2018 წლის პროგ­ნო­ზი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებისთვის
font-large font-small
2018 წლის პროგ­ნო­ზი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებისთვის
კარიერა - ფინანსები - სიყვარული


ლო­მი
ლო­მის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი 2018 წელს აქ­ტი­უ­რე­ბი და ენერ­გი­უ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან. უნ­და გახ­სოვ­დეთ, რომ ძაღ­ლის წელს თქვენ­თ­ვის წინ­ს­ვ­ლა და კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­აქვს. თუმ­ცა, რის­კე­ბიც დი­დი იქ­ნე­ბა.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - წლის და­საწყის­ში წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით პრო­ფე­სი­ულ სარ­ბი­ელ­ზე, შე­საძ­ლოა თქვე­ნი სა­ყო­ველ­თაო აღი­ა­რე­ბა და პო­პუ­ლა­რო­ბა გა­ი­ზარ­დოს. თუმ­ცა აუცი­ლე­ბე­ლია სიფ­რ­თხი­ლით მო­ე­კი­დოთ სა­ეჭ­ვო გა­რი­გე­ბებს და ცდუ­ნე­ბას მარ­ტი­ვი გზე­ბით გახ­დეთ სი­ტუ­ა­ცი­ის ბა­ტონ-პატ­რო­ნი. არ­სე­ბობს იმის ალ­ბა­თო­ბაც, რომ რის­კ­მა არ გა­ა­მარ­თ­ლოს და ერ­თი შე­ხედ­ვით პერ­ს­პექ­ტი­უ­ლი საქ­მე წამ­გე­ბი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნ­დეს.
ფი­ნან­სე­ბი - ას­ტ­რო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ ამ წელს დი­დი სიფ­რ­თხი­ლი­თა და წინ­და­ხე­დუ­ლო­ბით ხარ­ჯოთ ფუ­ლი. აუცი­ლე­ბე­ლია ნაკ­ლე­ბად აჰ­ყ­ვეთ დი­დი ფუ­ლის, იოლი გზე­ბით შოვ­ნის მაც­დუ­ნე­ბელ წი­ნა­და­დე­ბას, რო­მე­ლიც წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში აუცი­ლებ­ლად გე­ლით.
სიყ­ვა­რუ­ლი - ლო­მე­ბის უმე­ტე­სო­ბას სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ფრონ­ტ­ზე 2018 წელს დი­დი ვნე­ბა­თა­ღელ­ვა და დრა­მა­ტუ­ლი ის­ტო­რი­ე­ბი ელის. შე­საძ­ლოა უკ­ვე არ­სე­ბულ პარ­ტ­ნი­ორ­თან მო­გი­წი­ოთ ურ­თი­ერ­თო­ბის გარ­კ­ვე­ვა ან წარ­სულ­ში თით­ქოს­და დას­რუ­ლე­ბულ­მა ურ­თი­ერ­თო­ბებ­მა ერ­თობ დრა­მა­ტუ­ლად შე­გახ­სე­ნოთ თა­ვი.

ქალ­წუ­ლი
2018 წე­ლი სა­ბო­ლო­ოდ და­ას­რუ­ლებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ბო­ლო რამ­დე­ნი­მე წლის მან­ძილ­ზე არ­სე­ბულ რთულ პე­რი­ოდს და სა­კუ­თა­რი შრო­მის შე­დე­გით კმა­ყო­ფი­ლი იქ­ნე­ბით.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - ძაღ­ლის წელს ქალ­წუ­ლის­თ­ვის ფი­ნან­სუ­რი სტა­ბი­ლუ­რო­ბა და სიმ­შ­ვი­დე მო­აქვს. ყვე­ლა ის საქ­მე, რო­მელ­ზეც წი­ნა წლ­ებ­ში მუხ­ლ­ჩა­უხ­რე­ლად შრო­მობ­დით, ზუს­ტად ამ წელს გა­მო­ი­ღებს ნა­ყოფს და რე­ა­ლუ­რად და­ი­ნა­ხავთ უძი­ლო ღა­მე­ე­ბის შე­დე­გებს.
