ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი და­იწყო - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ"
font-large font-small
ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი და­იწყო - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ"
ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით და­იწყო ხმის მი­ცე­მა სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად


"მუ­კუ­ზა­ნი", "სა­ფე­რა­ვი", "ქინ­ძ­მა­რა­უ­ლი", "ციც­ქა", "ტვი­ში", "ქი­სი", "კრა­ხუ­ნა" თუ "წი­ნან­და­ლი"? ნა­ხევ­რად ტკბი­ლი წი­თე­ლი თუ ნა­ხევ­რად მშრა­ლი თეთ­რი? ასორ­ტი­მენ­ტი მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნია, არ­ჩე­ვა­ნი კი თქვენ­ზეა. თუმ­ცა, ამ­ჯე­რად რჩე­უ­ლი ღვი­ნის შერ­ჩე­ვა არა ვახ­შამ­ზე და­სა­ლე­ვად, არა­მედ სა­უ­კე­თე­სო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად მო­გი­წევთ.მაშ ასე, ის­ტო­რი­უ­ლი პრო­ექ­ტი - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ", და­იწყო.
მას­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა უკ­ვე 50 000-მდე ადა­მი­ან­მა მი­ი­ღო. "ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის ფეს­ტი­ვალ­ზე", რო­მე­ლიც 15 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თა, ბრმა დე­გუს­ტა­ცი­ით და­იწყო ხმის მი­ცე­მა სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის გა­მო­სავ­ლე­ნად. ხმის მი­ცე­მა ონ­ლა­ინ­რე­ჟიმ­შიც მიმ­დი­ნა­რე­ობს და გა­მო­კითხ­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა "კვი­რის პა­ლიტ­რის", "ლე­ლოს", "ავ­ტო­ბილ­დი­სა" და "გზის" მკითხ­ველ­საც შე­უძ­ლია.

"პრო­ექტს საკ­მა­ოდ დი­დი დატ­ვირ­თ­ვა აქვს, მი­ზა­ნი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ციაა რო­გორც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ისე - ტუ­რის­ტებ­ში. ყვე­ლას ჩარ­თ­ვა აუცი­ლე­ბე­ლია, ვინც აფა­სებს ქარ­თულ კულ­ტუ­რას, ღვი­ნო­სა და ჩვენს უძ­ვე­ლეს ტრა­დი­ცი­ას. ეს სა­ხალ­ხო პრო­ექ­ტია და ყვე­ლა ჩვენ­გა­ნის ვა­ლია, ერ­თი მხრივ, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ვი­ღოთ მას­ში და მე­ო­რე მხრივ, დი­დი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბით მო­ვე­კი­დოთ შერ­ჩე­ვის პრო­ცესს. სწო­რედ ეს ღვი­ნო­ე­ბი გახ­დე­ბა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ახა­ლი სა­ვი­ზი­ტო ბა­რა­თი და სა­პა­ტიო ად­გილს და­ი­კა­ვებს თი­თო­ე­უ­ლი ქარ­თ­ვე­ლის ოჯახ­შიც", - გან­მარ­ტავს პრო­ექ­ტის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ირაკ­ლი სა­ა­მიშ­ვი­ლი.

პრო­ექ­ტი ორ ეტა­პად იყო­ფა. საწყის ეტაპ­ზე, სა­ხალ­ხო ხმის მი­ცე­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ღვი­ნის 10 სა­ხე­ო­ბა: 5 თეთ­რი და 5 წი­თე­ლი ღვი­ნო. მსურ­ვე­ლე­ბის­თ­ვის სა­ხე­ო­ბე­ბის არ­ჩე­ვის გა­სა­მარ­ტი­ვებ­ლად იგეგ­მე­ბა დე­გუს­ტა­ცი­ე­ბი, სა­დაც შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, კარ­გად გა­ეც­ნონ ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბებს და გა­მო­ავ­ლი­ნონ თა­ვი­სი რჩე­უ­ლი ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბა, რო­მელ­საც შემ­დეგ პრო­ექ­ტის ფარ­გ­ლებ­ში მის­ცე­მენ ხმას.
ღვი­ნის სა­ხე­ო­ბე­ბის არ­ჩე­ვის შემ­დეგ, იმ კომ­პა­ნი­ებს, რომ­ლებ­საც პრო­ექ­ტ­ში ჩარ­თ­ვის სურ­ვი­ლი ექ­ნე­ბათ და გარ­კ­ვე­ულ მოთხოვ­ნებს და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ, შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მი­ე­ცე­მათ, წა­რად­გი­ნონ თა­ვი­ან­თი რჩე­უ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი დე­გუს­ტა­ცი­ებ­ზე. ღვი­ნის შერ­ჩე­ვა რამ­დე­ნი­მე ეტა­პად ჩა­ტარ­დე­ბა და კონ­კ­რე­ტულ სა­ხე­ო­ბებ­ში გა­მოვ­ლინ­დე­ბი­ან სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ე­ბი, რო­მელ­საც უკ­ვე შე­არ­ჩევს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი და გა­მოც­დი­ლი სო­მე­ლი­ე­ე­ბის­გან და­კომ­პ­ლექ­ტე­ბუ­ლი ჟი­უ­რი.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ ათი­ვე ღვი­ნის გა­მოვ­ლე­ნა ერ­თ­დ­რო­უ­ლად არ მოხ­დე­ბა. კონ­კ­რე­ტულ სა­ხე­ო­ბებ­ში სა­უ­კე­თე­სო მეღ­ვი­ნე­ე­ბი ეტა­პობ­რი­ვად გა­მოვ­ლინ­დე­ბი­ან. ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის გულ­შე­მატ­კივ­რებს, ასე­ვე, ეტა­პობ­რი­ვად შე­ეძ­ლე­ბათ გა­მარ­ჯ­ვე­ბუ­ლი ღვი­ნის შე­ძე­ნა.

პრო­ექტს - "10 ღვი­ნო, რო­მე­ლიც უნ­და გა­სინ­ჯო, სა­ნამ ცოცხა­ლი ხარ", "პა­ლიტ­რა მე­დი­ა" გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. ის ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ას ისა­ხავს მიზ­ნად და შე­სა­ბა­მი­სად, რჩე­ულ ქარ­თულ ღვი­ნო­ებს უფ­რო მარ­ტი­ვად ხელ­მი­საწ­ვ­დომს გახ­დის, უცხო­ე­ლებს კი შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ, სა­უ­კე­თე­სო ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო­ე­ბი აღ­მო­აჩი­ნონ და დარ­წ­მუნ­დ­ნენ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო ნამ­დ­ვი­ლად იმ­სა­ხუ­რებს ღვი­ნის სამ­შობ­ლოს ტი­ტულს.

ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
დედაქალაქის მერი კახა კალაძე და მისი უმშვენიერესი მეუღლე, ანუკი არეშიძე მეოთხე ბავშვის მოლოდინში არიან.
მართალია პრინც ჰარისა და მეგან მარკლის ქორწილი უკვე გაიმართა, თუმცა არ წყდება საზოგადოების ინტერესი სამეფო ოჯახისა და "ახალგამომცხვარი" ცოლ-ქმრის მიმართ.
"რთული ცხოვრება მქონდა, 14 წლიდან ვმუშაობდი სოფელში - ვინმეს ხილი ჰქონდა მოსაკრეფი თუ შეშა ჰქონდა დასატვირთი, მივდიოდი"
ნანუკა ჟორჟოლიანი ბოლო პერიოდში შესაშურ ფორმაში ჩადგა. ტელეწამყვანი სხვადასხვა პერიოდში დიეტებით ებრძოდა ჭარბ წონას, თუმცა ზედმეტი კილოგრამების დაკლებასთან ერთად, მიღებული შედეგის შენარჩუნება არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
ოჯახშექმნილი ქალები ხშირად აღნიშნავენ, რომ წლების შემდეგ მეუღლეების მხრიდან ვერ გრძნობენ ისეთ ყურადღებასა და მზრუნველობას, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც შეყვარებულობის პერიოდში. იმის გასარკვევად, თუ როგორ ანებივრებენ ქართველი მამაკაცები ცოლებს, სოციალურ ქსელში პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ.
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
კვირის სიახლეები
"ასე უჭირს ერს და ბერს, რომ 11-სულიანი ოჯახი ქუჩაში არ დავტოვოთ?!"
მამა ათანასეს დახმარება სჭირდება
2538 კომენტარი
სპორტსმენი იატაკქვეშეთიდან
ხელოვნების რანგამდე აყვანილი სპორტის სახეობა, რომელიც ცხოვრების წესს გიცვლის
2658 კომენტარი
"ქალს სათქმელს ეტყვი, კაცს კი უნდა გაულაწუნო"
რით დაიმსახურა ორმა მამაკაცმა ასმათ ტყაბლაძისგან სილის გაწნა
9 კომენტარი
"ფრაზა "შენ უფრო ჩაცმული ხარ", ჩვენს სახლში ხშირად ისმის"
ნინო მუმლაძის თავს გადახდენილი მხიარული ამბები
6 კომენტარი
"გაუნათლებელი ადამიანი ყველა დროში საცოდავად გამოიყურება"
ია სუხიტაშვილი შვილებსა და საკუთარ თვისებებზე
4 კომენტარი
"ზოგჯერ ჯიბეში სამგზავრო ფულიც არ მქონია"
რა ბიზნესი წამოიწყო ნინი ონიანმა
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ფერწერაში ამღერებული ქართული ქორეოგრაფია, ფრესკები, ჩუქურთმა
ქალი, რომელმაც მსოფლიოს თანამედროვე ქართული ფერწერის სიძლიერე გააცნო
2570 კომენტარი
ტრამვაის ქვეშ მოყოლილი გოგონას ამბავი
"მართლა ძალიან საშინელი სანახავი ვიყავი და ხალხმა უკან დაიხია"
2451 კომენტარი
"პირველი გასროლისას ადრენალინის უდიდეს მოზღვავებას გრძნობ"
ტანკი "წიქარა" და ტანკისტების "ნათლობა"
1219 კომენტარი
"იმ მოტივით, რომ "რაღაც იქნება", საქართველოდან არ წამოხვიდეთ"
ავსტრიაში მცხოვრები წარმატებული ქართველი და მისი რობოტები
1208 კომენტარი