ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი და­იწყო - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ"
font-large font-small
ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი და­იწყო - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ"
ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით და­იწყო ხმის მი­ცე­მა სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად


"მუ­კუ­ზა­ნი", "სა­ფე­რა­ვი", "ქინ­ძ­მა­რა­უ­ლი", "ციც­ქა", "ტვი­ში", "ქი­სი", "კრა­ხუ­ნა" თუ "წი­ნან­და­ლი"? ნა­ხევ­რად ტკბი­ლი წი­თე­ლი თუ ნა­ხევ­რად მშრა­ლი თეთ­რი? ასორ­ტი­მენ­ტი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია, არ­ჩე­ვა­ნი კი თქვენ­ზეა. თუმ­ცა, ამ­ჯე­რად რჩე­უ­ლი ღვი­ნის შერ­ჩე­ვა არა ვახ­შამ­ზე და­სა­ლე­ვად, არა­მედ სა­უ­კე­თე­სო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად მო­გი­წევთ.მაშ ასე, ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ", და­იწყო.
მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა უკ­ვე 50 000-მდე ადა­მი­ან­მა მი­ი­ღო. "ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვალ­ზე", რო­მე­ლიც 15 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თა, ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით და­იწყო ხმის მი­ცე­მა სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად. ხმის მი­ცე­მა ონ­ლა­ინ­რე­ჟიმ­შიც მიმ­დი­ნა­რე­ობს და გა­მო­კითხ­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა "კვი­რის პა­ლიტ­რის", "ლე­ლოს", "ავ­ტო­ბილ­დი­სა" და "გზის" მკითხ­ველ­საც შე­უძ­ლია.

"პრო­ექტს საკ­მა­ოდ დი­დი დატ­ვირ­თ­ვა აქვს, მი­ზა­ნი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ციაა რო­გორც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ისე - ტუ­რის­ტებ­ში. ყვე­ლას ჩარ­თ­ვა აუცი­ლე­ბე­ლია, ვინც აფა­სებს ქარ­თულ კულ­ტუ­რას, ღვი­ნო­სა და ჩვენს უძ­ვე­ლეს ტრა­დი­ცი­ას. ეს სა­ხალ­ხო პრო­ექ­ტია და ყვე­ლა ჩვენ­გა­ნის ვა­ლია, ერ­თი მხრივ, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღოთ მას­ში და მე­ო­რე მხრივ, დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბით მო­ვე­კი­დოთ შერ­ჩე­ვის პრო­ცესს. სწო­რედ ეს ღვი­ნო­ე­ბი გახ­დე­ბა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ახა­ლი სა­ვი­ზი­ტო ბა­რა­თი და სა­პა­ტიო ად­გილს და­ი­კა­ვებს თი­თო­ე­უ­ლი ქარ­თ­ვე­ლის ოჯახ­შიც", - გან­მარ­ტავს პრო­ექ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირაკ­ლი სა­ა­მიშ­ვი­ლი.

პრო­ექ­ტი ორ ეტა­პად იყო­ფა. საწყის ეტაპ­ზე, სა­ხალ­ხო ხმის მი­ცე­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ღვი­ნის 10 სა­ხე­ო­ბა: 5 თეთ­რი და 5 წი­თე­ლი ღვი­ნო. მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის სა­ხე­ო­ბე­ბის არ­ჩე­ვის გა­სა­მარ­ტი­ვებ­ლად იგეგ­მე­ბა დე­გუს­ტა­ცი­ე­ბი, სა­დაც შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, კარ­გად გა­ეც­ნონ ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბებს და გა­მო­ავ­ლი­ნონ თა­ვი­სი რჩე­უ­ლი ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბა, რო­მელ­საც შემ­დეგ პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში მის­ცე­მენ ხმას.
ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის არ­ჩე­ვის შემ­დეგ, იმ კომ­პა­ნი­ებს, რომ­ლებ­საც პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თ­ვის სურ­ვი­ლი ექ­ნე­ბათ და გარ­კ­ვე­ულ მოთხოვ­ნებს და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მათ, წა­რად­გი­ნონ თა­ვი­ან­თი რჩე­უ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი დე­გუს­ტა­ცი­ებ­ზე. ღვი­ნის შერ­ჩე­ვა რამ­დე­ნი­მე ეტა­პად ჩა­ტარ­დე­ბა და კონ­კ­რე­ტულ სა­ხე­ო­ბებ­ში გა­მოვ­ლინ­დე­ბი­ან სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ე­ბი, რო­მელ­საც უკ­ვე შე­არ­ჩევს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი და გა­მოც­დი­ლი სო­მე­ლი­ე­ე­ბის­გან და­კომ­პ­ლექ­ტე­ბუ­ლი ჟი­უ­რი.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ ათი­ვე ღვი­ნის გა­მოვ­ლე­ნა ერ­თ­დ­რო­უ­ლად არ მოხ­დე­ბა. კონ­კ­რე­ტულ სა­ხე­ო­ბებ­ში სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ე­ბი ეტა­პობ­რი­ვად გა­მოვ­ლინ­დე­ბი­ან. ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის გულ­შე­მატ­კივ­რებს, ასე­ვე, ეტა­პობ­რი­ვად შე­ეძ­ლე­ბათ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი ღვი­ნის შე­ძე­ნა.

პრო­ექტს - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ", "პა­ლიტ­რა მე­დი­ა" გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. ის ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას ისა­ხავს მიზ­ნად და შე­სა­ბა­მი­სად, რჩე­ულ ქარ­თულ ღვი­ნო­ებს უფ­რო მარ­ტი­ვად ხელ­მი­საწ­ვ­დომს გახ­დის, უცხო­ე­ლებს კი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, სა­უ­კე­თე­სო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი აღ­მო­აჩი­ნონ და დარ­წ­მუნ­დ­ნენ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო ნამ­დ­ვი­ლად იმ­სა­ხუ­რებს ღვი­ნის სამ­შობ­ლოს ტი­ტულს.

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
კვირის სიახლეები
კოალიციამ აშშ-ის მეთაურობით სირიაზე ავიადარტყმები მიიტანა - როგორ ეხმაურება ვლადიმერ პუტინი მომხდარს?
14 აპრილს გამთენიისას საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის შემადგენლობაშიც აშშ, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი შედის, სირიაში გარკვეულ ობიექტებზე დარტყმა მიიტანეს.
0 კომენტარი
"მეზობლებს კარზე კაკუნი რომ არ აეტეხათ, იმ არაკაცს შეიძლება, დედასთან ერთად, ბავშვებიც დაეხოცა"
ბარნოვის ქუჩაზე მომხდარი საზარელი მკვლელობის ახალი დეტალები
0 კომენტარი
საინტერესო დეტალები მსოფლიო ვარსკვლავებთან მუშაობის შესახებ
ქართულ სამზარეულოსა და კულტურაზე შეყვარებული გორან ბრეგოვიჩი
0 კომენტარი
"არ მინდა, ჩემმა შვილმა გაიგოს, რას ვსაქმიანობ" - ყოფილი ბიზნესლედი, რომელიც სასაფლაოების დამლაგებლად მუშაობს
38 წლის სასიამოვნო გარეგნობის ქალბატონი (რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა) 2 წელია, ქალაქ რუსთავის სასაფლაოზე, საფლავების მომვლელია.
2 კომენტარი
სასამართლოში ნასროლი ბოთლი და გზა იურისტობიდან დიზაინერობამდე
დიზაინერობა 25 წლის ასაკში გადაწყვიტა და საბოლოოდ თქვა უარი იურისტობასა და ჟურნალისტობაზეც.
3 კომენტარი
ნანუკა ჟორჟოლიანმა ეფექტური და ჯანსაღი დიეტის რეცეპტი გაამხილა
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
4 კომენტარი
"დედამ ტელეფონში მითხრა, ჟენია დავკარგეთო და ყურმილიც გაითიშა... ისინი იღუპებოდნენ და მე ვერ ვუშველე"

25 მარტი მეორეკლასელი დარინასთვის ერთ-ერთი ლამაზი დღე უნდა ყოფილიყო, რომელსაც მეგობრის დაბადების დღეზე გასართობ ცენტრში გაატარებდა, თუმცა ყველაფერი ტრაგედიით დასრულდა... სავაჭრო-გასართობ ცენტრში მოულოდნელად ხანძარი გაჩნდა, შედეგად უამრავი ადამიანი დაიღუპა და მძიმედ დაშავდა.

1 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
უსინათლო ფეხბურთელთა პრობლემები და სპორტის მინისტრის შანსი
ახლახან სრულიად შემთხვევით გავიგე, რომ უსინათლო ბიჭები ფეხბურთს თამაშობენ და რომ ამ ჩემთვის სრულიად უცნობ სპორტის სახეობას ქართველი ახალგაზრდებიც მისდევენ.
0 კომენტარი
"თამარ მეფე იალბუზზე ცხოვრობდა" - ეროვნული გამოცდების "სალაღობო მაგალითები"
"ტარიელმა თავისი საცოლის საქმრო მოკლა და თვითონ ვეფხვის ტყავი ჩაიცვა, რომ მტერს ვეღარ ეცნო"
7 კომენტარი
მეფუტკრე გოგონა თონეთიდან
"მთვრალი ფუტკრები მეზობელ სკებს დაერევიან, მთელ თაფლს შენკენ გამოზიდავენო"
9 კომენტარი