ვის ელო­დე­ბა წინ "ტკბი­ლი ნო­ემ­ბე­რი" - სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
font-large font-small
ვის ელო­დე­ბა წინ "ტკბი­ლი ნო­ემ­ბე­რი" - სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პროგ­ნო­ზი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თ­ვის
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
ეს ყვე­ლა­ზე პო­ე­ტუ­რი პე­რი­ო­დია იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თ­ვის, ვინც წლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ევ­ლი­ნე­ბა ქვე­ყა­ნას. ამი­ტომ შე­მოდ­გო­მით გან­სა­კუთ­რე­ბით უმარ­თ­ლებთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­რი­ე­ლებს, მშვილ­დოს­ნებს, თხის რქებს, სას­წო­რებ­სა და ქალ­წუ­ლებს. თუმ­ცა, არც სხვა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბა იქ­ნე­ბა მარ­ტი­ვი და მო­საწყე­ნი, კონ­კ­რე­ტუ­ლად ამ ნო­ემ­ბერ­ში.


ვერძს შე­საძ­ლოა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად მოკ­ლე­ვა­დი­ა­ნი მოგ­ზა­უ­რო­ბის შან­სი მი­ე­ცეს, რო­მე­ლიც მას და­უ­ვიწყარ წუ­თებს აჩუ­ქებს.

კუ­რო­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ნო­ემ­ბ­რის 18-დან 20-მდე თა­ვი­სე­ბუ­რი "ტეს­ტის" ჩა­ბა­რე­ბა მო­უ­წევს ფსი­ქო­ლო­გი­ურ გამ­ძ­ლე­ო­ბა­ზე. დი­დია ალ­ბა­თო­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვი­სა, რომ­ლის მოგ­ვა­რე­ბაც თქვენს მოთ­მი­ნე­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

ტყუ­პის ცხოვ­რე­ბა­ში ემო­ცი­უ­რი "ტა­ი­მა­უ­ტი" დგე­ბა. სა­სურ­ვე­ლია, ძვირ­ფა­სო ტყუ­პო, ცო­ტა ხნით და­ის­ვე­ნოთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გა­რე­მოც­ვის­გან და მარ­ტო ყოფ­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცეთ მას, ეს თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბას კი­დევ უფ­რო გა­ამ­ყა­რებს.

კირ­ჩხი­ბებს
ას­ტ­რო­ლო­გე­ბი ღია და გულ­წ­რ­ფელ სა­უ­ბარს ურ­ჩე­ვენ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან. არ­სე­ბუ­ლი წყე­ნი­სა და კონ­ფ­ლიქ­ტე­ბის გარ­კ­ვე­ვა­ში მშვი­დი სა­უ­ბა­რი და­გეხ­მა­რე­ბათ.

ლო­მებს
ნო­ემ­ბ­რის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ფრონ­ტ­ზე და­უ­ვიწყარ წუ­თებს ჰპირ­დე­ბა. შე­საძ­ლოა, ნამ­დ­ვილ მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­საც კი შეხ­ვ­დეთ.

ქალ­წუ­ლე­ბის
უმე­ტე­სო­ბას შე­საძ­ლოა მო­ეჩ­ვე­ნოს, რომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან სით­ბო და ყუ­რადღე­ბა და­აკ­ლ­და. არა­და, პი­რი­ქით არის. აჯო­ბებს თა­ვად მო­ი­ცა­ლოთ სიყ­ვა­რუ­ლის­თ­ვის.

სას­წორ­მა
შე­საძ­ლოა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი რო­მა­ნი გა­ა­ბას დი­დი ხნის ნაც­ნობ ადა­მი­ან­თან. გა­მო­რიცხუ­ლი არ არის, თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტი სუ­ლაც ახ­ლო თა­ნამ­შ­რო­მე­ლი იყოს.

მო­რი­ელს ას­ტ­რო­ლო­გე­ბი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პა­ემ­ნის და­ნიშ­ვ­ნას 20 ნო­ემ­ბ­რის შემ­დეგ ურ­ჩე­ვენ. ამ პე­რი­ოდ­ში თქვე­ნი მომ­ხიბ­ვ­ლე­ლო­ბა პიკს აღ­წევს და ყვე­ლა­ფე­რი შე­სა­ნიშ­ნა­ვად იქ­ნე­ბა. იოლად და­იპყ­რობთ ინ­ტე­რე­სის ობი­ექ­ტის გულს.

მშვილ­დო­სანს
ნო­ემ­ბერ­მა შე­საძ­ლოა, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო გმი­რო­ბე­ბი­სა და სი­გი­ჟე­ე­ბის ჩა­დე­ნის­კენ უბიძ­გოს. თუმ­ცა, გახ­სოვ­დეთ, რომ ყვე­ლას რო­დი ეამე­ბა თქვე­ნი ორი­გი­ნა­ლუ­რი საქ­ცი­ე­ლი. აჯო­ბებს ემო­ცი­ე­ბი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ, სა­ჩუქ­რით გა­მო­ხა­ტოთ.

თხის რქებს შე­საძ­ლოა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ფრონ­ტ­ზე სირ­თუ­ლე­ე­ბი გა­უჩ­ნ­დეთ. რი­სი მი­ზე­ზიც მა­თი­ვე სი­ჯი­უ­ტე და კონ­სერ­ვა­ტო­რუ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი იქ­ნე­ბა. ნუ აჰ­ყ­ვე­ბით კონ­ფ­ლიქ­ტ­ში საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს და ეცა­დეთ უფ­რო დამ­თ­მო­ბი იყოთ.

მერ­წყუ­ლის­თ­ვის
ნო­ემ­ბე­რი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­აქ­ტი­უ­რე­ბის წი­ნა პი­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს. დად­გა დრო, პარ­ტ­ნი­ორ­თან გა­ცი­ლე­ბით უფ­რო სე­რი­ო­ზუ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი გა­დად­გათ, ხო­ლო თუ ჯერ მხო­ლოდ მსუ­ბუქ სიმ­პა­თი­ას გრძნობთ ვინ­მეს მი­მართ, სა­სურ­ვე­ლია, იაქ­ტი­უ­როთ.

არ იქ­ნე­ბა ური­გო, თუ თევ­ზე­ბი სა­კუ­თა­რი თა­ვით და­კავ­დე­ბი­ან და მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცე­მენ უკეთ გა­ერ­კ­ვეს გრძნო­ბებ­ში. თვის ბო­ლოს სა­სი­ა­მოვ­ნო მოგ­ზა­უ­რო­ბა გე­ლით.
ბეჭდვა