ბანქოს სახლი (ნაწილიXII)
font-large font-small
ბანქოს სახლი (ნაწილიXII)
მა­იკლ დობ­სი
(ფრაგ­მენ­ტე­ბი რო­მა­ნი­დან)
მოამზადა რუ­სუ­დან ლე­ბა­ნი­ძემ

პა­რას­კე­ვი, 16 ივ­ლი­სი - ხუთ­შა­ბა­თი, 22 ივ­ლი­სი
მომ­დევ­ნო რამ­დე­ნი­მე კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში ფრენ­სის ურ­ჰარ­ტის ნახ­ვა, ძი­რი­თა­დად, სამ­თავ­რო­ბო დე­რეფ­ნებ­სა და იმ ბა­რებ­ში შე­იძ­ლე­ბო­და, სა­დაც მძი­მე და აგ­რე­რი­გად და­უ­ფა­სე­ბე­ლი შრო­მით ლა­მის წელ­ში გაწყ­ვე­ტი­ლი თემ­თა პა­ლა­ტის წევ­რე­ბი (ყო­ველ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, მათ სწო­რედ ასე ეგო­ნათ) ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი სა­ზაფხუ­ლო დას­ვე­ნე­ბის დაწყე­ბამ­დე სუ­ლის მო­სათ­ქ­მე­ლად იკ­რი­ბე­ბოდ­ნენ. მთა­ვა­რი შოლ­ტი კი დღე­ნი­ა­დაგ თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის (ძი­რი­თა­დად კი მა­ინც უფ­რო ახალ­ბე­დე­ბის) სუ­ლის­კ­ვე­თე­ბის ამაღ­ლე­ბას და გამ­ხ­ნე­ვე­ბას ცდი­ლობ­და. არ­წ­მუ­ნებ­და, რომ ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იქ­ნე­ბო­და, და რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რის მიმ­დი­ნა­რე საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მცი­რე­დი ჩა­ვარ­დ­ნის გა­მო მის უნარ­სა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­ში ეჭ­ვი არაფ­რით უნ­და შე­ჰ­პარ­ვო­დათ. ურ­ჰარ­ტის ესო­დე­ნი თავ­გა­მო­დე­ბის შემ­ხედ­ვა­რე ბევრ ძველ და გა­მოც­დილ პარ­ლა­მენ­ტარს ისე­თი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა რჩე­ბო­და, თით­ქოს, ამ გზით ის პრე­მი­ე­რის პო­ზი­ცი­ე­ბის გამ­ტ­კი­ცე­ბა­ზე მე­ტად ყვე­ლას­თ­ვის იმის გა­მუდ­მე­ბით შეხ­სე­ნე­ბას ცდი­ლობ­და, რომ კო­ლინ­რი­ჯი მთავ­რო­ბის მე­თა­უ­რის სა­ვარ­ძელ­ში თავს არ­ც­თუ მთლად მყა­რად გრძნობ­და და სე­რი­ო­ზულ დახ­მა­რე­ბას თუ არა, ხე­ლის წაშ­ვე­ლე­ბას მა­ინც ნამ­დ­ვი­ლად სა­ჭი­რო­ებ­და.
სა­ერ­თოდ კი, სა­ზაფხუ­ლო დას­ვე­ნე­ბის წინ, მთავ­რო­ბას, ჩვე­უ­ლებ­რივ, თა­ვი­სი მი­ნუ­სე­ბის, არა­პო­პუ­ლა­რუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბის თუ გან­ცხა­დე­ბე­ბის ნე­გა­ტი­უ­რი ეფექ­ტის შერ­ბი­ლე­ბა სჩვე­ვია და ამას პა­ტა­რა ხრი­კის გა­მო­ყე­ნე­ბით - პარ­ლა­მენ­ტის საქ­მი­ა­ნო­ბის თა­ო­ბა­ზე მო­ცუ­ლო­ბი­თი ან­გა­რი­შის, `წე­რი­ლო­ბი­თი პა­სუ­ხე­ბის~ სე­სი­ის სულ ბო­ლო დღეს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბით აღ­წევს. რა თქმა უნ­და, ამ მხრივ მთავ­რო­ბის გა­შიფ­ვ­რა­სა და მი­სი ეშ­მა­კუ­რი მა­ნევ­რის ხმა­მაღ­ლა და ყვე­ლას გა­სა­გო­ნად გაკ­რი­ტი­კე­ბა­საც ერ­თი შე­ხედ­ვით თით­ქოს წინ არა­ფე­რი უდ­გას, მაგ­რამ ამის პრაქ­ტი­კუ­ლად გან­ხორ­ცი­ლე­ბა მა­ინც საკ­მა­ოდ ძნელ­დე­ბა ხოლ­მე. სხვა რომ არა­ფე­რი, მთავ­რო­ბის ან­გა­რი­შის უსას­რუ­ლო გვერ­დე­ბის ყუ­რადღე­ბით წა­კითხ­ვის ნაც­ვ­ლად, პარ­ლა­მენ­ტის წევ­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ხომ ამ დროს ძი­რი­თა­დად თა­ვი­ან­თი სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი მა­გი­დე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბი­თაა და­კა­ვე­ბუ­ლი და სა­თა­ნა­დო ხმა­უ­რის ასა­ტე­ხად ფაქ­ტობ­რი­ვად აღარც დრო რჩე­ბათ და არც სურ­ვი­ლი.