ფი­ნან­სე­ბი - წლის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი საკ­მა­ოდ მომ­გე­ბი­ა­ნია ფი­ნან­სუ­რად. მსუ­ბუ­ქი რის­კიც არ გა­გი­ფუ­ჭებთ საქ­მეს. თუმ­ცა, უკ­ვე შე­მოდ­გო­მის­კენ და წლის მი­წუ­რულს ფი­ნან­სუ­რი მა­და აკონ­ტ­რო­ლეთ და ნაკ­ლე­ბად შე­ე­ჭი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბულ პრო­ექ­ტებს.
სიყ­ვა­რუ­ლი - 2018 წელს მთე­ლი თქვე­ნი ყუ­რადღე­ბა პრო­ფე­სი­უ­ლი და ფი­ნან­სუ­რი ზრდის­კენ იქ­ნე­ბა მიპყ­რო­ბი­ლი, რა­მაც შე­საძ­ლოა მცი­რე­დი გა­უ­გებ­რო­ბა და წყე­ნე­ბი გა­მო­იწ­ვი­ოს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. ას­ტ­რო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ, რომ პე­რი­ო­დუ­ლად მა­ინც გა­მო­ნა­ხოთ დრო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის­თ­ვის. წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მა­თი მხრი­დან პრე­ტენ­ზი­ე­ბი გა­გაღი­ზი­ა­ნებთ.

სას­წო­რი
წელს ერ­თ­პი­როვ­ნუ­ლად მო­გიხ­დე­ბათ ბევრ სფე­რო­ში გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა. რაც თქვენ­ნა­ი­რი ადა­მი­ა­ნის­თ­ვის ერ­თობ რთუ­ლი გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - სამ­სა­ხურ­ში 2018 წელს თქვე­ნი ყვე­ლა­ზე დი­დი პრო­ტე­ჟე­ე­ბი მე­გობ­რე­ბი და გავ­ლე­ნი­ა­ნი ნაც­ნო­ბე­ბი იქ­ნე­ბი­ან. ამ წელს შე­საძ­ლოა ახა­ლი და მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მფარ­ვე­ლიც გა­მო­გიჩ­ნ­დეთ კა­რი­ე­რულ კი­ბე­ზე. გა­მო­რიცხუ­ლი არ არის სამ­სა­ხუ­რის ცვლი­ლე­ბაც, თუმ­ცა თუ ბევრს იფიქ­რებთ და იყოყ­მა­ნებთ სარ­ფი­ა­ნი შე­მო­თა­ვა­ზე­ბა ხე­ლი­დან გა­გიფ­რინ­დე­ბათ.
ფი­ნან­სე­ბი - წლის და­საწყის­ში შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნ­დე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბამ მო­გი­ტა­ნოთ. გა­ზაფხულ­ზე მო­ე­რი­დეთ ზედ­მე­ტი ვა­ლის აღე­ბას. შე­მოდ­გო­მა­ზე მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­წი­ნა­უ­რე­ბა. სეს­ხის აღე­ბა ბი­ნის რე­მონ­ტისთვის ან ახა­ლი ბი­ნის შე­სა­ძე­ნად დაგ­ჭირ­დე­ბათ.
სიყ­ვა­რუ­ლი - მერ­ყე­ვი ხა­სი­ა­თი და აწონ-და­წო­ნის რე­ჟიმ­ში მუდ­მი­ვად ყოფ­ნა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­საც და­ას­ვამს წლე­ვან­დელ წელს საკ­მა­ოდ სე­რი­ო­ზულ დაღს. ამი­ტომ არ არის გა­მო­რიცხუ­ლი, თქვე­ნი ყოყ­მა­ნით თავ­მო­ბეზ­რე­ბუ­ლი პარ­ტ­ნი­ო­რი, ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს უბ­რა­ლოდ აორ­თ­ქ­ლ­დეს. ხო­ლო მათ, ვინც უკ­ვე და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლია, გა­გე­ბით უნ­და მო­ე­კი­დოს მე­ო­რე ნა­ხევ­რის პრე­ტენ­ზი­ებს, იმი­ტომ რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი მთლი­ა­ნო­ბა­ში ოჯა­ხის სიმ­ყა­რეს ეხე­ბა.

