დეპ­რე­სია - სუ­ი­ცი­დის წი­ნა პი­რო­ბა
font-large font-small
დეპ­რე­სია - სუ­ი­ცი­დის წი­ნა პი­რო­ბა
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მო­ნა­ცე­მე­ბის მი­ხედ­ვით, მსოფ­ლი­ო­ში 450 მი­ლი­ონ ადა­მი­ანს ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის პრობ­ლე­მა აღე­ნიშ­ნე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ყვე­ლა­ზე გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის პრობ­ლე­მა დეპ­რე­სიაა. ფსი­ქი­კუ­რი და ქცე­ვი­თი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის 78 ათას­ზე მე­ტი შემ­თხ­ვე­ვაა აღ­ნუს­ხუ­ლი (თუმ­ცა, ბევ­რი შემ­თხ­ვე­ვა აღუ­ნუს­ხა­ვი­ა). ამ და­ა­ვა­დე­ბის კონ­ტ­რო­ლი შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მაგ­რამ თუ პა­ცი­ენ­ტი მდგო­მა­რე­ო­ბას არას­წო­რად აღიქ­ვამს და დახ­მა­რე­ბის­თ­ვის სპე­ცი­ა­ლისტს არ მი­მარ­თავს, პრო­ცე­სის შემ­დ­გომ გან­ვი­თა­რე­ბად ხში­რად, სუ­ი­ცი­დი გვევ­ლი­ნე­ბა. ყო­ველ­წ­ლი­უ­რად სუ­ი­ცი­დით 800 000 ადა­მი­ა­ნი იღუ­პე­ბა, ყო­ველ 40 წამ­ში ერ­თი ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თარ სი­ცოცხ­ლეს ხელ­ყოფს...დეპ­რე­სი­ამ თა­ვი ნე­ბის­მი­ერ ასაკ­ში შე­იძ­ლე­ბა იჩი­ნოს, თუმ­ცა, უმ­თავ­რე­სად, 20 წელს გა­და­ცი­ლე­ბუ­ლებს აღე­ნიშ­ნე­ბა. დეპ­რე­სი­ის გან­ვი­თა­რე­ბის კონ­კ­რე­ტუ­ლი მი­ზე­ზი არ არ­სე­ბობს. მას­ში რამ­დე­ნი­მე ფაქ­ტო­რია ჩარ­თუ­ლი. ამ დროს ტვინ­ში კონ­კ­რე­ტუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი ხდე­ბა. ხაზ­გა­სას­მე­ლია ჰორ­მო­ნუ­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი და მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბი­თი ფაქ­ტო­რი. დეპ­რე­სი­ის გან­ვი­თა­რე­ბა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია მა­ში­ნაც, თუ პა­ცი­ენ­ტის ბი­ო­ლო­გი­ურ ნა­თე­სავს სუ­ი­ცი­დის მცდე­ლო­ბა ჰქო­ნია. ბუ­ნებ­რი­ვია, პრო­ცესს ძლი­ე­რი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი სტრე­სიც უწყობს ხელს. ბავ­შ­ვო­ბა­ში გა­და­ტა­ნი­ლი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი სტრე­სი, მა­გა­ლი­თად, ძა­ლა­დო­ბა, მშობ­ლის და­კარ­გ­ვა - მუდ­მივ ცვლი­ლე­ბებს იწ­ვევს თა­ვის ტვინ­ში, რაც პირს დეპ­რე­სი­ი­სად­მი გა­ნაწყობს. ხელ­შემ­წყობ ფაქ­ტორს წარ­მო­ად­გენს მე­გობ­რე­ბის სიმ­ცი­რე, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სი­ღა­რი­ბე, ხა­სი­ა­თის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი - და­ბა­ლი თვით­შე­ფა­სე­ბა, სხვა­ზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, თვით­კ­რი­ტი­კუ­ლო­ბა, პე­სი­მიზ­მი... დეპ­რე­სი­ის გან­ვი­თა­რე­ბას შე­საძ­ლოა, ზო­გი­ერ­თ­მა პრე­პა­რატ­მაც შე­უწყოს ხე­ლი (არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის დამ­წე­ვი, სა­ძი­ლე სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი). ასე­ვე, ნარ­კო­ტი­კი­სა და ალ­კო­ჰო­ლის მოხ­მა­რე­ბამ.

ქა­ლე­ბი მა­მა­კა­ცებ­ზე ორ­ჯერ ხში­რად ავა­დო­ბენ. დად­გე­ნი­ლია, რომ დეპ­რე­სია ყო­ველ მერ­ვე ქალს ტან­ჯავს. მეც­ნი­ე­რე­ბი ამ კა­ნონ­ზო­მი­ე­რე­ბას რამ­დე­ნი­მე ფაქ­ტო­რით ხსნი­ან. წი­ნა­რე მენ­ს­ტ­რუ­ა­ლუ­რი სინ­დ­რო­მი ზოგ­ჯერ ისე მძი­მედ მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რომ ცხოვ­რე­ბის ნორ­მა­ლურ რიტმს არ­ღ­ვევს და ნერ­ვუ­ლი აშ­ლი­ლო­ბის სა­ხეს იღებს. დეპ­რე­სი­ის აღ­მო­ცე­ნე­ბას ხელს უწყობს ორ­სუ­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში მიმ­დი­ნა­რე მრა­ვა­ლი ჰორ­მო­ნუ­ლი ცვლი­ლე­ბაც. ხში­რი მი­ზე­ზია ორ­სუ­ლო­ბის შეწყ­ვე­ტა, არა­სა­სურ­ვე­ლი ორ­სუ­ლო­ბა და უნა­ყო­ფო­ბა. დეპ­რე­სი­უ­ლი გან­წყო­ბა ხში­რად იჩენს თავს მშო­ბი­ა­რო­ბის შემ­დე­გაც. ასე­ვე მა­შინ, რო­ცა ქა­ლი ცდი­ლობს მარ­ტო გა­უმ­კ­ლავ­დეს სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებ­სა და ბავ­შ­ვის გაზ­რ­დის პრო­ცესს. გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­ღა­ლი რის­კის ქვეშ არი­ან მარ­ტო­ხე­ლა დე­დე­ბი. მათ­ში დეპ­რე­სია სამ­ჯერ უფ­რო ხში­რია, ვიდ­რე და­ო­ჯა­ხე­ბულ ქა­ლებ­ში. და­უც­ვე­ლო­ბი­სა და უიმე­დო­ბის გან­ც­და კი­დევ უფ­რო ამ­ძაფ­რებს მდგო­მა­რე­ო­ბას. გარ­და ამი­სა, სექ­სუ­ა­ლუ­რი და ფი­ზი­კუ­რი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პ­ლი უფ­რო ხში­რად, სუს­ტი სქე­სია. გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ვა­ლა­ლოა ბავ­შ­ვო­ბა­ში მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ძა­ლა­დო­ბის შე­დე­გე­ბი. მა­მა­კა­ცი­სა­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, ქა­ლის ორ­გა­ნიზ­მ­ში უფ­რო მე­ტი სტრე­სუ­ლი ჰორ­მო­ნი გა­მო­მუ­შავ­დე­ბა. ქა­ლის სას­ქე­სო ჰორ­მო­ნი - პრო­გეს­ტე­რო­ნი ხელს უშ­ლის სტრე­სუ­ლი ჰორ­მო­ნე­ბის დო­ნე ნორ­მას და­უბ­რუნ­დეს, რო­გორც ეს მა­მა­კა­ცის ორ­გა­ნიზ­მ­ში ხდე­ბა.

სტე­რე­ო­ტი­პუ­ლი მიდ­გო­მის მი­ხედ­ვით, დეპ­რე­სია მხო­ლოდ სუს­ტი ადა­მი­ა­ნე­ბის ხვედ­რია. ამი­ტო­მაც, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­მა­კა­ცე­ბი, მა­ლა­ვენ ამის შე­სა­ხებ და ცდი­ლო­ბენ, მას და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­უმ­კ­ლავ­დ­ნენ. დეპ­რე­სი­ის გა­მო მა­მა­კა­ცე­ბი ქა­ლებ­ზე ოთხ­ჯერ ხში­რად იკ­ლა­ვენ თავს...
და­ა­ვა­დე­ბა­თა კონ­ტ­რო­ლი­სა და პრე­ვენ­ცი­ის ცენ­ტ­რის მო­ნა­ცე­მე­ბით, 15-დან 24 წლამ­დე სიკ­ვ­დი­ლი­ა­ნო­ბის მი­ზე­ზებს შო­რის სუ­ი­ცი­დი მე­სა­მე ად­გილ­ზეა. მო­ზარ­დე­ბის დეპ­რე­სი­ას პრობ­ლე­მე­ბი მხო­ლოდ ოჯახ­სა და სკო­ლა­ში არ მოჰ­ყ­ვე­ბა. ისი­ნი ხში­რად მი­მარ­თა­ვენ ნარ­კო­ტიკს ან სჩა­დი­ან კრი­მი­ნა­ლურ და­ნა­შა­ულს. ხან­და­ხან ყა­ლიბ­დე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის სი­ძულ­ვი­ლიც. ამ დროს მო­ზარ­დი ძა­ლა­დობს სა­კუ­თარ თავ­ზე ან მი­მარ­თავს სუ­ი­ციდს.

ანა ნი­ო­რა­ძე, სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ჯან­დაც­ვის ექ­ს­პერ­ტი:

- ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის გან­მარ­ტე­ბით, ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბა სრუ­ლი ფი­ზი­კუ­რი, ფსი­ქი­კუ­რი და სო­ცი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბაა და არა მხო­ლოდ და­ა­ვა­დე­ბი­სა და ფი­ზი­კუ­რი დე­ფექ­ტე­ბის არ­სე­ბო­ბა. ფი­ზი­კუ­რად ჯან­მ­რ­თე­ლი ორ­გა­ნიზ­მი სრულ­ფა­სოვ­ნად ას­რუ­ლებს თა­ვის ფუნ­ქ­ცი­ას, ხო­ლო ფსი­ქი­კუ­რად ჯან­მ­რ­თე­ლი ადა­მი­ა­ნი თა­ვის მო­სავ­ლე­ლად ყო­ველ­დღი­უ­რად დგამს რუ­ტი­ნულ ნა­ბი­ჯებს, ახერ­ხებს სა­კუ­თა­რი პო­ტენ­ცი­ის რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას, წვლი­ლი შე­აქვს სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში და რაც მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, შე­უძ­ლია თა­ვი გა­არ­თ­ვას ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ სტრე­სებს. რო­გორც ფი­ზი­კუ­რი, ისე ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბა ცვა­ლე­ბა­დია და ის ცხოვ­რე­ბის ნე­ბის­მი­ერ ეტაპ­ზე, შე­იძ­ლე­ბა, მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად შე­იც­ვა­ლოს. ბევ­რი დეპ­რე­სი­ას, უბ­რა­ლოდ, გან­წყო­ბი­ლე­ბის ცვა­ლე­ბა­დო­ბას არ­ქ­მევს, სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში, ასე­თი ყო­ველ­დღი­უ­რი, ხან­მოკ­ლე და თვით­კომ­პენ­სი­რე­ბა­დი მდგო­მა­რე­ო­ბა დეპ­რე­სია არ არის. მე­ო­რე მხრივ, დეპ­რე­სია ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბაა, რო­მელ­საც კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

- რა სიმ­პ­ტო­მე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა დეპ­რე­სია და შე­საძ­ლე­ბე­ლია თუ არა პრო­ცე­სი შე­ნიღ­ბუ­ლად მიმ­დი­ნა­რე­ობ­დეს?

- დეპ­რე­სია სხვა­დას­ხ­ვაგ­ვა­რად ვლინ­დე­ბა, თუმ­ცა, სა­ერ­თო ნიშ­ნე­ბი და სიმ­პ­ტო­მე­ბი ახა­სი­ა­თებს, მათ შო­რის, უმ­წე­ო­ბი­სა და უიმე­დო­ბის გან­ც­და, გა­მო­უ­ვალ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყოფ­ნის შეგ­რ­ძ­ნე­ბა, ინ­ტე­რე­სის და­კარ­გ­ვა ყო­ველ­დღი­უ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის, ხალ­ხ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სა და ძვე­ლი გა­ტა­ცე­ბე­ბის მი­მართ, მა­დი­სა და წო­ნის ცვლი­ლე­ბე­ბი. დეპ­რე­სი­ის ფონ­ზე პა­ცი­ენ­ტ­მა ერ­თი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში წო­ნა­ში შე­საძ­ლოა, 5%-ით და­იკ­ლოს ან მო­ი­მა­ტოს. აღი­ნიშ­ნე­ბა ძი­ლის დარ­ღ­ვე­ვე­ბი, აზ­როვ­ნე­ბის, მეტყ­ვე­ლე­ბი­სა და მოძ­რა­ო­ბე­ბის შე­ნე­ლე­ბა, და­ნა­შა­უ­ლი­სა და უსარ­გებ­ლო­ბის გან­ც­და, იოლად გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა და სიბ­რა­ზე. დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლია ამ­ტა­ნო­ბი­სა და კონ­ცენ­ტ­რი­რე­ბის უნა­რი, ჩნდე­ბა ქრო­ნი­კუ­ლი დაღ­ლი­ლო­ბის გან­ც­და. შე­სუს­ტე­ბუ­ლია ყუ­რადღე­ბის, გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის, ფაქ­ტე­ბის და­მახ­სოვ­რე­ბის უნა­რი. აღი­ნიშ­ნე­ბა თა­ვის, ზურ­გის, მუც­ლის ტკი­ვი­ლი, რა­საც ორ­გა­ნუ­ლი სა­ფუძ­ვე­ლი არ გა­აჩ­ნია. ჩნდე­ბა ფიქ­რე­ბი სიკ­ვ­დილ­სა და თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბა­ზე.

- მი­თია თუ რე­ა­ლო­ბა, რომ ში­ზოფ­რე­ნია არ იკურ­ნე­ბა?

- ადა­მი­ა­ნე­ბის 30%-ს, ვი­საც ში­ზოფ­რე­ნია აწუ­ხებს, გრძელ­ვა­დი­ა­ნი გა­მო­ჯან­მ­რ­თე­ლე­ბა აღე­ნიშ­ნე­ბა, ხო­ლო 20%-ს - მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა.

- რო­გორ შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბა?

- ფი­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა ამ­ცი­რებს დეპ­რე­სი­ის სიმ­პ­ტო­მებს. ისე­ირ­ნეთ, ირ­ბი­ნეთ, იცუ­რა­ვეთ; შე­არ­ჩი­ეთ აქ­ტი­ვო­ბა, რო­მე­ლიც სი­ა­მოვ­ნე­ბას მო­გა­ნი­ჭებთ; ერი­დეთ ალ­კო­ჰოლ­სა და ნარ­კო­ტიკს. მა­თი გა­მო­ყე­ნე­ბით მოგ­ვ­რი­ლი შვე­ბა დრო­ე­ბი­თია. სი­ნამ­დ­ვი­ლე­ში, ისი­ნი ადა­მი­ანს დეპ­რე­სი­ა­ში უფ­რო ღრმად ით­რევს; მო­ი­წეს­რი­გეთ ძი­ლის რე­ჟი­მი. სრულ­ფა­სო­ვა­ნი ძი­ლი გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია დეპ­რე­სი­ის სიმ­პ­ტო­მე­ბის უკუ­გან­ვი­თა­რე­ბის­თ­ვის; ნუ ჩა­ი­კე­ტე­ბით სა­კუ­თარ თავ­ში. უთხა­რით თქვე­ნი პრობ­ლე­მე­ბის შე­სა­ხებ ახ­ლო მე­გო­ბარს, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი თუნ­დაც მცი­რე­დი ძალ­და­ტა­ნე­ბის ფა­სად; და­ეხ­მა­რეთ სხვებს; გა­ა­ტა­რეთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო ბუ­ნე­ბის წი­აღ­ში, უყუ­რეთ მხი­ა­რულ ფილ­მებს, ინე­ბივ­რეთ აბა­ზა­ნა­ში, მო­უს­მი­ნეთ მუ­სი­კას, წე­რეთ დღი­უ­რი, თუ­კი ეს შვე­ბას მოგ­გ­ვ­რით, გა­მო­ძებ­ნეთ დრო საყ­ვა­რე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თ­ვის, რომ­ლის­თ­ვი­საც ბო­ლო ხანს ვერ იც­ლი­დით; იძი­ნეთ საკ­მა­რი­სად; მი­ი­ღეთ სრულ­ფა­სო­ვა­ნი საკ­ვე­ბი. შე­ი­მუ­შა­ვეთ სტრეს­თან გამ­კ­ლა­ვე­ბის სტრა­ტე­გია და უნა­რე­ბი; სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში აუცი­ლებ­ლად მი­მარ­თეთ პრო­ფე­სი­ო­ნალს; დეპ­რე­სი­ი­სას უნ­და მივ­მარ­თოთ ფსი­ქო­ლოგს და არა - ნევ­რო­პა­თო­ლოგს. ძა­ლი­ან ხში­რად სწო­რედ ნევ­რო­პა­თო­ლოგ­თან აფორ­მე­ბენ ვი­ზიტს და არა­სა­ჭი­რო მე­დი­კა­მენ­ტო­ზურ მკურ­ნა­ლო­ბას იწყე­ბენ, რა­საც თა­ვის მხრივ, ბევ­რი სხვა პრობ­ლე­მა მო­აქვს...

დეპ­რე­სი­ის რამ­დე­ნი­მე სა­ხე არ­სე­ბობს. დი­დი დეპ­რე­სი­ი­სას სიმ­პ­ტო­მე­ბი მკვეთ­რა­დაა გა­მო­ხა­ტუ­ლი. ატი­პუ­რი დეპ­რე­სია მო­ზარ­დებ­სა და ქა­ლებ­შია გავ­რ­ცე­ლე­ბუ­ლი. მას მა­დის გაძ­ლი­ე­რე­ბა, წო­ნის მა­ტე­ბა, გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი ძი­ლი­ა­ნო­ბა და კი­დუ­რებ­ში სიმ­ძი­მის შეგ­რ­ძ­ნე­ბა ახა­სი­ა­თებს. დრო­დად­რო დეპ­რე­სი­უ­ლი გან­წყო­ბა ქრე­ბა, თუმ­ცა, გარ­კ­ვე­უ­ლი დრო­ის შემ­დეგ, სიმ­პ­ტო­მე­ბი კვლავ იჩენს თავს. დის­თი­მია დეპ­რე­სი­ის მსუ­ბუ­ქი ფორ­მაა, თუმ­ცა, ისიც ქრო­ნი­კუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბაა. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მკვეთ­რი სიმ­პ­ტო­მე­ბით არ ხა­სი­ათ­დე­ბა, ის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვად, ზოგ­ჯერ ორი წე­ლიც გრძელ­დე­ბა. სე­ზო­ნუ­რი აფექ­ტუ­რი აშ­ლი­ლო­ბა თავს წე­ლი­წა­დის ერ­თ­სა და იმა­ვე დროს იჩენს. ხში­რად შე­მოდ­გო­მა­ზე იწყე­ბა და მთე­ლი ზამ­თა­რი გრძელ­დე­ბა. იშ­ვი­ა­თად ჩნდე­ბა გა­ზაფხულ­ზე. თუ დეპ­რე­სი­ი­სას ადა­მი­ა­ნი დათ­რ­გუნ­ვი­ლი, უიმე­დოა, კარ­გავს სი­ხა­რუ­ლის გან­ც­დის უნარს და ცხოვ­რე­ბი­სად­მი ინ­ტე­რესს, მა­ნი­ა­კუ­რი ეპი­ზო­დის დროს თავს იჩენს ეიფო­რია, ენერ­გი­ის მოზღ­ვა­ვე­ბა, გა­და­ჭარ­ბე­ბუ­ლი ოპ­ტი­მიზ­მი, სწრა­ფი სა­უ­ბა­რი, აჟი­ტი­რე­ბუ­ლი და აგ­რე­სი­უ­ლი მოქ­მე­დე­ბა. ამ დროს აზ­როვ­ნე­ბის უნა­რი არას­რულ­ფა­სო­ვა­ნი, კონ­ცენ­ტ­რა­ცია კი დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლია.

სა­გან­გა­შო სიმ­პ­ტო­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­საძ­ლოა, სუ­ი­ცი­დუ­რი ფიქ­რე­ბის გა­მოვ­ლი­ნე­ბა იყოს: სა­უ­ბა­რი თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბა­ზე, თუნ­დაც ხუმ­რო­ბით; ფრა­ზე­ბის: "ჯობს, მოვ­კ­ვ­დე", "გა­მო­სა­ვა­ლი არ არ­სე­ბობს" ხში­რი გა­მო­ყე­ნე­ბა; სიკ­ვ­დილ­ზე პო­ზი­ტი­უ­რი სა­უ­ბა­რი და მოთხ­რო­ბე­ბის ან ლექ­სე­ბის წე­რა; სა­კუ­თა­რი პი­როვ­ნე­ბი­სა და კე­თილ­დღე­ო­ბის უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა; ისე­თი ნივ­თე­ბის მო­ძი­ე­ბა, რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა თვით­მ­კ­ვ­ლე­ლო­ბის მიზ­ნით; მუდ­მი­ვი შფოთ­ვა; ძა­ლი­ან ცო­ტა ან ზედ­მე­ტად ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი ძი­ლი; აგ­რე­სი­ის გა­მოვ­ლე­ნა; ხა­სი­ა­თის ძა­ლი­ან ხში­რი, რა­დი­კა­ლუ­რი ცვლა. ამ დროს უკუ­შე­დე­გი მო­აქვს ჭკუ­ის და­რი­გე­ბას, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეხ­სე­ნე­ბას. უბ­რა­ლოდ, ახ­ლობ­ლებ­მა უნ­და აგ­რ­ძ­ნო­ბი­ნონ, რამ­დე­ნად ძვირ­ფა­სია მათ­თ­ვის ეს ადა­მი­ა­ნი, აღუთ­ქ­ვან დახ­მა­რე­ბა და მხარ­და­ჭე­რა, მაგ­რამ არ და­აკ­ნი­ნონ პრობ­ლე­მე­ბი, რა­მაც პა­ცი­ენ­ტი ამ ფიქ­რე­ბამ­დე მი­იყ­ვა­ნა.
შო­რე­ნა ლა­ბა­ძე
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
არა მგონია, დაჟინებული მზერა და დასიგნალება დიდი დანაშაული იყოს
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
ამ­ბო­ბენ, მას­წავ­ლებ­ლო­ბა და­უ­ფა­სე­ბე­ლი პრო­ფე­სიააო, მაგ­რამ არა მგო­ნია, ასე იყოს
კვირის სიახლეები
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
0 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
"ადამიანი "მიყვარხარს" რომ მეუბნება, მის ჩამოშორებას ვიწყებ"
შავი საქორწინო კაბა და "ქალბატონი დედა"
6 კომენტარი
"უაზრო სკანდალებით გავხდი თავიდანვე ცნობილი"
რას ნანობს ქართველი ფოტომოდელი
3 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
4 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი