ტრა­დი­ცი­ე­ბი­ და ცრურ­წ­მე­ნე­ბი
font-large font-small
ტრა­დი­ცი­ე­ბი­ და ცრურ­წ­მე­ნე­ბი
რო­გორც კი მო­სცილ­დე­ბა ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას, მა­შინ­ვე იწყე­ბა და­ცე­მუ­ლი სუ­ლე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბა...

ამ­ჯე­რად ტრა­დი­ცი­ე­ბი­სა და ცრურ­წ­მე­ნე­ბის შე­სა­ხებ ვი­სა­უბ­რებთ...


- რო­გორ ყა­ლიბ­დე­ბო­და ტრადი­ცი­ე­ბი ადა­მი­ან­თა შო­რის? ყვე­ლა ეპო­ქა­ში სხვა­დას­ხ­ვა ტრა­დი­ცია არ­სე­ბობ­და.
მა­მა მა­კა­რი:
- ტრა­დი­ცი­ე­ბი ყა­ლიბ­დე­ბო­და ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბის წე­სი­დან. არ­სე­ბობს ასე­ვე რე­ლი­გი­უ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც რე­ლი­გი­უ­რი წე­სე­ბის მი­ხედ­ვი­თაა ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი. დრო­დად­რო მათ­ში ხალხს შე­აქვს ცვლი­ლე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც შემ­დეგ ყა­ლიბ­დე­ბა და ხალ­ხ­ში ისე რჩე­ბა, რო­გორც სუფ­თა რე­ლი­გი­უ­რი წე­სე­ბი. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მა­გა­ლით­ზე ავი­ღოთ, ჩვენ შო­რის ბევ­რი ისე­თი ტრა­დი­ციაა, რო­მე­ლიც ხალხს სუფ­თა რე­ლი­გი­უ­რი ტრა­დი­ცია ჰგო­ნია, მაგ­რამ სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში ასე არ არის. თა­ვის დრო­ზე რა­ღაც წე­სი ჩა­მო­ყა­ლიბ­და, რო­მელ­მაც დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ცვლი­ლე­ბა გა­ნი­ცა­და, ხალ­ხ­მა მის­ცა უკ­ვე მას სხვა და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა და ეს არის არა რე­ლი­გი­უ­რი ტრა­დი­ცია, არა­მედ უკ­ვე ხალ­ხუ­რი, რო­მე­ლიც ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ეწი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბა საღ­ვ­თო სწავლე­ბას. ლო­მი­სო­ბა ავი­ღოთ: ეს არის სუფ­თა ხალ­ხუ­რი ტრა­დი­ცია, რო­მელ­საც არა­ვი­თა­რი კავ­ში­რი არა აქვს ეკ­ლე­სი­ას­თან. ამ დროს აღეს­რუ­ლე­ბა სის­ხ­ლი­ა­ნი მსხვერ­პ­ლ­შე­წირ­ვა, რაც ეწი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბა სა­ეკ­ლე­სიო სწავ­ლე­ბას. რა თქმა უნ­და, ადა­მი­ანს შე­უძ­ლია დაკ­ლას საკ­ლა­ვი, მი­ი­ღოს მი­სი ხორ­ცი, მოწყა­ლე­ბის სა­ხით გას­ცეს, მაგ­რამ ის რი­ტუ­ა­ლე­ბი და რწმე­ნა, რა­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი ამ დროს აღას­რუ­ლე­ბენ, წი­ნა­აღ­მ­დე­გო­ბა­ში მო­დის ქრის­ტი­ა­ნულ სწავ­ლე­ბას­თან. პი­რი­ქით, მი­სი სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გოც კია. ლომისობა მა­გა­ლი­თად მო­ვიყ­ვა­ნე, თო­რემ არა­ერთ მსგავს ტრა­დი­ცი­ას წა­ვაწყ­დებით. არ­სე­ბობს ისე­თი ტრა­დი­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქრის­ტი­ა­ნო­ბას­თა­ნაა ახ­ლო კავ­შირ­ში. შე­აძ­ლოა, ოდ­ნავ სა­ხეც­ვ­ლი­ლია, მაგ­რამ არა აქვს დოგ­მა­ტუ­რი და ეკ­ლე­სი­ის სა­წი­ნა­აღ­მ­დე­გო სწავ­ლე­ბე­ბი. ასეთ სწავ­ლე­ბებს ეკ­ლე­სია არ უპი­რის­პირ­დე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა ტრა­დი­ცი­ებს, რომ­ლე­ბიც თა­ვად საღ­ვ­თო სწავ­ლე­ბა­სა და მის არსს უპი­რის­პირ­დე­ბა, ეკ­ლე­სია ყო­ველ­თ­ვის მო­უ­წო­დებს ადა­მი­ა­ნებს, რომ ასე­თი ტრა­დი­ცი­ე­ბი არ მი­ი­ღონ და აღას­რუ­ლონ.
- ადა­მი­ან­თა უმე­ტე­სო­ბა სა­ე­რო, ხალ­ხურ ტრა­დი­ციებს უფ­რო მე­ტი სიმ­ტ­კი­ცით აღას­რუ­ლებს, სა­ე­რო ტრა­დი­ცი­ე­ბის მიმ­დე­ვარ­ნი მე­ტად არი­ან, ვიდ­რე სა­ეკ­ლე­სიო ტრა­დი­ცი­ე­ბი­სა. რა­ტომ ხდე­ბა ასე?
- სა­ე­რო ტრა­დი­ცი­ე­ბი და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია რი­ტუ­ა­ლურ ქმე­დე­ბებ­თან, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის უფ­რო ად­ვი­ლი აღ­სას­რუ­ლე­ბე­ლია. სა­ე­რო ტრა­დი­ცი­ე­ბი ბუნ­დო­ვა­ნი და გა­უ­გე­ბა­რია და ეს ბუნ­დოვ­ანე­ბა ადა­მი­ა­ნებს ღმერ­თ­თან სი­ახ­ლო­ვე ჰგო­ნი­ათ. ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის გა­ცი­ლე­ბით ად­ვი­ლი გა­სა­კე­თე­ბე­ლია, ძველ ტა­ძარ­თან ცხვა­რი დაკ­ლას და რი­ტუ­ა­ლუ­რი ქმე­დე­ბე­ბი აღას­რუ­ლოს, ვიდ­რე ყო­ველ­დღე დი­ლი­სა და სა­ღა­მოს ლოც­ვე­ბი იკითხოს, რად­გან სწამს, რომ ღვთის წი­ნა­შე მარ­თა­ლი ქმე­დე­ბა აღას­რუ­ლა და უფალ­მა შე­უნ­დო. მსგავ­სი ტრა­დი­ციე­ბი ადა­მი­ან­თა წარ­მო­სახ­ვით `ღმერ­თ­თან და­ახ­ლო­ე­ბის~ მარ­ტი­ვი გზაა. ადა­მი­ა­ნებს ჰგო­ნი­ათ, რომ ამით უფალს უახ­ლოვ­დე­ბი­ან, სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში გა­ნე­შო­რე­ბი­ან უფალს.
- სა­ე­რო, ხალ­ხუ­რი ტრა­დი­ციე­ბის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბაა ცრურ­წ­მე­ნაც. რა­ტომ იხ­რე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი ცრურ­წ­მე­ნე­ბის­კენ?
- ცრურ­წ­მე­ნა­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ყვე­ლა ტრა­დი­ცია ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბის ნა­ყო­ფია, რომ­ლე­ბიც ადა­მი­ან­თა წარ­მო­სახ­ვით ყა­ლიბ­დე­ბო­და ტრა­დი­ცი­ე­ბის სა­ხით. ცრურ­წ­მე­ნე­ბის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი რი­ტუ­ა­ლუ­რი ქმე­დე­ბე­ბი რე­ლი­გი­უ­რად გა­უთ­ვით­ც­ნო­ბი­ე­რე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის, გა­ცი­ლე­ბით ად­ვი­ლი მი­სა­ღე­ბია, ამი­ტო­მაც ცრურ­წ­მე­ნებს უფ­რო მე­ტად ით­ვი­სე­ბენ და მის­დე­ვენ. არ­სე­ბობს ტრა­დი­ცი­ე­ბი, რო­მელ­თაც კავ­ში­რი არა აქვთ ეკ­ლე­სი­ას­თან, მაგ­რამ თუ ეს ტრა­დი­ცე­ბი წი­ნა­აღ­მ­დე­გო­ბა­ში არ მო­დის საღ­ვ­თო სწავ­ლე­ბას­თან, ღვთის მცნე­ბე­ბის აღ­ს­რუ­ლე­ბას­თან, მა­თი აღ­ს­რუ­ლე­ბა და­ნა­შა­უ­ლი არ არის, ადა­მი­ანს არ წარ­წყ­მედს, მაგ­რამ არის ტრა­დი­ცი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც უშუ­ა­ლოდ ღვთის მცნე­ბებს ეწი­ნა­აღ­მ­დე­გე­ბა. ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი ადა­მი­ანს ღმერთს გა­ნა­შო­რებს და სა­სუ­ფევ­ლის გა­რე­შე ტო­ვებს. ადა­მი­ა­ნუ­რი გო­ნე­ბით, ცრურ­წ­მე­ნით გა­ცი­ლე­ბით ად­ვი­ლია ადა­მი­ან­მა მო­ი­პო­ვოს ის, რაც მას სურს. და­ვუშ­ვათ, ადა­მი­ანს სურს, შვი­ლის სნე­უ­ლე­ბის­გან გან­კურ­ნე­ბა. რო­დე­საც მას ეუბ­ნე­ბი­ან, - წა­დი ძვე­ლი ტაძ­რის ნან­გ­რე­ვებ­თან, სამ­ჯერ შე­მო­უ­ა­რე, საკ­ლა­ვი შეს­წი­რე თუ სხვა ქმე­დე­ბე­ბი აღას­რუ­ლეო, ასე­თი ქმე­დე­ბე­ბის აღ­ს­რუ­ლე­ბა ურ­წ­მუ­ნო ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის გა­ცი­ლე­ბით ად­ვი­ლია, ვიდ­რე ეკ­ლე­სი­უ­რი წე­სე­ბი­სა. რო­დე­საც ეკ­ლე­სი­ა­ში მო­დის და ვე­უბ­ნე­ბით, რომ უნ­და ილო­ცოს სნე­უ­ლის­თ­ვის, აღას­რუ­ლოს ესა თუ ის სა­ეკ­ლე­სიო წე­სი და შემ­დეგ უფ­ლის ნე­ბაა, რო­დის აგ­ვის­რუ­ლებს სათხო­ვარს ან შე­საძ­ლოა სა­ერ­თო­დაც არ აგ­ვის­რუ­ლოს, რად­გან სა­ზი­ა­ნო იყოს ჩვე­ნი სუ­ლის­თ­ვის, ადა­მი­ა­ნებს ამის გა­გე­ბა უჭირთ, რად­გან მარ­ტი­ვად უნ­დათ მი­ი­ღონ ღვთის წყა­ლო­ბა. ამი­ტომ ასე­თი ადა­მი­ა­ნი, გან­საც­დელ­თა­გან თა­ვის და­საღ­წე­ვად მი­მარ­თავს სხვა­დას­ხ­ვა სჯუ­ლის მჩხი­ბავს თუ ე.წ. მკურ­ნალს და მა­თი მი­თი­თე­ბით სხვა­დას­ხ­ვა რი­ტუ­ა­ლურ ქმე­დე­ბებს აღას­რუ­ლე­ბენ, ვთქვათ მი­დი­ან რო­მე­ლი­მე ძვე­ლი ტაძ­რის ნან­გ­რე­ვებ­თან, საკ­ლავს კ­ლა­ვენ, იმ ად­გი­ლი­დან წა­მო­ღე­ბულ კენჭს ან მი­წას სას­თუ­მ­ლის ქვე­მოთ და­უ­დე­ბენ და ა.შ. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ადა­მი­ა­ნი მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა ასეთ სუ­ლი­ერ და გო­ნი­ერ არე­უ­ლო­ბა­შია ჩაფ­ლუ­ლი. იმ ენერ­გი­ის მცი­რე ნა­წი­ლიც რომ და­ა­ხარ­ჯოს ადა­მი­ან­მა თა­ვის სუ­ლი­ერ ცხოვ­რე­ბას, რა­საც ცრურ­წ­მე­ნე­ბის აღ­ს­რუ­ლე­ბის­თ­ვის ხარ­ჯავს, ღვთის­გან გა­ცი­ლე­ბით მეტ წყა­ლო­ბას მოი­პო­ვებს.
- რა­ტომ უად­ვილ­დე­ბა ადა­მი­ანს ცრურ­წ­მე­ნე­ბის აღ­ს­რუ­ლე­ბა, ქრის­ტი­ა­ნუ­ლი წე­სე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა კი მძი­მედ და ძნე­ლად აღ­სას­რუ­ლებ­ლად ეჩ­ვე­ნე­ბა?
- ვი­ცით, რომ სამ­ყა­რო­ში ადა­მი­ა­ნის გარ­და არ­სე­ბობს უამ­რა­ვი გო­ნიე­რი არ­სე­ბა, - ან­გე­ლო­ზე­ბი, არ­სე­ბობს ან­გე­ლოზ­თა ცხრა და­სი, გო­ნი­ე­რი, უნივ­თო და უს­ხე­უ­ლო არ­სე­ბე­ბი, რო­მელ­თაც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სხე­უ­ლი არ გა­აჩ­ნი­ათ, ისე­ნი არი­ან სულ­ები. მაგ­რამ ვი­ცით, რომ ხი­ლუ­ლი სამ­ყა­როს გა­ჩე­ნამ­დე, ან­გე­ლოზ­თა ნა­წი­ლი და­ე­ცა და იქ­ც­ნენ უკ­ვე და­ცე­მულ ან­გე­ლო­ზე­ბად ანუ ეშ­მა­კე­ბად. სწო­რედ და­ცე­მუ­ლი ან­გე­ლო­ზე­ბი ცდი­ლო­ბენ ყვე­ლა­ნა­ი­რად, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ნა­შო­რონ ღმერთს და რო­გორც სხვა ცოდ­ვე­ბის­კენ, ასე­ვე მი­იდ­რი­კონ ცრურ­წ­მე­ნე­ბის­კენ. კე­თი­ლი ან­გე­ლო­ზე­ბი უწყო­ბენ ხელს ადა­მი­ანს ღვთის მცნე­ბე­ბის აღ­ს­რუ­ლე­ბა­ში და შე­ე­წე­ვი­ან, რომ არ ჩა­ი­დი­ნონ ცოდ­ვე­ბი, მაგ­რამ რა­ტომ არის, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი ცრურ­წ­მე­ნე­ბის­კენ უფ­რო მი­იდ­რი­კე­ბი­ან, ვიდ­რე სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის­კენ? რად­გან და­ცე­მუ­ლი ან­გე­ლო­ზე­ბი ძალ­და­ტა­ნე­ბით ერე­ვი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში, აიძუ­ლე­ბენ ადა­მი­ა­ნე­ბის გო­ნე­ბას, რომ ცოდ­ვა ჩა­ი­დი­ნოს, ხო­ლო ღვთის ან­გე­ლო­ზე­ბი ადა­მი­ა­ნის თა­ვი­სუ­ფალ ნე­ბას ით­ვა­ლის­წი­ნე­ბენ, მხო­ლოდ აუწყე­ბენ ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბას სი­კე­თეს, - მი­თი­თე­ბებს აძ­ლე­ვენ, კე­თილ სურ­ვი­ლებს უჩე­ნენ ანუ და­ცე­მუ­ლი ან­გე­ლო­ზე­ბი ძა­ლა­დო­ბენ ადა­მი­ა­ნის გო­ნე­ბა­ზე, ხო­ლო კე­თი­ლი ან­გე­ლო­ზე­ბი მოქ­მე­დე­ბენ რჩე­ვით. ამას­თა­ნა­ვე, მას შემ­დეგ, რაც ადა­მი­ა­ნი და­ე­ცა ცოდ­ვით, გა­მი­წი­ერ­და და ადა­მი­ა­ნუ­რი ბუ­ნე­ბაც ხრწნა­დი გახ­და, ამის შემ­დეგ უფ­რო მე­ტად მიდ­რე­კი­ლია ცოდ­ვის­კენ, ვიდ­რე - სი­კე­თის კე­თე­ბის­კენ. სი­კე­თის კე­თე­ბას უფ­რო მე­ტი ძა­ლის­ხ­მე­ვა სჭირ­დე­ბა, ვიდ­რე უკე­თუ­რე­ბის კე­თე­ბას. თუ ბუ­ნე­ბა­საც და­ვაკ­ვირ­დე­ბით, ის, რაც სა­სარ­გებ­ლოა ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის, მე­ტი შრო­მა სჭირ­დე­ბა, ეკალბარდს შრო­მა არ სჭირ­დე­ბა, სა­სარ­გებ­ლო მცე­ნა­რე­ე­ბი და მი­წა რომ გა­ვა­სუფ­თა­ოთ ეკალბარ­დის­გან, ამას სჭირ­დე­ბა შრო­მა. კულ­ტუ­რულ მცე­ნა­რე­ებს რო­დე­საც ვთე­სავთ და ვრგავთ, მას შრო­მა სჭირ­დე­ბა, რომ ნა­ყო­ფი გა­მო­ი­ღოს. ასე­ვე, ადა­მი­ანს სი­კე­თის სა­კე­თებ­ლად სჭირ­დე­ბა ენერ­გი­ის ხარ­ჯ­ვა, რად­გან მი­სი და­ცე­მუ­ლი ბუ­ნე­ბაა ცოდ­ვის­კენ მიდ­რე­კი­ლი და ამა­ში ასე­ვე ხელს უწყო­ბენ და­ცე­მუ­ლი ან­გე­ლო­ზე­ბი. ცრურ­წ­მე­ნა თა­ვი­სი პირ­და­პი­რი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბით არის ყვე­ლა არას­წო­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბა, რაც სცილ­დე­ბა ჭეშ­მ­რი­ტე­ბას. ადა­მი­ა­ნი რო­გორც კი მოს­ცილ­დე­ბა ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის მადლს, მას­ზე მა­შინ­ვე იწყე­ბა დე­მო­ნუ­რი ზე­მოქ­მე­დე­ბა, ჩნდე­ბა გა­დახ­რე­ბი აზ­როვ­ნე­ბა­ში, აღ­ქ­მა­ში, მოვ­ლე­ნებ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში.

შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი