რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ოქ­ტომ­ბე­რი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
font-large font-small
რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ოქ­ტომ­ბე­რი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
სულ მა­ლე შე­მოდ­გო­მის მე­ო­რე თვე, ყვე­ლა­ზე ფე­რა­დი და მდიდ­რუ­ლი ოქ­ტომ­ბე­რი შე­ვა ძა­ლა­ში.
ვფიქ­რობთ, ზო­დი­ა­ქოს ნე­ბის­მი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა ის ძი­რი­თა­დი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი, რომ­ლი­თაც ოქ­ტომ­ბე­რი იქ­ნე­ბა დატ­ვირ­თუ­ლი.

ვერ­ძე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ოქ­ტომ­ბე­რი გარ­კ­ვე­ულ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მას მოს­თხოვს. ეს შე­ე­ხე­ბა რო­გორც მის პი­რად ცხოვ­რე­ბას, ისე ფი­ნან­სებ­სა და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. მოკ­ლედ, და­არ­ქ­ვით ყვე­ლა­ფერს თა­ვი­სი სა­ხე­ლი და ცხოვ­რე­ბა გა­ცი­ლე­ბით სტა­ბი­ლუ­რი გახ­დე­ბა.

კუ­როს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს ოქ­ტომ­ბე­რი ამო­სუნ­თ­ქ­ვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს. უფ­რო მე­ტიც, საკ­მა­ოდ ბევ­რი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო და ფან­ტა­ზია გა­გიჩ­ნ­დე­ბათ სა­ი­მი­სოდ, თუ რო­გორ გა­ი­ხა­ლი­სოთ ცხოვ­რე­ბა, შე­იც­ვა­ლოთ ვარ­ცხ­ნი­ლო­ბა ან სუ­ლაც გა­და­ა­ხა­ლი­სოთ თქვე­ნი გარ­დე­რო­ბი.

ტყუ­პი ოქ­ტომ­ბერ­ში რე­ა­ლურ შან­სებს მი­ი­ღებს სა­ი­მი­სოდ, რომ სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს. პირ­ველ რიგ­ში ეს ცვლი­ლე­ბა სა­მუ­შაო სფე­როს შე­ე­ხე­ბა. თუმ­ცა, ყვე­ლა­ფე­რი მა­ინც მის აქ­ტი­უ­რო­ბა­სა და მონ­დო­მე­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

კირ­ჩხი­ბის
ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბის პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს ოქ­ტომ­ბ­რის თვე­ში. სა­სურ­ვე­ლია, და­ი­ვიწყოთ თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი მორ­ცხ­ვო­ბა და აქ­ტი­უ­რად და­ა­ფიქ­სი­როთ სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია - იქ­ნე­ბა ეს პი­რა­დი, თუ ბიზ­ნეს­ს­პექ­ტ­რი.

ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი ბო­ბო­ქა­რი და დი­ნა­მი­კუ­რი იქ­ნე­ბა. შე­საძ­ლოა, სა­ყო­ველ­თაო ჭო­რე­ბი­სა და სკან­და­ლე­ბის ეპი­ცენ­ტ­რ­შიც კი მო­ექ­ცეთ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, ასე რომ, ნუ­რა­ფერს გა­იკ­ვირ­ვებთ და თა­ვი მე­ფუ­რად გე­ჭი­როთ, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის.

ქალ­წუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა, რო­გორც იქ­ნა, მო­იც­ლის გა­სარ­თო­ბად. ოქ­ტომ­ბე­რი მათ­თ­ვის მსუ­ბუ­ქი და თავ­ბ­რუ­დამ­ხ­ვე­ვი იქ­ნე­ბა. არ არის გა­მო­რიცხუ­ლი, რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გა­ა­ბათ ან აღად­გი­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ყო­ფი­ლებ­თან.

სას­წო­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ოქ­ტომ­ბ­რის თვე არა­ერთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სი­ურ­პ­რიზს ჰპირ­დე­ბა. თუმ­ცა, მა­თი მხრი­და­ნაც დას­ჭირ­დე­ბა სი­ტუ­ა­ცი­ას გა­მო­ყე­ნე­ბა და ხელ­შეწყო­ბა. ყუ­რადღე­ბით მო­ე­კი­დეთ ნე­ბის­მი­ერ ახალ წა­მოწყე­ბას, ან სუ­ლაც სა­კუ­თა­რი ჰო­ბი აქ­ცი­ეთ შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ.

მო­რი­ე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი ემო­ცი­უ­რად დატ­ვირ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა, ბევრს გა­უ­ჭირ­დე­ბა არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა ამა თუ იმ სფე­რო­ში. თუმ­ცა, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ოქ­ტომ­ბერ­ში საკ­მა­რის­ზე მე­ტი იქ­ნე­ბა. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლე­ბი იყა­ვით მო­რი­ე­ლე­ბო!

მშვილ­დოს­ნე­ბი
ოქ­ტომ­ბერს თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის ძი­ე­ბა­ში გა­ა­ტა­რე­ბენ. ბევრ მათ­განს გა­უ­ჭირ­დე­ბა გრძნო­ბე­ბის გო­ნე­ბით გა­კონ­ტ­რო­ლე­ბა. თუმ­ცა, ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, აუცი­ლებ­ლად მის­ცეთ გარ­კ­ვე­უ­ლი ფორ­მა და სის­ტე­მა­ტი­უ­რი სა­ხე სა­კუ­თარ მიზ­ნებს. წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ნო­ემ­ბე­რი ერ­თობ მძი­მე იქ­ნე­ბა.

თხის რქე­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბე­ბის პე­რი­ო­დია. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სე­რი­ო­ზუ­ლი კონ­ტ­რაქ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბა, ახალ სამ­სა­ხურ­ში გა­და­ბარ­გე­ბა ან ფი­ნან­სუ­რი მო­გე­ბა. ერ­თა­დერ­თი, რაც ამ თვე­ში მო­გეთხო­ვე­ბათ, თქვენ­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სი­ჯი­უ­ტის მო­თოკ­ვა იქ­ნე­ბა. ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი მკაც­რად გაფ­რ­თხი­ლე­ბენ - ერი­დეთ კონ­ფ­ლიქტს!

მერ­წყუ­ლებს ოქ­ტომ­ბერ­ში სა­კუ­თა­რი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის "რე­ვი­ზი­ა" ევა­ლე­ბათ. დი­დი სიფ­რ­თხი­ლით მო­ე­კი­დეთ ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვი­სა და ინ­ვეს­ტი­რე­ბის სა­კითხს. კარ­გი თვეა სწავ­ლის­თ­ვის ან კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლებ­ლად. პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში კი აუცი­ლე­ბე­ლია ერ­თხელ და სა­მუ­და­მოდ და­ას­რუ­ლოთ არაფ­რის­მომ­ცე­მი კავ­ში­რე­ბი.

თევ­ზე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ოქ­ტომ­ბერ­ში და­უძ­ლე­ველ სურ­ვილს იგ­რ­ძ­ნობს, გა­ექ­ცეს ყო­ველ­დღი­ურ რუ­ტი­ნას. სა­სურ­ვე­ლია წა­მო­იწყოთ ახა­ლი ჰო­ბი, და­კავ­დეთ სპორ­ტით ან ცეკ­ვე­ბით. ახა­ლი გა­ტა­ცე­ბა თქვენს გან­წყო­ბა­საც აამაღ­ლებს და შე­საძ­ლოა, ფუ­ლა­დი მო­გე­ბაც მოგცეთ მო­მა­ვალ­ში.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
არა მგონია, დაჟინებული მზერა და დასიგნალება დიდი დანაშაული იყოს
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
კვირის სიახლეები
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
0 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
"ადამიანი "მიყვარხარს" რომ მეუბნება, მის ჩამოშორებას ვიწყებ"
შავი საქორწინო კაბა და "ქალბატონი დედა"
6 კომენტარი
"უაზრო სკანდალებით გავხდი თავიდანვე ცნობილი"
რას ნანობს ქართველი ფოტომოდელი
3 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
4 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი