რა­ტომ გაჩ­ნ­და სხვა­დას­ხ­ვა მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა ადა­მი­ან­თა შო­რის?
font-large font-small
რა­ტომ გაჩ­ნ­და სხვა­დას­ხ­ვა მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა ადა­მი­ან­თა შო­რის?
"ისლამი აბსოლუტურად სხვა სწავლებაა"

რა­ტომ ხდე­ბა ადა­მი­ან­თა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რის­კენ სწრაფ­ვა? რო­გო­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უნ­და იქო­ნი­ოს მარ­თ­ლ­მორ­წ­მუ­ნე ადა­მი­ან­მა სხვა სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის მიმ­დე­ვარ ადა­მი­ა­ნებ­თან? აქვთ თუ არა არა­მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლებს ცხო­ნე­ბის შან­სი? ამ­ჯე­რად ამ სა­კითხს შე­ვე­ხე­ბით...


- რა­ტომ გაჩ­ნ­და სხვა­დას­ხ­ვა სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა ადა­მი­ან­თა შო­რის?
მა­მა მა­კა­რი:
- სხვა­დას­ხ­ვა სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის წარ­მო­შო­ბას ადა­მი­ან­თა პა­ტივ­მოყ­ვა­რე­ო­ბამ, ამ­პარ­ტავ­ნე­ბამ და მი­წი­ერ­მა აზ­როვ­ნე­ბამ შე­უწყო ხე­ლი. ცხა­დია, ეს ხდე­ბო­და და­ცე­მუ­ლი ან­გე­ლო­ზე­ბის ხელ­შეწყო­ბით, რომ­ლე­ბიც გა­ნუწყ­ვეტ­ლივ იმის მცდე­ლო­ბა­ში არი­ან, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი არ იყ­ვ­ნენ ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის მიმ­დევ­რე­ბი.
- ვი­ცით, რომ ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბამ­დე ადა­მი­ან­თა შო­რის მხო­ლოდ ორი სარ­წ­მუ­ნო­ებ­რი­ვი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა არ­სე­ბობ­და - ჭეშ­მა­რი­ტი სჯუ­ლი, რო­მელ­საც მხო­ლოდ რჩე­უ­ლი ერი, ის­რა­ე­ლის ერი მის­დევ­და და წარ­მარ­თო­ბა. წარ­მარ­თო­ბა­საც ჰქონ­და სხვა­დას­ხ­ვა გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა, თუმ­ცა ერთ სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბად მო­ი­აზ­რე­ბო­და, ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბის შემ­დეგ კი უამ­რა­ვი სარ­წ­მუ­ნო­ებ­რი­ვი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა გაჩ­ნ­და...
- წარ­მარ­თო­ბა რა­ი­მე სის­ტე­მა­ტი­ზე­ბუ­ლი, ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბა არ იყო. წარ­მარ­თო­ბა­ში იყო უამ­რა­ვი სხვა­დას­ხ­ვა მი­თი, შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა, რო­მე­ლიც სი­მარ­თ­ლე­ზე იყო აგე­ბუ­ლი ან უშუ­ა­ლოდ ადა­მი­ან­თა წარ­მოდ­გე­ნა­ში ჩა­მო­ყა­ლიბ­და. წარ­მარ­თულ მი­თო­ლო­გი­ა­ზე არ­სე­ბით გავ­ლე­ნას ახ­დენ­და წარ­ღ­ვ­ნამ­დე­ლი პე­რი­ო­დი, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბის, გან­სა­კუთ­რე­ბით - ღვთის­მო­სავ ადა­მი­ან­თა შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი იყო. ძვე­ლი აღ­თ­ქ­მის პე­რი­ოდ­ში ღვთის­მო­სავ, მარ­თალ ადა­მი­ა­ნებს მის­ტი­კუ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ჰქონ­დათ. ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი გა­ცი­ლე­ბით მე­ტი იყო წარ­ღ­ვ­ნამ­დელ პე­რი­ოდ­ში. სწო­რედ ეს ყვე­ლა­ფე­რი შე­მორ­ჩა ადა­მი­ან­თა მეხ­სი­ე­რე­ბას და შემ­დეგ ადა­მი­ან­თა გა­უ­ნათ­ლებ­ლო­ბის გა­მო წარ­მარ­თო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას მის­ცა და­სა­ბა­მი და მი­მარ­თუ­ლე­ბა. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ადა­მი­ა­ნებ­მა ამას მის­ცეს `ღვთა­ებ­რი­ვი~ ელ­ფე­რი, ანუ მის­ტი­კად აქ­ცი­ეს და სხვა­დას­ხ­ვა წარ­მარ­თუ­ლი ღმერ­თი გაჩ­ნ­და. წარ­მარ­თო­ბა რა­ი­მე მწყობ­რი, ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი სის­ტე­მა არ ყო­ფი­ლა, სხვა იყო ბერ­ძ­ნუ­ლი წარ­მარ­თო­ბა, სხვა - რო­მა­უ­ლი, მაგ­რამ ისი­ნი ხშირ შემ­თხ­ვე­ვა­ში არ უპი­რის­პირ­დე­ბოდ­ნენ ერ­თ­მა­ნეთს. უმე­ტეს­წი­ლად ადა­მი­ა­ნე­ბი წარ­მარ­თულ `ღმერ­თებს~ იღებ­დ­ნენ. ვთქვათ, ის, რომ რო­მა­ულ­მა წარ­მარ­თო­ბამ შე­ით­ვი­სა ბერ­ძ­ნუ­ლი წარ­მარ­თო­ბა, ეს არის სწო­რედ ნი­შა­ნი, რომ წარ­მარ­თო­ბას რა­ი­მე მწყობ­რი სის­ტე­მა არ ჰქონ­და ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი. რაც შე­ე­ხე­ბა ჭეშ­მა­რიტ სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბას, მას ყო­ველ­თ­ვის ჰქონ­და და აქვს მწყობ­რი სის­ტე­მა და უპი­რის­პირ­დე­ბა ყვე­ლა­ფერს, რაც არ არის ჭეშ­მა­რი­ტი. ცხა­დია, და­პი­რის­პი­რე­ბა­ში არ იგუ­ლის­ხ­მე­ბა ძა­ლა­დო­ბა. არა­მედ ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნოე­ბა ყო­ველ­თ­ვის თა­ვის სწავ­ლე­ბას იცავს, რად­გან მცი­რე­დი სიც­რუ­ეც რომ შე­ე­რი­ოს ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა­ში, ის უკ­ვე ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა აღარ არის.
- რა­ტომ გაჩ­ნ­და ქრის­ტი­ა­ნო­ბის გავ­რ­ცე­ლე­ბის შემ­დეგ უამ­რა­ვი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა?
- მაცხოვ­რის მოს­ვ­ლის დრო­ის­თ­ვის წარ­მარ­თო­ბამ თა­ვის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ამო­წუ­რა. ადა­მი­ა­ნე­ბი ხვდე­ბოდ­ნენ, რომ წარ­მარ­თო­ბა არ იყო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა, ამი­ტო­მაც უამ­რავ­მა ადა­მი­ან­მა უარ­ყო წარ­მარ­თო­ბა და გახ­და ქრის­ტი­ა­ნი. თუმ­ცა, მათ ნა­წილს მა­ინც თა­ვის წარ­მოდ­გე­ნა ჰქონ­და ღმერ­თ­ზე. სამ­ყა­რო­ში გა­მოჩ­ნ­დ­ნენ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც თა­ვი­ანთ წარ­მოდ­გე­ნებს ავი­თა­რებ­დ­ნენ და სა­ფუძ­ვე­ლი და­ე­დო სხვა­დას­ხ­ვა მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბას, რომ­ლე­ბიც დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში კი­დევ უფ­რო მე­ტად და­ი­ყო და მე­ტი და მე­ტი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა გაჩ­ნ­და. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით, VII სა­უ­კუ­ნი­დან იღებს სათავეს ახა­ლი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა, რო­მელ­საც ქრის­ტი­ა­ნო­ბას­თან არა აქვს არა­ვი­თა­რი კავ­ში­რი, მაგ­რამ ბიბ­ლი­უ­რი­დან მომ­დი­ნა­რე­ობს. ეს არის ის­ლა­მი. ის­ლა­მი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა სწავ­ლე­ბაა, მაგ­რამ მი­სი ფეს­ვე­ბი ბიბ­ლი­ა­შია. წარ­მარ­თო­ბა კი დღე­სა­ცაა შე­მორ­ჩე­ნი­ლი ზო­გი­ერთ ად­გი­ლებ­ში, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლია ბიბ­ლი­უ­რი რე­ლი­გი­ე­ბი, ასე­ვე გვხვდე­ბა აღ­მო­სავ­ლუ­რი რე­ლი­გი­ე­ბი, რომ­ლე­ბიც წარ­მარ­თო­ბის მსგავ­სად, მრა­ვალ­ღ­მერ­თი­ა­ნო­ბას ქა­და­გებს ანუ არ­სე­ბობს ბიბ­ლი­უ­რი და აღ­მო­სავ­ლუ­რი რე­ლი­გი­ე­ბი, მაგ­რამ ჭეშ­მარი­ტე­ბა არის მხო­ლოდ ერ­თი - მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლო­ბა.
- თუ გა­დავ­ხე­დავთ, ვნა­ხავთ, ადა­მი­ან­თა უმე­ტე­სო­ბა ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას აც­დე­ნი­ლია, ზო­გა­და­დაც ადა­მი­ან­თა შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი უფ­რო მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი გახ­და.
- მსოფ­ლიო გახ­და სე­კუ­ლა­რუ­ლი ანუ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი. არა მარ­ტო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას მო­ცი­ლე­ბუ­ლი, არა­მედ მის­ტი­კას მო­ცი­ლე­ბუ­ლი. ადა­მი­ა­ნე­ბი არ ით­ვა­ლის­წი­ნე­ბენ სუ­ლი­ე­რე­ბას, - რაც მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად აღიქ­მე­ბა, რაც მა­ტე­რი­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ში ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბით შე­იძ­ლე­ბა აღ­მო­ვა­ჩი­ნოთ, ამის იქით ადა­მი­ან­თა აზ­როვ­ნე­ბა აღარ მი­დის. ისი­ნი, ვინც ასე თუ ისე ფიქ­რო­ბენ, რომ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რის გარ­და სხვა სამ­ყა­როც არ­სე­ბობს ანუ სუ­ლი­ე­რი სამ­ყა­როს არ­სე­ბო­ბი­სა სწამთ, მა­თი დი­დი ნა­წი­ლიც არ ად­გას ჭეშ­მა­რი­ტე­ბის გზას, არა­მედ თა­ვი­ან­თი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი აქვთ არა­მა­ტე­რი­ა­ლურ, სუ­ლი­ერ სამ­ყა­რო­ზე, რაც სა­ფუძ­ველს უქ­მ­ნის თა­ნა­მედ­რო­ვე მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას. ადა­მი­ან­თა უმეტესობა კი, იმ­დე­ნად არის მი­წი­ერ პრობ­ლე­მებ­ში ჩაფ­ლუ­ლი, მოთხოვ­ნი­ლე­ბაც აღარ აქვს სუ­ლი­ე­რი ეძი­ოს. პრობ­ლე­მებ­ში არ უნ­და ვი­გუ­ლის­ხ­მოთ მხო­ლოდ ის, რა­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი პრობ­ლე­მებს უწო­დე­ბენ, პრობ­ლე­მაა ვთქვთ ისიც, რო­დე­საც ადა­მი­ა­ნე­ბი მხოლოდ იმაზე ფიქრობენ, რო­გორ გა­ერ­თონ, რო­გორ გა­ა­ტა­რონ დრო, ესეც პრობ­ლე­მაა ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის სუ­ლი­სათ­ვის.
- რო­გო­რი ურ­თი­ერ­თო­ბა უნ­და ჰქონ­დეს მარ­თ­ლ­მორ­წ­მუ­ნე ქრის­ტი­ანს სხვა რე­ლი­გი­ურ მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბა­თა წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან?
- უნ­და ვი­ქო­ნი­ოთ მხო­ლოდ ყო­ფი­თი და კე­თილ­მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა. სჭირ­დე­ბა დახ­მა­რე­ბა - და­ეხ­მა­როს, ითხოვს მოწყა­ლე­ბას - მის­ცეს და ა.შ. მაგ­რამ არა­ვი­თარ შემ­თხ­ვე­ვა­ში არ შე­იძ­ლე­ბა მათ­თან სუ­ლი­ე­რი, რე­ლი­გი­უ­რი კონ­ტაქ­ტე­ბი - მათ­თან ერ­თად ლოც­ვა, არა­მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლურ ტაძ­რებ­ში მსა­ხუ­რე­ბა­ზე დას­წ­რე­ბა, მა­თი ნათ­ლი­ად შერ­ჩე­ვა და სხვა. მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბე­ლი ვალ­დე­ბუ­ლია, ილო­ცოს ჭეშ­მა­რი­ტი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის­გან გან­დ­გო­მილ­თათ­ვის, შეს­თხო­ვოს უფალს, გა­უ­ნათ­ლოს მათ გო­ნე­ბა და და­უბ­რუნ­დ­ნენ ჭეშ­მა­რიტ სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბას, მაგ­რამ მათ­თ­ვის შე­იძ­ლე­ბა ვი­ლო­ცოთ მხო­ლოდ პი­რა­დი ლოც­ვე­ბის დროს - შინ. არა­მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლე­ბის­თ­ვის ასე­ვე ლო­ცუ­ლობს წმინ­და ეკ­ლე­სია შე­სა­ბა­მი­სი მსა­ხუ­რე­ბე­ბის დროს, მაგ­რამ არ შე­იძ­ლე­ბა მა­თი მოხ­სე­ნი­ე­ბა პრეს­კო­მი­დი­ა­ზე, კვე­თის დროს - ე.ი. არ უნ­და მო­ვიხ­სე­ნი­ოთ მო­სახ­სე­ნი­ე­ბელ ბა­რათ­ში.
- რა­ტომ ეკ­რ­ძა­ლე­ბა მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბელს არა­მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბელ­თან ერ­თად ლოც­ვა?
- ლოც­ვი­თი ერ­თო­ბა ნიშ­ნავს სარ­წ­მუ­ნებ­რივ ერ­თო­ბას, რაც არ არ­სე­ბობს მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბელ­სა და არა­მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლებს შო­რის. ჩვენ, მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლე­ბი, ვლო­ცუ­ლობთ ჭეშ­მა­რი­ტი ღმერ­თის მი­მართ, რად­გან ჭეშ­მა­რიტ ღმერთს ვა­ღი­ა­რებთ, ყვე­ლა სხვა რე­ლი­გი­უ­რი მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა ღმერ­თი კი ისე­ვე რო­გორც ღმერ­თ­ნი წარ­მარ­თ­თა­ნი, ეშ­მა­კია, რად­გან თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის სწავ­ლე­ბა სიც­რუ­ე­ზეა აგე­ბუ­ლი. სიც­რუ­ის მა­მა კი ეშ­მა­კია. ე.ი. არას­წო­რი სარ­წ­მუ­ნო­ე­ბის მიმ­დევ­რე­ბი ლო­ცუ­ლო­ბენ ეშ­მა­კის მი­მართ და თუ­კი მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბე­ლი მათ­თან ერ­თად ილო­ცებს, გა­მო­დის, რომ უფა­ლი და­უ­ტო­ვე­ბია. სიც­რუ­ის მა­მა რომ ეშ­მა­კია, ამის შე­სა­ხებ პირ­და­პირ გვა­უწყებს მაცხო­ვა­რი. იოანეს სა­ხა­რე­ბა­ში ბრძა­ნებს: `რა­ტომ ვერ იგებთ ჩემს ნათ­ქ­ვამს? იმი­ტომ, რომ არ შე­გიძ­ლი­ათ მო­ის­მი­ნოთ ჩე­მი სიტყ­ვე­ბი, თქვე­ნი მა­მა არის ეშ­მა­კი და მა­მათ­ქ­ვე­ნის გუ­ლის­თ­ქ­მის შეს­რუ­ლე­ბა გწა­დი­ათ. ის კა­ცის­მ­კ­ვ­ლე­ლი იყო თა­ვი­დან და ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა­ში ვერ დად­გა, რად­გან ცრუ არის იგი და სი­ცუ­ის მა­მა­ა~. ამ სიტყ­ვე­ბით მაცხო­ვა­რი იუდე­ვე­ლებს მი­მარ­თავს იმის გა­მო, რომ ვერ ჩას­წ­ვ­დ­ნენ მის ნათ­ქ­ვამს. იუდე­ველ­თა მსგავ­სად ვერ სწვდე­ბი­ან მო­ცი­ქულ­თა­გან ნა­ქა­და­გებ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბას არა­მარ­თ­ლ­მა­დი­დე­ბელ სარ­წ­მუ­ნო­ება­თა მიმ­დევ­რე­ბი და ამის გა­მო არ შე­იძ­ლე­ბა მათ­თან ერ­თად ლოც­ვა.


შო­რე­ნა მერ­კ­ვი­ლა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2537 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2450 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი