რო­გორ უნ­და ვიკ­ვე­ბოთ მარ­ხ­ვის შემ­დეგ
font-large font-small
რო­გორ უნ­და ვიკ­ვე­ბოთ მარ­ხ­ვის შემ­დეგ

"მარ­ხ­ვა არ არის შიმ­ში­ლო­ბა და დი­ე­ტა"


ბო­ლო დროს ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი მარ­ხუ­ლობს. ალ­ბათ, ამის გა­მოც გა­მოჩ­ნ­და დახ­ლებ­ზე პრო­დუქ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც აქვთ წარ­წე­რა - "სა­მარ­ხ­ვო". სურ­ვი­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­ში, კვე­ბის თით­ქ­მის ყვე­ლა ობი­ექ­ტ­ში მო­გარ­თ­მე­ვენ სა­მარ­ხ­ვო კერ­ძებს. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, რომ მარ­ხ­ვის დროს არ შე­იძ­ლე­ბა არა მარ­ტო ცხო­ვე­ლუ­რი საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბა, არა­მედ ის მო­წე­ვი­სა და და­ლე­ვის­გან თავ­შე­კა­ვე­ბა­საც გუ­ლის­ხ­მობს.
მარ­თ­ლ­მა­დი­დებ­ლუ­რი სა­ეკ­ლე­სიო კა­ლენ­დ­რის მი­ხედ­ვით, ზო­გი­ერ­თი მარ­ხ­ვა მრა­ვალ­დღი­ა­ნია, ზო­გი­ერ­თი - ერ­თ­დღი­ა­ნი. დი­დი მარ­ხ­ვა სულ ოთხია და მათ­გან ყვე­ლა­ზე ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვია აღ­დ­გო­მის ბრწყინ­ვა­ლე დღე­სას­წა­უ­ლის წი­ნა მარ­ხ­ვა, რო­მე­ლიც 48 დღე გრძელ­დე­ბა. იგი ყვე­ლა­ზე მკაც­რიც არის, გან­სა­კუთ­რე­ბით - პირ­ველ და ბო­ლო კვი­რას. თევ­ზი ნე­ბა­დარ­თუ­ლია მხო­ლოდ ხა­რე­ბა­სა და ბზო­ბას.


იმის­თ­ვის, რომ მარ­ხ­ვის შემ­დეგ კვე­ბის სხვა რე­ჟიმ­ზე გა­დას­ვ­ლა ორ­გა­ნიზმს სტრე­სად არ ექ­ცეს, სა­მარ­ხ­ვო სუფ­რის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვით შეც­ვ­ლის წე­სე­ბის ცოდ­ნაა სა­ჭი­რო. სამ­წუ­ხა­როდ, მარ­ხ­ვის შემ­დეგ კვე­ბის მკვეთრ შეც­ვ­ლას შე­იძ­ლე­ბა, საჭ­მ­ლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი ორ­გა­ნო­ე­ბის სე­რი­ო­ზუ­ლი მოშ­ლა და დაკ­ლე­ბუ­ლი კი­ლოგ­რა­მე­ბის უკან დაბ­რუ­ნე­ბაც მოჰ­ყ­ვეს. მარ­ხ­ვის დროს ორ­გა­ნიზ­მი ნახ­შირ­წყ­ლო­ვან-მცე­ნა­რე­ულ საკ­ვებს ეჩ­ვე­ვა. თუ მარ­ხ­ვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, მა­შინ­ვე იმას მი­ირ­თ­მევთ, რაც უფ­რო გემ­რი­ე­ლი და ცხი­მი­ა­ნია, გას­ტ­რი­ტი და სხვა უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი არ აგ­ც­დე­ბათ.

მარ­ც­ვ­ლე­უ­ლი და ვი­ტა­მი­ნე­ბი, უფ­რო მე­ტი ხი­ლი და ბოს­ტ­ნე­უ­ლი ჯან­მ­რ­თე­ლი ადა­მი­ა­ნის რა­ცი­ო­ნის ბა­ზი­სია. გა­მო­დის, რომ მარ­ხ­ვის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, სწორ კვე­ბა­ზე გა­დას­ვ­ლის იდე­ა­ლუ­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა გვეძ­ლე­ვა. იმ ფაქ­ტის მი­უ­ხე­და­ვა­დაც კი, რომ თა­ნა­მედ­რო­ვე საკ­ვე­ბი ხში­რად არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნია, ძი­რი­თა­დად ვი­ტა­მი­ნე­ბით გა­ღა­რი­ბე­ბუ­ლი რა­ფი­ნი­რე­ბუ­ლი პრო­დუ­ქტე­ბით მზად­დე­ბა და ზოგ­ჯერ მავ­ნე­ბე­ლიც (ის გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბულ მა­სა­ლას, კონ­სერ­ვან­ტებს შე­ი­ცავს) კია, გა­მო­სა­ვა­ლი მა­ინც არ­სე­ბობს. ამის­თ­ვის სა­ჭი­როა, ესო­დენ პო­პუ­ლა­რუ­ლი ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სის დაც­ვა, რომ­ლის ფორ­მუ­ლა­შიც ჯან­სა­ღი და ბი­ო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა საკ­ვე­ბიც შე­დის. მსოფ­ლი­ოს ბევ­რი დი­დი ქა­ლა­ქის და­რად, რუ­სე­თის დე­და­ქა­ლაქ მოს­კოვ­შიც არ­სე­ბობს პირ­ვე­ლი ბი­ო­კა­ფე, რომ­ლის შემ­ქ­მ­ნე­ლი სტე­ფან სტო­ი­ა­ნო­ვი მარ­ხ­ვის შემ­დ­გო­მი მე­ნი­უს გა­სამ­ხე­ლად და სა­სარ­გებ­ლო კვე­ბის სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბის გა­სა­ზი­ა­რებ­ლად მზად არის. მაშ ასე: თავ­სარ­თი "ბი­ო" სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს იმას, რომ ასე­თი პრო­დუქ­ტე­ბი უგე­მუ­რი ან­და ნაკ­ლე­ბად ნო­ყი­ე­რია. ბი­ო­ე­ტი­კე­ტი­ა­ნი პრო­დუქ­ტი მხო­ლოდ ბუ­ნებ­რივ კონ­სერ­ვან­ტებს, ნა­ტუ­რა­ლურ სა­ღე­ბა­ვებ­სა და არა­გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბულ ინ­გ­რე­დი­ენ­ტებს შე­ი­ცავს.

ბი­ო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა ინ­გ­რე­დი­ენ­ტე­ბით კი ყვე­ლა­ზე სა­სარ­გებ­ლო, გემ­რი­ე­ლი და ნო­ყი­ე­რი სა­დი­ლე­ბი მზად­დე­ბა. ასე რომ, ბი­ო­კა­ფეს შეფ­მ­ზა­რე­უ­ლი სტუმ­რებს მხო­ლოდ ბი­ო­ლო­გი­უ­რად სუფ­თა ინ­გ­რე­დი­ენ­ტე­ბით, მა­გა­ლი­თად, ხორ­ცი­თა და თევ­ზით მომ­ზა­დე­ბულ, სხვა­დას­ხ­ვა სა­ნე­ლებ­ლი­თა და სო­უ­სით შე­ნე­ლე­ბულ სა­დი­ლებს სთა­ვა­ზობს. ასე­თი საჭ­მე­ლი კი, ყვე­ლა სხვა სი­კე­თეს­თან ერ­თად, ძალ­ზე სა­სარ­გებ­ლო­ცაა.
ბი­ო­კა­ფე­ში ყვე­ლა სა­დი­ლი ნამ­დ­ვი­ლი ბი­ო­მე­ურ­ნე­ო­ბე­ბი­დან შე­მო­ტა­ნი­ლი არა­გენ­მო­დი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პრო­დუ­ქით მზად­დე­ბა.
კა­ფე­ში მომ­ხ­მა­რე­ბელს სას­მე­ლებ­საც გან­სა­კუთ­რე­ბულ­სა და ბი­ლო­გი­უ­რად სუფ­თას სთა­ვა­ზო­ბენ. მე­ნი­უ­შია: იშ­ვი­ა­თი კენ­კ­რო­ვა­ნე­ბის წვე­ნე­ბი, კოქ­ტე­ი­ლე­ბი და 20 და­სა­ხე­ლე­ბის ბა­ლა­ხე­უ­ლი ნა­ყე­ნე­ბის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტი - გა­მამ­ხ­ნე­ვებ­ლე­ბით დაწყე­ბუ­ლი და გულ-სის­ხ­ლ­ძარ­ღ­ვ­თა სის­ტე­მის მუ­შა­ო­ბის მას­ტი­მუ­ლი­რებ­ლე­ბით დამ­თავ­რე­ბუ­ლი.
მთა­ვა­რი იდეა ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წე­სი­სა და ორ­გა­ნულ პრო­დუქ­ტებ­ზე და­ფუძ­ნე­ბუ­ლი ეკ­ოლო­გი­უ­რად უსაფ­რ­თხო კვე­ბის აქ­ტი­უ­რი გავ­რ­ცე­ლე­ბა და პო­პუ­ლა­რი­ზა­ციაა.

წმინ­და სა­მე­დი­ცი­ნო თვალ­საზ­რი­სით მარ­ხ­ვა სა­სარ­გებ­ლოა ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის­თ­ვის. ამ დროს ხდე­ბა ორ­გა­ნიზ­მის გაწ­მენ­და და გა­ჯან­სა­ღე­ბა. მარ­თა­ლია, ხორ­ც­სა და რძე­ზე უარის თქმის გა­მო ორ­გა­ნიზმს პრო­ტე­ი­ნე­ბი და ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბი აკ­ლ­დე­ბა, მაგ­რამ ეს დე­ფი­ცი­ტი ნა­წი­ლობ­რივ ივ­სე­ბა მცე­ნა­რე­უ­ლი ცი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით. მა­გა­ლი­თად, პარ­კოს­ნებ­ში (სოია, ლო­ბიო, მუ­ხუ­დო), არა­ქის­ში, თხილ­ში, კა­კალ­ში, სო­კო­ში უხ­ვად არის ამი­ნომ­ჟა­ვე­ბი, მიკ­რო­ე­ლე­მენ­ტე­ბი, ვი­ტა­მი­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც მთლი­ა­ნად აკ­მა­ყო­ფი­ლებს ადა­მი­ა­ნის მოთხოვ­ნას ცი­ლო­ვან პრო­დუქ­ტებ­ზე. უჯ­რე­დი­სით მდი­და­რი მცე­ნა­რე­უ­ლი საკ­ვე­ბის წყა­ლო­ბით ძლი­ერ­დე­ბა ნაწ­ლავ­თა პე­რის­ტალ­ტი­კა და წეს­რიგ­დე­ბა კუ­ჭის მოქ­მე­დე­ბა. ამას­თა­ნა­ვე, ნახ­შირ­წყ­ლებს ორ­გა­ნიზ­მი ცი­ლო­ვან საკ­ვებ­ზე (ხორ­ცი, თევ­ზი) იოლად ით­ვი­სებს. შე­სა­ბა­მი­სად, ნაკ­ლე­ბი ენერ­გია ეხარ­ჯე­ბა მის გა­და­სა­მუ­შა­ვებ­ლად.

მარ­ხ­ვი­სას ნორ­მა­ლიზ­დე­ბა საჭ­მ­ლის მო­ნე­ლე­ბა და ნივ­თი­ე­რე­ბა­თა ცვლა. ცხო­ვე­ლუ­რი ცხი­მის მცე­ნა­რე­უ­ლით ჩა­ნაც­ვ­ლე­ბა იძ­ლე­ვა მო­მა­ტე­ბუ­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის ნორ­მა­ლი­ზე­ბი­სა და ქო­ლეს­ტე­რი­ნის დო­ნის შემ­ცი­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას, რა­საც დი­დი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა აქვს გუ­ლის იშე­მი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბი­სა და ჰი­პერ­ტენ­ზი­ის დროს. ცხო­ვე­ლუ­რი ცხი­მი დი­დი ოდე­ნო­ბით შე­ი­ცავს ქო­ლეს­ტე­რინს, რო­მე­ლიც ახ­შობს სის­ხ­ლ­ძარ­ღ­ვ­თა გან­ვ­ლა­დო­ბას და ამ­ცი­რებს მათ ელას­ტი­კუ­რო­ბას, ქმნის მიდ­რე­კი­ლე­ბას ათე­როს­კ­ლე­რო­ზი­სა და სის­ხ­ლ­ძარ­ღ­ვო­ვა­ნი პა­თო­ლო­გი­ე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბის­კენ. მაგ­რამ ქო­ლეს­ტე­რი­ნი აუცი­ლე­ბე­ლიც არის ორ­გა­ნიზ­მის­თ­ვის. მის­გან სინ­თე­ზირ­დე­ბა ბევ­რი სა­ჭი­რო ნივ­თი­ე­რე­ბა, მა­გა­ლი­თად, ჰორ­მო­ნე­ბი, ნაღ­ვ­ლის მჟა­ვე­ბი, ზო­გი­ერ­თი ვი­ტა­მი­ნი. ამი­ტომ ხსნილ­ში ვი­ღებთ ცხო­ვე­ლურ პრო­დუქ­ტებს და, მა­შა­სა­და­მე, ქო­ლეს­ტე­რინს, ხო­ლო მარ­ხ­ვის დროს ორ­გა­ნიზმს ამ ნივ­თი­ე­რე­ბის­გან ვას­ვე­ნებთ.
ზო­გი­ერ­თი პრო­დუქ­ტის­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბა სუ­ლაც არ ნიშ­ნავს ერ­თ­ფე­რო­ვან კვე­ბას და საკ­ვე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბას. სა­მარ­ხ­ვო მე­ნი­უ­ში შე­დის ყო­ველ­გ­ვა­რი ბურ­ღუ­ლი, პუ­რი, სოია, პარ­კოს­ნე­ბი, სო­კო, ხი­ლი, ბოს­ტ­ნე­უ­ლი, ნი­გო­ზი. ტკბი­ლე­უ­ლის მოყ­ვა­რუ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ მი­ირ­თ­ვან მუ­რა­ბა, თაფ­ლი, ჩი­რი, სა­მარ­ხ­ვო ნამ­ცხ­ვ­რე­ბი... მთა­ვა­რია, გვახ­სოვ­დეს: მარ­ხ­ვა არ არის შიმ­ში­ლო­ბა და დი­ე­ტა. მარ­ხ­ვა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სუ­ლი­ე­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაა.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
არა მგონია, დაჟინებული მზერა და დასიგნალება დიდი დანაშაული იყოს
კვირის სიახლეები
"მამა 14 წლის შვილს გუშინ ჩვენთან ერთად ეძებდა, დღეს ისეთ მძიმე დღეშია, შინიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო"
20 მარტს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში 14 წლის მურმან ფუტკარაძე გაუჩინარდა, ბიჭს მთელი დღეის განმავლობაში მდინარე ჩირუხისწყალში ეძებდნენ, რადგან როგორც თანატოლები ამბობენ, მურმანი მათთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდა, რა დროსაც ბურთი ფერდობზე დაუგორდა, მის ამოსატანად ჩასული ბიჭი კი აღარავის უნახავს.
0 კომენტარი
"ცოცხლები კი არიან, მაგრამ ოთხივე დაჭრილი ციხეშია" - რატომ დააკავეს ქართველები პოლონეთში?
თებერვლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში 4 ქართველი, 7 უკრაინელი და 1 მოლდოველი დააკავეს. ადგილობრივი მედია ამტკიცებდა, რომ ისინი პოლიციელებს დაესხნენ თავს. მათივე ცნობით, ამ ბრალდებით რვა მათგანს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც ირკვევა დაკავებული ქართველები ამ ინციდენტისას პოლიციელებმა დაჭრეს.
0 კომენტარი
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
2 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
5 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
6 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი