"გა­ი­ღე სის­ხ­ლი - გა­და­არ­ჩი­ნე სი­ცოცხ­ლე"
font-large font-small
"გა­ი­ღე სის­ხ­ლი - გა­და­არ­ჩი­ნე სი­ცოცხ­ლე"
"ერ­თი დო­ნა­ცი­ით სა­მი ადა­მი­ა­ნის სი­ცოცხ­ლის გა­დარ­ჩე­ნაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი"


ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში სის­ხ­ლის დო­ნორ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა სა­ჭი­რო­ზე ბევ­რად ნაკ­ლე­ბია. კვლე­ვე­ბის მი­ხედ­ვით, ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის 38%-ს შე­უძ­ლია იყოს დო­ნო­რი, თუმ­ცა, თა­ვი­სუ­ფალ ნე­ბას 10%-ზე ნაკ­ლე­ბი ადა­მი­ა­ნი გა­მო­ხა­ტავს. სამ­წუ­ხა­როდ, დო­ნორ­თა 95% სის­ხ­ლის ჩა­ბა­რე­ბა­ში ფუ­ლად ანაზღა­უ­რე­ბას იღებს.სის­ხ­ლის სა­ჭი­რო­ე­ბა ყვე­ლა­ზე მა­ღა­ლია ავ­ტო­კა­ტას­ტ­რო­ფე­ბის, დამ­წ­ვ­რო­ბე­ბის, გუ­ლის ოპე­რა­ცი­ე­ბი­სა და ორ­გა­ნო­თა გა­და­ნერ­გ­ვი­სას. სის­ხ­ლი და სის­ხ­ლის პრო­დუქ­ტე­ბი მუდ­მი­ვად ესა­ჭი­რო­ე­ბათ უმ­ძი­მეს პა­ცი­ენ­ტებს, მათ შო­რის - ბავ­შ­ვებს. სის­ხ­ლის უან­გა­როდ გა­ცე­მის სტა­ტის­ტი­კის შე­სა­ხებ, ჩვენს და სხვა ქვეყ­ნებ­ში უან­გა­რო დო­ნა­ცი­ის მაჩ­ვე­ნებ­ლი­სა და პრო­ცე­სის დე­ტა­ლებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტ­რო­ლის ცენ­ტ­რის ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის პრო­ექ­ტე­ბის გან­მა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელს, და­ვით ნა­დი­რა­ძეს ვე­სა­უბ­რეთ...

- ბა­ტო­ნო და­ვით, ერთ-ერ­თი კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის 80%-ს სის­ხ­ლი არა­სო­დეს ჩა­უ­ბა­რე­ბია, 61%-ს კი დო­ნა­ცი­ის შე­სა­ხებ არც კი სმე­ნია. რამ­დე­ნად შე­ი­ნიშ­ნე­ბა სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბა და შე­სა­ბა­მი­სად, რამ­დე­ნად იმა­ტებს ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად უან­გა­რო დო­ნორ­თა რიცხ­ვი?

- უან­გა­რო დო­ნორ­თა რიცხ­ვის მა­ტე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად შე­სამ­ჩ­ნე­ვია. მახ­სოვს, 2011 წელს სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბა მე­ტად ნე­გა­ტი­უ­რად და სტიგ­მა­ტუ­რად აღიქ­მე­ბო­და. ცვლი­ლე­ბა აშ­კა­რაა, გან­სა­კუთ­რე­ბით - ახალ­გაზ­რ­დებ­ში, სო­ცი­ა­ლუ­რად აქ­ტი­ურ და ინ­ფორ­მი­რე­ბულ თა­ო­ბა­ში. ყვე­ლა გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვე­ყა­ნა­ში სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნებს, პი­რი­ქით, სი­ა­მა­ყეს ჰგვრის. ვცდი­ლობთ, სხვა­დას­ხ­ვა აქ­ტი­ვო­ბის და­გეგ­მ­ვი­თა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბით ეს ფაქ­ტი ჩვენ­თა­ნაც სა­ა­მა­ყოდ აღიქ­მე­ბო­დეს. ბევ­რ­მა, უბ­რა­ლოდ არ იცის, ან ვერ აც­ნო­ბი­ე­რებს, რამ­დე­ნად მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბა და რომ სის­ხ­ლი, შე­საძ­ლოა, ნე­ბის­მი­ერ წამს ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს დას­ჭირ­დეს.

- რა მდგო­მა­რე­ო­ბაა ამ მხრივ სხვა ქვეყ­ნებ­ში?

- გან­ვი­თა­რე­ბულ ქვეყ­ნებ­ში 100%-იანი სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნა­ცია აქვთ მა­შინ, რო­ცა ბო­ლო წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლო 20-26 უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბის პრო­ცენ­ტულ მაჩ­ვე­ნებლს ინარ­ჩუ­ნებს. მა­გა­ლი­თად, რო­ცა ამე­რი­კის რო­მე­ლი­მე სას­წავ­ლე­ბელ­ში სის­ხ­ლის უან­გა­რო დო­ნა­ცი­ის აქ­ცია იმარ­თე­ბა, ერ­თ­მა­ნეთს ეჯიბ­რე­ბი­ან, ცდი­ლო­ბენ, უფ­რო მე­ტი უან­გა­რო დო­ნო­რი მო­აგ­რო­ვონ, ვიდ­რე ეს სხვა სას­წავ­ლე­ბელ­მა შეძ­ლო და მა­გა­ლი­თის მი­ცე­მით პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი და­ი­კა­ვონ.

- რამ­დე­ნად უსაფ­რ­თხოა ჯან­მ­რ­თე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის სის­ხ­ლის დო­ნა­ცია და რამ­დე­ნად სწრა­ფად აღიდ­გენს ორ­გა­ნიზ­მი ამ და­ნა­კარგს?

- სის­ხ­ლის გა­ღე­ბა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად უსაფ­რ­თხოა ჯან­მ­რ­თე­ლი ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის. ეს კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რი პრო­ცე­სია, შე­სა­ბა­მი­სად, დო­ნო­რის ანო­ნი­მუ­რო­ბა და­ცუ­ლია. დო­ნო­რის სისხლს იკ­ვ­ლე­ვენ ინ­ფექ­ცი­ებ­ზე, მათ შო­რის - ჰე­პა­ტი­ტებ­სა და შიდ­სის ვი­რუს­ზე. პრო­ცეს­ში მხო­ლოდ ერ­თ­ჯე­რა­დი მა­სა­ლა გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და დო­ნო­რი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად და­ცუ­ლია ინ­ფექ­ცი­ის­გან. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­ღე­ბუ­ლი სის­ხ­ლის აღ­დ­გე­ნას, ეს სწრა­ფად­ვე ხდე­ბა და ადა­მი­ანს ხელ­მე­ო­რედ დო­ნო­რო­ბა ორი თვის შემ­დეგ კვლავ შე­უძ­ლია.

- არა­ო­ფი­ცი­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, სის­ხ­ლის უსას­ყიდ­ლოდ ჩამ­ბა­რე­ბელ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა არც ისე მცი­რეა, თუმ­ცა, სის­ხ­ლი და სის­ხ­ლის პრო­დუქ­ტე­ბი მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად არ გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და რომ მა­ვან­ნი ამით არა­კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რად სარ­გებ­ლო­ბენ...

- სის­ხ­ლი თა­ნაბ­რად ხმარ­დე­ბა ყვე­ლა იმ პა­ცი­ენტს, ვი­საც ის სჭირ­დე­ბა. სის­ხ­ლის ვარ­გი­სი­ა­ნო­ბის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­და 42 დღეა. თრომ­ბო­ცი­ტე­ბი კი მხო­ლოდ 5 დღე ინა­ხე­ბა. ეს იმას ნიშ­ნავს, რომ სის­ხ­ლის ბან­კებს ჯან­მ­რ­თე­ლი დო­ნო­რე­ბის გარ­კ­ვე­უ­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა ყო­ველ­დღე ესა­ჭი­რო­ე­ბა. სტა­ტის­ტი­კის მი­ხედ­ვით, სის­ხ­ლის გა­დას­ხ­მა წე­ლი­წად­ში 10-15 ათას ადა­მი­ანს სჭირ­დე­ბა. თი­თო­ე­ულ პა­ცი­ენ­ტ­ზე, სა­შუ­ა­ლოდ, 4 ერ­თე­უ­ლი სის­ხ­ლი იხარ­ჯე­ბა. გა­მოთ­ვ­ლი­ლია, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბის 85%-ს 75 წლის ასა­კამ­დე ერ­თხელ მა­ინც სჭირ­დე­ბა სის­ხ­ლი.

- რამ­დე­ნად სან­დოა სის­ხ­ლი, რო­მელ­საც დო­ნო­რი ფი­ნან­სუ­რი და­ინ­ტე­რე­სე­ბის მიზ­ნით გას­ცემს? არ­სე­ბობს რის­კი, რომ მან სა­კუ­თა­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის რე­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და­მა­ლოს? შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა ამ ფაქ­ტის გა­მო­რიცხ­ვა?

- რა თქმა უნ­და, ფა­სი­ან­მა (ე.წ. კად­რის) დო­ნორ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­მა­ლოს ინ­ფორ­მა­ცია სა­კუ­თა­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­სა­ხებ და მი­უ­ხე­და­ვად სის­ხ­ლის ყო­ველ­მ­ხ­რი­ვი შე­მოწ­მე­ბი­სა, მი­სი სის­ხ­ლი ფა­ტა­ლუ­რი აღ­მოჩ­ნ­დეს სხვის­თ­ვის. შე­სა­ბა­მი­სად, უან­გა­რო დო­ნო­რო­ბი­სას რის­კი მი­ნი­მა­ლუ­რია, ფა­სი­ა­ნი დო­ნო­რო­ბი­სას - მა­ღა­ლი.

- ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­ნა­ცე­მე­ბით, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში დო­ნორ­თა ნა­ხე­ვარ­ზე მე­ტი ქა­ლია. ეს მო­ნა­ცე­მი მა­მა­კა­ცე­ბის ნემ­სის მი­მართ შიშს ხომ არ უკავ­შირ­დე­ბა?

- ქალ­თა ძი­რი­თა­დი ასა­კობ­რი­ვი ჯგუ­ფი (დო­ნორ­თა 48%) 25-44 წლით გა­ნი­საზღ­ვ­რე­ბა. სა­ერ­თოდ, ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი სო­ცი­ა­ლუ­რად მე­ტად აქ­ტი­უ­რე­ბი არი­ან და გულ­თან ბევ­რად ახ­ლოს მი­აქვთ დო­ნა­ცი­ის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბა, ვიდ­რე - მა­მა­კა­ცებს. ჩე­მი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, ნემ­სის თით­ქ­მის ყო­ველ მე­ო­რე მა­მა­კაცს ეში­ნია, რო­ცა ნემ­სით შე­ში­ნე­ბუ­ლი სულ რამ­დე­ნი­მე ქალ­ბა­ტო­ნი მი­ნა­ხავს...

შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"გმირია ქალი, რომელიც საცხოვრებლად მთაში წავიდა"
"ყველა ერთმანეთს მტრობს, ჭორავს - იშვიათად გაიგებ ტკბილ სიტყვას"
0 კომენტარი
ლაშა შუშანაშვილს საბერძნეთი საფრანგეთს გადასცემს - ქართველი "კანონიერი ქურდების" "შავი დღე" ევროპაში
საერთაშორისო სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, საბერძნეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, განახორციელოს ცნობილი ქართველი ავტორიტეტის ლაშა შუშანაშვილის საფრანგეთში ექსტრადიცია.
0 კომენტარი
"მწყემსმა თავად აჩვენა მაშველებს ის ადგილი, სადაც ბავშვის ცხედარი ჰქონდა გადამალული" - ვინ არის ხადას ხეობაში მოკლული ამერიკელი ცოლ-ქმარი
6 ივლისს მარნეულის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამერიკელი ცოლ-ქმარი რაიან და ლორა სმიტები, 4 წლის ვაჟთან ერთად, დუშეთის რაიონის ხადას ხეობაში გაუჩინარდნენ.
0 კომენტარი
"მკვლელმა ლუკას დანა რამდენჯერმე დაარტყა და გაიქცა" - მესტიაში მომხდარი მკვლელობის დეტალები
მესტიაში ურთიერთშელაპარაკების შემდეგად 25 წლის ლუკა ფალიანი მოკლეს.
0 კომენტარი
"12 წლის ბიჭების ცხედრები წყალში ხელჩაჭიდებული იპოვეს"
SOS - ბოლო ორ თვეში 27 ადამიანი დაიხრჩო
2 კომენტარი
"ბრუტუსი, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელობა" ახმეტელის თეატრში
"რამდენიმეწლიანმა კვლევამ მიჩვენა, რომ ის მოღალატე არ არის"
0 კომენტარი
ფულის შოვნის "თანამედროვე მეთოდები"
უმუშევრობის ფონზე ყველა თავისებურად ცდილობს ფულის შოვნასა და თავის გატანას, - გზები მრავალფეროვანია, გააჩნია, ვის როგორი ფანტაზია აქვს.
1 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
თანამედროვე მზევინარი და მთაში ნაპოვნი სილაღე...
რა პრობლემებს აწყდებიან რეგიონში ტურისტებთან ურთიერთობისას
0 კომენტარი
"ბრუტუსი, ანუ იულიუს კეისრის მკვლელობა" ახმეტელის თეატრში
"რამდენიმეწლიანმა კვლევამ მიჩვენა, რომ ის მოღალატე არ არის"
0 კომენტარი
ბავშვებად დარჩენილი მსახიობები
1946 წელს ქუთაისელმა ბავშვებმა დაუვიწყარი საჩუქარი მიიღეს - გაიხსნა თოჯინების თეატრი ღვინის ყოფილ სარდაფში.
0 კომენტარი
ნატუკა გულისაშვილის პროტესტი
"მეუბნებიან ხოლმე, მანქანას კაცივით ატარებო"
0 კომენტარი
"მამა "ჩარეცხილების" სიაშიც კი მოხვდა და პანთეონში მისი დაკრძალვა არც უფიქრიათ"
რამაზ ჩხიკვაძის შვილის გულახდილი ინტერვიუ
10 კომენტარი