"მო­ჩურ­ჩუ­ლე" მოჩ­ვე­ნე­ბა­ნი
font-large font-small
"მო­ჩურ­ჩუ­ლე" მოჩ­ვე­ნე­ბა­ნი

"ძაღ­ლი ოთა­ხი­დან გა­იქ­ცა და უკან ვე­რაფ­რით და­აბ­რუ­ნეს"

რო­დე­საც ამე­რი­კელ­მა ელექ­ტ­რი­კოს-გა­მომ­გო­ნე­ბელ­მა ნიკ ნო­უფ­მა სიხ­ში­რე­თა ფარ­თო სპექ­ტ­რის ელექ­ტ­რო­მაგ­ნი­ტუ­რი გა­მოს­ხი­ვე­ბის სხვა­დას­ხ­ვა ტო­ნა­ლო­ბის ბგე­რე­ბად გარ­დამ­ქ­მ­ნე­ლი პორ­ტარ­ტუ­ლი კონ­ვერ­ტე­რი შექ­მ­ნა, ფიქ­რობ­და, რომ ამ ხელ­საწყოს ტექ­ნი­კუ­რი მიზ­ნე­ბის­თ­ვის გა­მო­ი­ყე­ნებ­დ­ნენ. მა­გა­ლი­თად, შე­ნო­ბებ­ში მო­სას­მე­ნი მოწყო­ბი­ლო­ბის აღ­მო­სა­ჩე­ნად. მაგ­რამ იმას კი ვე­რაფ­რით წარ­მო­იდ­გენ­და, რომ მის კონ­ვერ­ტერს ანო­მა­ლი­ურ მოვ­ლე­ნა­თა მკვლევ­რე­ბი მოჩ­ვე­ნე­ბა­თა აღ­მო­სა­ჩე­ნად გა­მო­ი­ყე­ნებ­დ­ნენ...


ეს ამ­ბა­ვი ასე და­იწყო: ცნო­ბი­ლი "მოჩ­ვე­ნე­ბებ­ზე მო­ნა­დი­რე" ინ­ჟი­ნე­რი კრის სპრიტ­ლი, ინ­ტერ­ნეტ­ში უნი­კა­ლუ­რი ხელ­საწყოს აღ­წე­რი­ლო­ბას გა­და­აწყ­და, სა­დაც ნათ­ქ­ვა­მი იყო, რომ კონ­ვერ­ტე­რი მრა­ვალ­ნა­ი­რი ან­ტე­ნით აღ­ჭურ­ვი­ლი ფარ­თო სა­ყე­ლოა, რო­მე­ლიც სხვა­დას­ხ­ვა წყა­რო­დან წა­მო­სულ ელექ­ტ­რო­მაგ­ნი­ტურ ტალ­ღებს იჭერს _ რა­დიო და ტე­ლე­სად­გუ­რე­ბი, ფი­ჭუ­რი ტე­ლე­ფო­ნი, კომ­პი­უ­ტე­რი, მიკ­რო­ტალ­ღუ­რი ღუ­მე­ლი _ ხელ­საწყოს გა­მა-რა­დი­ა­ცი­ის არ­სე­ბო­ბის რე­გის­ტ­რა­ცი­აც შე­უძ­ლია. ზემ­გ­რ­ძ­ნო­ბი­ა­რე კონ­ვერ­ტე­რი მი­ლი­მეტ­რუ­ლი დი­ა­პა­ზო­ნის უსუს­ტეს სიხ­ში­რე­საც კი აფიქ­სი­რებს. მი­ღე­ბუ­ლი სიგ­ნა­ლი, კონ­ვერ­ტერ­ში ჩა­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლი კომ­პი­უ­ტე­რის მეშ­ვე­ო­ბით ბგე­რე­ბად გარ­და­იქ­მ­ნე­ბა და ყურ­სას­მენ­ში გა­და­ი­ცე­მა.
შე­ნო­ბა­ში იმ­ქ­ვეყ­ნი­უ­რი სუ­ლე­ბის არ­სე­ბო­ბის და­სამ­ტ­კი­ცებ­ლად, მკვლევ­რე­ბი დღემ­დე ხმის ჩამ­წერ მოწყო­ბი­ლო­ბას, ვი­დე­ო­კა­მე­რებ­სა და ტემ­პე­რა­ტუ­რულ ხელ­საწყო­ებს იყე­ნებ­დ­ნენ. მაგ­რამ დღემ­დე უც­ნო­ბი მი­ზე­ზე­ბის გა­მო, აპა­რა­ტუ­რა მოჩ­ვე­ნე­ბის არ­სე­ბო­ბას იშ­ვი­ა­თად აფიქ­სი­რებ­და. თუმ­ცა, ოთახ­ში მის ყოფ­ნა­ზე სხვა ნიშ­ნე­ბი მეტყ­ვე­ლებ­და. მა­გა­ლი­თად, მოჩ­ვე­ნე­ბის არ­სე­ბო­ბას ექ­ს­ტ­რა­სენ­სე­ბი შე­იგ­რ­ძ­ნობ­დ­ნენ. ძაღ­ლე­ბი ცა­რი­ელ ად­გილს გამ­წა­რე­ბუ­ლი უყეფ­დ­ნენ და სხვა.
სა­ყო­ველ­თა­ოდ მი­ღე­ბუ­ლი ჰი­პო­თე­ზის თა­ნახ­მად, მოჩ­ვე­ნე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ობი­ექ­ტია და ენერ­გი­ის გრო­ვას წარ­მო­ად­გენს. მი­სი ბუ­ნე­ბა ჯე­რაც უც­ნო­ბია, მაგ­რამ მრა­ვა­ლი "მოჩ­ვე­ნე­ბათ­მ­ცოდ­ნე" მი­იჩ­ნევს, რომ ის შე­საძ­ლოა, ელექ­ტ­რო­მაგ­ნი­ტუ­რი წარ­მო­შო­ბის იყოს. კრის სპრიტ­ლიც სწო­რედ ამ მო­საზ­რე­ბას იზი­ა­რებ­და და ჰი­პო­თე­ზის შე­სა­მოწ­მებ­ლად კონ­ვერ­ტე­რის გა­მო­ყე­ნე­ბა გა­დაწყ­ვი­ტა. ინ­ჟი­ნერ­მა შუ­ა­მა­ვალ­თა მეშ­ვე­ო­ბით მზა ხელ­საწყო გა­მო­ი­წე­რა და მი­ტო­ვე­ბულ ფერ­მა­ში გა­ემ­გ­ზავ­რა, სა­დაც გად­მო­ცე­მის თა­ნახ­მად, სა­უ­კუ­ნის წინ, მძარ­ც­ვე­ლე­ბის მი­ერ მოკ­ლუ­ლი ფერ­მის მე­პატ­რო­ნის მოჩ­ვე­ნე­ბა ცხოვ­რობ­და.
სპრიტ­ლის წარ­მოდ­გე­ნა არ ჰქონ­და, თუ რა სიხ­ში­რის გა­მოს­ხი­ვე­ბა შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს მოჩ­ვე­ნე­ბას, თუ­კი ის სა­ერ­თოდ არ­სე­ბობს. ამი­ტომ, გა­დაწყ­ვი­ტა ექ­ს­პე­რი­მენ­ტი ელექ­ტ­რო­ხელ­საწყო­ე­ბი­სა და რა­დი­ო­ტალ­ღე­ბის დაბ­რ­კო­ლე­ბის­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი მი­ლი­მეტ­რუ­ლი დი­ა­პა­ზო­ნით და­ეწყო. სპრიტ­ლიმ ყურ­სას­მე­ნი გა­ი­კე­თა, კონ­ვერ­ტე­რი მო­მარ­თა და მი­ნებ­ჩამ­ს­ხ­ვ­რე­უ­ლი, ცა­რი­ე­ლი ოთა­ხე­ბის შე­მოვ­ლა და­იწყო. ყურ­სას­მენ­ში სი­ჩუ­მე სუ­ფევ­და. რო­დე­საც კრი­სი ყო­ფილ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში შე­ვი­და, სწო­რედ იქ, სა­დაც გად­მო­ცე­მის თა­ნახ­მად მკვლე­ლო­ბა მოხ­და, ყურ­სას­მენ­ში მსუ­ბუ­ქი ტკა­ცუ­ნი გა­ის­მა, რაც იმის ნი­შა­ნი იყო, რომ ოთახ­ში ელექ­ტ­რო­მაგ­ნი­ტუ­რი გა­მოს­ხი­ვე­ბის რა­ღაც წყა­რო არ­სე­ბობ­და, გა­მოს­ხი­ვე­ბის ხმო­ვა­ნი "პორ­ტ­რე­ტი" გა­ურ­კ­ვე­ველ ჩურ­ჩულს წა­ა­გავ­და. სპრიტ­ლიმ ფერ­მა რამ­დენ­ჯერ­მე შე­მო­ი­ა­რა. შე­დე­გი იგი­ვე იყო _ ჩურ­ჩუ­ლი მხო­ლოდ სამ­ზა­რე­უ­ლო­ში ის­მო­და. მკვლე­ვარ­მა და­ას­კ­ვ­ნა _ რად­გან ახ­ლო­მახ­ლო ელექ­ტ­რო­მაგ­ნი­ტუ­რი ტალ­ღე­ბის გა­მოს­ხი­ვე­ბის სხვა წყა­რო არ არ­სე­ბობ­და, გა­მოს­ხი­ვე­ბის წყა­რო მხო­ლოდ მოჩ­ვე­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბო­და ყო­ფი­ლი­ყო!
კონ­ვერ­ტე­რით ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი პირ­ვე­ლი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ცდის შემ­დეგ, სპრიტ­ლიმ კი­დევ ათე­უ­ლო­ბით სახ­ლი გა­მო­იკ­ვ­ლია, სა­დაც გად­მო­ცე­მის თა­ნახ­მად, იმ­ქ­ვეყ­ნი­უ­რი არ­სე­ბა­ნი ბი­ნად­რობ­დ­ნენ. სახ­ლებ­ში ყვე­ლა­ნა­ი­რი ელექ­ტ­რო­ხელ­საწყო გა­მორ­თუ­ლი იყო, მაგ­რამ სამ მათ­გან­ში ყურ­სას­მენ­ში მოჩ­ვე­ნე­ბე­ბი­სათ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი "ჩურ­ჩუ­ლი" ის­მო­და.
მკვლე­ვარ­მა სა­კონ­ტ­რო­ლო ობი­ექ­ტად სო­ფელ­ში მდე­ბა­რე ძვე­ლი სახ­ლი შე­არ­ჩია, რო­მე­ლიც ცო­ტა ხნის წინ, მო­ხუც­მა ცოლ-ქმარ­მა შე­ი­ძი­ნა. სპრიტ­ლი­სად­მი გაგ­ზავ­ნილ წე­რილ­ში გო­ულ­დე­ბი (სახ­ლის პატ­რო­ნე­ბი) წერ­დ­ნენ _ და­ბინ­დე­ბის შემ­დეგ, ოთახ­ში უხი­ლა­ვი აჩ­რ­დი­ლი კვნე­სის და ასე გრძელ­დე­ბა მა­ნამ, ვიდ­რე სა­ა­თის ის­რე­ბი თორ­მეტს მი­უ­ახ­ლოვ­დე­ბაო. შე­ში­ნე­ბუ­ლი მო­ხუ­ცე­ბი სას­ტუმ­რო ოთახ­ში შეს­ვ­ლას, დღი­სი­თაც კი ვერ ბე­დავ­დ­ნენ.
სპრიტ­ლი გო­ულ­დებს ეს­ტუმ­რა. მან "დამ­ხ­მა­რე­ე­ბად" ძაღ­ლი და კა­ტა წა­იყ­ვა­ნა, რომ­ლებ­საც ად­რეც მრა­ვალ­ჯერ და­უმ­ტ­კი­ცე­ბი­ათ, რომ მოჩ­ვე­ნე­ბის არ­სე­ბო­ბას შე­იგ­რ­ძ­ნობ­დ­ნენ. ამ­ჯე­რად, ცხო­ვე­ლე­ბის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა ტექ­ნი­კის გა­კონ­ტ­რო­ლე­ბა იყო. კრი­სი ცოლ-ქმარს დღი­სით ეს­ტუმ­რა, მაგ­რამ ცხო­ვე­ლე­ბი მან­ქა­ნა­ში და­ტო­ვა. რო­დე­საც მო­სა­ღა­მოვ­და, სპრიტ­ლიმ სას­ტუმ­რო­ში შუ­ქი აან­თო და ცხო­ვე­ლე­ბი ოთახ­ში შე­უშ­ვა, "ა­სის­ტენ­ტ­თა" რე­აქ­ცი­ის მი­ხედ­ვით მოჩ­ვე­ნე­ბის გა­მო­ჩე­ნა რომ და­ე­ფიქ­სი­რე­ბი­ნა. თა­ვი­დან, იმ­ქ­ვეყ­ნი­უ­რი არ­სე­ბის ოთახ­ში ყოფ­ნის ნი­შან­წყა­ლი არ იგ­რ­ძ­ნო­ბო­და, მაგ­რამ მის­და გა­საკ­ვი­რად, კა­ტა აიძაგ­რა და ოთა­ხის შუ­ა­გულ­ში მდგარ ცა­რი­ელ სკამს ამ­რე­ზი­თა და ჩხა­ვი­ლით შე­უ­ტია. ძაღ­ლი კი, ოთა­ხი­დან გა­იქ­ცა და უკან ვე­ღა­რაფ­რით და­აბ­რუ­ნეს. სპრიტ­ლიმ კონ­ვერ­ტე­რი ჩარ­თო და ყურ­სას­მენ­ში მა­შინ­ვე უკ­ვე კარ­გად ნაც­ნო­ბი, და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი "ჩურ­ჩუ­ლი" გა­ის­მა. _ ოთახ­ში მოჩ­ვე­ნე­ბა იყო!
ისე, რომ ექ­ს­პე­რი­მენ­ტის დე­ტა­ლებს არ ჩაღ­რ­მა­ვე­ბია, მკვლე­ვა­რი გო­ულ­დე­ბის დამ­შ­ვი­დე­ბას შე­ე­ცა­და და შეჰ­პირ­და, რომ მოჩ­ვე­ნე­ბას სთხოვ­და მა­თი სახ­ლი და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა. საქ­მე ის არის, რომ კრის სპრიტ­ლის სა­ო­ცა­რი იდეა და­ე­ბა­და: მან გა­დაწყ­ვი­ტა _ ძლი­ე­რი ელექ­ტ­რო­მაგ­ნი­ტუ­რი გა­მოს­ხი­ვე­ბით, მოჩ­ვე­ნე­ბის მი­ლი­მეტ­რუ­ლი სიხ­ში­რის დი­ა­პა­ზონ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბა მო­ახ­დი­ნოს. გა­მო­რიცხუ­ლი არ არის, რომ ამ ზე­მოქ­მე­დე­ბით მოჩ­ვე­ნე­ბას ახ­ლან­დე­ლი "საცხოვ­რებ­ლის" და­ტო­ვე­ბა და სა­ი­ქი­ო­ში გა­და­ბარ­გე­ბა აიძუ­ლოს. მკვლე­ვარ­მა ელექ­ტ­რი­კო­სებს ხელ­საწყოს დამ­ზა­დე­ბა შე­უკ­ვე­თა, რომ­ლის გა­მოც­დას ინ­გ­ლის­სა და ირ­ლან­დი­ა­ში აპი­რებ­და, სა­დაც, რო­გორც ამ­ბო­ბენ, _ მოჩ­ვე­ნე­ბა­ნი ყვე­ლა სა­სახ­ლე­სა და ცი­ხე­სი­მაგ­რე­ში ბი­ნად­რო­ბენ.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
ამ­ბო­ბენ, მას­წავ­ლებ­ლო­ბა და­უ­ფა­სე­ბე­ლი პრო­ფე­სიააო, მაგ­რამ არა მგო­ნია, ასე იყოს
კვირის სიახლეები
რა შეიცვლება მომავალი წლიდან "მხრჩოლავი ჯიპების" ქალაქში?
ე.წ. ტექდათვალიერება საქართველოში 2018 წლიდან ამოქმედდება
1 კომენტარი
ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი ქალ­თა ჰო­როს­კო­პი ანუ რა ელით ქა­ლებს 2018 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
0 კომენტარი
მეუფე შიო - გამორჩეული მღვდელმსახური
როგორც საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე დღეში წერილობით გაიწერება მისი უფლება-მოვალეობები
0 კომენტარი
ქალის სასტიკი ხვედრი "მესამე სამყაროში" - სულისშემძვრევლი ამბავი გაყიდულ შვილებზე
ავღანელი გოგონას უმძიმესი ცხოვრების ამბავი
13 კომენტარი
მა­ჩაბ­ლის იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა
"რუ­დუ­ნე­ბით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­სი სა­მი ნეკ­ნი მთაწ­მინ­დას მი­ა­ბა­რეს..."
12 კომენტარი
"დრო ყველაფერს "ალაგებს"... - რაში გაუმართლა თინი გალდავას
როდესაც იცვლება შენი ფიქრები, მაშინვე იცვლება შენი ცხოვრებაც
1 კომენტარი
თემა, რომელზეც ილო ბეროშვილი საჯაროდ პირველად ალაპარაკდა
ილო ბეროშვილის "ფერისცვალება" და განცდა, რომელიც ხელახლა დაბადების ტოლფასია
14 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
 "შვი­ლი დღემ­დე არ მპა­ტი­ობს, რომ დე­და­სა და ქმარს სა­თა­ნა­დო ად­გი­ლი ვერ მი­ვუ­ჩი­ნე..."
"წი­თე­ლი" მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა და და­კარ­გუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
4 კომენტარი
უძლური ქმრისა და 18 წლის ცოლის დავა - 11 წლის ასაკში გათხოვილი გოგონას უცნაური თავგადასავალი

უმოწყალესო ხელმწიფევ, ვეკრ­ძალვი და ვიშიშვი თუ ვითარ გავბედო ესე ვითარი მოხსენება
2 კომენტარი
კეთილ სიცრუეში გაზრდილი ქალის ცრემლები
ვერ დავუშვებდი ორმეტრიანი ბიძის უხმოდ გასვენებას

1 კომენტარი