სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვი წყო­ბა უფალ­მა ადა­მი­ან­თა და­სა­ცა­ვად და­უშ­ვა
font-large font-small
სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვი წყო­ბა უფალ­მა ადა­მი­ან­თა და­სა­ცა­ვად და­უშ­ვა
გან­ვაგ­რ­ძობთ სა­უ­ბარს სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის წარ­მო­შო­ბი­სა და მმარ­თ­ვე­ლო­ბის ფორ­მებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით...

- რო­გორ მოხ­და ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის წარ­მო­შო­ბა?
მა­მა მა­კა­რი:
- ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბი ძი­რი­თა­დად გერ­მა­ნუ­ლი ტო­მე­ბის­გან წარ­მო­იშ­ვა. ეს­პა­ნეთ­ში ლა­თი­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბა ცხოვ­რობ­და, მაგ­რამ ვი­ცით, რომ ეს­პა­ნე­თი გერ­მა­ნე­ლებ­მა და­იპყ­რეს და ამის შემ­დეგ წარ­მო­იშ­ვა სა­ხელ­მ­წი­ფო. ევ­რო­პის ტე­რი­ტო­რია, სა­დაც გერ­მა­ნე­ლი ტო­მე­ბი არ ცხოვ­რობ­დ­ნენ, არის იუგოს­ლა­ვი­ის ყო­ფი­ლი ქვეყ­ნე­ბი და ალ­ბა­ნე­თი; აღ­მო­სავ­ლეთ ევ­რო­პა­ში - სლა­ვე­ბი და რუ­მი­ნე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ჰუ­ნე­ბის შთა­მო­მავ­ლე­ბი არი­ან; ბერ­ძ­ნე­ბი და ფი­ნე­ლე­ბი, და და­ნარ­ჩე­ნი ევ­რო­პა წარ­მო­იშ­ვა სხვა­დას­ხ­ვა გერ­მა­ნე­ლი ტო­მე­ბის­გან. იმ პე­რი­ოდ­ში, რო­დე­საც რო­მის იმ­პე­რია აღ­ზე­ვე­ბის ზე­ნიტ­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და, გერ­მა­ნულ ტო­მებს გა­ნუ­ვი­თა­რე­ბე­ლი ცი­ვი­ლი­ზა­ცია ჰქონ­დათ. უმე­ტეს­წი­ლად, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბას ან მე­სა­ქონ­ლე­ო­ბას მის­დევ­დ­ნენ, მე­თევ­ზე­ო­ბი­თა და ნა­დი­რო­ბით ირ­ჩენ­დ­ნენ თავს. რო­დე­საც მათ გვერ­დით გა­მოჩ­ნ­და ისე­თი მდი­და­რი ქვე­ყა­ნა, რო­გო­რიც რო­მის იმ­პე­რია იყო, ნელ-ნე­ლა და­იწყეს გა­და­სახ­ლე­ბე­ბი, დაპყ­რო­ბე­ბი, დარ­ბე­ვე­ბი. შემ­დ­გომ­ში სწო­რედ ეს ტო­მე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დ­ნენ რო­მის იმ­პე­რი­ის და­სას­რულ­ში, თუმ­ცა ვერ მო­ა­ხერ­ხეს ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის იმ დო­ნე­ზე შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, რაც რო­მის იმ­პე­რი­ა­ში არ­სე­ბობ­და. რო­მა­უ­ლი ცი­ვი­ლი­ზა­ცია გა­ნად­გურ­და. ამ პე­რი­ოდს ის­ტო­რი­კო­სე­ბი ბნელ სა­უ­კუ­ნე­ებს ეძა­ხი­ან. შემ­დეგ ევ­რო­პულ­მა სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­მა ნელ-ნე­ლა და­იწყეს აღორ­ძი­ნე­ბა, მაგ­რამ ტექ­ნი­კუ­რი ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის თვალ­საზ­რი­სით, მხო­ლოდ XVI-XVII სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში მი­აღ­წიეს იმ დო­ნეს, რაც რო­მის იმ­პე­რი­ას ჰქონ­და, ხო­ლო სა­მარ­თ­ლებ­რივ სა­კითხებ­ში - მხო­ლოდ XX სა­უ­კუ­ნე­ში. თუმ­ცა, ეს სა­მარ­თა­ლი მხო­ლოდ თა­ვი­სუ­ფალ ადა­მი­ა­ნებ­ზე ვრცელ­დე­ბო­და და არა - მო­ნებ­ზე. რო­მის იმ­პე­რი­ის არ­სე­ბო­ბის დროს ევ­რო­პა არ იყო ერ­თი­ა­ნი სა­ხელ­მ­წი­ფო. შემ­დეგ უამ­რა­ვი პა­ტარ-პა­ტარა სა­ხელ­მ­წი­ფო ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. მა­ლე ამ სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებს შო­რის და­იწყო და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბი, ზო­გი გაძ­ლი­ერ­და, ზო­გი და­სუს­ტ­და. და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ევ­რო­პელ­თა შო­რის ყო­ველ­თ­ვის პრო­ტეს­ტის­კენ იყო მი­მარ­თუ­ლი. თუ რო­მე­ლი­მე სა­ხელ­მ­წი­ფო მე­ო­რე სა­ხელ­მ­წი­ფოს და­იპყ­რობ­და, დაპყ­რო­ბი­ლი პრო­ტესტს გა­მოთ­ქ­ვამ­და და ხე­ლი­სუ­ფალ­თა ან აზ­ნა­ურ­თა წი­ნა­აღ­მ­დეგ ჯან­ყ­დე­ბო­და. ამან ევ­რო­პის რეს­პუბ­ლი­კუ­რი მმარ­თ­ვე­ლო­ბის­კენ გა­დახ­რა გა­მო­იწ­ვია, მაგ­რამ ეს საკ­მა­ოდ გვი­ან, და­ახ­ლო­ე­ბით XX სა­უ­კუ­ნე­ში მოხ­და. ამ დრომ­დე ევ­რო­პუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის უმ­რავ­ლე­ო­ბას მე­ფე მარ­თავ­და და არა - არ­ჩე­უ­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა. პირ­ვე­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო, სა­დაც სა­ყო­ველ­თაო კენ­ჭის­ყ­რით აირ­ჩი­ეს პარ­ლა­მენ­ტი და მო­სახ­ლე­ო­ბის უმე­ტე­სო­ბა მო­ნა­წი­ლე­ობ­და, ქა­ლიც და მა­მა­კა­ციც, ეს იყო სა­ქარ­თ­ვე­ლო - 1919 წლის პარ­ლა­მენ­ტის არ­ჩევ­ნებ­ში. ეს გა­ცი­ლე­ბით გვი­ან მოხ­და სხვა სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­ში.
- რა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბას და რა­ტომ ქმნიდ­ნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებს?
- ადა­მი­ა­ნის სუ­ლი­ე­რი არ­სე­ბო­ბის­თ­ვის სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის არ­სე­ბო­ბას მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა არა აქვს, მაგ­რამ იმი­სათ­ვის, რომ თა­ვად ადა­მი­ა­ნებს შო­რის ურ­თი­ერ­თო­ბა მო­წეს­რიგ­დეს, მა­თი ცხოვ­რე­ბა მი­წი­ე­რად უნ­და იყოს მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი, სა­ჭი­როა მი­წი­ე­რი მმარ­თ­ვე­ლო­ბა. ადა­მი­ა­ნებს სა­ე­რო მმარ­თ­ვე­ლი არ სჭირ­დე­ბათ, მა­თი მმარ­თ­ვე­ლი ღმერ­თია, მაგ­რამ ეს იმ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, თუ ადა­მი­ა­ნე­ბი ღვთივ­სათ­ნოდ, ღვთის მცნე­ბე­ბით ცხოვ­რო­ბენ, მაგ­რამ თუ ადა­მი­ა­ნე­ბი იწყე­ბენ ღვთის მცნე­ბე­ბის დარ­ღ­ვე­ვას, იწყე­ბენ ცოდ­ვე­ბის ჩა­დე­ნას - მკვლე­ლო­ბას, ქურ­დო­ბას, ძარ­ც­ვას... თა­ვი­ან­თი ცოდ­ვე­ბით კი არა მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავს, სხვებ­საც ზი­ანს აყე­ნე­ბენ, უფა­ლი ამის გა­მო უშ­ვებს, რომ ვი­ღა­ცა ვი­ღა­ცა­ზე ბა­ტო­ნობ­დეს. მი­წი­ე­რი კა­ნო­ნე­ბი იმის­თ­ვის არ­სე­ბობს, რომ რაც შე­იძ­ლე­ბა ნაკ­ლე­ბი და­ნა­შაუ­ლი მოხ­დეს დე­და­მი­წა­ზე. სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვი წყო­ბა, სა­ე­რო ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის არ­სე­ბო­ბა უფალ­მა სწო­რედ ადა­მი­ან­თა და­სა­ცა­ვად და­უშ­ვა. სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებს აყა­ლი­ბებ­და ადა­მი­ა­ნე­ბის ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბაც, ასე ყა­ლიბ­დე­ბო­და პირ­ვე­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბი, თუ არ ჩავ­თ­ვ­ლით ბერ­ძ­ნულ ქა­ლაქ- სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებს, სა­დაც სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა სხვა პრინ­ცი­პით ხდე­ბო­და, ვიდ­რე აღ­მო­სავ­ლე­თის ქვეყ­ნებ­ში - სპარ­სეთ­ში, ბა­ბი­ლონ­ში, ეგ­ვიპ­ტე­ში... აქ ყვე­ლა­ფე­რი უშუ­ა­ლოდ ძა­ლა­დო­ბის ნი­ა­დაგ­ზე ყა­ლიბ­დე­ბო­და. რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ბერ­ძ­ნე­თის სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებს, უფ­რო ურ­თი­ერ­თ­თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა­ზე აგე­ბუ­ლი სა­ხელ­მ­წი­ფო­ე­ბი გვხვდე­ბო­და, მაგ­რამ ხე­ლი­სუ­ფალ­ნი რა­ღაც დო­ზით ყო­ველ­თ­ვის ძა­ლა­დობ­დ­ნენ ადა­მი­ა­ნებ­ზე ანუ იდე­ა­ლუ­რად სა­მარ­თ­ლი­ა­ნი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, ად­რინ­დელ პე­რი­ოდ­ში, ფაქ­ტობ­რი­ვად არ არ­სე­ბობ­და.
რაც მე­ტად აკონ­ტ­რო­ლებს მო­სახ­ლე­ო­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, იგი მე­ტად სა­მარ­თ­ლი­ა­ნია, რად­გან იცის, რომ ადა­მი­ან­თა ნე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. თუ ადა­მი­ა­ნე­ბი კარ­გა­ვენ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე კონ­ტ­როლს, სა­ხელ­მ­წი­ფო უსა­მარ­თ­ლო და ძა­ლა­დობ­რი­ვი ხდე­ბა.
- რა არის სა­სუ­ლი­ე­რო მმარ­თ­ვე­ლო­ბის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა?
- წარ­მარ­თო­ბის პე­რი­ოდ­ში სა­ე­რო და სა­სუ­ლი­ე­რო მმარ­თ­ვე­ლო­ბა უფ­რო მე­ტად იყო გა­და­ჯაჭ­ვუ­ლი ერ­თ­მა­ნეთ­ზე. რაც შე­ე­ხე­ბა ის­რა­ე­ლის სა­ხელ­მ­წი­ფოს, მსა­ჯულ­თა ხა­ნა­შიც და შემ­დ­გომ მე­ფო­ბის პე­რი­ოდ­შიც, არ­სე­ბობ­და სა­სუ­ლი­ე­რო მმარ­თ­ვე­ლო­ბა ანუ სი­ნედ­რი­ო­ნი მარ­თავ­და ქვე­ყა­ნას. სხვა მმარ­თ­ვე­ლო­ბა არ ჰქონ­და ის­რა­ელს. თა­ნა­მედ­რო­ვე პე­რი­ოდს რაც შე­ე­ხე­ბა, თუ რე­ლი­გი­უ­რი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბი მარ­თა­ვენ ქვე­ყა­ნას, ეს ცუდ გავ­ლე­ნას ახ­დენს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ზე, რად­გან ამ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ხდე­ბა ფუნ­და­მე­ტა­ლიზ­მის წი­ნა პლან­ზე წა­მო­წე­ვა და ღვთის­გან ადა­მი­ა­ნი­სად­მი მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი უპირ­ვე­ლე­სი უფ­ლე­ბის - თა­ვი­სუ­ფა­ლი ნე­ბის დარ­ღ­ვე­ვა. ეკ­ლე­სია არის ის ორ­გა­ნი­ზა­ცია, ის ად­გი­ლი, რომ­ლის მეშ­ვე­ო­ბი­თაც ადა­მი­ა­ნი ზე­ცა­ში უნ­და ავი­დეს. ეკ­ლე­სია არ არ­სე­ბობს იმი­სათ­ვის, რომ მი­წი­ე­რი სა­კითხე­ბი მო­აგ­ვაროს, სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რივ ქმე­დე­ბებ­ში ჩა­ე­რი­ოს. რო­დე­საც ეკ­ლე­სია მი­წი­ე­რი სა­კითხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე გა­და­დის, კარ­გავს თა­ვის უმ­თავ­რეს ფუნ­ქ­ცი­ას - იზ­რუ­ნოს ადა­მი­ან­თა სუ­ლი­ერ ცხოვ­რე­ბა­ზე. რო­გორც უნ­და ვიზ­რუ­ნოთ ხორ­ცი­ე­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე, თუ სუ­ლი­ე­რი პრობ­ლე­მე­ბი და­ვი­ვიწ­ყეთ, ვე­რა­ნა­ირ შე­დეგს ვერ მი­ვი­ღებთ. შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ანს მო­უგ­ვარ­დეს მი­წი­ე­რი პრობ­ლე­მე­ბი, მაგ­რამ ეს ხელს არ შე­უწყობს მის ღმერ­თ­თან დამ­კ­ვიდ­რე­ბას. ეკ­ლე­სი­ის მო­ვა­ლე­ო­ბა ადა­მი­ა­ნის ღმერ­თამ­დე მიყ­ვა­ნაა.
ძვე­ლი აღ­თ­ქ­მის ეკ­ლე­სია გა­ნა­გებ­და ადა­მი­ა­ნე­ბის ურ­თი­ერ­თო­ბას ღმერ­თ­თან და ადა­მი­ა­ნებს შო­რის. სჯუ­ლი ადა­მი­ა­ნებს ას­წავ­ლი­და, რა არ უნ­და ჩა­ე­დი­ნათ და თუ ჩა­ი­დენ­დ­ნენ, რა სას­ჯე­ლი ელო­დათ, თო­რემ ძვე­ლი აღ­თ­ქ­მის ეკ­ლე­სია არ ყო­ფი­ლა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი სა­ხელ­მ­წი­ფო მმარ­თ­ვე­ლო­ბი­თი სტრუქ­ტუ­რა, თა­ვი­სი ჯა­რით, პო­ლი­ცი­ით... მი­სი მო­ვა­ლე­ო­ბა ადა­მი­ა­ნებს შო­რის ურ­თიერ­თო­ბე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბა იყო, თა­ნაც არც ის უნ­და დაგ­ვა­ვიწყ­დეს, რომ ეს ძვე­ლი აღ­თ­ქ­მის პე­რიო­დია, რო­დე­საც ეკ­ლე­სია ადა­მი­ა­ნებს ამ­ზა­დებ­და უფალ­თან შე­სახ­ვედ­რად, მის მო­ვა­ლე­ო­ბა­ში მი­წი­ე­რი სა­კითხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბაც შე­დი­ო­და, მაგ­რამ მას შემ­დეგ, რაც უფა­ლი მო­ვი­და, ჯვრას ეც­ვა და მკვდრე­თით აღ­დ­გა, ეკ­ლე­სი­ის ფუნ­ქ­ცი­ი­დან აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა მი­წი­ე­რი სა­კითხი გა­მო­ვი­და, ახა­ლაღ­თ­ქ­მი­სე­უ­ლი ეკ­ლე­სია ზე­ე­როვ­ნუ­ლი გახ­და. ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბის პირ­ველ სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში, რო­დე­საც ქრის­ტი­ა­ნებს შე­იპყ­რობ­დ­ნენ და ეკითხე­ბოდ­ნენ, რო­მე­ლი ქა­ლა­ქი­დან იყ­ვ­ნენ, მი­უ­გებ­დ­ნენ, რომ მა­თი ქა­ლა­ქი ზე­ცი­უ­რი იერუ­სა­ლი­მი იყო, ხო­ლო, რო­დე­საც ეროვ­ნე­ბას ეკითხე­ბოდ­ნენ, ამ­ბობ­დ­ნენ, რომ ქრის­ტი­ა­ნე­ბი იყ­ვ­ნენ. სხვა­დას­ხ­ვა ქვეყ­ნის ქრის­ტი­ა­ნებს შო­რის გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბა არ არ­სე­ბობ­და, ყვე­ლა­ნი ერ­თ­მა­ნე­თის ძმე­ბი იყ­ვ­ნენ, ხო­ლო მას შემ­დეგ, რაც სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­მა ქრის­ტი­ა­ნო­ბა მი­ი­ღეს, ანუ ხე­ლი­სუ­ფალ­ნიც ქრის­ტი­ა­ნე­ბი გახ­დ­ნენ, ეროვ­ნულ ნი­ა­და­გ­ზე და­პი­რის­პი­რე­ბე­ბი და­იწყო.

შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი