"გა­ი­ღე სის­ხ­ლი - გა­და­არ­ჩი­ნე სი­ცოცხ­ლე"
font-large font-small
"გა­ი­ღე სის­ხ­ლი - გა­და­არ­ჩი­ნე სი­ცოცხ­ლე"
"ერ­თი დო­ნა­ცი­ით სა­მი ადა­მი­ა­ნის სი­ცოცხ­ლის გა­დარ­ჩე­ნაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი"


ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სის­ხ­ლის დო­ნორ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა სა­ჭი­რო­ზე ბევ­რად ნაკ­ლე­ბია. კვლე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის 38%-ს შე­უძ­ლია იყოს დო­ნო­რი, თუმ­ცა, თა­ვი­სუ­ფალ ნე­ბას 10%-ზე ნაკ­ლე­ბი ადა­მი­ა­ნი გა­მო­ხა­ტავს. სამ­წუ­ხა­როდ, დო­ნორ­თა 95% სის­ხ­ლის ჩა­ბა­რე­ბა­ში ფუ­ლად ანაზღა­უ­რე­ბას იღებს.სის­ხ­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბა ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლია ავ­ტო­კა­ტას­ტ­რო­ფე­ბის, დამ­წ­ვ­რო­ბე­ბის, გუ­ლის ოპე­რა­ცი­ე­ბი­სა და ორ­გა­ნო­თა გა­და­ნერ­გ­ვი­სას. სის­ხ­ლი და სის­ხ­ლის პრო­დუქ­ტე­ბი მუდ­მი­ვად ესა­ჭი­რო­ე­ბათ უმ­ძი­მეს პა­ცი­ენ­ტებს, მათ შო­რის - ბავ­შ­ვებს. სის­ხ­ლის უან­გა­როდ გა­ცე­მის სტა­ტის­ტი­კის შე­სა­ხებ, ჩვენს და სხვა ქვეყ­ნებ­ში უან­გა­რო დო­ნა­ცი­ის მაჩ­ვე­ნებ­ლი­სა და პრო­ცე­სის დე­ტა­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტ­რო­ლის ცენ­ტ­რის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის პრო­ექ­ტე­ბის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელს, და­ვით ნა­დი­რა­ძეს ვე­სა­უბ­რეთ...

- ბა­ტო­ნო და­ვით, ერთ-ერ­თი კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის 80%-ს სის­ხ­ლი არა­სო­დეს ჩა­უ­ბა­რე­ბია, 61%-ს კი დო­ნა­ცი­ის შე­სა­ხებ არც კი სმე­ნია. რამ­დე­ნად შე­ი­ნიშ­ნე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, რამ­დე­ნად იმა­ტებს ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად უან­გა­რო დო­ნორ­თა რიცხ­ვი?

- უან­გა­რო დო­ნორ­თა რიცხ­ვის მა­ტე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად შე­სამ­ჩ­ნე­ვია. მახ­სოვს, 2011 წელს სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბა მე­ტად ნე­გა­ტი­უ­რად და სტიგ­მა­ტუ­რად აღიქ­მე­ბო­და. ცვლი­ლე­ბა აშ­კა­რაა, გან­სა­კუთ­რე­ბით - ახალ­გაზ­რ­დებ­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რად აქ­ტი­ურ და ინ­ფორ­მი­რე­ბულ თა­ო­ბა­ში. ყვე­ლა გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვე­ყა­ნა­ში სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნებს, პი­რი­ქით, სი­ა­მა­ყეს ჰგვრის. ვცდი­ლობთ, სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბის და­გეგ­მ­ვი­თა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბით ეს ფაქ­ტი ჩვენ­თა­ნაც სა­ა­მა­ყოდ აღიქ­მე­ბო­დეს. ბევ­რ­მა, უბ­რა­ლოდ არ იცის, ან ვერ აც­ნო­ბი­ე­რებს, რამ­დე­ნად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბა და რომ სის­ხ­ლი, შე­საძ­ლოა, ნე­ბის­მი­ერ წამს ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს დას­ჭირ­დეს.

- რა მდგო­მა­რე­ო­ბაა ამ მხრივ სხვა ქვეყ­ნებ­ში?

- გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვეყ­ნებ­ში 100%-იანი სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნა­ცია აქვთ მა­შინ, რო­ცა ბო­ლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლო 20-26 უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბის პრო­ცენ­ტულ მაჩ­ვე­ნებლს ინარ­ჩუ­ნებს. მა­გა­ლი­თად, რო­ცა ამე­რი­კის რო­მე­ლი­მე სას­წავ­ლე­ბელ­ში სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნა­ცი­ის აქ­ცია იმარ­თე­ბა, ერ­თ­მა­ნეთს ეჯიბ­რე­ბი­ან, ცდი­ლო­ბენ, უფ­რო მე­ტი უან­გა­რო დო­ნო­რი მო­აგ­რო­ვონ, ვიდ­რე ეს სხვა სას­წავ­ლე­ბელ­მა შეძ­ლო და მა­გა­ლი­თის მი­ცე­მით პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი და­ი­კა­ვონ.

- რამ­დე­ნად უსაფ­რ­თხოა ჯან­მ­რ­თე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის სის­ხ­ლის დო­ნა­ცია და რამ­დე­ნად სწრა­ფად აღიდ­გენს ორ­გა­ნიზ­მი ამ და­ნა­კარგს?

- სის­ხ­ლის გა­ღე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უსაფ­რ­თხოა ჯან­მ­რ­თე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის. ეს კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ცე­სია, შე­სა­ბა­მი­სად, დო­ნო­რის ანო­ნი­მუ­რო­ბა და­ცუ­ლია. დო­ნო­რის სისხლს იკ­ვ­ლე­ვენ ინ­ფექ­ცი­ებ­ზე, მათ შო­რის - ჰე­პა­ტი­ტებ­სა და შიდ­სის ვი­რუს­ზე. პრო­ცეს­ში მხო­ლოდ ერ­თ­ჯე­რა­დი მა­სა­ლა გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და დო­ნო­რი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად და­ცუ­ლია ინ­ფექ­ცი­ის­გან. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­ღე­ბუ­ლი სის­ხ­ლის აღ­დ­გე­ნას, ეს სწრა­ფად­ვე ხდე­ბა და ადა­მი­ანს ხელ­მე­ო­რედ დო­ნო­რო­ბა ორი თვის შემ­დეგ კვლავ შე­უძ­ლია.

- არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სის­ხ­ლის უსას­ყიდ­ლოდ ჩამ­ბა­რე­ბელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა არც ისე მცი­რეა, თუმ­ცა, სის­ხ­ლი და სის­ხ­ლის პრო­დუქ­ტე­ბი მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად არ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და რომ მა­ვან­ნი ამით არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რად სარ­გებ­ლო­ბენ...

- სის­ხ­ლი თა­ნაბ­რად ხმარ­დე­ბა ყვე­ლა იმ პა­ცი­ენტს, ვი­საც ის სჭირ­დე­ბა. სის­ხ­ლის ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­და 42 დღეა. თრომ­ბო­ცი­ტე­ბი კი მხო­ლოდ 5 დღე ინა­ხე­ბა. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ სის­ხ­ლის ბან­კებს ჯან­მ­რ­თე­ლი დო­ნო­რე­ბის გარ­კ­ვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა ყო­ველ­დღე ესა­ჭი­რო­ე­ბა. სტა­ტის­ტი­კის მი­ხედ­ვით, სის­ხ­ლის გა­დას­ხ­მა წე­ლი­წად­ში 10-15 ათას ადა­მი­ანს სჭირ­დე­ბა. თი­თო­ე­ულ პა­ცი­ენ­ტ­ზე, სა­შუ­ა­ლოდ, 4 ერ­თე­უ­ლი სის­ხ­ლი იხარ­ჯე­ბა. გა­მოთ­ვ­ლი­ლია, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბის 85%-ს 75 წლის ასა­კამ­დე ერ­თხელ მა­ინც სჭირ­დე­ბა სის­ხ­ლი.

- რამ­დე­ნად სან­დოა სის­ხ­ლი, რო­მელ­საც დო­ნო­რი ფი­ნან­სუ­რი და­ინ­ტე­რე­სე­ბის მიზ­ნით გას­ცემს? არ­სე­ბობს რის­კი, რომ მან სა­კუ­თა­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის რე­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მა­ლოს? შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა ამ ფაქ­ტის გა­მო­რიცხ­ვა?

- რა თქმა უნ­და, ფა­სი­ან­მა (ე.წ. კად­რის) დო­ნორ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ლოს ინ­ფორ­მა­ცია სა­კუ­თა­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ და მი­უ­ხე­და­ვად სის­ხ­ლის ყო­ველ­მ­ხ­რი­ვი შე­მოწ­მე­ბი­სა, მი­სი სის­ხ­ლი ფა­ტა­ლუ­რი აღ­მოჩ­ნ­დეს სხვის­თ­ვის. შე­სა­ბა­მი­სად, უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბი­სას რის­კი მი­ნი­მა­ლუ­რია, ფა­სი­ა­ნი დო­ნო­რო­ბი­სას - მა­ღა­ლი.

- ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დო­ნორ­თა ნა­ხე­ვარ­ზე მე­ტი ქა­ლია. ეს მო­ნა­ცე­მი მა­მა­კა­ცე­ბის ნემ­სის მი­მართ შიშს ხომ არ უკავ­შირ­დე­ბა?

- ქალ­თა ძი­რი­თა­დი ასა­კობ­რი­ვი ჯგუ­ფი (დო­ნორ­თა 48%) 25-44 წლით გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა. სა­ერ­თოდ, ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი სო­ცი­ა­ლუ­რად მე­ტად აქ­ტი­უ­რე­ბი არი­ან და გულ­თან ბევ­რად ახ­ლოს მი­აქვთ დო­ნა­ცი­ის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა, ვიდ­რე - მა­მა­კა­ცებს. ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, ნემ­სის თით­ქ­მის ყო­ველ მე­ო­რე მა­მა­კაცს ეში­ნია, რო­ცა ნემ­სით შე­ში­ნე­ბუ­ლი სულ რამ­დე­ნი­მე ქალ­ბა­ტო­ნი მი­ნა­ხავს...

შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
ამ­ბო­ბენ, მას­წავ­ლებ­ლო­ბა და­უ­ფა­სე­ბე­ლი პრო­ფე­სიააო, მაგ­რამ არა მგო­ნია, ასე იყოს
კვირის სიახლეები
რა შეიცვლება მომავალი წლიდან "მხრჩოლავი ჯიპების" ქალაქში?
ე.წ. ტექდათვალიერება საქართველოში 2018 წლიდან ამოქმედდება
1 კომენტარი
ექ­ს­კ­ლუ­ზი­უ­რი ქალ­თა ჰო­როს­კო­პი ანუ რა ელით ქა­ლებს 2018 წელს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
0 კომენტარი
მეუფე შიო - გამორჩეული მღვდელმსახური
როგორც საპატრიარქოში აცხადებენ, რამდენიმე დღეში წერილობით გაიწერება მისი უფლება-მოვალეობები
0 კომენტარი
ქალის სასტიკი ხვედრი "მესამე სამყაროში" - სულისშემძვრევლი ამბავი გაყიდულ შვილებზე
ავღანელი გოგონას უმძიმესი ცხოვრების ამბავი
13 კომენტარი
მა­ჩაბ­ლის იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი ცხოვ­რე­ბა და გა­უ­ჩი­ნა­რე­ბა
"რუ­დუ­ნე­ბით შე­მო­ნა­ხუ­ლი მი­სი სა­მი ნეკ­ნი მთაწ­მინ­დას მი­ა­ბა­რეს..."
12 კომენტარი
"დრო ყველაფერს "ალაგებს"... - რაში გაუმართლა თინი გალდავას
როდესაც იცვლება შენი ფიქრები, მაშინვე იცვლება შენი ცხოვრებაც
1 კომენტარი
თემა, რომელზეც ილო ბეროშვილი საჯაროდ პირველად ალაპარაკდა
ილო ბეროშვილის "ფერისცვალება" და განცდა, რომელიც ხელახლა დაბადების ტოლფასია
14 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
 "შვი­ლი დღემ­დე არ მპა­ტი­ობს, რომ დე­და­სა და ქმარს სა­თა­ნა­დო ად­გი­ლი ვერ მი­ვუ­ჩი­ნე..."
"წი­თე­ლი" მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა და და­კარ­გუ­ლი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა
4 კომენტარი
უძლური ქმრისა და 18 წლის ცოლის დავა - 11 წლის ასაკში გათხოვილი გოგონას უცნაური თავგადასავალი

უმოწყალესო ხელმწიფევ, ვეკრ­ძალვი და ვიშიშვი თუ ვითარ გავბედო ესე ვითარი მოხსენება
2 კომენტარი
კეთილ სიცრუეში გაზრდილი ქალის ცრემლები
ვერ დავუშვებდი ორმეტრიანი ბიძის უხმოდ გასვენებას

1 კომენტარი