მო­რი­ე­ლი
წელს სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ან ფა­ვო­რი­ტე­ბად იგ­რ­ძ­ნობთ თავს. პლა­ნე­ტე­ბის კე­თილ­გან­წყო­ბა ამ წელს ყვე­ლა სფე­როს შე­ე­ხე­ბა. მთა­ვა­რია, შან­სე­ბი დრო­უ­ლად გა­მო­ი­ყე­ნოთ.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - საქ­მე­ში მო­რი­ე­ლის­თ­ვის 2018 წე­ლი ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის დაპყ­რო­ბის პე­რი­ო­დი იქ­ნე­ბა. ეს ის წე­ლი­წა­დია, რო­ცა რე­ა­ლუ­რად შე­საძ­ლე­ბე­ლია შეც­ვა­ლოთ სა­კუ­თარ კა­რი­ე­რა­ში რა­მე უკე­თე­სო­ბის­კენ. ას­ტ­რო­ლო­გე­ბი გირ­ჩე­ვენ, მი­ზან­ს­წ­რა­ფუ­ლო­ბა და მაქ­სი­მა­ლუ­რი პრინ­ცი­პუ­ლო­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში.
ფი­ნან­სე­ბი - წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ფი­ნან­სუ­რად მო­რი­ე­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბას ფორ­ტუ­ნა უღი­მის. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა შე­მო­სავ­ლე­ბი და გა­ად­ვილ­დე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ტი­პის, ფი­ნან­სუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა, იქ­ნე­ბა ეს ხელ­ფა­სის მა­ტე­ბის ტენ­დენ­ცია თუ სა­კუ­თა­რი საქ­მე. კარ­გი პე­რი­ო­დია უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­სა­ძე­ნად, ფუ­ლის და­სა­ბან­დებ­ლად.
სიყ­ვა­რუ­ლი - ძაღ­ლის წე­ლი თავ­ბ­რუ­დამ­ხ­ვე­ვი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის მთელ კა­ლე­ი­დოს­კოპს ჰპირ­დე­ბა. არ არის გა­მო­რიცხუ­ლი, ბევ­რი მარ­ტო­ხე­ლა მო­რი­ე­ლი ამ წელს სა­კუ­თარ პო­ტენ­ცი­ურ ქორ­წი­ნე­ბის პარ­ტ­ნი­ორს შეხ­ვ­დეს. ხო­ლო უკ­ვე და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლებს, ურ­თი­ერ­თო­ბის გამ­ყა­რე­ბის რე­ა­ლუ­რი შან­სი მი­ე­ცე­მათ მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­თან.

მშვილ­დო­სა­ნი
ძაღ­ლის წელს წარ­მა­ტების რე­ა­ლუ­რი პერ­ს­პექ­ტი­ვა მო­აქვს. თუმ­ცა, ერ­თი პი­რო­ბით - არ უნ­და გა­და­უხ­ვი­ოთ სა­კუ­თარ პრინ­ცი­პებს.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - 2018 წე­ლი წარ­სუ­ლის ძა­ლა­უფ­ლე­ბის დაბ­რუ­ნე­ბას გპირ­დე­ბათ. ამ პე­რი­ოდ­ში დი­დი ხნის წინ გა­ფუ­ჭე­ბუ­ლი ან გაწყ­ვე­ტი­ლი საქ­მი­ა­ნი კავ­ში­რე­ბის აღ­დ­გე­ნას შეძ­ლებთ ან ახალ საქ­მე­ებს წა­მო­იწყებთ ჩვე­უ­ლი ენ­თუ­ზი­აზ­მით.
ფი­ნან­სე­ბი - ფი­ნან­სუ­რი შეზღუდ­ვე­ბი და სირ­თუ­ლე­ე­ბი ნელ-ნე­ლა შემ­ცირ­დე­ბა. თუმ­ცა, ეს ფუ­ლის უყა­ი­რა­თოდ ხარ­ჯ­ვის უფ­ლე­ბას არ გაძ­ლევთ. შე­მოდ­გო­მამ­დე სა­სურ­ვე­ლია ეკო­ნო­მი­ის გა­მო­ჩე­ნა ნე­ბის­მი­ე­რი კუთხით. წლის მი­წუ­რულს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ფი­ნან­სუ­რი გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა გე­ლით.
სიყ­ვა­რუ­ლი - თქვე­ნი მუდ­მი­ვად მა­ძი­ე­ბე­ლი ბუ­ნე­ბა, ძაღ­ლის წელ­შიც არ შეწყ­ვეტს სა­კუ­თა­რი იდე­ა­ლის სა­ძე­ბე­ლად მოგ­ზა­უ­რო­ბას. ამი­ტომ ბევ­რი მშვილ­დოს­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში შე­საძ­ლოა ახა­ლი რო­მა­ნე­ბის ეპი­ცენ­ტ­რად უცხო­ე­თი ან მგზავ­რო­ბის პე­რი­ო­დი იქ­ცეს. და­ო­ჯა­ხე­ბულ წყვი­ლებს კი არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი, მოგ­ზა­უ­რო­ბე­ბი ელით.

თხის რქა
ძაღ­ლის წე­ლი თქვენ­თ­ვის საკ­მა­ოდ რთუ­ლი და გა­მოწ­ვე­ვე­ბით სავ­სე იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა ბუ­ნე­ბით მებ­რ­ძოლ და პრინ­ცი­პულ თხის რქებს ეს კი­დევ უფ­რო გა­აძ­ლი­ე­რებს.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - პრო­ფე­სი­უ­ლი თვალ­საზ­რი­სით ყვი­თე­ლი ძაღ­ლის წე­ლი­წა­დი, ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი და გარ­დამ­ტე­ხი იქ­ნე­ბა თხის რქის­თ­ვის. ამ წელს შე­საძ­ლოა ბევ­რ­მა თქვენ­გან­მა შე­იც­ვა­ლოს სამ­სა­ხუ­რი, ახა­ლი საქ­მე წა­მო­იწყოს ან პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში და­წი­ნა­უ­რე­ბის რე­ა­ლურ შან­სებს გა­მოჰ­კ­რას ხე­ლი. თუმ­ცა, გახ­სოვ­დეთ, ეს ყვე­ლა­ფე­რი დი­დი შრო­მი­სა და ემო­ცი­ე­ბის ფა­სად და­გიჯ­დე­ბათ.
ფი­ნან­სე­ბი - 2018 წე­ლი თქვენ­გან მეტ წინ­და­ხე­დუ­ლო­ბა­სა და ეკო­ნო­მი­უ­რო­ბას ითხოვს. ეს კარ­გი პე­რი­ო­დია არა ხარ­ჯ­ვის, არა­მედ ინ­ვეს­ტი­რე­ბის­თ­ვის. შე­სა­ბა­მი­სად, აჯო­ბებს თან­ხე­ბის და­ბან­დე­ბა რა­ი­მე ტი­პის მომ­გე­ბი­ან საქ­მე­ში, სწავ­ლა­სა და სტა­ჟი­რე­ბა­ში.
სიყ­ვა­რუ­ლი - წლის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კუთხით, ძი­რი­თა­დად 2018 წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში გან­ვი­თარ­დე­ბა. ბევრ თქვენ­განს მო­უ­წევს სე­რი­ო­ზუ­ლად მო­ე­კი­დოს აქამ­დე არ­სე­ბულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს და ბო­ლოს და ბო­ლოს, თვა­ლი გა­უს­წო­როს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, რო­მელ­საც ეს კავ­ში­რი აკის­რებს. და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლი თხის რქე­ბის­თ­ვის კი პარ­ტ­ნი­ორ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი, ერ­თ­გ­ვარ გა­მოც­დად იქ­ცე­ვა ცხოვ­რე­ბა­ში.

მერ­წყუ­ლი
ძაღ­ლის წე­ლი, ერ­თობ არა­თა­ნა­მიმ­დევ­რუ­ლი და ცვა­ლე­ბა­დი იქ­ნე­ბა თქვენ­თ­ვის. წლის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი მშვი­დად ჩა­ივ­ლის, მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან კი თა­ვად და­იწყებთ თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის ძი­ე­ბას.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - სამ­სა­ხურ­ში წლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში რუ­ტი­ნა და მშვი­დი გა­რე­მო შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა. თუმ­ცა შე­საძ­ლოა იყოს პრო­ფე­სი­ულ სარ­ბი­ელ­ზე წვრილ­მა­ნი სირ­თუ­ლე­ე­ბი, რაც კო­ლე­გებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბით მოგ­ვარ­დე­ბა. წლის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან კი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო­ზე და­ფიქ­რ­დეთ ან სუ­ლაც და­წი­ნა­უ­რე­ბა მო­ითხო­ვოთ სამ­სა­ხურ­ში.
ფი­ნან­სე­ბი - შესაძლოა, ზაფხუ­ლის ბო­ლომ­დე სა­კუ­თარ­მა ფი­ნან­სურ­მა შე­მო­სავ­ლებ­მა სავ­სე­ბით და­გაკ­მა­ყო­ფი­ლოთ. თუმ­ცა, უკ­ვე შე­მოდ­გო­მი­დან, დი­დი ალ­ბა­თო­ბით რა­ღაც გრან­დი­ო­ზუ­ლი მი­ზა­ნი გა­გიჩ­ნ­დე­ბათ და ამ მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად მზად იქ­ნე­ბით და­მა­ტე­ბით იშ­რო­მოთ. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად გა­ა­ფუ­ჭებს თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბებს გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან.
სიყ­ვა­რუ­ლი - წლის ძი­რი­თა­დი ნა­წი­ლი მშვი­დი და პროგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი იქ­ნე­ბა. თუმ­ცა, წლის მი­წუ­რულს უფ­რო მე­ტი შე­მო­სავ­ლის სურ­ვილ­მა და და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის რა­დაც უნ­და და­გიჯ­დეთ, მიღ­წე­ვის სურ­ვილ­მა შე­საძ­ლოა საგ­რ­ძ­ნობ­ლად გა­ა­ფუ­ჭოს თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი პარ­ტ­ნი­ორ­თან. ნუ მო­ი­მი­ზე­ზებთ მო­უც­ლე­ლო­ბას. მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­მო­ნა­ხეთ დრო ოჯა­ხის­თ­ვის. წი­ნა­აღ­მ­დეგ შემ­თხ­ვე­ვა­ში შე­დე­გე­ბი ერ­თობ არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლო იქ­ნე­ბა.

თევ­ზე­ბი
თქვენ სრუ­ლი­ად ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს აღ­მო­ა­ჩენთ სა­კუ­თარ თავ­ში და შე­სა­ბა­მი­სად, უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვ­ლით სა­კუ­თარ ცხოვ­რე­ბა­საც.
ბიზ­ნე­სი და კა­რი­ე­რა - 2018 წლის მან­ძილ­ზე შე­საძ­ლოა რუ­ტი­ნულ­მა სამ­სა­ხურ­მა თა­ვი იმ­დე­ნად მო­გა­ბეზ­როთ, რომ თუ მთლად სამ­სა­ხუ­რის ცვლი­ლე­ბა არა მი­სი საყ­ვა­რე­ლი ჰო­ბით გამ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა­ზე მა­ინც და­იწყოთ ფიქ­რი. ჰო­და, გა­მო­რიცხუ­ლი არ არის ჰო­ბი სა­მო­მავ­ლოდ სტა­ბი­ლუ­რი ფი­ნან­სუ­რი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო­დაც კი იქ­ცეს თქვენ­თ­ვის.
ფი­ნან­სე­ბი - ძაღ­ლის წე­ლი უნი­კა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს გა­გიშ­ლით თვალ­წინ, რო­მელ­თა­გა­ნაც ყვე­ლა­ზე კარ­გი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი აქ­ტი­ვო­ბით ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის შან­სე­ბი იქ­ნე­ბა. დრო დად­გა სა­კუ­თარ ჰო­ბის მე­ტი პა­ტი­ვის­ცე­მით მოექცეთ. გახსოვდეთ, რაც სიყ­ვა­რუ­ლით იქ­მ­ნე­ბა, ასე­თი­ვე სიყ­ვა­რუ­ლით იყი­დე­ბა ხოლ­მე.
სიყ­ვა­რუ­ლი - წლის მან­ძილ­ზე პარ­ტ­ნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის კუთხით არა­ერ­თი სი­ურ­პ­რი­ზი გე­ლით. შე­საძ­ლოა უკ­ვე არ­სე­ბულ პარ­ტ­ნი­ორ­ში ისე­თი თვი­სე­ბე­ბი აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ, რაც რბი­ლად რომ ვთქვათ, `თვალს მოგ­ჭ­რით~. თუმ­ცა, თუ­კი ისე მოხ­და, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბას გან­შო­რე­ბით და­ას­რუ­ლებთ, ნუ იდარ­დებთ - ზაფხუ­ლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ვარ­ს­კ­ვ­ლა­ვე­ბი ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის პოვ­ნის შან­სებს გი­წი­ნას­წარ­მეტყ­ვე­ლე­ბენ.
ბეჭდვაელფოსტა
კომენტარები (0)
კომენტარი არ გაკეთებულა
ამ კატეგორიის სხვა სიახლეები
მსახიობმა თამუნა აბშილავამ "ჩემი ცოლის დაქალებში" მაჭანკლის პერსონაჟით მაყურებლის ყურადღება და დიდი მოწონება დაიმსახურა.
მერაბი ყოფილი მძღოლია. მამამისიც მძღოლი იყო და ბაბუამისიც, ამიტომ როცა სკოლის დამთავრებისთანავე საქალაქთაშორისო ავტობუსზე მოინდომა მუშაობა, არავის გაჰკვირვებია.
ბა­ტო­ნი ნუგ­ზა­რი წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და შეფ-მზა­რე­უ­ლად და კარ­გად იცის ჩვე­ნი მო­სახ­ლე­ო­ბის გე­მოვ­ნე­ბა:
აღარ ვაპირებ "საიდუმლო სანტას" თავი გავაბითურებინო
მე­გობ­რო­ბით დაწყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს შე­იძ­ლე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს
"კე­თილ­დღე­ო­ბა თა­ვი­სით არ მო­დის, უნ­და წახ­ვი­დე და ის აიღო"
ახ­ლა­ხან ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მ­რ­თე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნა.
არა მგონია, დაჟინებული მზერა და დასიგნალება დიდი დანაშაული იყოს
შე­მოდ­გო­მა ჯა­დოს­ნუ­რი პე­რი­ო­დია და ბევ­რის­თ­ვის ახა­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაწყე­ბის პერ­ს­პექ­ტი­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა.
ამ­ბო­ბენ, მას­წავ­ლებ­ლო­ბა და­უ­ფა­სე­ბე­ლი პრო­ფე­სიააო, მაგ­რამ არა მგო­ნია, ასე იყოს
კვირის სიახლეები
"მამა 14 წლის შვილს გუშინ ჩვენთან ერთად ეძებდა, დღეს ისეთ მძიმე დღეშია, შინიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო"
20 მარტს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუბანში 14 წლის მურმან ფუტკარაძე გაუჩინარდა, ბიჭს მთელი დღეის განმავლობაში მდინარე ჩირუხისწყალში ეძებდნენ, რადგან როგორც თანატოლები ამბობენ, მურმანი მათთან ერთად ფეხბურთს თამაშობდა, რა დროსაც ბურთი ფერდობზე დაუგორდა, მის ამოსატანად ჩასული ბიჭი კი აღარავის უნახავს.
0 კომენტარი
"ცოცხლები კი არიან, მაგრამ ოთხივე დაჭრილი ციხეშია" - რატომ დააკავეს ქართველები პოლონეთში?
თებერვლის ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პოლონეთში 4 ქართველი, 7 უკრაინელი და 1 მოლდოველი დააკავეს. ადგილობრივი მედია ამტკიცებდა, რომ ისინი პოლიციელებს დაესხნენ თავს. მათივე ცნობით, ამ ბრალდებით რვა მათგანს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. როგორც ირკვევა დაკავებული ქართველები ამ ინციდენტისას პოლიციელებმა დაჭრეს.
0 კომენტარი
"ადამიანები ყვიროდნენ, ყრიდნენ ეკიპირებას და ხტებოდნენ, ჩვენც ავხსენით დამცავი ბარიერი და გადმოვხტით"
გუდაურში საბაგირო სადგურის მწყობრიდან გამოსვლის გამო რამდენიმე ტურისტი დაშავდა.
0 კომენტარი
ქალიშვილის საბედისწერო სტუმრობა მამასთან - "ჯაშუშური საქმის" ახალი დეტალები
სასიკვდილო ნივთიერება, რომლითაც რუსეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი პოლკოვნიკი მოწამლეს, სავარაუდოდ, სწორედ მისი ქალიშვილის - იულიას ჩანთაში ინახებოდა.
0 კომენტარი
"ჩემს ძმას ეკავა იარაღი, ვართმევდი და გავარდა, არ ვიცოდი, შიგნით ტყვია თუ იყოო..."
გლდანში, მოზარდს ცეცხლსასროლი იარაღი გაუვარდა, რის შედეგადაც ახალგაზრდა ქალი დაიღუპა. "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, გასროლა მაშინ მოხდა, როცა მოზარდი მამის კუთვნილ იარაღს ათამაშებდა.
0 კომენტარი
"ადამიანის მკურნალობა განსჯის საგანი არ უნდა გახდეს" - რას ამბობენ მერიაში ლევან გაჩეჩილაძის დაფინანსებაზე?
"არ ვიცი, ბატონი ლევან გაჩეჩილაძის არც შემოსავლები და არც გასავლები, ამის შესწავლა არ არის ჩვენი სამსახურის კომპეტენცია", - ამის შესახებ თბილისის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსმა, გელა ჩივიაშვილმა განაცხადა.
1 კომენტარი
როგორ დავიცვათ თავი ჯადოსა და ბოროტი ძალების ზეგავლენისგან?
ჯადოსა და ავი თვალის შიში საქართველოში ოდითგანვე ჰქონდათ.
4 კომენტარი
სახსრებში მამტვრევს. ალბათ ბედნიერების ნიშანია.
LIFE
ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის ამბავი და 7 დიდი ბედნიერება
"მეოთხე შვილის შემდეგ, მეტად დავაფასე დედობა..."
3 კომენტარი
როგორ იმშობიარა ოთხჯერ საკუთარ სახლში ფშაველმა ქალმა
მთავრობის ხარჯზე გაჩენილი 7 შვილი...
5 კომენტარი
"მე მკვლელი მერქვა... ძალიან დიდხანს თვალწინ მედგა მისი ბოლო წუთები"
21 წლის იყო, ციხეში უმძიმესი ბრალდებით რომ აღმოჩნდა.
4 კომენტარი