ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის კუ­ლი­ნა­რია, დიეტები, სასმელები, სუსტი ორგანოები
font-large font-small
ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის კუ­ლი­ნა­რია, დიეტები, სასმელები, სუსტი ორგანოები
"ნა­სა­ზე" აგო­რე­ბუ­ლი ჭო­რი

ას­ტ­რო­ლო­გე­ბის თქმით, პლა­ნე­ტე­ბის გან­ლა­გე­ბა და ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი ზე­მოქ­მე­დე­ბას ახ­დე­ნენ არა მხო­ლოდ ჩვენს ხა­სი­ათ­სა და ტემ­პე­რა­მენ­ტ­ზე, არა­მედ ჩვენს კუ­ლი­ნა­რი­ულ მიდ­რე­კი­ლე­ბებ­ზეც. სხვა­დას­ხ­ვა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა გურ­მა­ნო­ბის, საჭ­მელ-სას­მ­ლის მი­მართ მა­თი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ ას­ტ­რო­ლო­გი სო­ფია ბზე­კა­ლა­ვა გვე­სა­უბ­რე­ბა.


"ნა­სა­ზე" აგო­რე­ბუ­ლი ჭო­რი
- ეს დე­ზინ­ფორ­მა­ცია იყო და სი­მარ­თ­ლეს არა­ნა­ი­რად არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ის ფაქ­ტი, თით­ქოს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით რა­ი­მე შე­იძ­ლე­ბო­და შეც­ვ­ლი­ლი­ყო. მსგავ­სი რამ გა­მო­რიცხუ­ლია და ყვე­ლას შე­უძ­ლია მშვი­დად იყოს. ასე­თი ინ­ფორ­მა­ცია თვი­თონ "ნა­სას" სა­იტ­ზეც კი არ იდო. თუმ­ცა, ჭო­რის აგო­რე­ბა კი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო, რად­გან იმ პე­რი­ოდ­ში ცა­ზე პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტროგრადული (უკანმოძრავი) იყო, რო­მე­ლიც ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რ­ცე­ლე­ბა­ზეა პა­სუ­ხის­მ­გე­ბე­ლი და ჯერ კი­დევ სექ­ტემ­ბ­რის და­საწყის­ში დავ­წე­რე: ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბო, ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მო­პო­ვე­ბი­სას ფრთხი­ლად იყა­ვით-მეთ­ქი. შე­სა­ბა­მი­სად, შე­დე­გიც სა­ხე­ზე იყო, რო­ცა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­და­უ­მოწ­მე­ბე­ლი, სკან­და­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია გავ­რ­ცელ­და, რო­მე­ლიც არა მხო­ლოდ ქარ­თულ­მა, მსოფ­ლიო მე­დი­ამ აიტა­ცა. რო­გორც ვი­ცი, ერთ-ერ­თ­მა უცხო­ურ­მა სა­იტ­მა გა­ავ­რ­ცე­ლა და "ნა­სას" ოფი­ცი­ა­ლურ ვებ­გ­ვერ­დ­ზე გა­და­მოწ­მე­ბა, რა­ტომ­ღაც არა­ვის მო­უ­ვი­და თავ­ში.

ას­ტ­რო­ლო­გია - ცხოვ­რე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი
- ას­ტ­რო­ლო­გი­ით დი­დი ხნის წინ და­ვინ­ტე­რეს­დი, რო­ცა ჯერ კი­დევ სკო­ლის მოს­წავ­ლე ვი­ყა­ვი. ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­ზე ინ­ფორ­მა­ცი­ებს ვაგ­რო­ვებ­დი, ზოგ რა­მეს მას­წავ­ლებ­ლებს ვე­კითხე­ბო­დი, მა­შინ ჩვენ­თან შე­სა­ბა­მი­სი ლი­ტე­რა­ტუ­რაც კი არ არ­სე­ბობ­და... მე­რე, უკ­ვე, გარ­კ­ვე­უ­ლი ცოდ­ნა შე­ვი­ძი­ნე და ამ სფე­რო­ში სე­რი­ო­ზუ­ლად ჩა­ვერ­თე. ახ­ლა ას­ტ­რო­ლო­გია ჩე­მი ცხოვ­რე­ბის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლია.

სხვა­დას­ხ­ვა სტი­ქი­ის კუ­ლი­ნა­რი­უ­ლად აქ­ტი­უ­რი ნიშ­ნე­ბი
- ცხოვ­რე­ბის წე­სი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მა­გა­ლი­თად, ცეცხ­ლის ნიშ­ნე­ბი ძა­ლი­ან დი­ნა­მი­კუ­რე­ბი არი­ან, მოქ­ნი­ლე­ბი, სულ მოძ­რა­ო­ბა­ში არი­ან და ამ ნიშ­ნებ­ში, შე­საძ­ლოა, კარ­გი კუ­ლი­ნა­რი ნაკ­ლე­ბად ნა­ხოთ, ვიდ­რე - მი­წის ნიშ­ნებ­ში, მათ სა­კუ­თა­რი სი­ა­მოვ­ნე­ბის­თ­ვი­საც და სხვის­თ­ვი­საც სა­კუ­თა­რი ხე­ლით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბი, სა­ო­ჯა­ხო სა­დი­ლე­ბი, ტრა­დი­ცი­ე­ბი ურ­ჩევ­ნი­ათ. მზა­რე­უ­ლო­ბის­კენ წყლის ნიშ­ნე­ბი უფ­რო მიდ­რე­კილ­ნი არი­ან და კარ­გად ეხერ­ხე­ბათ. სა­ერ­თოდ, ყვე­ლა­ფე­რი პი­რად რუ­კა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, შე­საძ­ლოა, ადა­მი­ა­ნი ვერ­ძი იყოს, მაგ­რამ სხვა პლა­ნე­ტე­ბის გავ­ლე­ნას დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს. ზო­გა­დი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი კი ასე­თია. რო­ცა მე თვი­თონ ვაკ­ვირ­დე­ბო­დი, თუ ვინ გვხვდე­ბა ყვე­ლა­ზე ხში­რად კუ­ლი­ნა­რებ­ში, ბევ­რია მო­რი­ე­ლი, კუ­რო, ტყუ­პი, რო­მე­ლიც ხე­ლის მოქ­ნი­ლო­ბი­თაა გა­მორ­ჩე­უ­ლი და კუ­ლი­ნა­რი­აც ხომ სწო­რედ ამა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

სას­მე­ლი და ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი

- სას­მ­ლის მოყ­ვა­რუ­ლი კირ­ჩხი­ბი­ცაა და მო­რი­ე­ლიც. კირ­ჩხი­ბე­ბი ალ­კო­ჰოლს სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში უფ­რო ეძა­ლე­ბი­ან. მო­რი­ე­ლი უფ­რო ამ­ტა­ნი, გამ­ძ­ლე ნი­შა­ნია, ნე­ბის­მი­ერ დროს შე­უძ­ლია და­ლე­ვას თა­ვი და­ა­ნე­ბოს, კირ­ჩხი­ბი­სა და თევ­ზე­ბის ფსი­ქი­კის­თ­ვის კი ეს ძა­ლი­ან ცუ­დია. სას­მე­ლი ვერ­ძ­ზე ძა­ლი­ან ნა­გა­ტი­ურ გავ­ლე­ნას ახ­დენს, ალ­კო­ჰო­ლი­სა და და­ლე­ვის მოყ­ვა­რუ­ლი დი­დად არაა, მაგ­რამ რო­ცა ვერ­ძი სვამს, უხე­ში, აგ­რე­სი­უ­ლი ხდე­ბა. არც ისეა ტაქ­ტი­ა­ნი ნი­შა­ნი, ამი­ტომ, სა­სურ­ვე­ლია, თუ თავს გა­ა­კონ­ტ­რო­ლებს.

დი­ე­ტე­ბი, საკ­ვე­ბის მავ­ნე ზე­მოქ­მე­დე­ბა და სუს­ტი ორ­გა­ნო­ე­ბი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით

- უპ­რი­ა­ნი იქ­ნე­ბა და­ვიწყოთ იმით, თუ რო­მე­ლი ნიშ­ნე­ბი არი­ან მიდ­რე­კილ­ნი წო­ნის მა­ტე­ბის­კენ. მა­გა­ლი­თად, იშ­ვი­ა­თად შეხ­ვ­დე­ბით ძა­ლი­ან გამ­ხ­დარ კუ­როს, ძვალ­მ­ს­ხ­ვი­ლი ხალ­ხია; რო­გორც აღ­ვ­ნიშ­ნე, სიმ­სუქ­ნის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა მშვილ­დოს­ნებს აქვთ, ზორ­ბა ტი­პე­ბი არი­ან, თუმ­ცა ძა­ლი­ან მოქ­ნი­ლე­ბი; წო­ნის მა­ტე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა მერ­წყუ­ლებ­საც აქვთ, თუმ­ცა, ეს ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის პრობ­ლე­მით უფ­როა გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი, ვიდ­რე - ზედ­მე­ტი ჭა­მით. ვერ­ძი, ტყუ­პი, ლო­მი - სიმ­სუქ­ნეს დი­დად არ უნ­და უჩი­ოდ­ნენ. კირ­ჩხი­ბე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით ქა­ლე­ბი, წო­ნა­ში ად­ვი­ლად იმა­ტე­ბენ. ასე­ვე, ტკბი­ლე­უ­ლის მოყ­ვა­რუ­ლი სას­წო­რე­ბი, თუმ­ცა, ზედ­მე­ტი კი­ლოგ­რა­მე­ბის დაკ­ლე­ბაც მა­ლე­ვე შე­უძ­ლი­ათ. ვერ­ძის სუს­ტი ორ­გა­ნო­ე­ბი თირ­კ­მ­ლე­ბი და თა­ვია, თუმ­ცა, ტრავ­მუ­ლო­ბა უფ­რო ახა­სი­ა­თებთ, ვიდ­რე კვე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი. კუ­რო­ებს ყე­ლი აქვთ პრობ­ლე­მა­ტუ­რი, ამი­ტომ ძა­ლი­ან ცივ სას­მე­ლებს უნ­და მო­ე­რი­დონ, ან­გი­ნე­ბის­კენ არი­ან მიდ­რე­კილ­ნი. ტყუ­პის სი­სუს­ტე სა­სუნ­თ­ქი გზე­ბი, ფილ­ტ­ვე­ბია, საკ­ვებ­ზე მე­ტად, თამ­ბა­ქოს­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბას ვურ­ჩევ­დი. კირ­ჩხი­ბი კუ­ჭით იმარ­თე­ბა, მი­სი სუს­ტი ორ­გა­ნოა, ამი­ტომ ალ­კო­ჰო­ლი უნ­და შეზღუ­დოს, თუმ­ცა, მის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ჯო­ბია მწა­რე, ცხა­რე, სტრე­სი აკონ­ტ­რო­ლოს, რად­გან კუ­ჭის პრობ­ლე­მე­ბი სწო­რედ ნერ­ვი­უ­ლო­ბის დროს ეწყე­ბა. ლო­მის შემ­თხ­ვე­ვა­ში მთა­ვა­რი სის­ხ­ლის ცირ­კუ­ლა­ციაა, გუ­ლი, აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, სა­სურ­ვე­ლია, ისე­თი პრო­დუქ­ტე­ბი მი­ი­ღოს, რო­მე­ლიც ამ ყვე­ლაფ­რის მო­წეს­რი­გე­ბას უწყობს ხელს. ქალ­წულს კუჭ-ნაწ­ლა­ვი, საჭ­მ­ლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მა აქვს პრობ­ლე­მუ­რი და კარ­გია, რო­ცა ისი­ნი კვე­ბას აკონ­ტ­რო­ლე­ბენ. შე­სა­ბა­მი­სად, პრობ­ლე­მე­ბი ნაკ­ლე­ბად შე­ექ­მ­ნე­ბათ. სას­წო­რის სუს­ტი ორ­გა­ნო თირ­კ­მე­ლია, რად­გან ის თირ­კ­მ­ლით იმარ­თე­ბა, ზოგს ფა­რი­სე­ბუ­რი ჯირ­კ­ვა­ლიც აწუ­ხებს. შე­ვამ­ცი­როთ ან რა­ცი­ო­ნი­დან ამო­ვი­ღოთ ყვე­ლა ის პრო­დუქ­ტი, რო­მე­ლიც თირ­კ­მელს აზი­ა­ნებს. მო­რი­ე­ლი შარდ-სას­ქე­სო სის­ტე­მას მარ­თავს და ალ­კო­ჰო­ლის დი­დი დო­ზით მი­ღე­ბა მის­თ­ვის არა­სა­სურ­ვე­ლია, რად­გან ეს აუცი­ლებ­ლად გა­მო­იწ­ვევს პრობ­ლე­მებს. მშვილ­დოს­ნის­თ­ვის ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა, ღვიძ­ლი, ნაღ­ვ­ლის ბუშ­ტია მო­საფ­რ­თხი­ლე­ბე­ლი, შე­სა­ბა­მი­სად, სა­სურ­ვე­ლია, ქო­ლეს­ტე­რი­ნის შემ­ც­ვე­ლი საკ­ვე­ბის ამო­ღე­ბა. ზედ­მე­ტად ცხი­მი­ა­ნი საკ­ვე­ბი ხომ ისე­დაც მავ­ნე­ბე­ლია. თხის რქა ვი­ტა­მი­ნე­ბის ნაკ­ლე­ბე­ბო­ბით "ი­ტან­ჯე­ბა" და კბი­ლე­ბი, ღრძი­ლე­ბი, ძვლე­ბი მის სი­სუს­ტეს წარ­მო­ად­გენს. ამი­ტომ, კარ­გია, თუ რა­ცი­ონ­ში D ვი­ტა­მი­ნით მდი­და­რი საკ­ვე­ბი იქ­ნე­ბა ჭარ­ბად. მერ­წყუ­ლებ­მაც ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლის მო­სა­წეს­რი­გე­ბე­ლი საკ­ვე­ბი უნ­და მი­ირ­თ­ვან. მათ ხში­რად ვე­ნუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი აქვთ, ამი­ტომ, კარ­გია, სის­ხ­ლის გა­მათხე­ლე­ბე­ლი, ჩ ვი­ტა­მი­ნით მდი­და­რი საკ­ვე­ბი. თევ­ზე­ბის პრობ­ლე­მა თვა­ლე­ბი და მხედ­ვე­ლო­ბაა და ფოს­ფო­რის შემ­ც­ვე­ლი პრო­დუქ­ტის მი­ღე­ბაა სა­სურ­ვე­ლი.

საყ­ვა­რე­ლი კერ­ძე­ბი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
- ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის თორ­მე­ტე­უ­ლი, მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ვერ­ძით იწყე­ბა. ვერძს სწრა­ფი კვე­ბა უყ­ვარს, რად­გან ძა­ლი­ან დი­ნა­მი­კუ­რი ნი­შა­ნია და ლო­დი­ნი ეზა­რე­ბა. ვერ­ძის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, კუ­რო უფ­რო გურ­მა­ნია, სახ­ლ­ში მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბი უყ­ვარს და თვი­თო­ნაც კარ­გად ამ­ზა­დებს. ტყუპს შე­უძ­ლია თან იმუ­შა­ოს, თან ილა­პა­რა­კოს და რამ­დე­ნი­მე საქ­მე აკე­თოს ერ­თად. სა­სუს­ნა­ვე­ბი უფ­რო უყ­ვარს. კირ­ჩხი­ბი კუ­ჭით იმარ­თე­ბა და მის­თ­ვის ჭა­მა პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლია, წვნი­ა­ნე­ბი უფ­რო მე­ტად უყ­ვართ. ლომს ძვირ­ფა­სი საჭ­მე­ლი, დე­ლი­კა­ტე­სე­ბი უყ­ვარს და ამა­ში ფულს არ ზო­გავს. ქალ­წუ­ლი ერთ-ერ­თი ძა­ლი­ან პრე­ტენ­ზი­უ­ლი ნი­შა­ნია. ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი ბავ­შ­ვე­ბი კვე­ბის მხრივ ძა­ლი­ან პრობ­ლე­მუ­რე­ბი არი­ან. სას­წო­რის მთა­ვა­რი სი­სუს­ტე ტკბი­ლე­უ­ლია, მთა­ვა­რია ჰქონ­დეს შო­კო­ლა­დი და ნამ­ცხ­ვა­რი! მო­რი­ელს მძაფ­რი შეგ­რ­ძ­ნე­ბე­ბი უყ­ვარს, რაც კვე­ბა­ზეც აისა­ხე­ბა - მწა­რე, ცხა­რე და პი­კან­ტუ­რი გე­მოს მქო­ნე კერ­ძე­ბი, ხორ­ცე­უ­ლი უყ­ვარს. მშვილ­დო­სა­ნი ეგ­ზო­ტი­კის მოყ­ვა­რუ­ლი ნი­შა­ნია და მას­შ­ტა­ბე­ბი, კარ­გად ჭა­მა, მოლ­ხე­ნა უყ­ვარს. თხის რქა, ზო­გა­დად, ტრა­დი­ცი­ე­ბის, ტრა­დი­ცი­უ­ლი კერ­ძე­ბის, ოჯა­ხუ­რი სიმ­ყუდ­რო­ვის მოყ­ვა­რუ­ლი ნი­შა­ნია. მერ­წყულს სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში ექ­ს­პე­რი­მენ­ტე­ბი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მოს­წონს, თუმ­ცა ვერ ვიტყ­ვი, რომ გურ­მა­ნია. თევ­ზებს სას­მე­ლი უყ­ვართ, ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის, უალ­კო­ჰო­ლოც და ალ­კო­ჰო­ლუ­რიც, ეს კი ხში­რად პრობ­ლე­მებს უქ­მ­ნის მათ, ამი­ტომ, უმ­ჯო­ბე­სია, მოთხოვ­ნე­ბი და­ა­ბა­ლან­სონ.
სხვა­თა შო­რის, ადა­მი­ა­ნე­ბის მსგავ­სად, სა­კუ­თა­რი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი ქვეყ­ნებ­საც აქვთ და ეს გავ­ლე­ნას მათ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ზეც ახ­დენს. მა­გა­ლი­თად, სა­ქარ­თ­ვე­ლო მშვილ­დო­სა­ნია, ამი­ტო­მა­ცაა ჭა­მა-სმი­სა და ქე­ი­ფის მოყ­ვა­რუ­ლი ხალ­ხით გან­თ­ქ­მუ­ლი, კე­თე­ბაც გვიყ­ვარს და გუ­ლუხ­ვად გა­მას­პინ­ძ­ლე­ბაც. ამა­ში ასე­ვე მშვილ­დო­სა­ნი იტა­ლი­აც ძა­ლი­ან გვგავს.

თამ­თა და­დე­შე­ლი
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2530 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2655 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
4 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
5 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
1 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
5 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2445 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1218 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1206 კომენტარი