი ჩე­მი ყო­ფი­ლი კო­ლე­გა იყო მო­სუ­ლი, რო­მელ­საც ჯერ კი­დევ სი­ტი­ში დი­რექ­ტო­რო­ბი­დან ვიც­ნობ და ვის­ზეც ჩვე­ნი პარ­ტი­ის სა­რეკ­ლა­მო-პრო­პა­გან­დის­ტუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის და­ფი­ნან­სე­ბაც დი­და­დაა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. - შო­რი­დან მო­უ­ა­რა ურ­ჰარ­ტ­მა და ისიც და­ა­ფიქ­სი­რა, თუ პარ­ტი­ის და­ფი­ნან­სე­ბის ხსე­ნე­ბის­თა­ნა­ვე ო"ნეილს ფე­რი რო­გორ ეც­ვა­ლა. - ძა­ლი­ან შეშ­ფო­თე­ბუ­ლი ჩან­და, თუმ­ცა­ღა ყვე­ლა­ნა­ი­რად ცდი­ლობ­და ეს არ გა­მო­ემ­ჟ­ღავ­ნე­ბი­ნა. მითხ­რა, რომ შე­ნი პი­რა­დი ხარ­ჯე­ბის­თ­ვის ნაღ­დი ფუ­ლი უკ­ვე არა­ერ­თხელ გა­მო­არ­თ­ვი.
- რა? - ნერ­წყ­ვი ძლივ­ს­ღა გა­დაყ­ლა­პა გა­ფით­რე­ბულ­მა ო"ნეილმა.
- და­მი­ჯე­რე, რო­ჯერ, ხა­ფან­გ­ში შეტყუ­ე­ბას სუ­ლაც არ გი­პი­რებ. მეტ­საც გეტყ­ვი: ყვე­ლა­ფე­რი, რა­ზეც ახ­ლა ვლა­პა­რა­კობთ, მხო­ლოდ ჩვენ შო­რის დარ­ჩე­ბა. მაგ­რამ თუ გინ­და, რომ მარ­თ­ლა და­გეხ­მა­რო, ზუს­ტად უნ­და ვი­ცო­დე, რა ხდე­ბა.
- არა­ფე­რიც არ ხდე­ბა. - ნერ­ვი­უ­ლად ჩა­ე­ცი­ნა ო"ნეილს. - უფ­რო სწო­რად ყვე­ლა­ფე­რი ბევ­რად უფ­რო მარ­ტი­ვა­დაა, ვიდ­რე შენ გგო­ნია.
- არა­ფე­რიც არა მგო­ნია, რო­ჯერ! - ხმა გა­იმ­კაც­რა მთა­ვარ­მა შოლ­ტ­მა. - როგორც უკ­ვე გითხა­რი, მხო­ლოდ სი­მარ­თ­ლის გა­გე­ბა მსურს.
- რა თქმა უნ­და, რა თქმა უნ­და... - ინ­ს­ტინ­ქ­ტუ­რად ისევ სა­ვარ­ძ­ლის კი­დის­კენ წა­მო­ი­წია საქ­ცი­ელ­წამ­ხ­დარ­მა ო"ნეილმა. - საქ­მე ისაა, რომ ზოგ­ჯერ არის ხარ­ჯე­ბი, რო­მელ­თაც ყო­ველ­თ­ვის პარ­ტი­ის სა­ფი­ნან­სო მან­ქა­ნის გავ­ლით ვერ და­ა­ფიქ­სი­რებ.
- მა­გა­ლი­თად?
- მა­გა­ლი­თად, მე პი­რა­დად ზოგ­ჯერ რო­მე­ლი­მე ჟურ­ნა­ლის­ტის სას­მ­ლით გა­მას­პინ­ძ­ლე­ბა ან­და რო­მე­ლი­მე სპონ­სო­რის სა­დილ­ზე და­პა­ტი­ჟე­ბა მი­წევს...
- მსგავ­სი რა­მის გა­კე­თე­ბა თით­ქ­მის ყვე­ლას გვი­წევს.
- ვი­ცო­დი, რომ გა­მი­გებ­დი, - ისევ "ხავსს" ჩა­ე­ჭი­და ო"ნეილი. -ჰოდა, იმას გე­უბ­ნე­ბო­დი, რომ მა­ში­ნაც კი, თუ ამ ხარ­ჯებს სა­კუ­თა­რი ჯი­ბი­დან დავ­ფა­რავ, მა­თი კომ­პენ­სა­ცი­ის­თ­ვის პარ­ტი­ის­თ­ვის მი­მარ­თ­ვა მე­რე მა­ინც მო­მი­წევს. ჩვენს ბუ­ღალ­ტე­რი­ას კი, მო­გეხ­სე­ნე­ბა, რამ­დე­ნი სა­მუ­შო აქვს და ყო­ვე­ლი ასე­თი ანა­გა­რი­შის გა­სა­ნაღ­დებ­ლად ორი თვე მა­ინც სჭირ­დე­ბა. სა­ა­გენ­ტოს მეშ­ვე­ო­ბით კი სა­ჭი­რო თან­ხას და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ ვი­ღებ, რის შემ­დე­გაც ყვე­ლა ასეთ ხარჯს ის თა­ვის ბუ­ღალ­ტე­რი­ა­ში ატა­რებს და პარ­ტი­ის შტაბბი­ნა­ში შე­სა­ბა­მის ან­გა­რიშ­საც გ­ზავ­ნის.Aამას კი­დევ და­ახ­ლო­ე­ბით ერ­თი თვე ან­და ოდ­ნავ მე­ტი სჭირ­დე­ბა, რაც, პრინ­ციპ­ში, თა­ვად პარ­ტი­ის­თ­ვი­საც სა­სარ­გებ­ლოა, რად­გან თან­ხას მა­შინ­ვე კი არა, საკ­მა­ოდ ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი დრო­ის გავ­ლის შემ­დეგ იხ­დის. თა­ნაც, თა­ვად ეს თან­ხაც ხომ საკ­მა­ოდ უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლოა. - მა­მა­ოჩ­ვე­ნო­სა­ვით ჩა­ა­რაკ­რა­კა ო"ნეილმა და ისევ სას­მელს წა­ე­ტა­ნა.
- ბო­ლო ათი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში და­ხარ­ჯულ 22.300 გირ­ვან­ქა სტერ­ლინგს ეძა­ხი შენ უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო თან­ხას? - კბი­ლებ­ში ავად გა­მო­ც­რა უც­ბად მთა­ვარ­მა შოლ­ტ­მა.
დამ­ფ­რ­თხალ ო"ნეილს სას­მე­ლი კი­ნა­ღამ სა­სუ­ლე­ში გა­დას­ც­და და ბო­კა­ლი მა­შინ­ვე თა­ვის ად­გილ­ზე და­აბ­რუ­ნა.
გაგრძელება შემდეგ ნომერში
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2450 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი