კა­ნო­ნი, რო­მელ­საც არ ვე­მორ­ჩი­ლე­ბით
font-large font-small
კა­ნო­ნი, რო­მელ­საც არ ვე­მორ­ჩი­ლე­ბით
არ­ჩე­ვა­ნის უფ­ლე­ბას ვე­რა­ვის წა­არ­თ­მევ

ბო­ლო დროს ძა­ლი­ან გა­აქ­ტი­ურ­დ­ნენ ის ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც მა­რი­ხუ­ა­ნის დეკ­რი­მი­ნა­ლი­ზა­ცი­ას ითხოვს და ნარ­კო­და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის უფ­ლე­ბე­ბის შე­ლახ­ვად მი­იჩ­ნევს მათ პა­სუ­ხის­გე­ბა­ში მი­ცე­მას, თუ ნარ­კო­ტი­კის მოხ­მა­რე­ბის­თ­ვის და­ა­კა­ვე­ბენ...

სი­მარ­თ­ლე გითხ­რათ, ჩემ­თ­ვის არ არის სუ­ლერ­თი იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის ბე­დი და მო­მა­ვა­ლი, ვინც შეგ­ნე­ბუ­ლად თუ შე­უგ­ნებ­ლად იგ­დებს თავს საფ­რ­თხე­ში, მაგ­რამ რო­გორც ჭკვი­ან ხალხს უთ­ქ­ვამს, - არ­ჩე­ვა­ნის უფ­ლე­ბას ვე­რა­ვის წა­არ­თ­მევ. თუმ­ცა, იმი­სი ნე­ბა კი უნ­და და­ვუ­ტო­ვოთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას, რომ თა­ვად გა­დაწყ­ვი­ტოს - უნ­და იცხოვ­როს თუ არა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის გვერ­დით, ვი­საც სტი­მუ­ლა­ტო­რე­ბის გა­რე­შე არც ნერ­ვე­ბის მო­თოკ­ვა შე­უძ­ლია და არც სა­კუ­თა­რი ქმე­დე­ბე­ბის გა­კონ­ტ­რო­ლე­ბა.
ყვე­ლა­ფერს ისიც ემა­ტე­ბა, რომ ქარ­თ­ვე­ლე­ბი უც­ნა­უ­რი ხალ­ხი ვართ და რამ­დე­ნი კა­ნო­ნიც უნ­და დავ­წე­როთ, თით­ქ­მის არც ერთს არ ვე­მორ­ჩი­ლე­ბით - და­წე­სე­ბულ ნორ­მებს თა­ვა­დაც ვარ­ღ­ვევთ და სხვა­საც თვალს ვა­რი­დებთ...
წა­ვი­კითხე და გა­ვი­გე, რომ მა­რი­ხუ­ა­ნის მომ­ხ­მა­რე­ბელს უფ­ლე­ბა არ ექ­ნე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ად­გი­ლებ­ში მოს­წი­ოს თუნ­დაც, ყვე­ლა­ზე უმ­სუ­ბუ­ქე­სი ნარ­კო­ტი­კი და არც არას­რულ­წ­ლოვ­ნებ­ზე გა­ი­ყი­დე­ბა, მაგ­რამ მსგავ­სი კა­ნო­ნი ხომ თამ­ბა­ქოს მოხ­მა­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბი­თაც შე­ვი­მუ­შა­ვეთ და და­ვა­წე­სეთ, მაგ­რამ იცავს კი ვინ­მე?
იშ­ვი­ა­თია კვე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა, სა­დაც არ ეწე­ვი­ან. უკე­თე­სი მდგო­მა­რე­ო­ბა არც სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ტრან­ს­პორ­ტ­შია და წეს­რიგს პირ­ველ რიგ­ში, თა­ვად მძღო­ლე­ბი არ­ღ­ვე­ვენ. მკაც­რი სა­მოძ­რაო რე­ჟი­მის გა­მო, ხში­რად ორი­ო­დე წუ­თი­თაც რომ ვერ ჩა­მო­დი­ან მან­ქა­ნე­ბი­დან, პირ­და­პირ სა­ჭეს­თან მსხდო­მე­ბი ეწე­ვი­ან. თა­ვად ღია ფან­ჯ­რებ­თან სხე­დან და მა­თი ამო­ნა­სუნ­თ­ქი ოხ­ში­ვა­რი სა­მარ­შ­რუ­ტო ტაქ­სე­ბი­სა და ავ­ტო­ბუ­სე­ბის სა­ლო­ნე­ბის უკა­ნა ნა­წილ­ში გროვ­დე­ბა, სა­დაც ამო­სუნ­თ­ქ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბა ამის გა­რე­შეც არაა, რად­გან არც კონ­დი­ცი­ო­ნე­რე­ბია დღემ­დე და არც ბუ­ნებ­რი­ვი ვენ­ტი­ლა­ცი­ის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.
ამას წი­ნათ, მგზავ­რებ­მა შე­ნიშ­ვ­ნა რომ მი­ვე­ცით მძღოლს, ლა­მის მან­ქა­ნი­დან ჩაგ­ვ­ყა­რა: იქ­ნებ ტუ­ა­ლეტ­ში შეს­ვ­ლა და ჭა­მაც ამიკ­რ­ძა­ლოთ, ისე­დაც ტყუ­ი­ლად გემ­სა­ხუ­რე­ბით და სა­ღა­მოს პუ­რის ფუ­ლი ვერ წა­მი­ღია სახ­ლ­შიო...
ალ­ბათ, მა­თაც აქვთ პრობ­ლე­მე­ბი, რა­შიც ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბა­დაა დამ­ნა­შა­ვე მგზავ­რი და თუ ასე აუცი­ლე­ბე­ლია მძღო­ლი სა­ჭეს­თან ეწე­ო­დეს, მა­შინ ტრა­ფა­რე­ტე­ბიც გა­ა­კა­რით იმ სატ­რან­ს­პორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბებ­ში: "მძღო­ლი მწე­ვე­ლია!" - და ვი­საც არ შეგ­ვიძ­ლია თამ­ბა­ქოს სუ­ნის ატა­ნა, არ ავალთ ავ­ტო­მო­ბილ­ში - მომ­დევ­ნოს და­ვე­ლო­დე­ბით, რომ­ლის მძღო­ლიც არამ­წე­ვე­ლი იქ­ნე­ბა...
ასე­თი შე­სავ­ლის შემ­დეგ კი მთა­ვა­რი სათ­ქ­მე­ლიც მინ­და გითხ­რათ: და­ახ­ლო­ე­ბით ოც­და­ა­თი ადა­მი­ა­ნის აზ­რი შე­ვის­წავ­ლე მა­რი­ხუ­ა­ნის დეკ­რი­მი­ნა­ლი­ზა­ცი­ას­თან და­კავ­ში­რე­ბით და ყვე­ლა ერთ აზ­რ­ზე შევ­თან­ხ­მ­დით: თუ ვა­ღი­ა­რებთ, რომ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი კრი­მი­ნა­ლე­ბი კი არა, ავად­მ­ყო­ფე­ბი არი­ან, კი­დევ უფ­რო მკაც­რად გა­ვა­კონ­ტ­რო­ლოთ მა­თი ქმე­დე­ბე­ბი და თუ სპე­ცი­ა­ლუ­რად მათ­თ­ვის გა­მო­ყო­ფილ ად­გი­ლებ­ზე კი არა, სხვა­გან მოს­წე­ვენ (ა­მით ზი­ანს მი­ა­ყე­ნე­ბენ არამ­წე­ველ ადა­მი­ა­ნებს), იმა­ზე მკაც­რად დავ­სა­ჯოთ, ვიდ­რე ეს ახ­ლა ხდე­ბა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა მკაც­რად უნ­და იქ­ნას გაფ­რ­თხი­ლე­ბუ­ლი, სად შე­იძ­ლე­ბა მა­რი­ხუ­ა­ნის მომ­ხ­მა­რებ­ლებს გა­და­აწყ­დეს, რომ თა­ვი აარი­დოს ასეთ ად­გი­ლებ­სო...
ამას რომ ვწერ, ვი­ცი, ისე­თე­ბიც გა­მოჩ­ნ­დე­ბი­ან, ვინც აღ­შ­ფოთ­დე­ბა და იტყ­ვის: მა­რი­ხუ­ა­ნის მომ­ხ­მა­რებ­ლე­ბის დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის­კენ მო­უ­წო­დებთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­სო. რო­გორც ბე­ბი­ა­ჩე­მი ეტყო­და ხოლ­მე სი­გა­რე­ტის მოყ­ვა­რულ ძმას: მე ნუ შე­მა­წუ­ხებ და შენ თუ გინ­და, "ფე­ჩის ტრუ­ბა­ში" შე­ყა­ვი თა­ვი და იქ ისუნ­თ­ქეო. ჰო­და, სუფ­თა ჰა­ე­რი­სა და ჯან­სა­ღი სუნ­თ­ქ­ვის მსურ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბიც იმა­ვეს ვთხოვთ მა­რი­ხუ­ა­ნის თუ ნე­ბის­მი­ე­რი მო­სა­წე­ვის მოყ­ვა­რუ­ლებს: ჩვენს უფ­ლე­ბებს ნუ და­არ­ღ­ვევთ, თო­რემ თუნ­დაც, ჩა­უქ­რობ­ლად გენ­თოთ ეგ შხა­მი­ა­ნი უბე­დუ­რე­ბა.

ინ­გა ჯა­ყე­ლი
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2534 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2656 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
7 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
5 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
3 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2496 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2448 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1218 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1207 კომენტარი