ამი­ტო­მაც იყო, რომ ყვე­ლა მარ­თ­ლა ძა­ლი­ან შე­წუხ­და, რო­ცა `ა­ნას ბარ­ში~, სა­დაც შევ­ლა და მო­საზ­რე­ბე­ბი­სა და ჭო­რე­ბის გაც­ვ­ლა ბრი­ტა­ნელ პარ­ლა­მენ­ტა­რებ­სა და ჟურ­ნა­ლის­ტებს ასე ძა­ლი­ან უყ­ვართ, ერთ-ერ­თი სა­ვარ­ძ­ლის ქვეშ სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ფრი­ად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი დო­კუ­მენ­ტი აღ­მოჩ­ნ­და. თა­ნაც, ეს დო­კუ­მენ­ტი, უფ­რო ზუს­ტად კი ქვეყ­ნის თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტ­რის წე­რი­ლო­ბი­თი პა­სუ­ხის პრო­ექ­ტის ფო­ტო­ას­ლი, რო­მე­ლიც თემ­თა პა­ლა­ტას ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი არ­მი­ის მო­სა­ლოდ­ნელ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან შემ­ცი­რე­ბა­ზე აწ­ვ­დი­და ინ­ფორ­მა­ცი­ას და დღის სი­ნათ­ლე მხო­ლოდ ათი დღის შემ­დეგ­ღა უნ­და ეხი­ლა, ბა­რის რო­მე­ლი­მე რი­გით­მა კლი­ენ­ტ­მა კი არა, მთლად გა­ზეთ `ინ­დე­ფენ­დენ­ტის~ დო­კუ­მენ­ტე­ბის სის­წო­რის გა­და­მოწ­მე­ბა­ში უკ­ვე გვა­რი­ა­ნად გა­მოც­დილ­მა და ყვე­ლას თვალ­ში ფრი­ად სან­დო და პა­ტივ­ცე­მულ­მა ლო­ბის­ტ­მა კო­რეს­პონ­დენ­ტ­მა იპო­ვა. ასე რომ, რო­დე­საც პარ­ლა­მენ­ტის მუ­შა­ო­ბის ბო­ლო კვი­რის პირ­ველ დღეს `ინ­დე­ფენ­დენ­ტ­მა~ ნახ­სე­ნე­ბი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია დღის მთა­ვარ სი­ახ­ლედ გა­მო­აქ­ვეყ­ნა, მას­ში მოხ­მო­ბი­ლი ფაქ­ტე­ბის უტყუ­ა­რო­ბა­ში ეჭ­ვი პრაქ­ტი­კუ­ლად აღა­რა­ვის შეჰ­პარ­ვია.
ისე, კაც­მა რომ თქვას, სხვა­დას­ხ­ვა `შემ­ცი­რე­ბა­ში~ გა­მუდ­მე­ბულ ბრალ­დე­ბებს მთავ­რო­ბე­ბი უკ­ვე დი­დი ხა­ნია, მი­ეჩ­ვივ­ნენ. ასე მა­გა­ლი­თად, თუ რო­მე­ლი­მე მთავ­რო­ბა ხარ­ჯე­ბის უწინ­დელ დო­ნე­ზე შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას გა­დაწყ­ვეტს და ასიგ­ნე­ბე­ბის გაზ­რ­და­ზე უარს იტყ­ვის, მას მა­შინ­ვე `შემ­ცი­რე­ბა­ში~ და­ა­და­ნა­შა­უ­ლე­ბენ; თუმ­ცა­ღა, მა­ში­ნაც იგი­ვე მოხ­დე­ბა, თუ ეს მთავ­რო­ბა, ვთქვათ, რო­მე­ლი­მე სა­სი­ცოცხ­ლოდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სფე­რო­ში ხარ­ჯე­ბის გაზ­რ­დას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­მა­ტე­ბით ასიგ­ნე­ბებს გა­მო­ყოფს, მაგ­რამ სხვა­დას­ხ­ვა თვით­მარ­ქ­ვია ექ­ს­პერ­ტე­ბი ჩათ­ვ­ლი­ან, რომ კი­დევ უფ­რო მე­ტი უნ­და გა­მო­ე­ყო; თუ მთავ­რო­ბა ერ­თი სფე­რო­დან მე­ო­რე­ში ახ­დენს რე­სურ­სე­ბის გა­დას­რო­ლას, ამ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც ყვე­ლა მხრი­დან `შემ­ცი­რე­ბა­ში~ ბრალ­დე­ბე­ბი ის­მის. ხო­ლო თუ მთავ­რო­ბა იმ­დე­ნად გა­კად­ნი­ერ­დე­ბა, რომ რო­მე­ლი­მე სფე­რო­ში (სა­კუ­თა­რი ხელ­ფა­სის გარ­და, რა თქმა უნ­და!) მარ­თ­ლაც რე­ა­ლურ შემ­ცი­რე­ბას გა­ნა­ხორ­ცი­ელებს, მა­შინ შუ­რის­ძი­ე­ბაც აღარ და­ა­ხა­ნებს.
ამ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც სწო­რედ ასე მოხ­და, რად­გან არ­მია არ­მი­ად და ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი ჯა­რის რა­ო­დე­ნო­ბა, უფ­რო კონ­კ­რე­ტუ­ლად კი მას­ში გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ­თა ხმე­ბი სამ­თავ­რო­ბო კან­დი­და­ტე­ბის არ­ჩევ­ნებ­შიც საკ­მა­ოდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან როლს თა­მა­შობს. მე­ტიც, მმარ­თ­ვე­ლი პარ­ტი­ის უმაღ­ლეს ეშე­ლო­ნებ­ში მრავ­ლად შეხ­ვ­დე­ბით უმაღ­ლე­სი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რებს, რო­მელ­თა გვა­რე­ბის გას­წ­ვ­რი­ვაც სი­ებ­ში ასო­ე­ბი `ს.ჯ.~ (სამ­ხედ­რო ჯილ­დო) არის დას­მუ­ლი. ეს ის ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, ვინც ტე­რი­ტო­რი­ულ ჯარ­ში თა­ვად მსა­ხუ­რობ­და, ვინც ამ ჯარ­ში მომ­სა­ხუ­რე­ებს უდი­დეს პა­ტივს სცემს და მათ სის­ხ­ლის თუ არა, პერ­სო­ნა­ლურ ავ­ტო­კა­ლამ­ში ჩარ­ჩე­ნი­ლი მელ­ნის უკა­ნას­კ­ნელ წვე­თამ­დე მა­ინც ყო­ველ­თ­ვის და­ი­ცავს.
ასე რომ, რო­ცა თემ­თა პა­ლა­ტა სპი­კერ­თან სა­კუ­თა­რი მუ­შა­ო­ბის პროგ­რა­მა­ზე სამ­ს­ჯე­ლოდ შე­იკ­რი­ბა, დარ­ბაზ­ში უკ­ვე ზაფხუ­ლის თა­კა­რა დღის­თ­ვის შე­სა­ფე­რი­სი ატ­მოს­ფე­რო იყო შექ­მ­ნი­ლი. ოღონდ ამ­ჯე­რად ღა­ლატ­ში ბრალ­დე­ბე­ბი და კურ­სის შეც­ვ­ლის­კენ ემო­ცი­უ­რი მო­წო­დე­ბე­ბი სამ­თავ­რო­ბო პარ­ლა­მენ­ტა­რე­ბის მხრი­დან გა­ის­მო­და, ოპო­ზი­ცი­ო­ნე­რე­ბი კი თა­ვი­ანთ სკა­მებ­ზე რო­მა­ე­ლი ლო­მე­ბი­ვით ის­ხ­დ­ნენ და ძა­ლი­ან მშვი­დად და დი­დი ინ­ტე­რე­სით ადევ­ნებ­დ­ნენ თვალს, მათ საქ­მეს სხვე­ბი და თა­ნაც, სა­კუ­თა­რი ნე­ბით რო­გორ ას­რუ­ლებ­დ­ნენ.
ამა­სო­ბა­ში სამ­თავ­რო­ბო სკა­მი­დან თავ­დაც­ვის კო­მი­ტე­ტის თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე, ღრმად პა­ტივ­ცე­მუ­ლი სერ ჯას­პერ გრე­ინ­ჯე­რი წა­მო­ი­მარ­თა, ვის სიტყ­ვა­საც ძა­ლი­ან დი­დი წო­ნა ჰქონ­და. ჰა­ე­რის უვარ­გი­სი კონ­დი­ცი­რე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ამ `სამ­ხედ­რო­ჯილ­დოი­ან~ პარ­ლა­მენ­ტარს ტვი­დის ჟი­ლე­ტი­ა­ნი კოს­ტი­უ­მის ყვე­ლა ღი­ლი გულ­მოდ­გი­ნედ ჰქონ­და შეკ­რუ­ლი და არც სა­გან­გე­ბოდ და­უ­თო­ვე­ბუ­ლი ჰალ­ს­ტუ­ხის გა­კე­თე­ბა და­ვიწყ­ნო­და.
- მეც მინ­და, რამ­დე­ნი­მე ჩე­მი პა­ტივ­ცე­მუ­ლი მე­გობ­რის მი­ერ წა­მო­წე­ულ ჩვე­ნი ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი ჯა­რე­ბის შემ­ცი­რე­ბის ფუჭ და დი­დი ზი­ა­ნის მომ­ტან სა­კითხს მი­ვუბ­რუნ­დე. - მკაც­რად და­იწყო მან. - ძა­ლი­ან მა­ინ­ტე­რე­სებს, ხვდე­ბა თუ არა პა­ლა­ტის ლი­დე­რი, მი­სი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მის­სა­ვე პო­ლი­ტი­კურ მომ­ხ­რე­ებ­ში რა გრძნო­ბებ­საც აღ­ძ­რავს? ხვდე­ბი­ან თუ არა ის და პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი, ამ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის გა­მო უკ­ვე უახ­ლო­ეს რამ­დე­ნი­მე თვე­ში მთავ­რო­ბის მხარ­და­ჭე­რას რამ­ხე­ლა დარ­ტ­მა მი­ად­გე­ბა? ასე რომ, სა­ნამ ჯერ კი­დევ მთლად გვი­ან არ არის, იქ­ნებ, მას­ზე სამ­ს­ჯე­ლოდ და, რაც მთა­ვა­რია, გა­სა­უქ­მებ­ლად დრო გა­მო­ნა­ხონ.
პა­ლა­ტის ლი­დე­რი სა­ი­მონ ლო­ი­დი წელ­ში სა­გან­გე­ბოდ გა­ი­მარ­თა და ტრი­ბუ­ნას­თან ხელ­მე­ო­რედ მი­სას­ვ­ლე­ლად მო­ემ­ზა­და. ის პა­ლა­ტის წევ­რე­ბის წი­ნა­შე ოც­წუ­თი­ა­ნი მგზნე­ბა­რე სიტყ­ვით ერ­თხელ უკ­ვე გა­მო­ვი­და და მთავ­რო­ბის პო­ზი­ცი­ის ყვე­ლა­ნა­ი­რად დაც­ვაც სცა­და, თუმ­ცა­ღა გულ­ში კი ძა­ლი­ან ბრა­ზობ­და, რომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­თან და თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტ­რ­თან ერ­თად მომ­ზა­დე­ბულ სა­კითხ­ზე პა­სუ­ხის­გე­ბა მხო­ლოდ მას უწევ­და.
- ძა­ლი­ან ვწუხ­ვარ, რომ ჩემ­მა ღრმად­პა­ტივ­ცე­მულ­მა მე­გო­ბარ­მა მთა­ვა­რი ვერ გა­ი­გო. - ამ­ჯე­რად უკ­ვე ცო­ტა არ იყოს, უხა­ლი­სოდ და­იწყო მან. - გა­ზე­თის ფურ­ც­ლებ­ზე მოხ­ვედ­რი­ლი დო­კუ­მენ­ტი სა­ხელ­მ­წი­ფო სა­კუთ­რე­ბა გახ­ლავთ და ის უბ­რა­ლოდ მო­ი­პა­რეს. დი­ახ, მო­ი­პა­რეს. ეს გა­რე­მო­ე­ბა კი უკ­ვე მო­ცე­მუ­ლი დო­კუ­მენ­ტის ში­ნა­არ­ს­ზე ბევ­რად უფ­რო მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სა­ფიქ­რალს აღ­ძ­რავს. ასე რომ, დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ჩე­მი მე­გო­ბა­რიც შე­მო­მი­ერ­თ­დე­ბა და ისიც მთე­ლი გუ­ლით გა­კიცხავს სა­ხელ­მ­წი­ფო დო­კუ­მენ­ტის მო­პარ­ვის ფაქტს, რაც, ახ­ლა, პრინ­ციპ­ში, უმ­თავ­რე­სია და ამ ფონ­ზე სა­ბი­უ­ჯე­ტო ხარ­ჯე­ბის დე­ტა­ლებ­ზე მსჯე­ლო­ბა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ქურ­დო­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბის ტოლ­ფა­სიც კი იქ­ნე­ბო­და.
ამ სიტყ­ვე­ბის მოს­მე­ნა და ღრმად პა­ტივ­ცე­მუ­ლი სერ ჯას­პერ გრე­ინ­ჯე­რის ად­გი­ლი­დან წა­მოხ­ტო­მა ერ­თი აღ­მოჩ­ნ­და.
- ნუ­თუ ჩე­მი პა­ტივ­ცე­მუ­ლი მე­გო­ბა­რი ახ­ლაც ვერ ხვდე­ბა, რომ სწო­რედ ის ვერ მიხ­ვ­და მთა­ვარს! - და­იგ­რ­გ­ვი­ნა მან. - სხვი­სი არ ვი­ცი და მე პი­რა­დად უბ­რა­ლო ბრი­ტა­ნელ ქურ­დ­თან ცხოვ­რე­ბას ვამ­ჯო­ბი­ნებ­დი უბ­რა­ლო რუს ჯა­რის­კაც­თან ცხოვ­რე­ბას, რა­საც, პირ­ველ რიგ­ში, სწო­რე­დაც რომ ასე­თი პო­ლი­ტი­კა გვი­ქა­დის!
დარ­ბაზ­ში ისე­თი ხმა­უ­რი ატყ­და, რომ სპი­კერს მი­ნი­მა­ლუ­რი წეს­რი­გის და­სამ­ყა­რებ­ლად მთე­ლი წუ­თი დას­ჭირ­და და სა­ნამ ის დარ­ბაზს აშოშ­მი­ნებ­და, პა­ლა­ტის ლი­დერ­მა პირ­ველ სკამ­ზე მსხდომ პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­სა და თავ­დაც­ვის მი­ნისტრს მა­ვედ­რე­ბე­ლი მზე­რა მი­აპყ­რო. პა­სუ­ხად კო­ლინ­რიჯ­მა ჯერ თავ­დაც­ვის მი­ნისტრს წას­ჩურ­ჩუ­ლა ყურ­ში რა­ღაც, შემ­დეგ კი პა­ლა­ტის ლი­დერს თა­ვი ცი­ვად და­უქ­ნია.
- ბა­ტო­ნო სპი­კე­რო, - მა­შინ­ვე და­იწყო პალა­ტის ლი­დერ­მა და, თან, ნერ­ვუ­ლი და­ძა­ბუ­ლო­ბის­გან გამ­შ­რა­ლი ყე­ლი ჯე­რაც ბო­ლომ­დე ჩა­უმ­ცხ­რალ სა­ერ­თო ხმა­ურ­ში შე­უმ­ჩ­ნევ­ლად ჩა­იწ­მინ­და. - პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი­სა და თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტ­რის­გან მი­ღე­ბუ­ლი თან­ხ­მო­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე და ორი­ვე მხრი­დან დღე­ვან­დე­ლი გა­მოს­ვ­ლე­ბის ხა­სი­ა­თი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, უნ­და გა­უწყოთ, რომ მთავ­რო­ბა კი­დევ ერ­თხელ იმ­ს­ჯე­ლებს ამ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სა­კითხ­ზე და ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის პოვ­ნა­საც შე­ეც­დე­ბა.
გა­მარ­ჯ­ვე­ბის შე­ძა­ხი­ლებ­მა ამ­ჯე­რად ლა­მის უკ­ვე თემ­თა პა­ლა­ტის კედ­ლე­ბიც კი შე­ა­ზან­ზა­რა. ამ სა­ერ­თო ზარ-ზე­ი­მის მოწ­მე სა­პარ­ლა­მენ­ტო კო­რეს­პონ­დენ­ტე­ბი თა­ვი­ანთ ბლოკ­ნო­ტებ­ში ყვე­ლა­ფერს გა­მა­ლე­ბით აფიქ­სი­რებ­დ­ნენ. თავ­ჩა­ქინ­დ­რუ­ლი მთავ­რო­ბის მე­თა­უ­რი კი, პირ­ველ სკამ­ზე სრუ­ლი­ად გან­ყე­ნე­ბუ­ლად იჯ­და და იატაკ­ზე ერთ წერ­ტილს მიშ­ტე­რე­ბო­და.
გაგრძელება შემდეგ ნომერში
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი