და­ახ­ლო­ე­ბით 30 მი­ლი­ო­ნი მო­ნაა ამ­ჟა­მად მსოფ­ლი­ო­ში
font-large font-small
და­ახ­ლო­ე­ბით 30 მი­ლი­ო­ნი მო­ნაა ამ­ჟა­მად მსოფ­ლი­ო­ში
გან­ვაგ­რ­ძობთ სა­უ­ბარს ადა­მი­ან­თა სხვა­დას­ხ­ვა ფე­ნე­ბად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ზე, სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის წარ­მო­შო­ბა­სა და მმარ­თ­ვე­ლო­ბის ფორ­მებ­ზე...

- უკ­ვე ვი­სა­უბ­რეთ პირ­ვე­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის წარ­მო­შო­ბი­სა და ადა­მი­ან­თა შო­რის მო­ნარ­ქი­უ­ლი მმარ­თ­ვე­ლო­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის შე­სა­ხებ, რო­მელ­მაც სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მან­ძილ­ზე გას­ტა­ნა. შემ­დეგ თან­და­თან შე­იც­ვა­ლა მმარ­თ­ვე­ლო­ბის ფორ­მე­ბი...
მა­მა მა­კა­რი:
- თუ მო­ნარ­ქი­უ­ლი მმარ­თ­ვე­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში მე­ფეს უფა­ლი გვირ­ჩევ­და, თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­რი­ოდ­ში უფალ­მა ნე­ბა მოგ­ვ­ცა, თა­ვად ავირ­ჩი­ოთ სა­ე­რო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა. ამი­ტომ არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბი­სას დი­დი ყუ­რადღე­ბა უნ­და მი­ვაქ­ცი­ოთ, ვის ვირ­ჩევთ, ვინ გვინ­და მო­ვი­დეს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში. რო­დე­საც მმარ­თ­ვე­ლო­ბა ხდე­ბა არ­ჩე­ვი­თი პრინ­ცი­პით, უფა­ლი თი­თო­ე­ულ ჩვენ­გან­ზე ანა­წი­ლებს პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბას. თუ სა­მე­ფო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს, ადა­მი­ა­ნე­ბის ბრა­ლე­უ­ლო­ბა არ იყო იმა­ში, მე­ფე რო­გორ მარ­თავ­და სა­ხელ­მ­წი­ფოს, თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც ჩვენ ვირ­ჩევთ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ნი ვხდე­ბით მა­თი კე­თი­ლი თუ უკე­თუ­რი საქ­მე­ე­ბი­სა. უფალ­მა ასე­თი წე­სით მმარ­თ­ვე­ლო­ბა ადა­მი­ა­ნებს იმ პე­რი­ოდ­ში მის­ცა, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბა ამაღ­ლ­და და ისი­ნი გა­თა­ვი­სუფ­ლ­დ­ნენ მო­ნუ­რი მენ­ტა­ლი­ტე­ტის­გან. მო­ნას სჭირ­დე­ბა, რომ ვი­ღა­ცამ მარ­თოს, თა­ვი­სუ­ფალ ადა­მი­ანს ეს არ სჭირ­დე­ბა, თა­ვად უნ­და მარ­თოს სა­კუ­თა­რი თა­ვი. მთავ­რო­ბა უნ­და იყოს ხალ­ხის­გან და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი, რომ იმ­სა­ხუ­როს და მო­აგ­ვა­როს ის პრობ­ლე­მე­ბი, რაც ერს აქვს და არა იმის­თ­ვის, რომ ადა­მი­ა­ნებ­ზე იბა­ტო­ნოს ან რა­ი­მე პი­რა­დი სარ­გე­ბე­ლი ნა­ხოს. თუ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა არაღ­ვ­თივ­სათ­ნოდ იქ­ცე­ვა და ჩვენ არა­ფერს ვა­კე­თებთ ამის წი­ნა­აღ­მ­დეგ იმ მო­საზ­რე­ბით, რომ ხე­ლი­სუ­ფა­ლია და უფ­ლე­ბა არ გვაქვს შე­ვე­წი­ნა­აღ­მ­დე­გოთ ან ვთვლით, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან მა­ინც ვე­რა­ფერს გა­ვაწყობთ, უკ­ვე ჩვენც თა­ნა­ზი­არ­ნი ვხდე­ბით მა­თი უკე­თუ­რი საქ­მე­ე­ბი­სა.
- კა­ცობ­რი­ო­ბის ის­ტო­რი­ას თუ გა­დავ­ხე­დავთ, ყვე­ლა­ზე დი­დი ხნის მან­ძილ­ზე სწო­რედ მო­ნარ­ქი­უ­ლი მმარ­თ­ვე­ლო­ბა არ­სე­ბობ­და...
- ადა­მი­ა­ნე­ბის მენ­ტა­ლი­ტე­ტი იყო ისე­თი, რომ მო­ნარ­ქი­ულ მმარ­თ­ვე­ლო­ბას სა­ჭი­რო­ებ­და. რო­დე­საც მენ­ტა­ლი­ტე­ტი შე­იც­ვა­ლა და ადა­მი­ა­ნი გა­თა­ვი­სუფ­ლ­და მო­ნუ­რი ფსი­ქო­ლო­გი­ის­გან, უფალ­მა ინე­ბა, რომ სა­ხელ­მ­წი­ფო მმარ­თ­ვე­ლო­ბაც თან­და­თან შეც­ვ­ლი­ლი­ყო. ყვე­ლა პე­რი­ოდ­ში, ყვე­ლა­ზე ღვთივ­კურ­თხე­უ­ლი ის სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვი წყო­ბა, ის სა­ე­რო ხელ­ისუფ­ლე­ბაა, რო­მელ­საც უფა­ლი უშ­ვებს იმ დროს, რო­დე­საც ვცხოვ­რობთ. თა­ნა­მედ­რო­ვე ცი­ვი­ლი­ზე­ბუ­ლი სამ­ყა­რო გა­ცი­ლე­ბით ჰუ­მა­ნუ­რია. თუ უფ­ლის ნე­ბით თა­ვი­დან მო­ნარ­ქი­უ­ლი მმარ­თ­ვე­ლო­ბა არ­სე­ბობ­და, პი­როვ­ნე­ბა გა­ნა­გებ­და ყვე­ლა­ფერს, თა­ნა­მედ­რო­ვე მსოფ­ლი­ო­ში უფალ­მა უკ­ვე მმარ­თ­ვე­ლო­ბის სხვა ფორ­მა, - არა მო­ნარ­ქი­უ­ლი, არა­მედ - დე­მოკ­რა­ტი­უ­ლი მმარ­თ­ვე­ლო­ბა და­უშ­ვა, რად­გან ადა­მი­ა­ნე­ბი ჰუ­მა­ნუ­რე­ბი გახ­დ­ნენ და გა­ცი­ლე­ბით მე­ტი გა­ნათ­ლე­ბა აქვთ. რო­დე­საც სა­ხელ­მ­წი­ფოს სა­მე­ფო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა მარ­თავ­და, გა­ნათ­ლე­ბა­ზე უმე­ტეს­წი­ლად სა­მე­ფო ოჯა­ხის წევ­რებს მი­უწ­ვ­დე­ბო­დათ ხე­ლი, თა­ნა­მედ­რო­ვე სამ­ყა­რო­ში გა­ნათ­ლე­ბა ერ­თე­უ­ლე­ბის პრი­ვი­ლე­გია აღა­რაა, დღეს ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია გა­ნათ­ლე­ბა მი­ი­ღოს.
- სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა­ტომ ხდე­ბო­და ადა­მი­ან­თა მო­ნე­ბად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა? ვი­ცით, რომ ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბის შემ­დეგ ნელ-ნე­ლა გაქ­რა მო­ნის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი...
- ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­მაც მე­ტი ძა­ლა­უფ­ლე­ბა მო­ი­პო­ვეს, აიძუ­ლებ­დ­ნენ სხვა ადა­მი­ა­ნებს, მათ სა­სარ­გებ­ლოდ ეშ­რო­მათ და ასე ვთქვათ, მა­თი სა­კუთ­რე­ბა გამ­ხ­და­რიყ­ვ­ნენ. ეს იყო მო­ნის ინ­ს­ტი­ტუ­ტი. მო­ნე­ბი თით­ქ­მის ყველ­გან არ­სე­ბობ­დ­ნენ, მაგ­რამ ყვე­ლა­ზე მე­ტი მა­ინც რო­მის იმ­პე­რი­ა­ში იყო, რად­გან იმ დროს იმ­პე­რია დაპყ­რო­ბით ბრძო­ლებს აწარ­მო­ებ­და და უამ­რა­ვი ტყვე მოჰ­ყავ­დათ, რომ­ლებ­საც ქვეყ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის იყე­ნებ­დ­ნენ, - მშე­ნებ­ლო­ბა იქ­ნე­ბო­და ეს თუ სხვა საქ­მე. ასე შე­იქ­მ­ნა უზარ­მა­ზა­რი არ­მია მო­ნე­ბი­სა, მაგ­რამ შემ­დეგ, რო­დე­საც რო­მის იმ­პე­რი­ამ ქრის­ტი­ა­ნო­ბა მი­ი­ღო, მო­ნო­ბა სხვა ფორ­მა­ცი­ა­ში გა­და­ვი­და. იმ­პე­რია ვე­ღარ აწარ­მო­ებ­და დაპყ­რო­ბით ომებს, ამი­ტომ მო­ნე­ბის შე­მო­დი­ნე­ბა აღარ ხდე­ბო­და ქვე­ყა­ნა­ში. ამას და­ერ­თო ისიც, რომ ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი სწავ­ლე­ბა და შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი ასე თუ ისე სა­ხელ­მ­წი­ფო მო­ხე­ლე­ებ­შიც დამ­კ­ვიდ­რ­და და ნელ-ნე­ლა მო­ნე­ბი გაქ­რ­ნენ. შემ­დეგ თა­ვად რო­მის იმ­პე­რი­აც და­ემ­ხო, და­სავ­ლეთ რო­მის იმ­პე­რი­ის დი­დი ნა­წი­ლი გერ­მა­ნულ­მა ტო­მებ­მა და­იპყ­რეს და ფაქ­ტობ­რი­ვად, რო­მის ძვე­ლი ცი­ვი­ლი­ზა­ცია, რო­მელ­საც მო­ნე­ბი სჭირ­დე­ბო­და აღ­მ­შე­ნებ­ლო­ბი­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის, და­ინ­გ­რა. თუმ­ცა მო­ნე­ბი მა­ინც საკ­მა­ოდ გვი­ა­ნო­ბამ­დე შე­მორ­ჩ­ნენ (ა­მე­რი­კა­ში XIX სა­უ­კუ­ნემ­დეც კი). მე­ტიც, ისი­ნი თა­ნა­მედ­რო­ვე მსოფ­ლი­ო­შიც არ­სე­ბო­ბენ. გა­ე­როს მო­ნა­ცე­მე­ბით, ამ­ჟა­მად მსოფ­ლი­ო­ში და­ახ­ლო­ე­ბით 30 მი­ლი­ო­ნი მო­ნაა და აქე­დან ნა­ხე­ვა­რი ინ­დო­ეთ­ში ფიქ­სირ­დე­ბა...
- მო­ნო­ბის გა­უქ­მე­ბის შემ­დეგ მოხ­და ადა­მი­ან­თა გლე­ხე­ბად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა...
- ყო­ფი­ლი მო­ნე­ბის მცი­რე ნა­წი­ლი იქ­ცა თა­ვი­სუ­ფალ ადა­მი­ა­ნე­ბად, ხო­ლო უდი­დე­სი ნა­წი­ლი მი­წათ­მ­ფ­ლო­ბე­ლებ­ზე და­მო­კი­დე­ბულ გლე­ხე­ბად. მცი­რე­დით გა­უმ­ჯო­ბეს­და მა­თი პი­რო­ბე­ბი. ძი­რი­თა­დად, ეს მოხ­და ევ­რო­პა­ში, თო­რემ იმ სტი­ლის ფე­ო­და­ლიზ­მი, რაც ევ­რო­პის ქვეყ­ნებ­ში იყო, აღ­მო­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნებ­ში არ ყო­ფი­ლა. თუ ევ­რო­პა­ში მმარ­თ­ვე­ლებ­ზე ნაკ­ლე­ბად იყ­ვ­ნენ ად­გი­ლობ­რი­ვი ფე­ო­და­ლე­ბი და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, აღ­მო­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნებ­ში, მა­გა­ლი­თად ირან­ში, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად მმარ­თ­ველ­ზე ანუ შაჰ­ზე იყო და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ყვე­ლა ფე­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი. რამ­დე­ნი სიმ­დიდ­რეც უნ­და ჰქო­ნო­და ადა­მი­ანს, თუ შა­ჰის წი­ნა­აღ­მ­დეგ წა­ვი­დო­და, მის­თ­ვის ყვე­ლა­ფე­რი დამ­თავ­რე­ბუ­ლი იყო. ხო­ლო ევ­რო­პა­ში, ასე­ვე სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შიც, ასე არ ხდე­ბო­და, - თუ თა­ვადს ჰყავ­და ვთქვათ, ათა­სი კომ­ლი, მის­თ­ვის ამ კომ­ლის წარ­თ­მე­ვა ან ბრძო­ლა­ში უნე­ბარ­თ­ვოდ წაყ­ვა­ნა, მე­ფე­საც კი არ შე­ეძ­ლო. გლე­ხე­ბი თა­ვა­დაზ­ნა­უ­რო­ბის სა­კუთ­რე­ბად ით­ვ­ლე­ბოდ­ნენ. მათ უფ­ლე­ბე­ბი არ გა­აჩ­ნ­დათ, არ შე­ეძ­ლოთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბა, საცხოვ­რებ­ლად სხვა­გან წას­ვ­ლა, არ გა­აჩ­ნ­დათ პი­რა­დი სა­კუთ­რე­ბა. ეს აშ­კა­რად ჩანს იმ პე­რი­ო­დის სა­ბუ­თე­ბის წარ­მო­ე­ბი­და­ნაც. ასე­ვე, რო­დე­საც თა­ვადს გლე­ხის გა­ყიდ­ვა სურ­და, უმე­ტეს შემ­თხ­ვე­ვა­ში, სწო­რედ თა­ვის კუთ­ვ­ნილ გლეხს ყიდ­და. მაგ­რამ ხან­და­ხან ავა­ზა­კუ­რად მო­ი­ტა­ცებ­და ხოლ­მე ვინ­მე ყმა-გლეხს და ყიდ­და, თუმ­ცა იშ­ვი­ა­თად. სო­ლო­მონ პირ­ვე­ლის ცნო­ბილ ტრაქ­ტა­ტამ­დე, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც მან გა­ა­უქ­მა და აკ­რ­ძა­ლა ტყვე­თა გა­ყიდ­ვა, რამ­დე­ნი­მე ათ­წ­ლე­უ­ლით ად­რე, ეკ­ლე­სია რამ­დენ­ჯერ­მე შე­ე­ცა­და, აეკ­რ­ძა­ლა ტყვე­თა გა­ყიდ­ვა და სა­ეკ­ლე­სიო დად­გე­ნი­ლე­ბი­თა და თა­ვა­დაზ­ნა­ურ­თა ხელ­მო­წე­რით მი­აღ­წია შე­თან­ხ­მე­ბას, რომ მუ­სლი­მან­ზე არ გა­ე­ყი­დათ ყმა-გლე­ხი. მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, მა­ინც ირ­ღ­ვე­ო­და ეს წე­სი, რად­გან ძი­რი­თა­დი მყიდ­ვე­ლი ოს­მა­ლე­თის სა­ხელ­მ­წი­ფო იყო. ამ პე­რი­ოდ­ში ევ­რო­პე­ლი გლე­ხის მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­და­რე­ბით მსუ­ბუ­ქი იყო - მას თა­ვი­სუფ­ლად შე­ეძ­ლო, ერ­თი თა­ვა­დი­დან მე­ო­რეს­თან წა­სუ­ლი­ყო. თუმ­ცა პი­რა­დი სა­კუთ­რე­ბა არც მას გა­აჩ­ნ­და.


შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2450 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი