რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ოქ­ტომ­ბე­რი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
font-large font-small
რო­გო­რი იქ­ნე­ბა ოქ­ტომ­ბე­რი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
სულ მა­ლე შე­მოდ­გო­მის მე­ო­რე თვე, ყვე­ლა­ზე ფე­რა­დი და მდიდ­რუ­ლი ოქ­ტომ­ბე­რი შე­ვა ძა­ლა­ში.
ვფიქ­რობთ, ზო­დი­ა­ქოს ნე­ბის­მი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის­თ­ვის სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა ის ძი­რი­თა­დი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი, რომ­ლი­თაც ოქ­ტომ­ბე­რი იქ­ნე­ბა დატ­ვირ­თუ­ლი.

ვერ­ძე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ოქ­ტომ­ბე­რი გარ­კ­ვე­ულ სა­მოქ­მე­დო გეგ­მას მოს­თხოვს. ეს შე­ე­ხე­ბა რო­გორც მის პი­რად ცხოვ­რე­ბას, ისე ფი­ნან­სებ­სა და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. მოკ­ლედ, და­არ­ქ­ვით ყვე­ლა­ფერს თა­ვი­სი სა­ხე­ლი და ცხოვ­რე­ბა გა­ცი­ლე­ბით სტა­ბი­ლუ­რი გახ­დე­ბა.

კუ­როს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს ოქ­ტომ­ბე­რი ამო­სუნ­თ­ქ­ვი­სა და დას­ვე­ნე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს. უფ­რო მე­ტიც, საკ­მა­ოდ ბევ­რი თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო და ფან­ტა­ზია გა­გიჩ­ნ­დე­ბათ სა­ი­მი­სოდ, თუ რო­გორ გა­ი­ხა­ლი­სოთ ცხოვ­რე­ბა, შე­იც­ვა­ლოთ ვარ­ცხ­ნი­ლო­ბა ან სუ­ლაც გა­და­ა­ხა­ლი­სოთ თქვე­ნი გარ­დე­რო­ბი.

ტყუ­პი ოქ­ტომ­ბერ­ში რე­ა­ლურ შან­სებს მი­ი­ღებს სა­ი­მი­სოდ, რომ სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვა­ლოს. პირ­ველ რიგ­ში ეს ცვლი­ლე­ბა სა­მუ­შაო სფე­როს შე­ე­ხე­ბა. თუმ­ცა, ყვე­ლა­ფე­რი მა­ინც მის აქ­ტი­უ­რო­ბა­სა და მონ­დო­მე­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

კირ­ჩხი­ბის
ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბის პო­პუ­ლა­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს ოქ­ტომ­ბ­რის თვე­ში. სა­სურ­ვე­ლია, და­ი­ვიწყოთ თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი მორ­ცხ­ვო­ბა და აქ­ტი­უ­რად და­ა­ფიქ­სი­როთ სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია - იქ­ნე­ბა ეს პი­რა­დი, თუ ბიზ­ნეს­ს­პექ­ტ­რი.

ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი ბო­ბო­ქა­რი და დი­ნა­მი­კუ­რი იქ­ნე­ბა. შე­საძ­ლოა, სა­ყო­ველ­თაო ჭო­რე­ბი­სა და სკან­და­ლე­ბის ეპი­ცენ­ტ­რ­შიც კი მო­ექ­ცეთ მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, ასე რომ, ნუ­რა­ფერს გა­იკ­ვირ­ვებთ და თა­ვი მე­ფუ­რად გე­ჭი­როთ, რო­გორც ყო­ველ­თ­ვის.

ქალ­წუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა, რო­გორც იქ­ნა, მო­იც­ლის გა­სარ­თო­ბად. ოქ­ტომ­ბე­რი მათ­თ­ვის მსუ­ბუ­ქი და თავ­ბ­რუ­დამ­ხ­ვე­ვი იქ­ნე­ბა. არ არის გა­მო­რიცხუ­ლი, რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გა­ა­ბათ ან აღად­გი­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ყო­ფი­ლებ­თან.

სას­წო­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ოქ­ტომ­ბ­რის თვე არა­ერთ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან სი­ურ­პ­რიზს ჰპირ­დე­ბა. თუმ­ცა, მა­თი მხრი­და­ნაც დას­ჭირ­დე­ბა სი­ტუ­ა­ცი­ას გა­მო­ყე­ნე­ბა და ხელ­შეწყო­ბა. ყუ­რადღე­ბით მო­ე­კი­დეთ ნე­ბის­მი­ერ ახალ წა­მოწყე­ბას, ან სუ­ლაც სა­კუ­თა­რი ჰო­ბი აქ­ცი­ეთ შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ.

მო­რი­ე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი ემო­ცი­უ­რად დატ­ვირ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა, ბევრს გა­უ­ჭირ­დე­ბა არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა ამა თუ იმ სფე­რო­ში. თუმ­ცა, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ოქ­ტომ­ბერ­ში საკ­მა­რის­ზე მე­ტი იქ­ნე­ბა. მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლე­ბი იყა­ვით მო­რი­ე­ლე­ბო!

მშვილ­დოს­ნე­ბი
ოქ­ტომ­ბერს თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის ძი­ე­ბა­ში გა­ა­ტა­რე­ბენ. ბევრ მათ­განს გა­უ­ჭირ­დე­ბა გრძნო­ბე­ბის გო­ნე­ბით გა­კონ­ტ­რო­ლე­ბა. თუმ­ცა, ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, აუცი­ლებ­ლად მის­ცეთ გარ­კ­ვე­უ­ლი ფორ­მა და სის­ტე­მა­ტი­უ­რი სა­ხე სა­კუ­თარ მიზ­ნებს. წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ნო­ემ­ბე­რი ერ­თობ მძი­მე იქ­ნე­ბა.

თხის რქე­ბის­თ­ვის ოქ­ტომ­ბე­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბე­ბის პე­რი­ო­დია. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სე­რი­ო­ზუ­ლი კონ­ტ­რაქ­ტე­ბის გა­ფორ­მე­ბა, ახალ სამ­სა­ხურ­ში გა­და­ბარ­გე­ბა ან ფი­ნან­სუ­რი მო­გე­ბა. ერ­თა­დერ­თი, რაც ამ თვე­ში მო­გეთხო­ვე­ბათ, თქვენ­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სი­ჯი­უ­ტის მო­თოკ­ვა იქ­ნე­ბა. ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი მკაც­რად გაფ­რ­თხი­ლე­ბენ - ერი­დეთ კონ­ფ­ლიქტს!

მერ­წყუ­ლებს ოქ­ტომ­ბერ­ში სა­კუ­თა­რი ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის "რე­ვი­ზი­ა" ევა­ლე­ბათ. დი­დი სიფ­რ­თხი­ლით მო­ე­კი­დეთ ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვი­სა და ინ­ვეს­ტი­რე­ბის სა­კითხს. კარ­გი თვეა სწავ­ლის­თ­ვის ან კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლებ­ლად. პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში კი აუცი­ლე­ბე­ლია ერ­თხელ და სა­მუ­და­მოდ და­ას­რუ­ლოთ არაფ­რის­მომ­ცე­მი კავ­ში­რე­ბი.

თევ­ზე­ბის უმე­ტე­სო­ბა ოქ­ტომ­ბერ­ში და­უძ­ლე­ველ სურ­ვილს იგ­რ­ძ­ნობს, გა­ექ­ცეს ყო­ველ­დღი­ურ რუ­ტი­ნას. სა­სურ­ვე­ლია წა­მო­იწყოთ ახა­ლი ჰო­ბი, და­კავ­დეთ სპორ­ტით ან ცეკ­ვე­ბით. ახა­ლი გა­ტა­ცე­ბა თქვენს გან­წყო­ბა­საც აამაღ­ლებს და შე­საძ­ლოა, ფუ­ლა­დი მო­გე­ბაც მოგცეთ მო­მა­ვალ­ში.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"გმირია ქალი, რომელიც საცხოვრებლად მთაში წავიდა"
"ყველა ერთმანეთს მტრობს, ჭორავს - იშვიათად გაიგებ ტკბილ სიტყვას"
2 კომენტარი
ლაშა შუშანაშვილს საბერძნეთი საფრანგეთს გადასცემს - ქართველი "კანონიერი ქურდების" "შავი დღე" ევროპაში
საერთაშორისო სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, საბერძნეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, განახორციელოს ცნობილი ქართველი ავტორიტეტის ლაშა შუშანაშვილის საფრანგეთში ექსტრადიცია.
0 კომენტარი
"მწყემსმა თავად აჩვენა მაშველებს ის ადგილი, სადაც ბავშვის ცხედარი ჰქონდა გადამალული" - ვინ არის ხადას ხეობაში მოკლული ამერიკელი ცოლ-ქმარი
6 ივლისს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამერიკელი ცოლ-ქმარი რაიან და ლორა სმიტები, 4 წლის ვაჟთან ერთად, დუშეთის რაიონის ხადას ხეობაში გაუჩინარდნენ.
1 კომენტარი
"მკვლელმა ლუკას დანა რამდენჯერმე დაარტყა და გაიქცა" - მესტიაში მომხდარი მკვლელობის დეტალები
მესტიაში ურთიერთშელაპარაკების შემდეგად 25 წლის ლუკა ფალიანი მოკლეს.
0 კომენტარი
"12 წლის ბიჭების ცხედრები წყალში ხელჩაჭიდებული იპოვეს"
SOS - ბოლო ორ თვეში 27 ადამიანი დაიხრჩო
3 კომენტარი
"ბრუტუსი, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელობა" ახმეტელის თეატრში
"რამდენიმეწლიანმა კვლევამ მიჩვენა, რომ ის მოღალატე არ არის"
0 კომენტარი
ფულის შოვნის "თანამედროვე მეთოდები"
უმუშევრობის ფონზე ყველა თავისებურად ცდილობს ფულის შოვნასა და თავის გატანას, - გზები მრავალფეროვანია, გააჩნია, ვის როგორი ფანტაზია აქვს.
2 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
თანამედროვე მზევინარი და მთაში ნაპოვნი სილაღე...
რა პრობლემებს აწყდებიან რეგიონში ტურისტებთან ურთიერთობისას
3 კომენტარი
"ბრუტუსი, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელობა" ახმეტელის თეატრში
"რამდენიმეწლიანმა კვლევამ მიჩვენა, რომ ის მოღალატე არ არის"
0 კომენტარი
ბავშვებად დარჩენილი მსახიობები
1946 წელს ქუთაისელმა ბავშვებმა დაუვიწყარი საჩუქარი მიიღეს - გაიხსნა თოჯინების თეატრი ღვინის ყოფილ სარდაფში.
0 კომენტარი
ნატუკა გულისაშვილის პროტესტი
"მეუბნებიან ხოლმე, მანქანას კაცივით ატარებო"
1 კომენტარი
"მამა "ჩარეცხილების" სიაშიც კი მოხვდა და პანთეონში მისი დაკრძალვა არც უფიქრიათ"
რამაზ ჩხიკვაძის შვილის გულახდილი ინტერვიუ
12 კომენტარი